Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/ISTJECON2021-1179726   IUP :10.26650/ISTJECON2021-1179726    Tam Metin (PDF)

Enerji Kaynakları Kullanımı-CO2 Emisyonu ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ekonomiler Üzerine Bir İnceleme

Mustafa Yapar

Enerji ve enerjiye bağlı olarak ortaya çıkan bütün kavramlar ülkelerin ekonomik büyüme düzeylerini etkileyen unsurlardandır. Konu gelişen ekonomiler açısından incelendiğinde enerjinin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır. Giderek artan enerji talebi çeşitli dinamiklerden etkilenmekte ve ülkelerin strateji ve politikalarını etkilemektedir. Enerji üretimde girdi olarak kullanılmakta olduğu için ekonomik büyümenin önemli bir belirleyicisi durumundadır. Üretimde kullanılan enerjinin kaynaklar açısından da değerlendirilmesi gerekmektedir. Enerji kaynakları açısından yenilenemeyen ve yenilenebilir olarak sınıflandırılmaktadır. Fosil yakıtların durumu dikkate alındığında dünyanın geleceği açısından iklim değişikliği ve küresel ısınma sorunları bulunmaktadır. Bu konuda uluslararası bir işbirliğinin kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Bu çalışmada enerji kaynakları kullanımı, CO2 emisyonu ve iktisadi büyüme ilişkisi seçilen gelişen ekonomiler bakımından analiz edilmektedir. Araştırma 1995 ve 2014 yılları arası için yenilenebilir enerji kullanım miktarı, yenilenemeyen enerji kullanım miktarı, kişi başına CO2 emisyonu ve kişi başına düşen gelir arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir. Verilerin bu dönem için seçilmesi modele daha fazla gelişen ekonomi dahil etme isteğindendir. Analiz sonucunda üç bağımsız değişkenin de ekonomik büyüme üzerinde pozitif yönlü etkisi bulunduğu saptanmıştır. İklim değişikliği ile mücadele için gelişen ekonomilerin yenilenebilir enerjiyi teşvik etmesi sürdürülebilir yaşam açısından önemlidir. 

JEL Classification : O13 , O47 , Q54
DOI :10.26650/ISTJECON2021-1179726   IUP :10.26650/ISTJECON2021-1179726    Tam Metin (PDF)

The Relationship Energy Sources Use-CO2 Emissions and Economic Growth: An Investigation on Developing Economies

Mustafa Yapar

Energy and all concepts related to energy are factors that affect the economic growth level of countries. When energy is examined in terms of developing economies, it is understood how vital energy is. Increasing energy demand is affected by various dynamics that affect the strategies and policies of countries. Since energy is an input for production, it is a determinant of the economic growth process. It is important to consider the resources used while assessing the energy required in production. There are two types of energy sources: renewable and non-renewable. Regarding the future of the world and the use of fossil fuels, there are concerns about climate change and global warming. It is seen that international cooperation on this issue is inevitable. In this paper, the relationship between energy use, CO2 emissions, and economic growth are analyzed for selected developing economies. The study examines the connections between the consumption of renewable and non-renewable energy, CO2 emissions per capita, and capita income between 1995 and 2014. Selecting the data for this period is due to the desire to include more developing economies in the model. Finally, it has been determined that all three independent variables have a positive effect on economic growth. In order to combat climate change, it is important for developing economies to encourage renewable energy for a sustainable life.

JEL Classification : O13 , O47 , Q54

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Energy is gradually increasing its importance as an indispensable ingredient of life. In addition to its effects on daily life, it is also the subject of many academic studies. Energy is a concept that is associated with many sciences and disciplines and is constantly analyzed through certain variables. It is a working area that may maintain its modernization because of its close connection to technological innovation. In a globalizing world, it is a dynamic that sometimes brings countries closer to each other and sometimes causes conflicts.

The relationship between energy and economics develops through the energy economy, energy market, energy resources, energy policies, and its environmental effects. Energy sources, the focus of this study, fall into two categories: non-renewable and renewable. Non-renewable energy sources are also known as fossil fuels. They were formed by the transformation of the remains of organisms that lived in previous periods over many years. They are also known as traditional energy sources. As a result of long-termed habits, these nonrenewable energy resources have a significant ratio in global energy. Fossil fuels have a high share of 81% in today’s energy market.

Due to their way of formation, fossil fuels have some drawbacks. The first of these is the potential risk of not being enough to meet the increasing energy demand since they are exhaustible energy sources. The second negative aspect is that they threaten life due to the polluting gases they emit in the process of being used. It is known that the use of energy resources such as oil and coal and the gases that cause greenhouse gas emissions such as methane and carbon dioxide cause global warming and climate change problems. They grant political superiority to the nations with resources, which is another drawback. The importing nations’ energy security and independence are in danger. When several unfavorable circumstances are taken into account, it is evident that resource diversification is a difficulty for the countries involved. In this direction, renewable energy sources come to the forefront as clean and environmentally friendly. They contribute to economic growth and sustainable development goals. They also help to solve the problem of foreignsource dependency on energy.

The aim of this study is to show that Turkey and other developing countries can easily increase their renewable energy investments without leaving aside their economic growth targets. Since the energy markets of developed economies are more established, developing countries need to start this energy transformation. With this process, both economic policy goals and sustainable development goals will be achieved together.

Between 1995 and 2014 was chosen as the scope of the study. The group of developing countries, including Turkey, has been determined from the report titled “World Economic Situation and Prospects”. These countries are economies that pursue their economic policies intending to become a developed country. Considering this report, 67 developing countries were included in the study. When the data were examined, some countries were excluded because they experienced data loss in some years. In addition, due to the desire to add more countries to the model, data could be added to the analysis until 2014. All data used in the study were collected from the “World Bank Data Indicator” section.

The Generalized Method of Moments (GMM), which is a dynamic panel data analysis method, is used as the model of the study. In the study, the use of renewable energy resources, use of fossil fuels, economic growth, and CO2 emission variables are discussed in the form of annual data covering the years 1995 and 2014. The dependent variable among these factors is the economic growth indicator. The research focuses on how independent variables affect the dependent variable. In the dynamic model, the one-year lagged value of the dependent variable is added to the regression as an independent variable.

As a result of the study, the signs of the independent variables that affect the dependent variable are positive as expected. Increasing the use of renewable energy in developing nations has a positive impact on the pace of economic growth in those nations. Additionally, it does not seem to be a realistic goal to meet all of the world’s energy needs through the use of renewable energy sources. The main goal for developing countries, including Turkey, is to create a more sustainable energy resource management. In this direction, Turkey should both build a sustainable future by increasing the share of renewable energy and experience positive changes in terms of economic indicators. Economic policies should be prepared in line with energy policies. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Albayrak E. N. ve Gökçe A. (2015). Ekonomik büyüme ve çevresel kirlilik ilişkisi: Çevresel kuznets eğrisi ve Türkiye örneği. Social Sciences Research Journal, 4(2), 279-301. google scholar
 • Amri F. (2017). Intercourse across economic growth, trade and renewable energy consumption in developing and developed countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 69, 527-534. google scholar
 • Apergis N. & Payne, J. E. (2010). Energy consumption and growth in South America: Evidence from a panel error correction model. Energy Economics, 32(6), 1421-1426. google scholar
 • Apergis N. & Payne, J. E. (2010). Renewable energy consumption and economic growth: evidence from a panel of OECD countries. Energy Policy, 38(1), 656-660. google scholar
 • Apergis N. & Payne, J. E. (2010). Renewable energy consumption and growth in Eurasia. Energy Economics s 32(6), 1392-1397. google scholar
 • Apergis N. & Payne, J. E. (2011). Renewable and non-renewable electricity consumption-growth nexus: Evidence from emerging market economies. Applied Energy, 88(12), 5226-5230. google scholar
 • Apergis N. & Payne, J. E. (2011). The renewable energy consumption-growth nexus in Central America. Applied Energy, 88(1) 343-347. google scholar
 • Asghar Z. (2008). Energy-GDP relationship: A casual analysis for the five countries of South Asia. Applied Econometrics and International Development, 8(1), 167-180. google scholar
 • Bakırtaş, İ. ve Çetin, M. A. (2016). Yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: G-20 ülkeleri. Sosyoekonomi, 24(28), 131-146. google scholar
 • Baltagi B. H. (2005). Econometric analysis of panel data (3.bs). John Wiley&Sons. google scholar
 • Bhattacharyya S. C. (2011). Energy economics. New York: Springer. google scholar
 • Cherni, A. & Jouini, S. E. (2017). An ARDL approach to the CO2 emissions, renewable energy and economic growth nexus: Tunusian evidence. International Journal of Hydrogen Energy, 42(48), 29056-29066. google scholar
 • Dağ M., Kızılkaya, O. ve Demez, S. (2018). Samaritan çıkmazı bağlamında dış yardımların ekonomik büyümeye etkisinin incelenmesi: Ampirik bir analiz. Maliye Araştırmaları Dergisi, 4(1), 17-25. google scholar
 • Hansen L. P. (1982). Large sample properties of generalized method of moments estimators. Econometrica, 50(4), 1029-1054. google scholar
 • Inglesi-Lotz R. (2016). The impact of renewable energy consumption to economic growth: A panel data application. Energy Economics, 53, 58-63. google scholar
 • International Energy Agency. (2021). Key world energy statistics. google scholar
 • Ito, K. (2017). CO2 emissions, renewable and non-renewable energy consumption and economic growth: Evidence from panel data for developing countries. International Economics, 151, 1-6. google scholar
 • Koçak, E. & Şarkgüneşi, A. (2017). The renewable energy and economic growth nexus in Black Sea and Balkan countries. Energy Policy, 100, 51-57. google scholar
 • Leitao, N. C. (2014). Economic growth, carbon dioxide emissions, renewable energy and globalization. International Journal of Energy Economics and Policy, 4(3), 391-399. google scholar
 • Lin, B. & Moubarak, M. (2014). Renewable energy consumption-economic growth nexus for China. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 40, 111-117. google scholar
 • National Energy Foundation. (2019). Non-renewable and renewable resources. google scholar
 • Ouyang, Y. & Li, P. (2018). On the nexus of financial development, economic growth and energy consumption in China: New perspective from a GMM panel VAR approach. Energy Economics, 71, 238-252. google scholar
 • Rifkin, J. (2015). Nesnelerin interneti ve işbirliği çağı (L. Göktem, Çev.). İstanbul: Optimist. google scholar
 • Sebri, M. & Ben-Salha, O. (2014). On the causal dynamics between economic growth, renewable energy consumption, CO2, emissions and trade openness: Fresh evidence from BRICS countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 39, 14-23. google scholar
 • Tellalbaşı I. (2012). Finansallaşma sorunsalı ve İMKB örneği. Ekonometri ve İstatistik, 16, 12-43. google scholar
 • Tuğcu, C. T., Öztürk, İ. & Aslan, A. (2012). Renewable and non-renewable energy consumption and economic growth relationship revisited: Evidence from G7 countries. Energy Economics, 34(6), 1942-1950. google scholar
 • United Nations. (2019). World economic situation and prospects. google scholar
 • Uyan, Ö. (2018). Küresel krizin dış ticaret sermaye şirketlerinin işletme performansına etkisi: Dinamik panel veri analizi. (Doktora tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Valodka, I. & Valodkiene, G. (2015). The impact of renewable energy on the economy of Lithuania. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 213, 123-128. google scholar
 • Veltmeyer, H. (2006). Latin Amerika ve başka bir kalkınma (Ö. Akpınar, Çev.) İstanbul: Kalkedon. google scholar
 • Yerdelen Tatoğlu, F. (2012). İleri panel veri analizi: Stata uygulamalı. İstanbul, Beta. google scholar
 • Yerdelen Tatoğlu, F. (2016). Panel veri ekonometrisi: Stata uygulamalı (3.bs). İstanbul: Beta. google scholar
 • Yıldırım, E., Saraç, Ş. & Aslan, A. (2012). Energy consumption and economic growth in the USA: Evidence from renewable energy. Renewable Sustainable Energy Reviews, 16(9), 6770-6774. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Yapar, M. (2022). Enerji Kaynakları Kullanımı-CO2 Emisyonu ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ekonomiler Üzerine Bir İnceleme. İstanbul İktisat Dergisi, 72(2), 453-472. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1179726


AMA

Yapar M. Enerji Kaynakları Kullanımı-CO2 Emisyonu ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ekonomiler Üzerine Bir İnceleme. İstanbul İktisat Dergisi. 2022;72(2):453-472. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1179726


ABNT

Yapar, M. Enerji Kaynakları Kullanımı-CO2 Emisyonu ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ekonomiler Üzerine Bir İnceleme. İstanbul İktisat Dergisi, [Publisher Location], v. 72, n. 2, p. 453-472, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Yapar, Mustafa,. 2022. “Enerji Kaynakları Kullanımı-CO2 Emisyonu ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ekonomiler Üzerine Bir İnceleme.” İstanbul İktisat Dergisi 72, no. 2: 453-472. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1179726


Chicago: Humanities Style

Yapar, Mustafa,. Enerji Kaynakları Kullanımı-CO2 Emisyonu ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ekonomiler Üzerine Bir İnceleme.” İstanbul İktisat Dergisi 72, no. 2 (Oct. 2023): 453-472. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1179726


Harvard: Australian Style

Yapar, M 2022, 'Enerji Kaynakları Kullanımı-CO2 Emisyonu ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ekonomiler Üzerine Bir İnceleme', İstanbul İktisat Dergisi, vol. 72, no. 2, pp. 453-472, viewed 1 Oct. 2023, https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1179726


Harvard: Author-Date Style

Yapar, M. (2022) ‘Enerji Kaynakları Kullanımı-CO2 Emisyonu ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ekonomiler Üzerine Bir İnceleme’, İstanbul İktisat Dergisi, 72(2), pp. 453-472. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1179726 (1 Oct. 2023).


MLA

Yapar, Mustafa,. Enerji Kaynakları Kullanımı-CO2 Emisyonu ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ekonomiler Üzerine Bir İnceleme.” İstanbul İktisat Dergisi, vol. 72, no. 2, 2022, pp. 453-472. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1179726


Vancouver

Yapar M. Enerji Kaynakları Kullanımı-CO2 Emisyonu ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ekonomiler Üzerine Bir İnceleme. İstanbul İktisat Dergisi [Internet]. 1 Oct. 2023 [cited 1 Oct. 2023];72(2):453-472. Available from: https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1179726 doi: 10.26650/ISTJECON2021-1179726


ISNAD

Yapar, Mustafa. Enerji Kaynakları Kullanımı-CO2 Emisyonu ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ekonomiler Üzerine Bir İnceleme”. İstanbul İktisat Dergisi 72/2 (Oct. 2023): 453-472. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1179726ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim24.09.2022
Kabul19.12.2022
Çevrimiçi Yayınlanma30.12.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.