BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.17   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.17    Tam Metin (PDF)

Güncel Bilişim Teknolojileri

Zeki Özen

Bilişim teknolojileri günlük hayatımızın ve profesyonel iş yaşamının her alanına etki etmektedir. Sağlık, finans ve eğitim gibi pek çok sektörde bilişim teknolojileri yoğun olarak kullanılmaktadır. Özellikle son on yılda karar verme süreçleri, görüntü tanıma ve görüntü işleme, konuşma tanıma, kişisel asistan hizmetleri, otonom araçlar ve sohbet robotları gibi uygulamalarla yapay zekâ teknolojileri bilinirliğini ve yaygınlığını artırmıştır. Görüntü, ses, sinyal gibi veri kaynaklarındaki çeşitlilik verinin boyutsal olarak artmasını sağladığı gibi verinin yoğunluk ve çeşitlilik kazanmasını da sağlayarak büyük veri kavramını ortaya çıkarmıştır. Bilgisayar hesaplama gücünün, depolama ve bellek kapasitesinin yetmediği durumlarda veri depolama, hesaplama, altyapı hizmetleri ve ilave olarak çeşitli yazılım ihtiyaçları da artık internet üzerinden bulut bilişim olanaklarıyla kullanıcılara sunulmaktadır. Günümüzde yalnızca cep telefonları ve bilgisayarlar değil neredeyse tüm elektronik cihazlar, fabrikalardaki üretim elemanları, tıbbi cihazlar nesnelerin interneti konseptinde sensörler vasıtasıyla bulunduğu ortamdan veri toplamakta ve internet aracılığı ile birbirleriyle ve sunucularla iletişim kurabilmektedir. Sensör ve internet erişimi günlük kullanımdaki veya üretim süreçlerindeki elektronik cihazların yanı sıra saat, kolye, gözlük gibi aksesuarlarda ve giysilerde giyilebilir teknolojiler olarak insanların istifadesine sunulmaktadır. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin sağladığı zaman ve maliyet avantajları özellikle modelleme, simülasyon, planlama, üretim süreçleri ve eğitim alanlarındaki kullanımını yaygınlaştırılmaktadır. Bir ürünün bilgisayarda modellendikten sonra çeşitli hammaddeler kullanılarak üzerine eklemeli biçimde 3 boyutlu yazdırma ile fiziksel olarak üretimi yapılabilmektedir. Böylece birden fazla parçanın montajını gerektiren üretim süreçleri yerini daha az maliyetle ve daha kısa sürede ürün ortaya çıkaran eklemeli üretim teknolojisine bırakmaktadır. Bilişim teknolojileri 2008 yılında Bitcoin isimli dijital para sistemi ve arkasında yatan Blok zincir teknolojisiyle finans ve ticaret hayatını da dönüştürmeye başlamıştır. Blok zincir mimarisi kripto paraların dışında da diğer sektörlerde kullanım alanı bulmaya başlamıştır. Bu çalışmada yukarıda bahsedilen ve önemli görülen güncel bilişim teknolojilerinden yapay zekâ, blok zincir, bulut bilişim, büyük veri, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, 3 boyutlu yazdırma ve giyilebilir teknolojiler hakkında kavramsal bilgiler sunulması ve sağlık alanındaki çeşitli uygulama örneklerine yer verilmesi amaçlanmıştır.


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.17   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.17    Tam Metin (PDF)

Current Information Technologies

Zeki Özen

Information technologies affect every aspect of our daily life and professional business life. Information technologies are used extensively in many sectors such as health, finance, and education. Especially in the last decade, artificial intelligence technologies have increased their awareness and prevalence with applications such as decision-making processes, image recognition and image processing, speech recognition, personal assistant services, autonomous vehicles, and chatbots. The diversity in data sources such as images, sound, and signals has rendered data to increase dimensionally, as well as gain volume and variety, thereby resulting in the concept of big data. In cases where computing power, storage, and memory capacity are not sufficient, data storage, computing, infrastructure services, and additionally various software needs are now offered to users with cloud computing facilities over the internet. Nowadays, not only mobile phones and computers but almost all electronic devices, production machines in factories, medical devices collect data from the environment they are located in the concept of the Internet of Things and communicate with each other and servers via the internet. Sensors and internet access are offered to people as wearable technologies in accessories such as watches, necklaces, glasses, and clothes, as well as electronic devices in daily use or production processes. The time and cost advantages provided by virtual reality and augmented reality technologies are becoming widespread, especially in modeling, simulation, planning, production processes, and education. After a product is modeled on a computer, it can be physically produced by using various raw materials with 3D printing. Thus, production processes that require the assembly of more than one piece are replaced by additive manufacturing technology that produces products with less costs and in a shorter time. Information technologies started to transform the financial and commercial life with the digital money system called Bitcoin and the blockchain technology behind it in 2008. Blockchain architecture has started to find its use in other sectors besides crypto coins. This study aims to present conceptual information about artificial intelligence, blockchain, cloud computing, big data, virtual reality and augmented reality, the Internet of Things, 3D printing, and wearable technologies, and include various application examples in the field of health.Referanslar

 • Advanced Micro-Electronics, Inc. (2017). Cloud Computing Advantages And Disadvantages. The AME Group. google scholar
 • 22 Temmuz 2020 tarihinde https://www.theamegroup.com/cloud-computing-advantages-disadvantages/ adresinden erişildi. google scholar
 • Aktaş, F., Çeken, C. ve Erdemli, Y. E. (2016). Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Biyomedikal Alanındaki Uygulamaları, 4(1), 37-54. google scholar
 • Amazon Web Services, Inc. (2020). Amazon Web Services (AWS) - Bulut Bilişim Hizmetleri. Amazon Web Services, Inc. 22 Temmuz 2020 tarihinde https://aws.amazon.com/tr/ adresinden erişildi. google scholar
 • AppScale Systems. (2020). Eucalyptus. 22 Temmuz 2020 tarihinde https://www.eucalyptus.cloud/ adresinden erişildi. google scholar
 • Arslan, N., Yaylaci, B., Eyüpoğlu, N. D. ve Kürtüncü, M. (2018). Sağlikta Gelişen Teknoloji: Üç Boyutlu Yazi-cilar. International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 2(2), 99-110. google scholar
 • Azuma, R. T. (1997). A Survey of Augmented Reality. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 6(4), 355-385. doi:10.1162/pres.1997.6.4.355 google scholar
 • Baker, S. B., Xiang, W. ve Atkinson, I. (2017). Internet of Things for Smart Healthcare: Technologies, Chal-lenges, and Opportunities. IEEE Access, 5, 26521-26544. IEEE Access, sunulmuş bildiri. doi:10.1109/ ACCESS.2017.2775180 google scholar
 • Bell, L., Buchanan, W. J., Cameron, J. ve Lo, O. (2018). Applications of Blockchain Within Healthcare. Block-chain in Healthcare Today, 1, 1-7. google scholar
 • Bodur, G. (2020). Internet of Things (IoT) in Healthcare: Are We Ready for the Future? Archives of Health Science and Research, 7(1), 75-81. doi:10.5152/ArcHealthSciRes.2020.550716 google scholar
 • Bostanci, E. (2015). Medical wearable technologies: Applications, problems and solutions. 2015 Medical Tech-nologies National Conference (TIPTEKNO) içinde (ss. 1-4). 2015 Medical Technologies National Conferen-ce (TIPTEKNO), sunulmuş bildiri, Bodrum, Mugla, Turkey: IEEE. doi:10.1109/TIPTEKNO.2015.7374111 google scholar
 • Chen, G., Xu, B., Lu, M. ve Chen, N.-S. (2018). Exploring blockchain technology and its potential applications for education. Smart Learning Environments, 5(1), 1. doi:10.1186/s40561-017-0050-x google scholar
 • Chia, H. N. ve Wu, B. M. (2015). Recent advances in 3D printing of biomaterials. Journal of Biological Engi-neering, 9(1), 4. doi:10.1186/s13036-015-0001-4 google scholar
 • Crosby, M., Pattanayak, P., Verma, S. ve Kalyanaraman, V. (2016). Blockchain technology: Beyond bitcoin. Applied Innovation, 2(6-10), 71. google scholar
 • Dash, S., Shakyawar, S. K., Sharma, M. ve Kaushik, S. (2019). Big data in healthcare: Management, analysis and future prospects. Journal of Big Data, 6(1), 54. doi:10.1186/s40537-019-0217-0 google scholar
 • Davenport, T. ve Kalakota, R. (2019). The potential for artificial intelligence in healthcare. Future Healthcare Journal, 6(2), 94-98. doi:10.7861/futurehosp.6-2-94 google scholar
 • De Cormis, R. (2019). Exciting use cases of Artificial Intelligence in four industry sectors -. Thales blog. 28 Temmuz 2020 tarihinde https://dis-blog.thalesgroup.com/security/2019/09/06/exciting-use-cases-of-artifi-cial-intelligence-in-four-industry-sectors/ adresinden erişildi. google scholar
 • Demirci, Ş. (2018). Giyilebilir Teknolojilerin Sağlık Hizmetlerine ve Sağlık Hizmet Kullanıcılarına Etkileri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(6), 985-992. google scholar
 • Dodziuk, H. (2016). Applications of 3D printing in healthcare. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska = Polish Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 13(3), 283-293. doi:10.5114/kitp.2016.62625 google scholar
 • Emre, İ. E., Selçuk, M., Budak, V. Ö., Bütün, M. ve Şimşek, İ. (2019). Eğitim Amaçlı Sanal Gerçeklik Uygulamalarında Kullanılan Cihazların Daldırma Açısından İncelenmesi. International Journal of Informatics-Technologies, 12(2). google scholar
 • Gartner. (2020). Big Data. Gartner. 29 Temmuz 2020 tarihinde https://www.gartner.com/en/information-techno-logy/glossary/big-data adresinden erişildi. google scholar
 • Golosova, J. ve Romanovs, A. (2018). The Advantages and Disadvantages of the Blockchain Technology. 2018 IEEE 6th Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE) içinde (ss. 1-6). 2018 IEEE 6th Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE), sunulmuş bildiri. doi:10.1109/AIEEE.2018.8592253 google scholar
 • Goundar, S. (2012). Cloud Computing: Understanding the Technology before Getting “Clouded”. F. L. Gaol (Ed.), Recent Progress in Data Engineering and Internet Technology içinde , Lecture Notes in Electrical Engineering (ss. 217-222). Berlin, Heidelberg: Springer. doi:10.1007/978-3-642-28798-5_30 google scholar
 • Goyal, S. (2013). Software as a Service, Platform as a Service, Infrastructure as a Service - A Review. Interna-tional journal of Computer Science & Network Solutions, 1(3), 53-67. google scholar
 • Hasselgren, A., Kralevska, K., Gligoroski, D., Pedersen, S. A. ve Faxvaag, A. (2020). Blockchain in healthcare and health sciences—A scoping review. International Journal of Medical Informatics, 134, 104040. do-i:10.1016/j.ijmedinf.2019.104040 google scholar
 • Hill, B., Chopra, S. ve Valencourt, P. (2018). Blockchain Quick Reference: A guide to exploring decentralized blockchain application development. Packt Publishing Ltd. google scholar
 • Hossain, M. S. ve Muhammad, G. (2016). Cloud-assisted Industrial Internet of Things (IIoT) - Enabled fra-mework for health monitoring. Computer Networks, Industrial Technologies and Applications for the Internet of Things, 101, 192-202. doi:10.1016/j.comnet.2016.01.009 google scholar
 • Islam, S. M. R., Kwak, D., Kabir, MD. H., Hossain, M. ve Kwak, K.-S. (2015). The Internet of Things for Health Care: A Comprehensive Survey. IEEE Access, 3, 678-708. IEEE Access, sunulmuş bildiri. doi:10.1109/ ACCESS.2015.2437951 google scholar
 • Jayaram, S., Connacher, H. I. ve Lyons, K. W. (1997). Virtual assembly using virtual reality techniques. Com-puter-Aided Design, Virtual Reality, 29(8), 575-584. doi:10.1016/S0010-4485(96)00094-2 google scholar
 • Jiang, F., Jiang, Y., Zhi, H., Dong, Y, Li, H., Ma, S., ... Wang, Y (2017). Artificial intelligence in healthcare: Past, present and future. Stroke and Vascular Neurology, 2(4). doi:10.1136/svn-2017-000101 google scholar
 • Kardaş, S. (2019). Blokzincir Teknolojisi: Uzlaşma Protokolleri. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 10(2), 481-496. doi:10.24012/dumf.426805 google scholar
 • Kılıç, H. Ö. (2017). Giyilebilir Teknoloji Ürünleri Pazarı ve Kullanım Alanları. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(4), 99-112. google scholar
 • Klein, C. A. (2011). Cloudy confidentiality: Clinical and legal implications of cloud computing in health care. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online, 39(4), 571-578. google scholar
 • Kulkarni, G., Gambhir, J. ve Palwe, R. (2012). Cloud Computing-Software as Service. International Journal of Computer Science & Information Technology Research Excellence, 2(1). google scholar
 • Kuzu Demir, E. B., Çaka, C., Tuğtekin, U., Demir, K., İslamoğlu, H. ve Kuzu, A. (2016). Üç Boyutlu Yazdırma Teknolojilerinin Eğitim Alanında Kullanımı: Türkiye’deki Uygulamalar. Ege Eğitim Dergisi, 17(2), 481503. google scholar
 • Lanyi, C. S. (2006). Virtual Reality in Healthcare. N. Ichalkaranje, A. Ichalkaranje ve L. C. Jain (Ed.), Intelligent Paradigms for Assistive and Preventive Healthcare içinde , Studies in Computational Intelligence (ss. 87116). Berlin, Heidelberg: Springer. doi:10.1007/11418337_3 google scholar
 • McCarthy, J. (2007). WHAT IS ARTIFICIAL INTELLIGENCE? 23 Temmuz 2020 tarihinde http://www-formal. stanford.edu/jmc/whatisai/whatisai.html adresinden erişildi. google scholar
 • McGhin, T., Choo, K.-K. R., Liu, C. Z. ve He, D. (2019). Blockchain in healthcare applications: Research challenges and opportunities. Journal of Network and Computer Applications, 135, 62-75. doi:10.1016/j. jnca.2019.02.027 google scholar
 • Meraji, S. (2017). How to prepare for FACE 2017? Malaysia’s Greatest AI Hackathon. Medium. 23 Temmuz 2020 tarihinde https://medium.com/@sinameraji/how-to-prepare-for-face-2017-malaysias-greatest-ai-hac-kathon-5a43239beb9e adresinden erişildi. google scholar
 • Metcalf, D., Milliard, S. T. J., Gomez, M. ve Schwartz, M. (2016). Wearables and the Internet of Things for Health: Wearable, Interconnected Devices Promise More Efficient and Comprehensive Health Care. IEEE Pulse, 7(5), 35-39. IEEE Pulse, sunulmuş bildiri. doi:10.1109/MPUL.2016.2592260 google scholar
 • Microsoft. (2020a). What Is Cloud Computing? A Beginner’s Guide | Microsoft Azure. 22 Temmuz 2020 tarihinde https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-cloud-computing/ adresinden erişildi. google scholar
 • Microsoft. (2020b). Cloud Computing Services | Microsoft Azure. 22 Temmuz 2020 tarihinde https://azure. microsoft.com/en-us/ adresinden erişildi. google scholar
 • Mohit, P., Amin, R., Karati, A., Biswas, G. P. ve Khan, M. K. (2017). A standard mutual authentication protocol for cloud computing based health care system. Journal of medical systems, 41(4), 50. google scholar
 • Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. google scholar
 • NovelVista. (2020). Top 8 Trending IT Technologies To Learn In 2020. NovelVista. 28 Temmuz 2020 tarihinde https://www.novelvista.com/blogs/other/trending-it-technologies-to-learn-in-2020 adresinden erişildi. google scholar
 • Oksuz, E. (2018). Giyilebilir Sağlık Teknolojileri—Wearable Health Technologies, 26, 35-41. google scholar
 • OpenNebula Systems. (2020). OpenNebula - The open source Cloud Management Platform developed for the Enterprise. 22 Temmuz 2020 tarihinde https://opennebula.io/ adresinden erişildi. google scholar
 • Özen, Z., Kartal, E. ve Emre, İ. E. (2017). Eğitimde Büyük Veri. H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu ve A. İşman (Ed.), Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017 içinde (1. Baskı., ss. 183-204). Sakarya: Pegem Akademi Yayıncılık. http://www.tojet.net/e-book/eto_2017.pdf adresinden erişildi. google scholar
 • Özsoy, K. ve Duman, B. (2017). Eklemeli İmalat (3 Boyutlu Baskı) Teknolojilerinin Eğitimde Kullanılabilirliği. International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 1(1), 36-48. google scholar
 • Raghupathi, W. ve Raghupathi, V. (2014). Big data analytics in healthcare: Promise and potential. Health Infor-mation Science and Systems, 2(1), 3. doi:10.1186/2047-2501-2-3 google scholar
 • Rahmani, A. M., Gia, T. N., Negash, B., Anzanpour, A., Azimi, I., Jiang, M. ve Liljeberg, P. (2018). Exploiting smart e-Health gateways at the edge of healthcare Internet-of-Things: A fog computing approach. Future Generation Computer Systems, 78, 641-658. doi:10.1016/j.future.2017.02.014 google scholar
 • Sa, S., Rai, B. K., Meshram, A. A. ve Gunasekaran, A. (2018). Big Data in Healthcare Management: A Re-view of Literature. American Journal of Theoretical and Applied Business, 4(2), 57. doi:10.11648/j.aj-tab.20180402.14 google scholar
 • Sağbaş, E. A., Ballı, S. ve Yıldız, T. (2016). Giyilebilir Akıllı Cihazlar: Dünü, Bugünü ve Geleceği (s. 8). XVIII. Akademik Bilişim Konferansı AB2016, 30 ocak - 5 Şubat 2016, sunulmuş bildiri, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın. google scholar
 • Satava, R. M. (1993). Virtual reality surgical simulator. Surgical Endoscopy, 7(3), 203-205. doi:10.1007/ BF00594110 google scholar
 • Selcukcan Erol, Ç., Kartal Karatas, E., Ozen, Z. ve Gulsecen, S. (2012). Cloud computing and some scenarios for its application in universities. European Researcher, 30(3), 1515-1526. google scholar
 • Shah, H. (2019). 5 industries that are using Artificial Intelligence the most. Datafloq. 28 Temmuz 2020 tarihinde https://datafloq.com/read/5-industries-using-artificial-intelligence/7242 adresinden erişildi. google scholar
 • Sherman, W. R. ve Craig, A. B. (2018). Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design. Morgan Kaufmann. google scholar
 • StatCounter Global Stats. (2020). Desktop vs Mobile vs Tablet Market Share Worldwide. StatCounter Global Stats. 6 Temmuz 2020 tarihinde https://gs.statcounter.com/platform-market-share/desktop-mobile-tablet adresinden erişildi. google scholar
 • Statista. (2020a). Digital users worldwide 2020. Statista. 28 Temmuz 2020 tarihinde https://www.statista.com/ statistics/617136/digital-population-worldwide/ adresinden erişildi. google scholar
 • Statista. (2020b). Daily time spent online by device 2021. Statista. 6 Temmuz 2020 tarihinde https://www.statista. com/statistics/319732/daily-time-spent-online-device/ adresinden erişildi. google scholar
 • Tejedor, R. C. (2013). The three generations of Big Data processing. Technology. https://www.slideshare.net/ Datadopter/the-three-generations-of-big-data-processing adresinden erişildi. google scholar
 • Tübitak Bilgem. (2017). BLOKZİNCİR. 23 Temmuz 2020 tarihinde https://blokzincir.bilgem.tubitak.gov.tr/ blok-zincir.html adresinden erişildi. google scholar
 • Underwood, S. (2016). Blockchain beyond Bitcoin. Commun. ACM, 59(11), 15-17. doi:10.1145/2994581 google scholar
 • University of Chicago. (2020). Nimbus. 22 Temmuz 2020 tarihinde http://www.nimbusproject.org/ adresinden erişildi. google scholar
 • Weiss, P. L., Kizony, R., Feintuch, U. ve Katz, N. (2006). Virtual reality in neurorehabilitation. Textbook of neural repair and rehabilitation, 51(8), 182-97. google scholar
 • Williams, P. (2020). Top IT Technologies that are Trending Right Now! Haas & Fischer. http://haasfischer.com/ trending-it-technologies/ adresinden erişildi. google scholar
 • Yu, K.-H., Beam, A. L. ve Kohane, I. S. (2018). Artificial intelligence in healthcare. Nature Biomedical Engi-neering, 2(10), 719-731. doi:10.1038/s41551-018-0305-z google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.