BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS46.2021.014.02   IUP :10.26650/B/SS46.2021.014.02    Tam Metin (PDF)

Türkiye’de “Ne Eğitimde, Ne İstihdamda Ne de Yetiştirmede” (NEİY) Olan Gençler Profil Araştırması

Levent ŞahinMuhammed Erkam Kocakayaİbrahim DemirOsman AkgülYüsra AkKübra PolatAbdullah Miraç BükeyDemet ToktaşAbdullah ÖnalHalim BaşSevilay Şahin SöylemezÖmer Akgül

Ne istihdamda, ne eğitimde ne de yetiştirmede olan gençler (bundan böyle “NEİY gençler” olarak anılacaktır), sosyal, ekonomik ve politik etki ve nedenleri bakımından dünyada giderek artan bir sorun alanı olarak görülmektedir. Bu bakımdan kamu politikalarının planlanması ve programlanması açısından bir ülke nüfusu içerisindeki konumunun netliğe kavuşturulması önem arz etmektedir. Bu kapsamda farklı denge unsurları olabileceği düşünülerek, sistematik stratejilerin üretilebilmesi ve hayata geçirilebilmesi adına ne NEİY gençlere ilişkin detaylı bir profil araştırması hayati bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada, NEİY gençlerin karma yönteme başvurularak kapsamlı bir analize tabi tutulmuştur. İlk olarak, detaylı bir literatür taraması sonucunda elde edilen sorun kümelerinin evrensellik gösterip göstermediği geliştirilen ölçeklerle sınanmış ve yüksek düzeyde geçerlik ve güvenirlik elde edilmiştir. Söz konusu ölçeklerin geçerliği ve güvenirliği 3158 NEİY gençle yapılan yüz yüze görüşmelerden elde edilen verilerle sağlanmıştır. Metodolojinin tamamlayıcı diğer ayağında ise yarı yapılandırımış mülakat tekniğine başvurularak 152 NEİY gençten veri temin edilmiştir. Her iki yöntem tatbik edilirken, Türkiye’de İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) – II çerçevesinde 26 alt bölge içerisinde bölgelere adını veren 26 ilde ikamet eden 15-29 yaş grubundaki NEİY olan gençler hedeflenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, NEİY gençlerin genel profili içerisinde lise düzeyi ön planda, aile profili açısından büyük oranda çalışmayan babaların varlığının NEİY gençler için risk olabileceği ve gençlerin büyük bölümünün hiçbir iş deneyiminin olmadığı saptanmıştır. Ayrıca NEİY olmayı belirleyen “neden” ve “etki” faktörleri ana boyut ve alt boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde irdelenmiş, analiz sonuçlarının araştırmacılara ve politika yapıcılara yol göstermesi amaçlanmıştır. Böylelikle, bulgulardan yola çıkarak hazırlanacak kapsamlı ve sistematik stratejiler ülkenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasına katkı sağlayabilecektir.


DOI :10.26650/B/SS46.2021.014.02   IUP :10.26650/B/SS46.2021.014.02    Tam Metin (PDF)

Profile Research of “Youth not in Employment, Education or Training” (NEET) in Turkey

Levent ŞahinMuhammed Erkam Kocakayaİbrahim DemirOsman AkgülYüsra AkKübra PolatAbdullah Miraç BükeyDemet ToktaşAbdullah ÖnalHalim BaşSevilay Şahin SöylemezÖmer Akgül

Young people who are not in employment, education, or training (hereinafter “NEET youth”) are seen as an increasing problem in the world in terms of social, economic, and political causes and effects. In this respect, it is important to clarify the position in country’s population for the planning of public policies. Considering that there may be different balance elements, a detailed profile research on NEET youth is vital to produce and implement systematic strategies. In this study, NEET youth were subjected to a comprehensive analysis using mixed methods. First, whether the problem clusters obtained as a result of a detailed literature review show universality was tested with the developed scale, and high levels of validity and reliability were obtained. The validity and reliability of the scale in question were provided by the data obtained from face-to-face interviews with 3158 NEET youth. In the other complementary part of the methodology, data were obtained from 152 NEET youth by using a semi-structured interview technique. In applying both methods, NEET youth in the 15-29 years age group residing in 26 provinces in 26 sub-regions within the framework of the Statistical Regional Units Classification (NUTS)-II in Turkey were targeted. The study findings indicate that high school level is at the forefront in the general profile of NEET youth, the presence of unemployed fathers in terms of family profile may be a risk factor, and most young people have no work experience. Further, the cause and effect factors affecting NEET youth have been comprehensively examined to identify main dimensions and sub-dimensions, and the results of the analysis aim to guide researchers and policymakers. Thus, future comprehensive and systematic strategies to be prepared based on the findings will contribute to the economic and social development of the country.Referanslar

 • Abayasekara, A., & Gunasekara, N. (2019). Determinants of youth not in education, employment or training: Evidence from Sri Lanka. Review of DevelopmentEconomics, 23(4), 1840-1862. https://doi.org/10.1111/ rode.12615. google scholar
 • Alfani, F., Clementi, F., Fabiani, M., Molini, V., & Valentini, E. (2020). Once NEET, always NEET? A synthetic panel approach to analyze the moroccan labor market. World Bank Group Poverty and Equity Global Practice Policy Research Working Paper. google scholar
 • Alfieri, S., Sironi, E., Marta, E., Rosina, A., & Marzana, D. (2015). Young Italian NEETs (not in employment, education, or training) and the influence of their family background. Europe’s Journal of Psychology, 11(2), 311-322. doi:10.5964/ejop.v11i2.901. google scholar
 • Alpar, R. (2018). Spor, sağlık ve eğitim biliminden örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlik, güvenirlik -SPSS çözümleme adımları ile birlikte- (5.bs.). Ankara: Detay Yayıncılık. google scholar
 • Alvarado, A., Conde, B., Novella, R., & Repetto, A. (2020). Youths not in education, employment or training in Latin America and The Caribbean: Skills, aspirations, and ınformation. Journal of International Development. doi: 10.1002/jid.3503. google scholar
 • Anastasi, A., Urbina, F. (1997). Psychological Testing (7th Edition). New York: Prentice-Hall. google scholar
 • Axelsson, L., Andersson, I. H., Eden, L., & Ejlertsson, G. (2007). Inequalities of quality of life in unemployed young adults: A population-based questionnaire study. International Journal for Equity in Health, 6(1), 1-9. doi:10.1186/1475-9276-6-1. google scholar
 • Baggio, S., Iglesias K., Deline S., Studer J., Henchoz Y., Mohler-Kuo M., & Gmel G. (2015). Not in education, employment, or training status among Swiss men. Longitudinal associations with mental health and substance use. Journal of Adolescent Health, 56, 238-243. google scholar
 • Balan, M. (2016). Economic and social consequences triggered by the neet youth. Knowledge Horizons-Economics, 8(2), 80-87. google scholar
 • Bassanini, A., & Duval, R. (2006). Employment patterns in OECD countries: Reassessing the role of policies and institutions. OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 35. Paris. https://doi. org/10.1787/702031136412. google scholar
 • Berlin, M., Kââriâlâ, A., Lausten, M., Andersson, G., & Brânnström, L. (2020). Long-term NEET among young adults with experience of out-of-home care: A comparative study of three Nordic countries. International Journal of Social Welfare, 1-14. https://doi.org/10.1111/ijsw.12463. google scholar
 • Berry, C., Easterbrook, M. J., Empson, L., & Fowler, D. (2019). Structured activity and multiple group memberships as mechanisms of increased depression amongst young people not in employment, education or training. Early Intervention inPsychiatry, 13(6), 1480-1487. https://doi.org/10.1111/eip.12798. google scholar
 • Blood, D, F., Budd, W, C. (1972). Educationaş Measauremet, and Evulation. USA: Harper & Row Publishers. google scholar
 • Bonnard, C., Giret, J. F., & Kossi, Y. (2020). Risk of social exclusion and resources of young NEETs. Economie et Statistique / Economics and Statistics, 514-515-5, 133-154. google scholar
 • Bridgeland, J. M., Dilulio, J. J., & Morison, K. B. (2006). The silent epidemic: Perspectives of high school dropouts. Washington DC: Civic Enterprises. google scholar
 • British Council (2017). Next Generation Türkiye. google scholar
 • Brown, J, D. (2000). What is construct validity?, Shiken: JALT testing & evaluation. SIG Newsletter, 4(2), 8-12. google scholar
 • Bynner, J., & Parsons, S. (2002). Social exclusion and the transition from school to work: The case of young people not in education, employment, or training (NEET). Journal of Vocational Behavior, 60(2), 289-309. doi:10.1006/jvbe.2001.1868. google scholar
 • Cabral, F. J. (2018). Key drivers of NEET phenomenon among youth people in Senegal. Economics Bulletin, 38(1), 248-261. google scholar
 • Caliendo, M., & Schmidl, R. (2016). Youth unemployment and active labor market policies in Europe. IZA Journal of Labor Policy, 5(1). Doi:10.1186/s40173-016-0057-x. google scholar
 • Callanan, M., & Morrell, G. (2011). Influences on post-16 participation: The views of 16-to 18-year-olds studying part-time in further education (FE) or not in employment, education or training (NEET). Centre for Analysis of Youth Transitions Report No. 5, Institute for Fiscal Studies. google scholar
 • Canon, M., Kudlyak, M., & Liu, Y. (2015). Youth labor force participation continues to fall, but it might be for a good reason. Regional Economist-The St. Louis FED, Saint Louis. google scholar
 • Carcillo, S., Fernândez, R., Königs, S., & Minea, A. (2015). NEET Youth in the Aftermath of the Crisis: Challenges and Policies (OECD Social, Employment and Migration No. 164). OECD Social, Employment and Migration Working Papers. https://doi.org/10.2139/ssrn.2573655. google scholar
 • Caruana, E., Allott, K., Farhall, J., Parrish, E. M., Davey, C. G., Chanen, A. M., Killackey, E., & Cotton, S. M. (2019). Vocational engagement among young people entering mental health treatment compared with their general population peers. Early Intervention in Psychiatry, 13(3), 692-696. google scholar
 • Clark, A. E. (2013). Unemployment as a social norm: Psychological evidence from panel data. Journal of Labor Economics, 21(2), 323-351. google scholar
 • Copps, J., & Keen, S. (2009). Getting back on track. Helping young people not in education, employment or training in England. London: New Philanthropy Capital. google scholar
 • Çarkçı, J., (2020). Sosyal bilimlerde ölçek geliştirme kılavuzu. İstanbul: Çizgi Kitap Evi. google scholar
 • De Almeida, A. N., & Simöes, F. (2020). Professional development perspectives across gender and age groups of under-qualified rural NEETs. Journal of Community Psychology, 1-17. https://doi.org/10.1002/jcop.22356. google scholar
 • De Lannoy, A., & Mudiriza, G. (2019). A profile of young NEETs: Unpacking the heterogeneous nature of young people not in employment, education or training in South Africa Cape Town: (SALDRU Working Paper No. 249). SALDRU, UCT. google scholar
 • Demir, I. (2020). SPSS ile istatistik rehberi. İstanbul: Efe Akademi, İstanbul. google scholar
 • Dias, T. S., & Vasconcelos, A. M. N. (2020). Heterogeneity among young people neither in employment nor in education in Brazil. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 688(1), 208-224. doi:10.1177/0002716220913234. google scholar
 • Dixon, S. (2013). Not in employment, education or training: the long-term NEET spells of young people in New Zealand. Ministry of Business, Innovation and Employment (MBIE). google scholar
 • Erkuş, A. (2007). Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında karşılaşılan sorunlar. Türk Psikoloji Bülteni, 13(40), 17-25 google scholar
 • Eurofound. (2012). NEETs — Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe. Luxemburg: Publications Office of the European Union. https://doi. org/10.2806/41578. google scholar
 • Feng, Z., Ralston, K., Everington, D., & Dibben, C. (2018). Long term health effects of NEET experiences: evidence from Scotland. Journal of Epidemiology and Community Health, 72(Suppl 1), A65 LP-A66. https:// doi.org/10.1136/jech-2018-SSMabstracts.136. google scholar
 • Finlay, I., Sheridan, M., McKay, J., & Nudzor, H. (2010). Young people on the margins: In need of more choices and more chances in twenty-first century scotland. British Educational Research Journal, 36(5), 851-867. https://doi.org/10.1080/01411920903168532. google scholar
 • Franzosi, C. (2015). Being NEET. Neither in education nor in employment. First results from a sociological survey. ISFOL, giugno 2014. Isfol OA. google scholar
 • Genç Hayat Vakfı. (2017). Sessiz ve görünmeyen gençler araştırması projesi raporu: Okumayan ve çalışmayan gençliğin durumu ve çözüm önerileri. İstanbul: Genç Hayat Yayınları. google scholar
 • Genda, Y. (2007). Jobless youths and the NEET problem in Japan. Social Science Japan Journal, 10(1), 23-40. https://doi.org/10.1093/ssjj/jym029. google scholar
 • Gutierrez-Garria, R. A., Benjet, C., Borges, G., Mendez Rfos, E., & Medina-Mora, M. E. (2018). Emerging adults not in education, employment or training (NEET): Socio-demographic characteristics, mental health and reasons for being NEET. BMC Public Health, 18(1). Doi:10.1186/s12889-018-6103-4. google scholar
 • Hultman B., & Hemlin S. (2008). Self-rated quality of life among the young unemployed and the young in work in northern Sweden. Work, 30(4), 461-72. google scholar
 • Jianu, I. (2019). The Effect of young people not ın employment, education or training, on poverty rate in European Union. Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics, 1-14. google scholar
 • Kan, A. (2013). Test Geliştirme, (çeviri Editörü) Psikolojik test ve değerleme: Testlere ve ölçmeye giriş (7.bs.). Ankara: Nobel yayıncılık. google scholar
 • Karyda, M., & Jenkins, A. (2018). Disadvantaged neighbourhoods and young people not in education, employment or training at the ages of 18 to 19 in England. Journal of Education and Work, 31(3), 307-319. doi:10.1080/13639080.2018.1475725. google scholar
 • Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, K. R., & Walters, E. E. (2005). Lifetime Prevalence and Age-of-onset Distributions of DSM-IV Disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Archives of General Psychiatry, 62(6), 593-602. google scholar
 • Kevelson, M. J. C., Marconi, G., Millett, C. M., & Zhelyazkova, N. (2020). College educated yet disconnected: Exploring disconnection from education and employment in OECD Countries, with a comparative focus on the U.S. ETS Research Report Series. https://doi.org/10.1002/ets2.12305. google scholar
 • Kovess-Masfety, V., Leray, E., Denis, L., Husky, M., Pitrou, I., & Bodeau-Livinec, F. (2016). Mental health of college students and their non-college-attending peers: results from a large French cross-sectional survey. BMC Psychology, 4(1). doi:10.1186/s40359-016-0124-5. google scholar
 • Mendolia, S., & Walker, I. (2014). Do NEETs Need Grit? (No. 8740). IZA Discussion Paper. google scholar
 • Milligan, K., Moretti, E., & Oreopoulos, P. (2004). Does education improve citizenship? Evidence from the United States and the United Kingdom. Journal of Public Economics, 88(9-10), 1667-1695. doi: 10.1016/j. jpubeco.2003.10.005. google scholar
 • Niknami,S., Lena S., Eskil W. (2019). Ethnic minority youths in the labour markets in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Discussion Paper Series, No. 12274. google scholar
 • Nordenmark, M., Gillander Gadin, K., Selander, J., Sjödin, j., & Selsström, E. (2015). Self-rated health among young Europeans not in employment, education or training- with a focus on the conventionally unemployed and the disengaged. Society, Health & Vulnerability, 6(1), 1-17, https://doi.org/10.3402/vgi.v6.25824. google scholar
 • O’Dea, B., Glozier, N., Purcell, R., McGorry, P. D., Scott, J., Feilds, K.-L., & Hickie, I. B. (2014). A cross-sectional exploration of the clinical characteristics of disengaged (NEET) young people in primary mental healthcare. BMJ Open, 4(12), e006378. Doi:10.1136/bmjopen-2014-006378. google scholar
 • OECD. (2016). Society at a Glance 2016: OECD Social Indicators. Paris: OECD Publishing. http://dx.doi. org/10.1787/9789264261488-en. google scholar
 • Ogresta, J., Rezo, I., Kozljan, P., Pare, M. H., & Ajdukovic, M. (2020). Why do we drop out? Typology of dropping out of high school. Youth & Society, 1-21. doi:10.1177/0044118X20918435. google scholar
 • Palmer, C., Clancy, S., Hazledine, R., Atkin, J., & Qu, R. (2020). Maslow, Meaning and Data: Applying interdisciplinary approaches to evaluating a personalised youth employment programme. 1-25. doi: https:// doi.org/10.31235/osf.io/rjgdu google scholar
 • Pattinasarany, I. R. I. (2019). Not in employment, education or training (NEET) among the youth in Indonesia: The effects of social activities, access to ınformation, and language skills on NEET youth. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 24(1). Doi:10.7454/mjs. v24i1.10308. google scholar
 • Pemberton, S. (2008). Tackling the NEET generation and the ability of policy to generate a “NEET” solution— Evidence from the UK. Environment andPlanning C: Government andPolicy, 26(1), 243-259. doi:10.1068/ c0654. google scholar
 • Powdthavee, N., & Vignoles, A. (2009). The Socioeconomic gap in university dropouts. The B. E. Journal of Economic Analysis & Policy, 9(1), 1-36. doi: 10.2202/1935-1682.2051. google scholar
 • Quintano, C., Mazzocchi, P., & Rocca, A. (2018). The determinants of Italian NEETs and the effects of the economic crisis. Genus, 74(1). Doi:10.1186/s41118-018-0031-0. google scholar
 • Ranzani, M., & Rosati, F. (2013). The NEET trap: A dynamic analysis for Mexico. Understanding Children’s Work (UCW) Project. google scholar
 • Rennison, J., Maguire, S., Middleton, S., & Ashworth, K. (2005). Young people not in education, employment or training: Evidence from the education maintenance allowance pilots database (Research Report No 628). Centre for Research in Social Policy (CRSP). google scholar
 • Robson, K. (2008). ‘Becoming NEET in Europe: A comparison of predictors and later-life outcomes’, paper presented at the Global Network on Inequality Mini-Conference, 22 February 2008, New York. google scholar
 • Ruesga-Benito, S., Gonzalez-Laxe, F., & Picatoste, X. (2018). Sustainable development, poverty, and risk of exclusion for young people in the European Union: The case of NEETs. Sustainability, 10(12), 4708. Doi:10.3390/su10124708. google scholar
 • Serracant, P. (2014). A brute indicator for a NEET case: Genesis and evolution of a problematic concept and results from an alternative indicator. Social Indicators Research, 117(2), 401-419. doi:10.1007/s11205-013-0352-5. google scholar
 • Sierra, C. Jose David, Colin H-L., Mark MK., Simon H., & Max P. (2018). Towards a better understanding of NEET youth in Ontario: Findings from the “made in Ontario” NEET youth research initiative. Toronto: Ontario Ministry of Children, Community and Social Services. google scholar
 • Strelitz, J. (2003). Tackling disadvantage: Education. In D. Darton & J. Strelitz (Eds.), Tackling UK poverty and disadvantage in the twenty-first century: An exploration of the issues (ss. 57-75). York: Joseph Rowntree Foundation. google scholar
 • Susanlı, Z. B. (2016). Understanding the NEET in Turkey. Eurasian Journal of Economics and Finance, 4(2), 42-57. google scholar
 • Şeker, H. ve Gençdoğan, B. (2014). Psikolojide ve eğitimde ölçme aracı geliştirme (2. Bs.). Ankara: Nobel Yayıncılık. google scholar
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlik. Ankara: Seçkin Yayıncılık. google scholar
 • Tamesberger, D., & Bacher, J. (2014). NEET youth in Austria: A typology ıncluding socio-demography, labour market behaviour and permanence. Journal of Youth Studies, 17(9), 1239-1259. google scholar
 • Tavşancıl, E. (2014). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi (5. Baskı), Ankara: Nobel Yayınevi google scholar
 • Tezbaşaran, A. (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu (2.bs.). Ankara: Psikologlar Derneği. google scholar
 • Vancea, M., & Utzet, M. (2018). School-to-work transition: the case of Spanish NEETs. Journal of Youth Studies, 21(7), 869-887. doi:10.1080/13676261.2017.1421313. google scholar
 • Vancea, M., & Utzet, M. (2018). School-to-work transition: the case of Spanish NEETs. Journal of Youth Studies, 21(7), 869-887. doi:10.1080/13676261.2017.1421313. google scholar
 • Wickremeratne, N., & Dunusinghe, P. (2018). Youth not in education, employment and training (NEET) in Sri Lanka. Advances in Economics and Business, 6(5), 339-352. google scholar
 • Wong, M. (2016). The characteristics of youth not in education, employment or training (NEET) in Australia and Japan. Japan: Japan Institute for Labour Policy and Training google scholar
 • Worldbank. (2021). Computer-Assisted Personal Interviews (CAPI). https://dimewiki.worldbank.org/Computer-Assisted_Personal_Interviews_(CAPI) google scholar
 • Yang, Y. (2020). China’s youth in NEET (Not in education, employment, or training): Evidence from a national survey. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 688(1), 171-189. doi:10.1177/0002716220909807. google scholar
 • Youth Guarantee Programme (2015). Census on youths NEET: Report on findings operational programme II — Cohesion Policy 2007-2013 empowering people for more jobs and a better quality of life. ESF3.231. google scholar
 • Yurdabakan, İ., & Çüm, S. (2017). Davranış bilimlerinde ölçek geliştirme (açıklayıcı faktör analizine dayalı) [Scale development in behavioral sciences (based on exploratory factor analysis)]. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 11(2), 108-126. google scholar
 • Zencirkıran M. (2019). Türkiye’nin toplumsal yapısı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Zuccotti, V.C., & O’Reilly, J. (2019). Ethnicity, gender and household effects on becoming NEET: An intersectional analysis.Work, Employment and Society, 33(3), 351-373. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.