Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/iuitd.2022.1032302   IUP :10.26650/iuitd.2022.1032302    Tam Metin (PDF)

Damad İbrahim Paşa’nın (ö. 1010/1601) Dürzîler ile Mücadelesine Ulema Desteği: İsmail en-Nâblusî’nin (ö. 993/1585) Dürzîlere Reddiyesi

Adem Arıkan

Lübnan’da Ma’noğulları emîri Korkmaz (ö. 993/1585) liderliğinde Dürzîler uzun süredir vergileri düzenli vermiyor, ateşli silah edindiklerine dair şikâyet ediliyorlardı. 993/1585 yılında Mısır Beylerbeyi Damad İbrahim Paşa (ö. 1010/1601) bölgeye sefer düzenledi. Çok sayıda tüfek ele geçirildi ve birikmiş vergiler tahsil edildi. Emir Korkmaz saklandığı yerde öldü. Bu dönemde Şâfii âlim İsmâîl b. Ahmed b. İbrahim en-Nâblusî (ö. 993/1585) Dürzîler hakkında bir risale yazdı. Dürzîler hakkında daha önce farklı âlimler tarafından çok sayıda fetva verilmiştir. Bu risalede bu fetvaların bazıları kaydedilmiştir. Ayrıca Dürzîlerin tarihi, temel görüşleri yaşadıkları bölgeler hakkında bilgiler yer almaktadır. Şam beylerbeyi Ali Paşa’nın emri üzerine risale eski Nizib kadısı Lütfullah tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Nâblusî “risale sahibi” diye bilinir olmuştu. Bölgede Dürzîlerin tarihiyle ilgili yapılmış araştırmalarda bu risalenin verdiği bilgiler kullanılmamıştır. Bu çalışmada risalenin yazarı Nâblusî tanıtılacak; risalenin yazıldığı dönemde bölgedeki Dürzîlerin tarihi, Osmanlı idaresi ile ilişkileri, özellikle bu sefere yol açan olaylar anlatılacak ve bu olaylarla ilişki kurularak kitabın yazılış süreci ve içeriği ele alınacaktır.

DOI :10.26650/iuitd.2022.1032302   IUP :10.26650/iuitd.2022.1032302    Tam Metin (PDF)

The Ulama’s Support for Damad İbrahim Pasha’s (d. 1010/1601) Struggle with the Druze: Ismail al-Nâblusî’s (d. 993/1585) Treatise on the Druze

Adem Arıkan

Under the leadership of Qurqmaz (d. 993/1585), the Emir of the Ma’nids, the Druze in Lebanon did not pay taxes regularly for a long time, and complaints were made about them having acquired firearms. In 993/1585, the Egyptian Governor Damad İbrahim Pasha (d. 1010/1601) organized an expedition to the region. Large numbers of rifles were seized and the unpaid taxes that had accumulated were collected. Qurqmaz died in his hiding place. At this time, the Shafi’i scholar Ismâîl b. Ahmad b. Ibrahim Nâblusî (d. 993/1585) wrote a book on the Druze. Many fatwas from different scholars against the Druze also had been decreed, some of which were recorded in this book. The book also contains information about the history of the Druze, their basic views, and the regions where they live. Upon the order of the governor of Damascus, Ali Pasha, the book was translated into Turkish by the former Nizib Qadi, Lutfullah. He became known as the owner of the risalah [treatise]. The information provided in this treatise has not yet been used in research on the history of the Druze in the region. This study will introduce the author of the book, the scholar Nâblusî and explain the history of the Druze in the region and their relations with the Ottoman administration at the time the book was written, especially the events that led to the Egyptian governor’s expedition. The writing process and content of the book will be discussed by establishing a relationship with these events.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


The Ottoman takeover of Syria and Lebanon began with the Battle of Marj Dabiq in 1516. The Tanûkh/Buhturids had headed the Druze community until the Ottoman conquest of Syria and Lebanon in 1516, with the leadership gradually passing from the Bukhturids to the Ma’ns. The Druze rebellion between 1518 and 1697 continually preoccupied the governor of Damascus and the central authorities of the Ottoman state. In 1518, four Druze emirs, one from the Buhturid family and three from the Ma’nid family, were arrested after joining in the rebellion of Nasir al-Din Muhammad ibn al-Hanash. The first punitive expedition against the Druze was launched in 1522 and legitimized as a religious war by the Damascene ‘Ulama. In 929/1523, the governor of Damascus, Hürrem Pasha, had attacked the district of al-Shuf al-Hayti. The governor entered Damascus with copies of Druze religious books. During the second attack on al-Shuf, Hürrem Pasha burnt the village of Baruk, the seat of Korkmaz Ma’n.  

Sunni Scholars composed fatwas against the Druze. The fatwas regarding the Druze were issued by ‘ulama from every Sunni school of Islamic jurisprudence. On the occasion of the first Ottoman attack against the Druze, Shafi’i scholar Taqiyy al-Din al-Balâtunisî (d. 936/1529) issued a fatwa. The Damascene chronicler Ibn Jum’a al-Maqarri (d. after 1743) listed the names of 12 jurists and scholars. According to Ibn Jumʿa, among these scholars were Ibn Taymīya, Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī (d. 1448) as the most celebrated Hadith scholar and Shāfii jurist, and Ibn Qāḍī ʿAjlūn (d. 1548) as the Shāfii Chief Qadi of Damascus. A similar list of scholars can be found in al-Muḥibbī’s (d. 1699) biography of Fakhr al-Dīn Maʿn (d. 1635), the famous Druze emir who ruled Mount Lebanon. Al-Muḥibbī included the names of seven prominent Sunni jurists and scholars from all the schools of Sunni law: Hanafî, Mâlikî, Shâfiî, and Hanbalî. The Druzes had acquired a continuous supply of firearms from as early as the 1540s. These arms were superior to those held by the Ottoman military. At the time, a state of nearly constant warfare had existed between the Druze and the Ottoman-ruled government forces in Syria until Ibrahim Paşa’s punitive campaign in 1585. The tribal nature of Druze society, the ruggedness of the Druze mountains, and the arms the Druze had received were factors in the longevity of their rebellion.

Under the leadership of Qurqmaz (d. 993/1585), the Emir of the Ma’nids, the Druze in Lebanon had not paid taxes regularly for a long time, and complaints were made against them about the firearms they’d acquired. Qurqmaz was the most rebellious leader, but other Druze chiefs were also involved in rebellious activities. In 993/1585, the Egyptian Governor Damad İbrahim Pasha (d. 1010/1601) organized an expedition to the region. Large numbers of rifles were seized and the unpaid taxes that had accumulated were collected. Qurqmaz died in his hiding place. During this time, Shafi’i/Ash’arî scholar Ismâîl b. Ahmad b. Ibrahim Nâblusî (d. 993/1585) wrote a book on the Druze. Many fatwas from different scholars had been issued against the Druze, and some of these were recorded in this book. In addition, the book contains information about the history of the Druze, their basic views, and the regions where they lived. Upon an order from the Damascus Governor Ali Pasha, the book was translated into Turkish by Lutfullah, ex-qadi of Nizip. Nâblusî came to be known as the owner of this risalah [treatise]. The information given in this treatise has not been used in research on the history of the Druze in the region. This study introduces the author of the book, Nâblusî, and explains the history of the Druze in the region and their relations with the Ottoman administration at the time the book was written, in particular the events that had led up to the Ottoman expedition. This study also discusses the writing process and content of the book by establishing relationships with these events. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Abu-Husayn, Abdul Rahim. “Lebanese Heroes and Ottoman Villains: The Ma’ns of Lebanon, 16-17th Centuries”. google scholar
 • Perspectives on Ottoman studies: Papers from the 18th Symposium of the International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO) at the University of Zagreb 2008. ed. Ekrem Causevic, Nenad Moacanin, Vjeran Kursar. 13-25. Berlin: LIT Verlag, 2010. google scholar
 • Abu-Husayn, Abdul Rahim. “The Korkmaz Question: A Maronite Historian’s Plea for Ma‘nid Legitimacy”. Al-Ahhath 34 (1986), 3-11. google scholar
 • Abu-Husayn, Abdul-Rahim. “Problems in the Ottoman Adminstration in Syria during the 16th and 17th Centuries: The case of the Sanjak of Sidon-Beirut”. International Journal of Middle East Studies 24/4 (1992), 665-675. google scholar
 • Abu-Husayn, Abdul-Rahim. Provincial Leaderships in Syria, 1575-1650. Beyrut: American University, 1985. google scholar
 • Abu-Husayn, Abdul-Rahim. Rebellion, Myth Making and Nation Building: Lebanon from an Ottoman Mountain Iltizam to a Nation State. Tokyo: Tokyo University of Foreign Studies, 2009. google scholar
 • Abu-Husayn, Abdul-Rahim. “The Long Rebellion: The Druzes and the Ottomans, 1516-1697”. Archivum Ottomanicum 19 (2001), 165-191. google scholar
 • Abu-Husayn, Abdul-Rahim. The View from Istanbul: Lebanon and the Druze Emirate in the Ottoman Chancery Documents, 1546-1711 / Abdul-Rahmin Abu-Husayn. London: Centre for Lebanese Studies in association with I.B. Taurus, 2004. google scholar
 • Abu-Husayn, Abdul-Rahman. “The Ottoman Invasion of the Shuf in 1585: A Reconsideration”. Al-Abhath 33 (1985), 13-21. google scholar
 • Âmidî, Muhammed Selim el-. “Suveru’l-Fetâvâ elletî ehracahâ el-Ulemâu’l-alâm fî hakki’d-Durûz ve edrâbihim”. Hallu’r-rumûz fi akâidi’-d-Durûz. ed. Muhammed Rıza ez-Zaim. thk. Hamed b. Sâlih. 323-350. Medine: Daru’n-Nasîha, 2014. google scholar
 • Arslan, Şekib. Ravzu’ş-Şakîk Divânu’l-Merhum Nesîb Arslan. Dimaşk, 1935. google scholar
 • Avcu, Ali. “Karmatîler: Ortaya Çıkışları, Fikirleri, Edebiyatı ve İslam Düşüncesine Katkıları”. Dinbilimleri Dergisi 10/1 (2010), 199-246. google scholar
 • Aykut, Nezihi. “Damad İbrâhim Paşa”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 8/440-441. İstanbul: TDV Yayınları, 1993. google scholar
 • Bağlıoğlu, Ahmet. İnanç Esasları Açısından Dürzîlik. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2. bs., 2018. google scholar
 • Bâkıllânî, Ebû Bekr el-. Keşfu Esrâri’l-Bâtıniyye. thk. Ali Aslan. İstanbul: İrşad, 2021. google scholar
 • Bûrînî, el-Hasan el-. Terâcümü’l-‘Ayân. thk. Salahuddin el-Müneccid. Dimaşk: el-Câmiu’l-İlmî, 1963. google scholar
 • Buzpınar, Ş. Tufan. “Lübnan (Osmanlı Dönemi)”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 27/248-254. Ankara: TDV Yayınları, 2003. google scholar
 • Cürcânî, Seyyid Şerif el-. Şerhu’l-Mevâkıf. thk. Mahmud Ömer Dimyatî. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1998. google scholar
 • Çollak, Fatih - Akpınar, Cemil. “Gazzî, Bedreddin”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 13/537-539. İstanbul: TDV Yayınları, 1996. google scholar
 • Daftary, Farhad. İsmaililer: Tarihleri ve Öğretileri. çev. Erdal Toprak. İstanbul: Doruk, 2005. google scholar
 • Daftary, Farhad. “Muhammed b. İsmâil el-Mektûm”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 30/544-545. İstanbul: TDV Yayınları, 2005. google scholar
 • Daher, Massoud. “The Lebanese Leadership at the Beginning of the Ottoman Period: A Case Study of the Man Family”. çev. W. Matt Malczycki. Syria and Bilad al-Sham under Ottoman Rule. ed. Peter Sluglett, Stefan Weber. 323-345. Brill, 2010. google scholar
 • Durmuş, İsmail. “Kazvînî, Hatîb”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 25/156-157. Ankara: TDV Yayınları, 2002. google scholar
 • Düveyhi, Stefan. Tarihü’l-Ezmine. thk. Butros Fehd. Beyrut: Dâru Lahdi Hatır, 3. Basım, ts. google scholar
 • Ebu Hüseyn, Abdurrahim. Lübnan ve’-İmârati’d-Dürziyye fi’l-Ahdi’l-Osmânî Veâiku Defteri’l-Mühimme 1546-1711. Beyrut: Dâru’n-Nehâr, 2005. google scholar
 • Ebu Hüseyn, Abdurrahim. Sınâatü’l-Ustûra Hikâyetü’l-Temerrüdi’t-Tavîl fî Cebeli Lübnan. Beyrut: Daru’s-Sâkî, 2019. google scholar
 • el-Antâkî. Târîhu’l-Antâkî. thk. tahkik: et-Tedmûrî. Trablus, 1990. google scholar
 • el-Kummî - en-Nevbahtî. Şiî Fırkalar. çev. : Hasan Onat, Sabri Hizmetli, Sönmez Kutlu, Ramazan Şimşek. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 1. bs., 2004. google scholar
 • Emecen, Feridun. “Fahreddin, Ma‘noğlu”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 12/80-82. İstanbul: TDV Yayınları, 1995. google scholar
 • Gazzî, Ebü’l-Fazl Kemaleddin Muhammed el-. el-Virdü’l-Unsî ve’l-vâridü’l-kudsi fi tercemeti’l-Arif Abdülgani en-Nablusi. thk. Ahmed Ferîd el-Mezîdî. Beyrut: Kitab Naşirun, 2016. google scholar
 • Gazzî, Necmuddin el-. el-Kevâkibü’s-Sâira bi-Ayâni’l-mieti’l-âşira. thk. Halil el-Mansur. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1997. google scholar
 • Gömbeyaz, Kadir. İslam Literatüründe İtikadi Fırka Tasnifleri. Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2015. google scholar
 • Güleç, Hasan. “Fezârî, İbrâhim b. Abdurrahman”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 12/539-540. İstanbul: TDV Yayınları, 1995. google scholar
 • Günay, Hacı Mehmet. “İbnü’z-Zemlekânî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 21/242-243. İstanbul: TDV Yayınları, 2000. google scholar
 • Hamza, Nedim Nayif. et-Tenûhiyyûn Ecdâdu’l-Muvahhidîn ed-Dürûz ve Devruhum fî Cebeli Lübnan. Beyrut: Daru’n-Nehâr, 1984. google scholar
 • Hasan Bey-Zâde Ahmed - haz. Hasan Bey-Zâde Târîhi. thk. Şevki Nezihi Aykut. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2004. google scholar
 • Heşşî, Selim Hasan. Târîhu’l-Umerâi’ş-Şihâbiyyîn bi-kalemi ahadi umerâihim min Vâdi’t-Teym. Beyrut: Daru’l-Hadd Hâtır, 1984. google scholar
 • Hitti, Philip K. The Origins of the Druze People and Religion, with Extracts from Their Sacred Writings. New York: Columbia University Press, 1928. google scholar
 • Hizmetli, Sabri. “Karmatîler”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 24/510-514. İstanbul: TDV Yayınları, 2001. google scholar
 • İbn Âbidîn, Muhammed Emin. Reddu’l-Muhtâr. Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1992. google scholar
 • İbn Abidinzade, Alaüddin Muhammed. Hâşiyetu Kurreti uyûni’l-ahyâr tekmiletu Reddi’l-muhtâr. thk. Adil Ahmed Abdülmevcud, Ali Muhammed Muavvaz. Riyad: Dâru Âlemi’l-Kütüb, 2003. google scholar
 • İbn Cum’a el-Makkâr, Muhammed. el-Bâşât ve’l-Kuzât fîDimaşk (Vülâtü Dimaşkfl’l-‘ahdi’l-‘Osmâm). thk. Selâhaddin el-Müneccid. Dimaşk, 1949. google scholar
 • İbn Hallikân, Ebu’l-Abbas Şemsüddin Ahmed. Vefeyâtü’l-Ayân. thk. İhsan Abbas. Beyrut: Dâru Sâdır, 1971. google scholar
 • İbn Kesîr, Ebü’l-Fidâ. el-Bidâye ve’n-Nihâye. Beyrut: el-Maârif, 1988. google scholar
 • İbn Sebât, Hamza b. Ahmed el-Garbî. Sıdku’l-Ahbâr Târîhu İbn Sebât. thk. Ömer Tedmürî. Trablus: Jarrous Press, 1993. google scholar
 • İbn Teymiyye, Takiyyüddin. Mecmûu’l-Fetâvâ. thk. Abdurrahman b. Muhammed. Medine: Mecmeu’l-Melik Fehd, 1995. google scholar
 • İbn Tolun. Târîhu’ş-Şâm fî matlai’l-ahdi’l-Osmânî. thk. Ahmed İbiş. AbuDabi: Daru’l-Kütübi’l-Vataniyye, 2009. google scholar
 • İbn Tolun, Şemsüddin Muhammed. el-Fülkü’l-meşhûn fî ahvâli Muhammed İbn Tolun. Beyrut: Dâru İbn Hazm, 1996. google scholar
 • İbn Tolun, Şemsüddin Muhammed. el-Gurafü’l-aliyye fi tabakât müteahhirî’l-Hanefiyye. thk. Ebu’l-Hasan Abdullah eş-Şevrâvî. Kahire: Dâru’r-Risâle, 2021. google scholar
 • İbn Tolun, Şemsüddin Muhammed. İlâmu’l-verâ bi-men vellâ nâiben mine’l-Etrâk bi-Dimaşk eş-Şâm’i-l-kübrâ. thk. Abdulazim Hamid. Kahire: Camiatü AynŞems, 1973. google scholar
 • İbn Tolun, Şemsüddin Muhammed. Sellü’s-Sârim fî Etbâi (Tercemeti) el-Hâkim (bi-Emrillah). Kahire: Daru’l-Kutubi’l-Mısrıyye, Et-Teymuriyye, Mecâmi, 79, 247-260. google scholar
 • İbn Tolun, Şemsüddin Muhammed. Târihu’ş-Şâm fi Matlai’-Ahdi’l-Osmânî. thk. Ahmed İbiş. AbuDabi: Daru’l-Kutubi’l-Vataniyye, 2009. google scholar
 • İbnü’l-Hımsî, Ahmed b. Muhammed. Havâdisu’z-zamân ve vefâyâtu’ş-şuyûh ve’l-akrân. thk. Abdülaziz Feyyaz Harfûş. Beyrut: Dâru’n-Nefâis, 2000. google scholar
 • İbnü’l-Kalânisî, Ebû Yalâ Hamza. Zeylü Târîhi Dimaşk. Beyrul: el-Abâ el-Yesuiyyin, 1908. google scholar
 • İmâdî, Abduurahman el-. Fetvâ fi Hukmi’d-Dürûz ve’-Nusayriyye (Ali el-Murâdî’nin Ekvâlü’l-Eimmeti’l-Âline ile birlikte). Dimaşk: Daru Bilâdi’ş-Şâm, 2013. google scholar
 • Kâdî Abdülcebbâr. Tesbîtu delâili’n-nübüvve: mucizelerle Hz. Peygamber’in hayatı : (metin-çeviri). çev. M. Şerif Eroğlu - Ömer Aydın. Ankara: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 1. bsk., 2017. google scholar
 • Kâdî Lütfullah. Terceme-i Risâle-i Fâzihati’l-Mülhidîn. Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, 2916, 1-48. google scholar
 • Kalaycı, Mehmet. Tarihsel Süreçte Eşarilik Maturidilik İlişkisi. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 1. bs., 2013. google scholar
 • Kallek, Cengiz. “İbn Kadî Aclûn, Necmeddin”. Türkiye Diyanet VakfıİslâmAnsiklopedisi. 20/99-100. İstanbul: TDV Yayınları, 1999. google scholar
 • Köse, Saffet. “İbn Abdülhak el-Vâsıtî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 19/275. İstanbul: TDV Yayınları, 1999. google scholar
 • Makdisî, Ebû Şâme el-. er-Ravzateyn fî ahbâri’d-devleteyn en-Nûriyye ve’s-Sâlihiyye. thk. İbrahim ez-Zeybek. Beyrut: er-Risale, 1997. google scholar
 • Meşyehatu Akli Tâifeti’l-Muvahhidîn ed-Dürûz. Alâmetü’l-Mümin. Beyrut: Meşyehatu Akl, 2014. google scholar
 • Mourad, Suleiman - Lindsay, James. The Intensification and Reorientation of Sunni Jihad Ideology in the Crusader Period: Ibn Asâkır of Damascus (1105-1176) andHis Age, with an Edition and Translation of Ibn Asâkir’s TheFortyHadiths forInciting Jihad. Brill, 2012. google scholar
 • Muhibbî, Muhammed el-Emîn el-.Hulâsatü’l-eserfî ayâni’l-karni’l-hâdî ‘aşer. Beyrut: Dâru Sâdır, ts. google scholar
 • Muradî, Ali el-. “Akvâlü’l-Eimmeti’l-Âline fî Ahkâmi’d-Dürûz ve’t-Tayâmine”. ed. Arif b. Mezid b. Hâmid es-Sühaymî. Mecelletü’d-Dirâsâti’l-Akadiyye, Medine, el-Câmiatü’l-İslâmiyye 6/13 (2014), 475-571. google scholar
 • Murâdî, Muhammed Halîl el-. Arfü’l-beşâm fî men vüliye fetvâ Dimaşkı’ş-Şâm. thk. M. Mutî‘ el-Hâfız , Riyâz Abdülhamîd. Dimaşk: Daru İbn Kesir, 1988. google scholar
 • Nâblusî, Abdülgani en-. el-Hakika ve’l-mecaz fi’r-rihle ilâ Bilâdi’ş-Şam ve Mısr ve’l-Hicaz: Biladü’ş-Şam. thk. Riyad Abdülhamid Murad. Dimaşk: Dârü’l-Ma’rife, 1998. google scholar
 • Nâblusî, İsmail en-. Fâzıhatü’l-Mülhidîn ve Nâsıhatü’l-Muvahhidîn. Süleymaniye Kütüphanesi, Nurosmaniye, 3903, 20b-41a. google scholar
 • Nasr, Mürsil. Tetavvuru’l-Kazâi’l-Muvahhidîn ed-Dürûz abra’t-Târîh ve Usûlü’l-Muhâkemâti’ş-Şer’iyye. Beyrut: Müessesetü’t-Türâsi’d-Dürzî, 2011. google scholar
 • Necla Ebu İzzüddin. ed-Dürûz fi’t-Tarih. Beyrut: Daru’l-Alem, 1985. google scholar
 • Öz, Mustafa. “Dürzîlik”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 10/39-48. İstanbul: TDV Yayınları, 1994. google scholar
 • Öz, Mustafa. “Dürzîlik”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 10/39-48. İstanbul: TDV Yayınları, 1994. google scholar
 • Öz, Mustafa - Şek‘a, Mustafa Muhammed eş-. “İsmâiliyye”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 23/128-133. İstanbul: TDV Yayınları, 2001. google scholar
 • Özaydın, Abdülkerim. “Bûrînî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 6/439. İstanbul: TDV Yayınları, 1992. google scholar
 • Özel, Ahmet. “İbn Âbidîn, Muhammed Emîn”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 19/292-293. İstanbul: TDV Yayınları, 1999. google scholar
 • Öztürk, Saffet. The Center-Periphery Struggles: The Case of the House of Ma‘n. İstanbul: Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2021. https://risc01.sabanciuniv.edu/ record=b2586137_(Table of contents) google scholar
 • Salibi, Kamal S. “The Buhturids of the Garb”. Arabica 8/1 (1961), 74-97. https://doi.org/10.1163/157005861X00043 google scholar
 • Salibi, Kamal S. “The Secret of the House of Ma’n”. International Journal of Middle East Studies 4/3 (Temmuz 1973), 272-287. https://doi.org/10.1017/S0020743800031469 google scholar
 • Salih b. Yahyâ. Târîhu Beyrut ve Ahbâru’l-Buhturiyyîn min Beni’l-Garb. thk. Luvis Rızkullah. Beyrut: el-Matbaatü’l-Katolikiyye, 1927. google scholar
 • Selânikî, Mustafa. Tarih-i Selânikî, I (971-1003 / 1563-1595). thk. Mehmet İprişli. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2. bsk., 1999. google scholar
 • Sönmez Kutlu. “İslâm Mezhepleri Tarihinde Usûl Sorunu”. İslâmî İlimlerde Metodoloji: Usûl Mes’elesi. 1/395-396. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005. google scholar
 • Suyûtî, Celalüddin es-. Hüsnü’l-Muhâdarafî Târihi Mısır ve’l-Kâhira. thk. : M. Ebu’l-Fazl İbrahim. Kahire: Dâru İhyâi’l-Kutubi’l-Arabiyye, 1967. google scholar
 • Süveyd, Yasin. el-İmâratü’l-Ma’niyye (Mevsûatu Târîhi Lübnan et-Târîhu’s-Siyâsî ve’l-Askeri). Beyrut: Nobilis, 2004. google scholar
 • Şenzeybek, Aytekin. Ana Kaynaklarına Göre Dürzilik. Bursa: Emin Yayınları, 2012. google scholar
 • Şenzeybek, Aytekin. “Başlangıçtan Günümüze Dürzîlik”. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 31/31 (2011), 175-217. google scholar
 • Şenzeybek, Aytekin. “Dürziliğin Teşekkül Süreci”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 8/1 (2015), 87-133. google scholar
 • Tabbâh, Muhammed Rağıb et-. İlâmü’n-Nübelâ bi-târîhi Halebi’ş-şehbâ’. thk. Muhammed Kemâl. Haleb: Daru’l-Kalem, 1988. google scholar
 • Tan, Muzaffer. İsmailiyye'nin Teşekkül Süreci. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Mezhepleri Tarihi, Doktora, 2005. google scholar
 • Urzî, Ebu’l-Vefâ Muhammed b. Ömer el-. Me’âdinü’z-zeheb fi’l-Ayâni’l-müşerrefe bihim Haleb. thk. Muhammed Altunci. Haleb: Dâru-l-Melâh, 1978. google scholar
 • Yahya Hüseyin Ammar. Târihu Vâdi’t-Teym ve’l-Ekâlimi’l-Mücâvira. Lübnan Yanta, 1985. google scholar
 • Yıldız, Tuba. Dürziler ve Maruniler: Geleneğin Hukuku Osmanlı’nın Adaleti. İstanbul: Vadi Yayınları, 2020. google scholar
 • Mühimme Defteri nu: 5. google scholar
 • Mühimme Defteri nu: 26. google scholar
 • Mühimme Defteri nu: 27. google scholar
 • Mühimme Defteri nu: 29. google scholar
 • Mühimme Defteri nu: 52. google scholar
 • Mühimme Defteri nu: 53. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Arıkan, A. (2022). Damad İbrahim Paşa’nın (ö. 1010/1601) Dürzîler ile Mücadelesine Ulema Desteği: İsmail en-Nâblusî’nin (ö. 993/1585) Dürzîlere Reddiyesi. İslam Tetkikleri Dergisi, 12(2), 559-587. https://doi.org/10.26650/iuitd.2022.1032302


AMA

Arıkan A. Damad İbrahim Paşa’nın (ö. 1010/1601) Dürzîler ile Mücadelesine Ulema Desteği: İsmail en-Nâblusî’nin (ö. 993/1585) Dürzîlere Reddiyesi. İslam Tetkikleri Dergisi. 2022;12(2):559-587. https://doi.org/10.26650/iuitd.2022.1032302


ABNT

Arıkan, A. Damad İbrahim Paşa’nın (ö. 1010/1601) Dürzîler ile Mücadelesine Ulema Desteği: İsmail en-Nâblusî’nin (ö. 993/1585) Dürzîlere Reddiyesi. İslam Tetkikleri Dergisi, [Publisher Location], v. 12, n. 2, p. 559-587, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Arıkan, Adem,. 2022. “Damad İbrahim Paşa’nın (ö. 1010/1601) Dürzîler ile Mücadelesine Ulema Desteği: İsmail en-Nâblusî’nin (ö. 993/1585) Dürzîlere Reddiyesi.” İslam Tetkikleri Dergisi 12, no. 2: 559-587. https://doi.org/10.26650/iuitd.2022.1032302


Chicago: Humanities Style

Arıkan, Adem,. Damad İbrahim Paşa’nın (ö. 1010/1601) Dürzîler ile Mücadelesine Ulema Desteği: İsmail en-Nâblusî’nin (ö. 993/1585) Dürzîlere Reddiyesi.” İslam Tetkikleri Dergisi 12, no. 2 (Sep. 2023): 559-587. https://doi.org/10.26650/iuitd.2022.1032302


Harvard: Australian Style

Arıkan, A 2022, 'Damad İbrahim Paşa’nın (ö. 1010/1601) Dürzîler ile Mücadelesine Ulema Desteği: İsmail en-Nâblusî’nin (ö. 993/1585) Dürzîlere Reddiyesi', İslam Tetkikleri Dergisi, vol. 12, no. 2, pp. 559-587, viewed 27 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/iuitd.2022.1032302


Harvard: Author-Date Style

Arıkan, A. (2022) ‘Damad İbrahim Paşa’nın (ö. 1010/1601) Dürzîler ile Mücadelesine Ulema Desteği: İsmail en-Nâblusî’nin (ö. 993/1585) Dürzîlere Reddiyesi’, İslam Tetkikleri Dergisi, 12(2), pp. 559-587. https://doi.org/10.26650/iuitd.2022.1032302 (27 Sep. 2023).


MLA

Arıkan, Adem,. Damad İbrahim Paşa’nın (ö. 1010/1601) Dürzîler ile Mücadelesine Ulema Desteği: İsmail en-Nâblusî’nin (ö. 993/1585) Dürzîlere Reddiyesi.” İslam Tetkikleri Dergisi, vol. 12, no. 2, 2022, pp. 559-587. [Database Container], https://doi.org/10.26650/iuitd.2022.1032302


Vancouver

Arıkan A. Damad İbrahim Paşa’nın (ö. 1010/1601) Dürzîler ile Mücadelesine Ulema Desteği: İsmail en-Nâblusî’nin (ö. 993/1585) Dürzîlere Reddiyesi. İslam Tetkikleri Dergisi [Internet]. 27 Sep. 2023 [cited 27 Sep. 2023];12(2):559-587. Available from: https://doi.org/10.26650/iuitd.2022.1032302 doi: 10.26650/iuitd.2022.1032302


ISNAD

Arıkan, Adem. Damad İbrahim Paşa’nın (ö. 1010/1601) Dürzîler ile Mücadelesine Ulema Desteği: İsmail en-Nâblusî’nin (ö. 993/1585) Dürzîlere Reddiyesi”. İslam Tetkikleri Dergisi 12/2 (Sep. 2023): 559-587. https://doi.org/10.26650/iuitd.2022.1032302ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim04.12.2021
Kabul03.09.2022
Çevrimiçi Yayınlanma29.09.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.