Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/artsanat.2019.12.0016   IUP :10.26650/artsanat.2019.12.0016    Tam Metin (PDF)

İstanbul Hilton Otel’in Türkiye’deki Yüzyıl Ortası Otel Binaları Üzerindeki Etkileri

Hande Atmaca ÇetinZeynep Tuna UltavFunda Uz

1950’li yıllar Amerika’nın savaş sonrası elde ettiği güç ile dünya ekonomisini ve kültürünü etkilediği yıllardır. Gelişen tüketim kültürü ve ulaşım ağları ile mobilite artmış, oteller dönemin sosyo-politik, ekonomik ve mimari durumunun bir sonucu olarak çoğalmıştır. 1950’li yıllarda Amerika’da zincir oteller ortaya çıkarak deniz aşırı yayılmış ve mimari olarak Uluslararası Stil’in “Amerikan Modernizmi” olarak tanımlanan bir versiyonunu takip etmiştir. Uluslararası Stil’in modern oteller üzerinden yayılması en belirgin olarak Hilton Oteller ile olmuştur. Türkiye’ye ilk modern otel Hilton Otel ile gelmiş, böylece 1950’li yıllarda Hilton Oteli sonrasında yapılan birçok otel Uluslararası Stil’den etkilenmiştir. Turizm tartışmalarının arkasında Hilton Otel sıkça bir model olarak kabul edilmiş, mimarlıkta ise bu mimari dilin koşulsuz yayılması tartışmalara sebep olmuştur. Bu çalışmanın odak noktası 1950-1960 yılları arasında Uluslarası Stil’de yapılan ve İstanbul Hilton Oteli ile yapısal benzerlikler taşıyan Türkiye’deki otel binalarıdır. Hilton Oteli'nin 1950'lerde diğer otel binaları üzerindeki etkisi tartışılırken dönemin turizm tartışmalarına da yer verilerek Hilton Oteli’nin Türkiye’deki etkisi daha geniş bir perspektifte aktarılmıştır. Çalışma amacıyla seçilen oteller Hilton Oteli ile en büyük yapısal benzerliği taşıyan oteller arasından, 1950’li yıllarda inşa edilmiş ya da inşaatına başlanmış olan Büyükada Anadolu Kulübü Oteli, Çınar Otel, Eskişehir Porsuk Oteli, Büyük Efes Oteli, Büyük Tarabya Oteli ile ele alınmış, bu oteller üzerinden Uluslararası Stil’in ve Hilton Otel’in Türkiye’de modern turizm mimarisi üzerindeki izleri sürülmüştür.

DOI :10.26650/artsanat.2019.12.0016   IUP :10.26650/artsanat.2019.12.0016    Tam Metin (PDF)

Reflections of the İstanbul Hilton Hotel on Mid-century Hotel Buildings in Turkey

Hande Atmaca ÇetinZeynep Tuna UltavFunda Uz

The 1950s indicate a period of America’s influence on the world economy and culture with its post-war power. Mobility increased with developing transportation networks and emerging consumer culture, so the number and importance of hotels increased as a result of this socio-political, economic and architectural condition of the period. In the 1950s, American chain hotels emerged, and soon spread overseas, following the dominant aesthetics of the country, a version of the International Style termed as “American Modernism”. The spread of International Style through modern hotels was most prominent in Hilton Hotels. The first modern hotel to arrive in Turkey was the İstanbul Hilton Hotel which influenced other hotel buildings in the 1950s to follow the International Style. The Hilton Hotel was frequently accepted as a model behind the tourism discussions and the initiatives that followed were compared with it, although the spread of its architectural language created a debate in architectural circles. For this reason, the focal point of this study is the hotel buildings designed in the International Style between 1950 and 1960, which possess architectural similarities with the Hilton Hotel. The influence of the Hilton Hotel on other hotel buildings in the 1950s is investigated along with the period’s tourism discussions to have a wider perspective of the Hilton Hotel’s influence on tourism. The hotels selected for the study are ones that carry the aesthetical principles of the Hilton Hotel, and were built or started construction in 1950s; Büyükada Anadolu Club Hotel, Çınar Hotel, Eskişehir Porsuk Hotel, Grand Efes Hotel, and Grand Tarabya Hotel. These examples illustrate the effects of the Hilton Hotel on the development of modern tourism architecture.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


1950’li yıllar Amerika’nın savaş sonrası elde ettiği güç ile dünya ekonomisini ve kültürünü etkilediği yıllardır. Gelişen ulaşım ağları ile mobilite artmış, oteller dönemin sosyo-politik, ekonomik ve mimari durumunun bir sonucu olarak çoğalmıştır. 1950’li yıllar Amerika’da zincir otellerin ortaya çıktığı ve deniz aşırı taşındığı yıllardır. Mimarlık alanında ise Amerika’da dominat estetik 1950’lerde Uluslararası Stil’in Amerikan Modernizmi olarak adlandırılan bir versiyonunu takip eder ve Amerika’da modern zincir oteller bu kodlara uygun şekilde tasarlanmaya başlar. Hilton Oteller zinciri bu dönemin ekonomik, sosyo-politik ve mimari atmosferini yansıtan bir sonuç olarak doğar ve yayıldığı ülkelere Amerikan tarzı bir politikayı, yaşamı ve mimariyi sunarlar. Türkiye’de ise 1950’ler tarihçiler açısıdan birçok kırılmanın yaşandığı yıllar olarak adlandırılır. İlk kez çok partili düzene geçilirken Demokrat Parti rejimi ile Türkiye yüzünü Amerika’ya döner. 1950'ler, Türkiye'nin kapılarını uluslararası bir düzene açtığı yıllardır. Marshall yardımları, Kore Savaşına katılım ve NATO’ya giriş ile yeni bir düzene girilir. Uluslararası alanda varolma çabaları içerisinde turizm büyük önem teşkil etmekte, turizmi desteklemek için yatırımların teşviği devletin en önemli gündemlerinden birini oluşturmaktadır. İstanbul’da modern otellerin bulunmaması, 1950’li yıllarda gazetelerin makalelerine yansıyan genel bir eleştiridir. İstanbul Hilton Oteli’nin açılması Türkiye’de modern turizmin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu önermeden başlayarak, bu çalışma kapsamında İstanbul Hilton Oteli’nin Türkiye’de modern turizm ve turizm mimarlığı açısından olan etkileri paralel olarak tartışılmıştır. Turizm tartışmalarında Hilton Otel bir örnek teşkil ederken, mimari açıdan Hilton Otel’in diğer oteller üzerindeki etkisi, kopya/taklit tartışmalarını beraberinde getirmiştir. Hilton otelin gridal düzendeki cephe karakterinin ve ondan bağımsız olarak ona “karakter” katmak adına eklenen kabuk strüktürlerin kolaycılıkla ve yaratıcılıktan uzak olarak diğer binalarda tekrar edilmesi Şevki Vanlı tarafından 1958’de “Hiltonculuk” olarak eleştirilmiştir. Aynı tartışmalar yapının yerel mimarı olan Sedad Hakkı Eldem tarafından da gündeme getirilmiş, Hilton Otel yüzyıl ortası Türkiye mimarlığında özgünlük tartışmalarının odağı haline gelmiştir. Bu çalışmanın odak noktası 1950-1960 yılları arasında Uluslararası Stil’de yapılan ve İstanbul Hilton Oteli ile yapısal benzerlikler taşıyan Türkiye’deki otel binalarıdır. Çalışma amacıyla seçilen oteller Hilton Oteli ile en belirgin yapısal benzerliği taşıyan oteller arasından, 1950’li yıllarda inşa edilmiş ya da inşaatına başlanmış olan Büyükada Anadolu Klübü Oteli, Çınar Otel, Eskişehir Porsuk Oteli, Büyük Efes Oteli, Büyük Tarabya Oteli ile ele alınmış, bu oteller üzerinden Uluslararası Stil’in ve Hilton Otel’in Türkiye’de modern turizm mimarisi üzerindeki izleri sürülmüştür. Aynı zamanda daha önce tartışmalara katılmamış olan, sadece haberlerde yer almış ya da proje aşamasında kalmış olup Hilton Otel ile benzerlikler taşıyan diğer projelere de yer verilerek bu etkinin ne derecede yayıldığını göz önüne sermek amaçlanmıştır. Turizm tartışmaları içerisinde Hilton Otel sıkça bir model kabul edilmiş, sonrasındaki girişimler onunla karşılaştırılmıştır. Hilton Oteli daha sonra açılacak modern oteller için önayak olmuş, ona benzer otellerin yapılması turizm dergilerinde teşvik edilmiştir. Mimarlık alanında ise yaşanan en büyük tartışma, Hilton Otel’in gridal cephe düzeni, pilotiler üzerinde yükselen iki cephesi sağır dikdörtgen blok, transparan giriş kotundan oluşan mimari dilinin yayılması ve sonrasında gelen yapıların tartışmasız olarak standartlaşarak ona benzemesinden kaynaklanmaktadır. Hilton Otel'in tasarım kararlarının yarattığı estetik 1950'li yıllarda ilk olarak Şevki Vanlı'nın eleştirisini almıştır. Vanlı, Hilton'un dolaysız kopyasının sadece oteller değil sonraki konut ve hükümet binalarındaki uygulamalarına olan eleştirisini “Hiltonculuk” olarak adlandırmıştır. Vanlı, 1950'li yıllardaki binaların benzerliklerinin altını çizerek, balkonlu olup olmaksızın bu cephe dilinin yayıldığını ve otel odalarındaki modüler yapının bu işi daha uygulanabilir hale getirdiğini belirtmiştir. Bir süre sonra, cephedeki bu dil, rasyonel mimarinin temsili halini almıştır. Vanlı'nın “vasat yerli yapı tipolojisi” olarak nitelendirdiği bu dil, ona göre mimarların yeni bir anlayış aramaksızın yaratıcılıktan uzaklaşarak kolayca bu dili kabul etmelerinden kaynaklanmaktadır. Sonraki yıllarda SOM firması ile beraber otelin yerel danışmanlığını üstlenen Sedad Hakkı Eldem de bu tip binaların Anadolu’da koşulsuz yayılmasına olan eleştirisini dile getirmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre incelenen binaların, Hilton Oteli’ni şekillendiren Uluslararası Stil’de tasarlandığı görülmektedir. Uluslararası Stil’i oluşturan kodlar olan; pilotiler üzerinde yükselen prizmatik blok, gridal cephe düzeni, camlı giriş katı, teras çatı kullanımı gibi unsurlar bu otellerde mevcuttur. Aynı zamanda Amerikan ve teras barlar, restoranlar, yüzme havuzlu geniş peyzajlı alanlar gibi farklı mekansal unsurlar da farklı seviyelerde otellerin programlarında bulunmaktadır. Çalışma kapsamındaki oteller Hilton Otel ile ana prensipleri paylaşmalarına rağmen, aralarındaki farklılıklar belirtilmelidir. Tarabya Oteli, arazi şekli nedeniyle eğrisel bir plastisite kazanmıştır. Anadolu Klübü binası, aynı dilde yerel bir yorumlamanın örneği olup geleneksel Türk evi ile ilgili unsurlar ve yerel alışkanlıklarla şekillenmiştir. Eskişehir Porsuk Otel, V sütunları tarafından taşınan yüksek hacim ile giriş bakımından farklılık göstermektedir. Büyük Efes Otel, hacimler üzerinde yarattığı çeşitlilik ile rasyonel tutumu kırmış aynı zamanda 1960'larda ortaya çıkmaya başlayan açısal formlarla çevreye uyum sağlayarak farklılaşmanın ilk işaretlerini göstermiştir. Sonuç olarak, İstanbul Hilton Otel’in çalışma kapsamındaki otellerin mimari şekillenmesinde büyük etkisi görülmüştür. Bu anlamda yapılan kopya/taklit tartışmalarına karşı Hilton Otel’in yüzyıl ortası Türkiye’sinde bir öğrenme aracı olduğu düşünülmektedir. Bu anlamda yapılacak çıkarım Hilton Otel’in etkisinin Türkiye’de günün koşullarında dünyanın geri kalanına uyma tutkusu olarak görülebileceği yönündedir. Tanyeli, bir kavram olarak taklidin, gelişmekte olan coğrafyalarda olağan bir süreç olarak yaşanarak, orijinalin üretimini teşvik ettiğini ileri sürmektedir. Buradaki sorun, kopya ile orijinal arasındaki sınırların kesin olarak bölünmesidir; bu, özgünlüğün izlenmesini zorlaştırmaktadır, ancak daha yakın bir analiz çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Bozdoğan ise “Hiltonculuk” olarak tabir edilen durumun taklitten öte, otel ve apartman gibi tekrara dayanan programlı binalar için rasyonel bir çözüm yolu olduğunu belirtmektedir. Bu sebeple, 1950'lerin mimari üretiminin, Türkiye'nin uluslararası bir yaklaşımı takip eden eğiliminin sonucu olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Uz, mimarlığın önceki bilgileri genişletmeye dayandığını, bu nedenle mimarlıktaki “orijinal” ve “kopya” konusunun anlamsız olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle, son ürünü değil, sonucu oluşturan tüm süreçlere ve kavramlara bakmak gerektiğinin altını çizer. Bu anlamda tartışılan otel binaları, paralel olarak gelişen dünya anlayışının yansımasını gösteren örnekler olarak düşünülmelidir.


PDF Görünüm

Referanslar

 • ADALET, Begüm, Hotels and Highways: The Construction of Modernization Theory in Cold War Turkey, Stanford, California 2018. google scholar
 • AKCAN, Esra; BOZDOĞAN, Sibel, Turkey: Modern Architectures in History, Glasgow 2013. google scholar
 • AKCAN, Esra, Americanization and Anxiety: Istanbul Hilton Hotel by SOM and Eldem. In S. Bozdoğan, Ü. B. Copur (Eds.) Oriental Occidental: Geography, Identity, Space. Paper presented at ACSA International Conference, 2001. google scholar
 • AKCAN, Esra, “Amerikanlaşma ve Endişe; İstanbul Hilton Oteli.”, Arredamento Mimarlık, İstanbul 2001, pp.112-119. google scholar
 • ALTAN, T. Elvan, “Modern Tourism Architecture in 'A Country with Every Touristic Feature': An Overview of Hotels, Holiday Villages and Houses in Post-War Turkey”. In Alina Serban, Kalliopi Dimou, and Sorin Istudor (Eds.) Enchanting Views: Romanian Black Sea Tourism Planning and Architecture of the 1960s and 70s. Bucharest 2015, pp. 236–249. google scholar
 • “Anadolu Kulübü Binası”, Arkitekt, 295, 1959, pp. 45-52. google scholar
 • ASASOĞLU, Ali, Çağdaş Türk Mimarlığı Kimlik Arayışı Sürecinde Eklektik Eğilimler, Karadeniz Technical University, Institute of Natural Sciences, Master's Thesis, Trabzon 1988. google scholar
 • ATAY, Ümit, “Otel Davası Tamamen Halledilemiyor”, Turing, 1956 January, p.19. google scholar
 • BAYRAKTAR, Erdoğan, “Eskişehir Hilton’u”, Milliyet, 1959 October 01. Retrieved 09.07.2019 from Milliyet Newspaper Online Archive. google scholar
 • BOZDOĞAN, Sibel, Hiltonculuk. In T. Elvan Altan, Sevil Enginsoy Ekinci (Eds.), İnci Aslanoğlu için bir Mimarlık Tarihi Dizimi, Ankara 2019. google scholar
 • BOZDOĞAN, Sibel, Turkey's Postwar Modernism: A Retrospective Overview of Architecture, Urbanism and Politics in the 1950s. In M. Gürel (Ed.) Mid-Century Modernism in Turkey: Architecture across Cultures in the 1950s and 1960s, New York and London 2016. google scholar
 • “Büyük Efes Oteli”, Arkitekt, 318, 1965. google scholar
 • CAN BİLGE, Aslı Nevin, Paul Bonatz's Turkey Years, İstanbul Technical University, Graduate School of Science, Engineering and Technology, Unpublished Master’s Thesis, İstanbul 2017. google scholar
 • CONKER, Sibel, İstanbul’daki Kent Otellerinin Mekan Dizim Yöntemiyle Analizi, Yıldız Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Unpublished Master’s Thesis, İstanbul 2009. google scholar
 • ÇETİNGİL, Esen, Personal Interview, İstanbul 2018. google scholar
 • “Çınar Oteli”, Arkitekt, 297, April 1959, pp.132-140. google scholar
 • DEMİREL ETLİ, Pınar; KURT Özlem, Eskişehir Porsuk Oteli, Docomomo_Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları, 31 October-2 December 2014 Erzurum. google scholar
 • DURUKAL, Hüsnü Sadık, “Otelcilik Endüstrisi ve Turizm”, Turing, March 1956, pp.3-4. google scholar
 • ELDEM, Sedad Hakkı, “Elli Yıllık Cumhuriyet Mimarlığı”, Mimarlık, Ankara 1973. google scholar
 • “Eskişehir Porsuk Oteli Açılıyor”, Milliyet, 21 October 1959. google scholar
 • EVCİN, Erol, “Basın-Yayın Ve Turizm Bakanlığı Döneminde Turistik Tanıtım ve Propaganda (1957-1963)”. Atatürk Dergisi, 6 (2), Erzurum 2016, pp. 41-91. google scholar
 • “Fenerbahçe’de yapılacak olan otel”, Hayat, İstanbul 1 March 1957. google scholar
 • “Finally the Hilton Hotel, or a Hotel”, SALT Research, Rahmi M. Koç Archive, File No: D.156. google scholar
 • GÖNLÜGÜR, Emre, Personal Interview, İzmir 2019. google scholar
 • GÖNLÜGÜR, Emre, American Architecture and the Promise of Modernization in Postwar Turkey, University of Toronto, Graduate Department of Art, Doctoral Dissertation, Toronto 2014. google scholar
 • GÖRKEY, Aykut, “Hilton ayarında 6 otel daha yapılacak”, Turing, 1957 December, pp.12-13. google scholar
 • GÜLERSOY, Çelik, “Hotel d’Angleterre”, Cumhuriyet, İstanbul 31 August 1989. Retrieved from Taha Toros Online Archive, http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/handle/11498/4234. google scholar
 • GÜRSOY, Özdemir, “17 Katlı Otel”, Milliyet, 5 July 1958, Retrieved 28.05.2019 from http://gazetearsivi.milliyet.com.tr. google scholar
 • “Hilton’un Benzeri”, Milliyet, 11 June 1955, Retrieved 28.05. 2019 http://gazetearsivi.milliyet.com.tr. google scholar
 • HITCHCOCK, Henry Russell; JOHNSON Philip, The International Style: Architecture Since 1922, New York 1932. google scholar
 • İstanbul Hilton Otel, Krt_02657, Retrieved from İstanbul Atatürk Library Digital Archive. "İstanbul bir otel kazandı”, Hayat, 29 August 1958. google scholar
 • “İstanbul’un Otel Davası”, 1945, Retrieved 28.05.2019 from Taha Toros Online Archive, http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/handle/11498/2422. google scholar
 • KAÇEL, Ela, “This is Not an American House: Good Sense Modernism in 1950s Turkey.” In Duanfang Lu (Ed.) Third World Modernism: Architecture, Development and Identity, London 2011, pp.165–185. google scholar
 • KAÇEL, Ela, “Hiltonculuk and Beyond: The Dialectics of Intellectualism in Postwar Turkey.” Candide: Journal for Architectural Knowledge, N. 3, Aachen 2010, pp. 9–35. google scholar
 • KALAYCIOĞLU, Kadri, Personal Interview, Ankara 2018. google scholar
 • KARABAŞ, Burcu, “Emek Otelleri’nin Hazin Öyküsü”, 2008, Retrieved 28.05.2019 from http://v3.arkitera.com/h36932-emek-otellerinin-hazin-oykusu.html. google scholar
 • KOCA Güler; KARASÖZEN Rana, "1945–1960 Dönemi Eskişehir Modern Kent Merkezinin Oluşumunda Öne Çıkan Yapılar", Anadolu University Journal of Social Sciences, 10 (3), Eskişehir 2010, pp.191-211. google scholar
 • KORTAN, Enis, Türkiye’de Mimarlık Hareketleri ve Eleştirisi, 1950-1960: XX. Yüzyılın Başından 1950’ye kadar olan Sürede Modern Mimarlığın Dünya’daki ve Türkiye’deki Gelişmesiyle Birlikte, Ankara 1971. google scholar
 • KORTAN, Enis, Türkiye’de Mimarlık Hareketleri ve Eleştirisi (1960-1970), Ankara 1973. google scholar
 • KÜÇÜKERMAN, Gözen, Personal Interview, İstanbul 2018. google scholar
 • Ministry of Press, Broadcasting and Tourism, İstanbul [Brochure]. 1958 İstanbul. Retrieved from Atatürk Library Digital Archive, Muhsin Ertuğrul Collection. google scholar
 • NAYIR, Y. Nabi, “Otelsiz Şehir”, Yeni Sabah, 8 September 1941, Retrieved 28.05.2019 from Taha Toros Online Archive, http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/handle/11498/2422. google scholar
 • ORGUN, Vahid, “Turizm ve Organizasyon”, Turizm Alemi, 2, April 1954. google scholar
 • ÖZDEMİR, Mehmet, “Türk Turizminin Temel Taşlarından: Emekli Sandığı Otelleri” Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24 (2), Ankara 2013, pp. 266-275. google scholar
 • ÖZORHON, İlker Fatih, The Issue of Originality in Architecture: Turkish Modernity in the Period of 1950-60, İstanbul Technical University, Graduate School of Science, Engineering and Technology, Doctoral Dissertation, İstanbul 2008. google scholar
 • ÖZORHON, İ. F; ULUSLU URAZ, T, “1950-60 Arası Türkiye Mimarlığı’nda Özgünlük Arayışları”, İTÜ Dergisi/a Mimarlık, Planlama, Tasarım, 8 (2), İstanbul 2009, pp. 89-100. google scholar
 • PEKSAYAR, Orhan, “262 Odalı Tarabya Oteli 4 Nisan Günü Açılıyor”, Milliyet, 28 March 1966. google scholar
 • SALT Research, Fazıl Saffet Aysu Archive. google scholar
 • SALT Research, Güntekin Çizgen Archive. google scholar
 • SAYAR BAŞARAN, Sevgi. (2007, March 9). “Çınar Hotels targets the young”. Hürriyet Daily News, Retrieved http://web.archive.org/web/20160304205813/http://www.hurriyetdailynews.com/cinar-hotel-targets-the young.aspx? pageID=438&n=cinar-hotel-targets-the-young-2007-09-03. google scholar
 • SEZGİN, Mukadder, Personal Interview. Ankara 2018. google scholar
 • TANYELİ, Uğur, 1950’lerden bu yana mimari paradigmaların değişimi ve ‘reel’mimarlık. In Y. Sey (Ed.), 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, Ankara1998, pp. 235-254. google scholar
 • TANYELİ, Uğur, “Biz hep mi taklit ederiz?” Arredamento Mimarlık, 6, İstanbul 2001, pp. 6-7. google scholar
 • TEKİN, İlke; AKPINAR, İpek, “Betonarmenin Anonimleşmesi Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı Sonrası Yapılı Çevrenin İnşaası”, Mimarlık, Ankara 2014, 377, pp.70-74. The Grand Tarabya Hotel, Krt_024551, Retrieved from İstanbul Atatürk Library Digital Archive. google scholar
 • TİL, Enis Tahsin, “Yeni Oteller”, Turing, September 1955, p.15. google scholar
 • TUNA ULTAV, Zeynep; SAVAŞIR, Gökçeçiçek, 50 Yılın Ardından Türkiye’nin İlk Otel Motel Zinciri TUSAN, İzmir 2016. google scholar
 • TUNA ULTAV, Zeynep; SAVAŞIR, Gökçeçiçek, “The Erasure of History in the Remodeling of the Grand Efes Hotel in İzmir”. Interiors, 3(3), 2012, pp. 181-202. “Turistik Otel”, Arkitekt, 1952-03, pp.56-63. google scholar
 • TOZOĞLU, Ahmet Erdem, Grand Hotels in Major Cities of Turkey, 1950-1980: An Evaluation of Modern Architecture and Tourism, Middle East Technical University, Graduate School of Social Sciences, Unpublished Master's Thesis, Ankara 2007. google scholar
 • UZ, Funda, “Hukukçular Sitesi as the Stage of Everyday Life”, In Pelin Derviş (Ed.). Places of Memory (curator: Murat Tabanlıoğlu), İstanbul, Venice 2014. google scholar
 • ÜNVER, Rüçhan, “Haftaya Açılıyor”, Milliyet, 07 July 1958, p.3. google scholar
 • VANLI, Şevki, Mimariden Konuşmak: Bilinmek İstenmeyen 20. Yüzyıl Türk Mimarlığı, Eleştirel Bakış (V1), Ankara 2006. google scholar
 • VANLI, Şevki, “Hiltonculuk”, Kim, 29 November 1958, pp. 31-32. google scholar
 • WHARTON, Annabel Jane, Building the Cold War: Hilton International Hotels and Modern Architecture, U.S.A 2001. google scholar
 • YILDIZ, Zafer, “Turizmin Sektörünün Gelişimi ve İstihdam Üzerindeki Etkisi.” Süleyman Demirel University, The Journal of Visionary, 3 (5), Isparta 2011, pp. 54-71. google scholar
 • ZAT, Vefa, Eski İstanbul Otelleri: İstanbul Hilton 50 yaşında, İstanbul 2005. google scholar
 • http://www.anadolukulubu.com/tr/ google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Atmaca Çetin, H., Tuna Ultav, Z., & Uz, F. (2019). İstanbul Hilton Otel’in Türkiye’deki Yüzyıl Ortası Otel Binaları Üzerindeki Etkileri. Art-Sanat, 0(12), 57-88. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0016


AMA

Atmaca Çetin H, Tuna Ultav Z, Uz F. İstanbul Hilton Otel’in Türkiye’deki Yüzyıl Ortası Otel Binaları Üzerindeki Etkileri. Art-Sanat. 2019;0(12):57-88. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0016


ABNT

Atmaca Çetin, H.; Tuna Ultav, Z.; Uz, F. İstanbul Hilton Otel’in Türkiye’deki Yüzyıl Ortası Otel Binaları Üzerindeki Etkileri. Art-Sanat, [Publisher Location], v. 0, n. 12, p. 57-88, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Atmaca Çetin, Hande, and Zeynep Tuna Ultav and Funda Uz. 2019. “İstanbul Hilton Otel’in Türkiye’deki Yüzyıl Ortası Otel Binaları Üzerindeki Etkileri.” Art-Sanat 0, no. 12: 57-88. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0016


Chicago: Humanities Style

Atmaca Çetin, Hande, and Zeynep Tuna Ultav and Funda Uz. İstanbul Hilton Otel’in Türkiye’deki Yüzyıl Ortası Otel Binaları Üzerindeki Etkileri.” Art-Sanat 0, no. 12 (Sep. 2023): 57-88. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0016


Harvard: Australian Style

Atmaca Çetin, H & Tuna Ultav, Z & Uz, F 2019, 'İstanbul Hilton Otel’in Türkiye’deki Yüzyıl Ortası Otel Binaları Üzerindeki Etkileri', Art-Sanat, vol. 0, no. 12, pp. 57-88, viewed 30 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0016


Harvard: Author-Date Style

Atmaca Çetin, H. and Tuna Ultav, Z. and Uz, F. (2019) ‘İstanbul Hilton Otel’in Türkiye’deki Yüzyıl Ortası Otel Binaları Üzerindeki Etkileri’, Art-Sanat, 0(12), pp. 57-88. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0016 (30 Sep. 2023).


MLA

Atmaca Çetin, Hande, and Zeynep Tuna Ultav and Funda Uz. İstanbul Hilton Otel’in Türkiye’deki Yüzyıl Ortası Otel Binaları Üzerindeki Etkileri.” Art-Sanat, vol. 0, no. 12, 2019, pp. 57-88. [Database Container], https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0016


Vancouver

Atmaca Çetin H, Tuna Ultav Z, Uz F. İstanbul Hilton Otel’in Türkiye’deki Yüzyıl Ortası Otel Binaları Üzerindeki Etkileri. Art-Sanat [Internet]. 30 Sep. 2023 [cited 30 Sep. 2023];0(12):57-88. Available from: https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0016 doi: 10.26650/artsanat.2019.12.0016


ISNAD

Atmaca Çetin, Hande - Tuna Ultav, Zeynep - Uz, Funda. İstanbul Hilton Otel’in Türkiye’deki Yüzyıl Ortası Otel Binaları Üzerindeki Etkileri”. Art-Sanat 0/12 (Sep. 2023): 57-88. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0016ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim18.03.2019
Son Revizyon12.06.2019
Kabul30.06.2019

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.