Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/ISTJECON2020-831500   IUP :10.26650/ISTJECON2020-831500    Tam Metin (PDF)

İkiz Açık Hipotezi ve Ters Nedensellik: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Meltem Duğru

İkiz açık hipotezi, cari açık ve bütçe açıklarının birlikte hareket ettiğini ileri süren bir hipotezdir. Bu hipoteze göre iki değişken arasındaki ilişkinin varlığı farklı şekillerde ele alınmaktadır. Geleneksel Keynesyen Görüş, bütçe açığından cari açığa doğru bir nedensellik olduğunu savunurken, Ricardocu Denklik Hipotezi iki değişken arasında herhangi bir ilişkinin olmadığını iddia etmektedir. Lawrence H. Summers tarafından adlandırılmış olan Cari İşlemler Hedeflemesi görüşü ise, Keynesyen teorinin aksine cari açıktan bütçe açığına doğru bir nedensellik olduğu yönündedir. 1980’li yıllarda yaşanan serbestleşme sonucunda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri etkileyen ikiz açık, günümüzde ülkelerin sorunu olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin cari açık ve bütçe açığı değişkenleri arasında herhangi bir etkileşimin olup olmadığı araştırılmıştır. Bu etkileşimin yönünün ve derecesinin belirlenmesi için 2009:1Q ve 2020:2Q dönemleri arasında ‘ikiz açık hipotezi çerçevesinde ters nedensellik’ kavramının varlığı ile ilgili bir sonuç elde edilmeye çalışılmıştır. Zaman serileri olarak derlenen bütçe açığı ve cari açık verileri için eşbütünleşme analizi ve Otoregresif Dağıtılmış Gecikme modeli yaklaşımına dayalı sınır testi uygulanmıştır. Ardından Hata Düzeltme Modeli kapsamında nedenselliğin yönü belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda iki değişken arasındaki ilişkinin yönünün uzun dönemde negatif, kısa dönemde pozitif olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre, Cari İşlemler Hedeflemesi görüşü kısa dönem bulguları ile desteklenirken, Keynesyen görüş reddedilmektedir.

DOI :10.26650/ISTJECON2020-831500   IUP :10.26650/ISTJECON2020-831500    Tam Metin (PDF)

Twin Deficit Hypothesis and Reverse Causality: An Empirical Study on Turkish Economy

Meltem Duğru

The twin deficit hypothesis is a hypothesis suggesting that the current deficit and the budget deficit move together. According to this hypothesis, the existence of a relationship between two variables is handled in different ways. While the Traditional Keynesian View argues that there is causality from the budget deficit to the current deficit, the Ricardian Equivalence Hypothesis claims that there is no relationship between two variables. The Current Account Targeting view, named by Summers, is that there is causality from the current deficit to the budget deficit, contrary to the Keynesian theory. The twin deficit, affecting both developed and developing countries as a result of liberalization experienced in the 1980s, continues to be the problem of countries today. In this study, Turkey’s current deficit and budget deficit were investigated whether there was any interaction between these variables. In order to determine the direction and degree of this interaction, it was tried to obtain a result about the existence of the concept of reverse causality within the framework of the “twin deficit hypothesis” between 2009: 1Q and 2020: 2Q. For the budget deficit and current deficit data compiled as time series, cointegration analysis and the bound test based on the Autoregressive Distributed Lag model approach were applied. Then, the direction of causality was determined with the Error Correction Model. As a result of the analysis, it was determined that the direction of the relationship between two variables is negative in the long term and positive in the short term. According to these results, while the Current Account Targeting view is supported by the short term findings, the Keynesian view is rejected.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


The twin deficit hypothesis is a hypothesis suggesting that the current deficit and the budget deficit move together. While the Traditional Keynesian View argues that there is causality from the budget deficit to the current deficit, the Ricardian Equivalence Hypothesis claims that there is no relationship between two variables. According to the Ricardian view, if the economic administration reduces taxes or goes into borrowing, it will increase the savings of individuals. Because individuals are rational, they are aware that tax cuts in the current period will lead to tax increases in the future. For this reason, they will prefer to save rather than spend on consumption. Another view on the twin deficit is the current account targeting view which is the subject of our study. The current account targeting view, named by Summers, is that, contrary to the Keynesian theory, there is causality from the current deficit to the budget deficit. Summers (1988, p. 349- 386) stated in his study that as a result of a large capital flows, the debts of countries will accumulate and indirectly cause a deficit in the budget.

Remembering the concept of the twin deficit after the 2008 financial crisis has led to more research on this issue. Budget deficit and current deficit, which have been among the problems experienced for years, are the variables of the twin deficit hypothesis. Today, still being in the nature of a problem for Turkey indicates that these variables need to be investigated. Therefore, it is important to know whether there is any interaction between the budget deficit and current deficit variables for Turkey which is an emerging economy. If there is an interaction, the direction and degree of this interaction must be determined. Thus, it is expected to provide more positive results of the economic policies to be implemented in Turkey and decisions to be taken in this direction.

Most of the studies in the literature investigated how these two variables affect each other and reached various results. In this study, the Current Account Targeting view is analyzed, which inquires whether there is causality from the current deficit to the budget deficit. The Current Account Targeting view within the framework in the period between 2009 and 2020 were investigated whether the current deficit affects the budget deficit in Turkish economy. In the study, first, the stationarities of the series were examined, and their levels were determined. In the next stage, for the budget deficit and current deficit data are compiled as time series, cointegration analysis and the bound test based on the Autoregressive Distributed Lag model approach were applied. As a result of these tests, long-term results between the variables of current deficit and budget deficit have been reached. Then, the Error Correction Model (ECM) was applied and the short-term results between two variables were interpreted within the scope of this model. 

As a result of the analysis, a statistically significant relationship was found between two variables in the long and short term. Although the direction of the relationship between the current deficit and the budget deficit was negative in the long term, it was found to be significant. When the short term was analyzed, a positive and significant relationship was found. It was determined that while the current deficit variable affects the budget deficit in the same direction in the short term, it affects in the opposite direction in the long term in Turkey. According to the results of the analysis, it has been confirmed that the Current Account Deficit Targeting view, which is not supported in the long term, is supported in the short term.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Ahmed, S. H. M. ve Akın F. (2019). Bütçe Açığı ile Cari İşlemler Açığı Arasında Nedensellik İlişkisi: Yemen Uygulaması. İş Ve Hayat, 5(9), 112-129. google scholar
 • Altunöz, U. (2014). İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliğinin Sınır Yöntemiyle Sınanması: Türkiye Örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (17), 425-446. google scholar
 • Alkswani, M. A. (2000, October). The Twin Deficits Phenomenon in Petroleum Economy: Evidence from Saudi Arabia. In seventh annual conference, economic research forum (ERF), Amman, 2-25. google scholar
 • Bakarr, T. A. (2014). Fiscal deficits and current account imbalances: Evidence from Sierra Leone. International Journal of Business and Social Science, 5(8), 256-269. google scholar
 • Barışık, S. ve Demircioğlu, E. (2012). Türkiye’de Döviz Kuru Rejimi, Konvertibilite, İhracat-İthalat İlişkisi (1980-2001). 17. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2(3), 71-84. google scholar
 • Barışık, S. ve Kesikoğlu, F. (2010). Makro ekonomik değişken olarak bütçe açığı-cari açık ilişkisi: Gelişmekte olan piyasalar örneği, İktisat İşletme ve Finans, 25(294), 109-127. google scholar
 • Barro, R. J. (1989). The Ricardian approach to budget deficits. Journal of Economic perspectives, 3(2), 37-54. google scholar
 • Barro, R. J. (1974). Are government bonds net wealth?. Journal of political economy, 82(6), 1095- 1117. google scholar
 • Bilgili, E. ve Bilgili, F. (1998). Bütçe Açıklarının Cari İşlem Dengesi Üzerindeki Etkileri: Teori ve Uygulama. İşletme-Finans Dergisi, 4-16. google scholar
 • Bolat, S., Belke, M. ve Aras, O. (2011). Türkiye’de ikiz açık hipotezinin geçerliliği: Sınır testi yaklaşımı. Maliye Dergisi, 161(1), 347-364 google scholar
 • Brown, R. L., Durbin, J. & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 37(2), 149-163. google scholar
 • Çağlayan, E. (2006). Enflasyon, faiz oranı ve büyümenin yurtiçi tasarruflar üzerindeki etkileri. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi,(1), 423-438. google scholar
 • Dickey, D. A. & Fuller W. A. (1981). Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Econometrica, The Econometric Society, 49(4), 1057-1072. google scholar
 • Diner, E. ve Taş, İ. (2016). İkiz Açık Hipotezi: Türkiye’de Teorik ve Ampirik İnceleme, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 32, 372-390. google scholar
 • Eğilmez, M. (2018). Küresel Finans Krizi. İstanbul, Remzi Kitabevi. google scholar
 • Erdinç, Z. (2008). İkiz açıklar hipotezinin Türkiye’de 1950-2005 yılları arasında eşbütünleşme analizi ve Granger nedensellik testi ile incelenmesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 209-222. google scholar
 • Feldstein, M. (1992). Analysis: The budget and trade deficits aren’t really twins. Challenge, 35(2), 60-63. google scholar
 • Frankel, J. (2006). Twin deficits and twin decades. The Macroeconomics of Fiscal Policy, MIT Press: Cambridge MA., 2-16. google scholar
 • İyidoğan, P. V. ve Erkam, S. (2013). İkiz açıklar hipotezi: Türkiye için ampirik bir inceleme (1987- 2005). Pamukkale Üniversitesi SBE Dergisi, (15), 39-48. google scholar
 • Kılavuz, E. ve Dumrul, Y. (2012). İkiz Açıklar Hipotezinin Geçerliliği: Teori Ve Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(3-4), 239-258. google scholar
 • Kim, C. H. & Kim, D. (2006). Does Korea have twin deficits?. Applied Economics Letters, 13(10), 675- 680. google scholar
 • Kör, E. (2012). İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Örneği. (Yüksek Lisans Tezi ).Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Mangır, F. (2012). Türkiye İçin İkiz Açıklar Hipotezi Testi (1980-2011), Academic Review of Economics & Administrative Sciences, 5(2), 136-149. google scholar
 • Mankiw, N. G. ve (Ömer Faruk Çolak (Ed.). (2017). Makroekonomi, Efil Yayınevi. google scholar
 • Marinheiro, C. F. (2008). Ricardian equivalence, twin deficits, and the Feldstein–Horioka puzzle in Egypt. Journal of Policy Modeling, 30(6), 1041-1056. google scholar
 • Mucuk, M. (2008). Bütçe ve cari işlemler dengesi arasındaki ilişki: Türkiye örneği (1989-2004). (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. google scholar
 • Narayan, P. K. & Smyth R. (2005). What Determines Migration Fows From Low-Income to High Income Countries? An Empirical Investigation of Fiji-U.S. Migration 1972-2001, Contemporary Economic Policy (ISSN 1074-3529), 24(2), 332– 342. google scholar
 • Nkoro E. & Uko K,A. (2016). Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Cointegration Technique: Application and Interpretation, Journal of Statistical and Econometric Methods,.5(4), 63-91. google scholar
 • Öruç, E. (2017). İkiz Açık Hipotezinin Türkiye İçin Testi: Stock-Watson Yöntemi İle Uzun Dönemli Analiz (1950-2015), Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 8(19), 261-281. google scholar
 • Pesaran, M. H., Y. Shin & R. J. Smith (2001), Bounds Testing Approaches to The Analysis of Level Relationships, Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326. google scholar
 • Phillips, P. & Perron, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression, Biometrika, 75(2), .335 346. google scholar
 • Sinicakova, M., Sulikova, V. & Gavurova, B. (2017). Twin Deficits Threat in the European Union, E a M: Ekonomie a Management, 4 (1), 144-156. google scholar
 • Summers, L. H. (1988). Tax policy and international competitiveness. In International aspects of fiscal policies. University of Chicago Press, 349-386. google scholar
 • Utkulu, U. (2003). Türkiye’de Bütçe Açıkları ve Diş Ticaret Açıkları Gerçekten İkiz mi? Koentegrasyon ve Nedensellik Bulguları. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1). google scholar
 • Üzümcü, A. ve Kanca, O. C. (2013). İkiz açık hipotezi: Türkiye üzerine bir uygulama (1980- 2012). İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 17-42. google scholar
 • Turan, T. ve Karakaş, M. (2017). İkiz açıklar hipotezine doğrusal olmayan sınır testi yaklaşımı. Maliye Dergisi, 173, 211-227. google scholar
 • Yanık, Y. (2006). The Twin Deficit Hypothesis: An Empirical Investigation.( Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Duğru, M. (2020). İkiz Açık Hipotezi ve Ters Nedensellik: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. İstanbul İktisat Dergisi, 70(2), 413-435. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2020-831500


AMA

Duğru M. İkiz Açık Hipotezi ve Ters Nedensellik: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. İstanbul İktisat Dergisi. 2020;70(2):413-435. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2020-831500


ABNT

Duğru, M. İkiz Açık Hipotezi ve Ters Nedensellik: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. İstanbul İktisat Dergisi, [Publisher Location], v. 70, n. 2, p. 413-435, 2020.


Chicago: Author-Date Style

Duğru, Meltem,. 2020. “İkiz Açık Hipotezi ve Ters Nedensellik: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma.” İstanbul İktisat Dergisi 70, no. 2: 413-435. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2020-831500


Chicago: Humanities Style

Duğru, Meltem,. İkiz Açık Hipotezi ve Ters Nedensellik: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma.” İstanbul İktisat Dergisi 70, no. 2 (Jun. 2021): 413-435. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2020-831500


Harvard: Australian Style

Duğru, M 2020, 'İkiz Açık Hipotezi ve Ters Nedensellik: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma', İstanbul İktisat Dergisi, vol. 70, no. 2, pp. 413-435, viewed 23 Jun. 2021, https://doi.org/10.26650/ISTJECON2020-831500


Harvard: Author-Date Style

Duğru, M. (2020) ‘İkiz Açık Hipotezi ve Ters Nedensellik: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma’, İstanbul İktisat Dergisi, 70(2), pp. 413-435. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2020-831500 (23 Jun. 2021).


MLA

Duğru, Meltem,. İkiz Açık Hipotezi ve Ters Nedensellik: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma.” İstanbul İktisat Dergisi, vol. 70, no. 2, 2020, pp. 413-435. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ISTJECON2020-831500


Vancouver

Duğru M. İkiz Açık Hipotezi ve Ters Nedensellik: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. İstanbul İktisat Dergisi [Internet]. 23 Jun. 2021 [cited 23 Jun. 2021];70(2):413-435. Available from: https://doi.org/10.26650/ISTJECON2020-831500 doi: 10.26650/ISTJECON2020-831500


ISNAD

Duğru, Meltem. İkiz Açık Hipotezi ve Ters Nedensellik: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma”. İstanbul İktisat Dergisi 70/2 (Jun. 2021): 413-435. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2020-831500ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim25.11.2020
Kabul27.12.2020
Çevrimiçi Yayınlanma31.12.2020

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.