BÖLÜM


DOI :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.13   IUP :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.13    Tam Metin (PDF)

Tragedyalarda Kentin “Deli-Kadın” İmgesi: Politik Özne Olarak “Kadın”

Çağla ÖzcanBahadır Söylemez

Bu çalışma, kadının politik özne olabilmesinin gerekliliğini Antik Yunan’daki iki kurgusal karakter olan Antigone ve Medea üzerinden soruşturmayı amaç edinmiştir. Bunun için ilkin genel olarak polisin nasıl bir yapı olduğu serimlenmiştir. Ardından tragedyaların en parlak döneminin yaşandığı Atina polis deneyimine özel olarak yer verilmiştir. Atina polisi kamusal alan ile özel alan arasındaki ayrımın keskinleşerek politik alanın belirgin kılındığı demokratik düzenin önemli bir örneğini oluşturmaktadır. Bu örnekten hareketle demokrasi deneyiminde önemli bir yer tutan yurttaşlık kavramı incelenmiştir. Çalışmamızda Antik Yunan’ı başlangıç noktası olarak ele almamızdaki temel neden, demokrasi deneyiminin kadınların yaşantılarına ilişkin keskin dönüşümlere yol açtığını düşünmemizdir. Bu çerçevede Atina’da ortaya çıkan demokrasi deneyiminin beraberinde getirdiği değişikliklerin kadınlar üzerindeki etkisinden söz edilmiş ve burada yurttaş olarak kadınların ikincil konumuna işaret edilmiştir. Takip eden bölümde politikanın, politik alanın ve politik öznenin ne anlamlar ifade ettiği, Hannah Arendt’in Human Condition isimli çalışması merkeze alınarak tanımlanmıştır. Bu bölümlerin ardından genel olarak tragedyaların ne türden yapıtlar olduğu ele alınmıştır. Antigone ve Medea tragedyalarındaki kadın karakterlerin mevcut dönemdeki kadın imgesinin yansımaları olduğuna işaret edilmiş ve eylem alanlarının kadınlar açısından erişilemez olduğu gösterilmiştir. Böylece Atina polisinin demokratik işleyişi içinde kamusal alanın dışında bırakılan kadınların, varlıklarını ortaya koyabilmelerinin de olanaklı olmadığı sergilenmiştir. Bu çerçevede, insan olmanın ve varlığını ortaya koyabilmenin zorunlu koşulu olarak politik alanda bulunmanın önemi vurgulanmıştır. 


Anahtar Kelimeler: Poliskadınpolitik özneAntigoneMedea
DOI :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.13   IUP :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.13    Tam Metin (PDF)

The “Mad-woman” Image of the City in Tragedies: “Woman” as A Political Agent

Çağla ÖzcanBahadır Söylemez

This study aims to investigate the necessity of women to be a political agent through two fictional characters, Antigone, and Medea. For this, what kind of a structure the police is has been explained. Then, the Athens police experience, during the heyday of tragedies, was given a special mention. The Athens police are an important example of the democratic order in which the political sphere is made prominent by sharpening the distinction between the public sphere and the private sphere. The main reason why we consider Ancient Greece as the starting point in our study is that we think that the experience of democracy has led to sharp transformations in women’s lives. In this context, the impact of the changes brought about by the experience of democracy in Athens on women is mentioned and it has been determined that the positions of women as citizens are secondary. In the following section, the meanings of politics, the political sphere, and the political agent are defined. Then, it was pointed out that the women characters in the Antigone and Medea tragedies were reflections of the image of women in the current period, and it was shown that the action areas inaccessible in terms of women. Thus, it has been demonstrated that it is not possible for women who are left out of the public sphere within the democratic operation of the Athens police to reveal their existence. In this framework, the importance of being in the political field was emphasized as a necessary condition for being human and being able to manifest its existence.


Anahtar Kelimeler: Poliswomanpolitical agentAntigoneMedea

Referanslar

 • Ağaoğulları, M. A. (1989). Eski Yunan’da siyaset felsefesi [Political philosophy in ancient Greece]. V Teori. google scholar
 • Arendt, H. (1994). İnsanlık Durumu [The human condition]. (B. S. Şener, Çev.). İstanbul, Türkiye: İletişim Yayınları. google scholar
 • Aristoteles, (2013). Poetika (S. Rifat, Çev.), İstanbul, Türkiye: Can Yayınları. google scholar
 • Balay, M. (2006). Tragedya ve Euripides [Tragedy and Euripides]. Eski Yunan tragedyaları 4: Medea [Ancient Greek Tragedies 4: Medea]. (M. Balat, Çev.), İstanbul, Türkiye: Mitos Boyut Yayınları. google scholar
 • Benhabib, S. (1993). Feminism and Hannah Arendt’s concept of public sphere, History of The Human Science, 6(2), s. 97-114. google scholar
 • Berktay, F. (2016). Politikanın çağrısı [Call of policy]. İstanbul, Türkiye: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Berktay, F. (2018). Tarihin cinsiyeti [Gender of history]. İstanbul, Türkiye: Metis Yayınları. google scholar
 • Bonnard, A. (2004). Antik Yunan uygarlığı 1: İlyada’dan Parthenon’a [Greek civilization 1: from the Iliad to the Parthenon]. (K. Kurtgözü, Çev.). İstanbul, Türkiye: Evrensel Basım Yayın. google scholar
 • Bonnard, A. (2006). İnsan ve tragedya [Human and tragedy]. (Y. Atan, Çev.), İstanbul, Türkiye: Evrensel Basım Yayın. google scholar
 • Cangızbay, K. (2004). Globalleşme ve kamusal alan [globalization and public space]. Kamusal alan [Public space]. İstanbul, Türkiye: Hil Yayıncılık. google scholar
 • Cartledge, P. (2009). Ancient Greek political thought in practice. Cambridge, UK: Cambridge University Press. google scholar
 • Cartwrigth M. (2016). Women in Ancient Greece, Ancient history encyclopedia. Retrieved from https://www. ancient.eu/article/927/ . google scholar
 • Çelik, Y. (2016). Antik Yunan’da toplumsal bir kurum olarak evlilik ve iki oyunda erkeklerin iki eşlilik tercihleri: Medea ve Trakhisli kadınlar [Marriage as a social institution in Ancient Greece and men’s preference for nigamy in two plays: Medea and women of Trachis). MYS, 26(11), 83-116. google scholar
 • Euripides, (2014). Medea (A. Çokona, Çev.), İstanbul, Türkiye: İş Bankası Kültür Yayınları. google scholar
 • Freeman, C. (2005). Mısır, Yunan ve Roma Antik Akdeniz Uygarlıkları [Egypt, Greece, and Rome, civilizations of the ancient Mediterranean] (S. K. Angı, Çev.). Ankara, Türkiye: Dost Kitabevi Yayınları. google scholar
 • Friedell, E. (1999). Antik Yunan’ın kültür tarihi (N. Aça, Çev.). Ankara, Türkiye: Dost Kitabevi Yayınları. google scholar
 • Güven, Ö. (2021). Politik Bir Kent Olarak Miletos ve Felsefenin Ortaya Çıkışı [Miletus As a Political City and The Occurence of Philosophy]. Güven Ö. & Kardeş E. (Eds.). Kentte Felsefe ve Kent Hakkı [Philosophical Remarks on City and Right to the City]. (ss. 63-94). İstanbul, Türkiye: İstanbul Üniversitesi Yayınevi. google scholar
 • Hansen, M. H. (2006). Polis: an introduction to the ancient Greek city-state. Oxford, UK: Oxford University Press. google scholar
 • Kalaycı N. & S. Sezer. (2017). Giriş: klasik tragedyalar, çağdaş sorunlar [Introduction: classical tragedies, contemporary problems] Kalaycı N. & S. Sezer. (Eds.). Siyasalın peşinde: dünyaya tragedyalarla bakmak [In pursuit of the political: looking at the world through tragedies] (s.9-23). İstanbul, Türkiye: Metis Yayınları. google scholar
 • Kant, I. (2016). Yargı yetisinin eleştirisi [Critique of judgement] (A. Yardımlı, Çev.). İstanbul, Türkiye: İdea Yayınevi. google scholar
 • Kreider, D. (1973). “Isonomia: the Greek idea of freedom”. Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers. University of Montana. google scholar
 • Laertios, D. (2007). Ünlü filozofların yaşamları ve öğretileri (C. Şentuna, Çev.). İstanbul, Türkiye: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Lane, M. (2020). “Ancient political philosophy”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edited by. Edward N. Zalta, Retrieved from https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/ancient-political/, online, 10 Temmuz 2020. google scholar
 • Latacz, J. (2006). Antik Yunan tragedyaları [Greek tragedies] (O. Yılmaz, Çev.). Mitos-Boyut Yayınları, İstanbul, 2006. google scholar
 • Özer, N. Ö. (2013). Hannah Arendt’in vita activa terimi ile Aristoteles felsefesinde skhole’yi düşünmek [To think skhole in Aristotle philosophy with Hannah Arendt’s ‘vita activa’]. Felsefe Arkivi, 30(II), 9-28. google scholar
 • Manville, P. B. (2014). The origins of citizenship in ancient Athens. Princeton University Press. google scholar
 • Perris, S. (2017). Is There a Polis in Euripides’ Medea?. The Journal for Ancient Greek Political Thought, 34, 318-335. google scholar
 • Phillips, A. (2012). Demokrasinin cinsiyeti [Engendering democracy] (M. Ahıska, Çev.). İstanbul, Türkiye: Metis Yayınları. google scholar
 • Plato. (1997). Letters -VII, Plato complete works, ed. John M. Cooper (D. S. Hutchinson, Çev.). Glenn R. Morrow, Massachusetts, USA: Hackett Publishing Company. google scholar
 • Roy J. (1999). Polis an oikos in classical Athens, Greece & Roma, 46(1), 1-18. google scholar
 • Ruby, C. (2012). Siyaset felsefesine giriş [introduction to political philosophy] (A. U. Kılıç, Çev.). İstanbul, Türkiye: İletişim Yayınları. google scholar
 • Rullman M., (1996). Kadın filozoflar [Women philosopers] (T. Mengüşoğlu, Çev.). İstanbul, Türkiye: Kabalcı Yayınevi. google scholar
 • S. Sezer. (2017). Başkalarının acısına bakmak: Persler ve Troyalı Kadınlar’da demokratik eleştiri ve kozmopolit bellek [Regarding the pain of others: democratic criticism and cosmopolitan memory in Persians and the Trojan Women]. Kalaycı N. & S. Sezer. (Eds.). Siyasalın peşinde: dünyaya tragedyalarla bakmak [In pursuit of the political: looking at the world through tragedies] (ss.23-79). İstanbul, Türkiye: Metis Yayınları. google scholar
 • Sacks, D., Murray, O., & Brody, L. R. (2014). Encyclopedia of the ancient Greek world. New York, USA: Infobase Publishing. google scholar
 • Segal, C. (1996). “Euripides’ Medea: Vengeance, Reversal and Closure”. Palias 45, 14-44. google scholar
 • Sophokles, (1997). Antigone, Eski Yunan tragedyları I: Persler, Antigone içinde. (ss.63-120), İstanbul, Türkiye: Mitos Boyut Yayınları. google scholar
 • Tekin. S. (2017). Adalet, pratik akıl, eylem: Antigone [Justice, practical mind, action: Antigone]. Kalaycı N. & S. Sezer. (Eds.). Siyasalın peşinde: dünyaya tragedyalarla bakmak [In pursuit of the political: looking at the world through tragedies] (ss.23-79). İstanbul, Türkiye: Metis Yayınları. google scholar
 • Thomson, G. (1990). Aiskhylos ve Atina [Aeschylus and Athens]. (M. H. Doğan, Çev.). İstanbul: Payel Yayınevi. google scholar
 • Toker, N. (2004). Hannah Arendt’te Politik Sorumluluk ve Yurttaş Sorumluluğu [Political and Citizen Responsibility at Hannah Arendt]. Felsefelogos, 24(3), 49-53. google scholar
 • Toker, N. (2011). Hannah Arendt neden feminist olmadı? [Why didn’t Hannah Arendt become a feminist?]. Amargi Dergi, 1(1), http://www.amargidergi.com/yeni/?p=1266 . google scholar
 • Van Zyl Smit, B. (2002). Medea the feminist, Acta Classica, 45, 101-122. google scholar
 • Wood, E. M. (2016). Yurttaşlardan lordlara: eskiçağdan ortaçağa batı siyasi düşüncesinin toplumsal tarihi [Citizens to Lords: A Social History of Western Political Thought from Antiquity to the Late Middle Ages] (O. Köymen, Çev.). İstanbul, Türkiye: Yordam Kitap. google scholar
 • Yılmaz, Z. (2007). Hannah Arendt’te özel alan-kamusal alan ayrımı ve modern çağda toplumsal alan [The distinction between private realm in Hannah Arendt and social realm in modern age]. (Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi). https://www.atauni.edu.tr/yuklemeler/c924bebb8da6d4184502f404acb28df7.pdf google scholar
 • Lyloyd, G. (1996). Erkek akıl: batı felsefesinde “erkek” ve “kadın” [The man of reason: ‘male’ and ‘female’ in western philosophy] (M. Özcan, Çev.). İstanbul, Türkiye: Ayrıntı Yayınları. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.