Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/iuitd.2023.1219680   IUP :10.26650/iuitd.2023.1219680    Tam Metin (PDF)

İbn Sînâ ve Fahreddin er-Râzî’ye Göre Tümel Önermenin Öznesi

Fatma Karaismail

Bu makale, İbn Sînâ’nın (öl. 428/1037) kendisinden önceki mantık geleneğinden farklılaştığı en önemli noktalardan birisi olan mutlak ve modal önermeler hakkındaki görüşlerini anlamak için kritik bir konumda bulunan tümel yüklemli önermenin öznesine dair açıklamalarını, onun etkili yorumcusu ve eleştirmeni Fahreddin er-Râzî’nin (öl. 606/1210) yorumları eşliğinde ortaya koymayı hedeflemektedir. İbn Sînâ el-Muhtasaru’l-evsat ve eş-Şifâ: el-Kıyâs’ta tümel yüklemli önermenin öznesinin beş özelliğine yer vermektedir. Tümel yüklemli önermenin öznesine dair ilk defa İbn Sînâ tarafından ortaya konulan bu özellikler incelendiğinde onların en temelde İbn Sînâ’nın hakikî önerme anlayışı, yüklemleme teorisi ve mutlak ve modal önerme yorumuna dayandığı görülür. Bu özelliklerin ve ortaya çıkma nedenlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi ve bu özelliklere dair İbn Sînâcı mantıkçıların yorum, katkı ve eleştirilerinin tespit edilmesi İbn Sînâcı mantık geleneğinin önerme anlayışının belirlenmesi açısından son derece önemlidir. Bu amaçla bu makalede İbn Sînâ’nın burada ifade ettiği özne yorumuna nasıl ulaştığı ve bu yaklaşımın yüklem açısından karşılık geldiği noktalar aydınlatılarak İbn Sînâ’ya göre tümel önermelerin özneleri bakımından analizi özlü bir şekilde sunulmuştur. Bu yapılırken İbn Sînâ’nın genel çerçevesini çizdiği önerme anlayışını şerh, tashih, yeniden tasnif ve zaman zaman da eleştirilerle daha yetkin bir hâle getirmede çok önemli bir role sahip olan Râzî’nin yorumları dikkate alınmış ve böylece hem Râzî’nin bu kritik meselede İbn Sînâ karşısındaki konumu belirginleştirilmeye hem de konunun Râzî sonrası İslam mantık geleneğindeki tezahürlerinin başlangıç noktaları gün yüzüne çıkartılmaya çalışılmıştır.

DOI :10.26650/iuitd.2023.1219680   IUP :10.26650/iuitd.2023.1219680    Tam Metin (PDF)

The Subject Term of Universal Proposition According to Ibn Sīnā and Fakhr al-Dīn al-Rāzī

Fatma Karaismail

This article examines Ibn Sīnā’s (d. 428/1037) views on the subject term of universal categorical proposition as well the comments of his influential interpreter and critic Fakhr al-Dīn al-Rāzī (d. 606/1210) regarding this subject term. In al-Mukhtaṣar al-awsaṭ and al-Shifā’: al-Qiyās, Ibn Sīnā explained the five characteristics of the subject term of universal categorical proposition. When examining these characteristics of the subject term of universal categorical proposition as first put forth by Ibn Sīnā, it is clearly seen that they are mainly based on Ibn Sīnā’s understanding of essentialist (ḥaqīqī) proposition, predication theory, and the absolute and modal proposition interpretation. Examining these characteristics and their roots in detail and determining the interpretations, contributions, and criticisms of Avicennian logicians about these conditions is essential for being able to identify conception of the proposition of the Avicennian logic tradition. For this purpose, this article concisely presents the analysis of universal propositions in terms of their subject terms by explaining how Ibn Sînâ had obtained this interpretation of the subject term. While doing this, the article considers Rāzī’s comments, which had a vital role in making Ibn Sīnā’s understanding of the proposition more competent through commentary, correction, reclassification, and criticism. Thus, this paper clarifies Rāzī’s position on this critical issue and illuminate the starting points of the appearances of the subject in the post-Rāzī Islamic logic tradition.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Ibn Sīnā (d. 428/1037) dramatically differed from his predecessors on issues such as types of modal propositions, contradiction, conversion and contraposition, categorical syllogism and modal syllogism with his understanding of absolute and modal propositions. Ibn Sīnā’s unique system of proposition and syllogism dominated the course of Islamic logic studies. Meanwhile, Fakhr al-Dīn al-Rāzī (d. 606/1210) followed Ibn Sīnā and the Avicennian logician Sahlān al-Sāwī (fl. 540/1145) in these matters and transformed the system whose foundations Ibn Sīnā had laid into a more complete and perfect system through commentary, correction, reclassification, and criticism from time to time. This article presents Ibn Sīnā’s interpretation of the subject term of universal propositions, which is critical for understanding his conception of propositions, and one of the most important points where he differed from the logical tradition that had preceded him, together with al-Rāzī’s commentaries on this topic. The analysis of the subject term of universal propositions is extremely important, as it is closely related to Ibn Sīnā’s theory of predication and to his understanding of absolute and modal propositions. In this respect, a detailed analysis of the meaning of the subject term of universal categorical propositions according to Ibn Sīnā and the main factors that had led Ibn Sīnā to reach this interpretation of the subject term are very essential for determining the understanding of propositions in the Avicennian logical tradition. To this end, the article presents the meaning of the subject terms of universal categorical proposition according to Ibn Sīnā and explains the factors that played an important role in the formation of Ibn Sīnā’s completely unique conception of the subject term. In so doing, the article also considers al-Rāzī’s interpretations and thus clarifies his position with respect to Ibn Sīnā on this critical issue. 

Ibn Sīnā explained five characteristics of the subject term of universal categorical proposition. His explanations in the context of the expression “uttered to the universal” (maqūl ‘alā kull) are based on Aristotle’s explanations of the meaning of the expression “uttered to the universal” (tò katà pantòs katēgoreîsthai). In the context of this expression, Alexander Aphrodisias (d. 3rd century) and Fārābī (d. 339/950) also have explanations about the meaning of universal categorical proposition. However, Ibn Sīnā was the first to include these five characteristics of the subject term of universal categorical proposition in this context. The first of these features is the meaning of the universal quantifier, and the second is about the essence (aldhāt) of the subject in a universal categorical proposition. According to Ibn Sīnā and al-Rāzī, the expression “every J” does not mean “all Js” in the external world or “universal J”, but every J that can be characterized as J if it exists in the external world. This interpretation of the subject term of universal categorical proposition forms the basis of Ibn Sīnā’s essentialist understanding of propositions. 

As the third characteristic of the subject term of universal categorical proposition, İbn Sīnā stated that the expression “every J” can refer to every individual whose essence is J, as well as to individuals qualified by J. This characteristic of the subject term is based on the two types of predications according to İbn Sīnā. The last two of these properties are about the relation of the subject term to the essence of the subject. Accordingly, the relation of the subject term to the essence of the subject can be continuous or discontinuous, because according to Ibn Sīnā’s unique interpretation of the general absolute proposition, the predicate in a general absolute proposition can be predicated of the essence of the subject either continuously or discontinuously. Therefore, according to him, the same property applies to the relation between the subject term and the essence of the subject. Finally, Ibn Sīnā and al-Rāzī stated “every J” to refer to those who are actually (bi-l-fi‘l) Js. This is perhaps the most controversial issue in Ibn Sīnā and al-Rāzī’s explanations for the subject term of universal categorical proposition. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Adamson, Peter - Benevich, Fedor. “Fakhr al-Din al-Razi”. Stanford Encyclopedia of Philosophy. ed. Edward N. Zalta. Erişim 5 Şubat 2023. https://plato.stanford.edu/entries/al-din-al-razi/ google scholar
 • Ahmed, Asad Q. “Interpreting Avicenna: Urmawi/Tahtani and the Later Logical Tradition on Propositions”. Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale 21 (2010), 315-342. google scholar
 • Ahmed, Asad Q. “Systematic Growth in Sustained Error: A Case Study in the Dynamism of Post-Classical Islamic Scholasticism”. The Islamic Scholarly Tradition, ed. Asad Q. Ahmed vd., 343-378. Leiden - Boston: Brill, 2011. https://doi.org/10.1163/ej.9789004194359.i-386.84 google scholar
 • Âmidî, Muhammed. Risâle fî beyâni’n-nizâ‘ beyne İbn Sînâ ve’l-Fârâbî fî ittisâfi’l-mevzû‘. nşr. Asad Q. Ahmed. “Systematic Growth in Sustained Error: A Case Study in the Dynamism of Post-Classical Islamic Scholasticism”. The Islamic Scholarly Tradition, ed. Asad Q. Ahmed vd. 372-377. Leiden - Boston: Brill, 2011. google scholar
 • Aristoteles. Birinci Çözümlemeler. çev. Ali Houshiary. Ankara: Dost Kitabevi, 1998. google scholar
 • Cornford, Francis Macdonald. Platon’un Kozmolojisi Timaios Çevirisi ve Açıklaması. çev. Özgüç Orhan. İstanbul: Albaraka Yayınları, 2022. google scholar
 • Derin, Necmi. “Önermedeki Zât-Unvân (Vasıf) Ayrımının Bilgi Açısından Önemi”, İslam Araştırmaları Dergisi 29 (2013), 99-114. google scholar
 • Gutas, Dimitri. Avicenna and the Aristotelian Tradition. Leiden - Boston: Brill, 2014. google scholar
 • Hodges, Wilfred. “Remarks on al-Farabi’s Missing Modal Logic and Its Effect on Ibn Sina”. Eshare: an Iranian Journal of Philosophy 1/3 (2019), 39-73. google scholar
 • Hodges, Wilfred - Druart, Therese-Anne. “al-Farabi’s Philosophy of Logic and Language”. Stanford Encyclopedia of Philosophy. ed. Edward N. Zalta. Erişim 8 Ağustos 2021. https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/ entries/al-farabi-logic/ google scholar
 • Hûnecî, Efdalüddîn. Keşfü’l-esrâr an gavâmizi’l-efkâr. nşr. Khaled el-Rouayheb. Tahran: Müessese-i Peşûheş-i Hikmet ve Felsefe-i İran, 1389 ş. google scholar
 • İbn Rüşd. Makâlât fî’l-mantık ve’l-ilmi’t-tabîî. nşr. Cemaleddin Alevî. ed-Dâru’l-Beyza: Dâru’n-Neşri’l-Mağribiyye, 1983. google scholar
 • İbn Sînâ. el-İşârât ve’t-tenbîhât. Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbîhât içinde. mlf. Fahreddin er-Râzî. nşr. Ali Rızâ Necefzâde. Tahran: Encümen-i Âsâr, 1384 ş. google scholar
 • İbn Sînâ. el-Muhtasaru’l-evsat fi’l-mantık. nşr. Seyyid Mahmûd Yûsuf Sânî. Tahran: Iranian Institute of Philosophy, 1396 ş. google scholar
 • İbn Sînâ. eş-Şifâ: el-Kıyâs. nşr. Saîd Zâyed. Kahire: el-Hey’etü’l-Âmme li Şuûni’l-Metâbi‘i’l-Emîriyye, 1965. google scholar
 • İbn Sînâ. Kitâbü’n-Necât fi’l-hikmeti’l-mantıkiyye ve’t-tabîiyye ve’l-ilâhiyye. nşr. Mâcit Fahrî. Beyrut: Dâru’l-Âfâkı’l-Cedîde, 1985. google scholar
 • İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ: II. Analitikler. çev. Ömer Türker. İstanbul: Litera Yayıncılık, 2006. google scholar
 • İbn Sînâ. Mantığa Giriş. çev. Ömer Türker. İstanbul: Litera Yayıncılık, 2013. google scholar
 • İbn Sînâ. Mantıku’l-meşrikıyyîn ve’l-kasîdetü’l-müzdevece fi’l-mantık. Kum: Mektebetü Âyetullahi’l-Uzmâ el-Mer‘aşî en-Necefî, 1405 h. google scholar
 • Karaismail, Fatma. Fahreddin er-Râzî’nin Önerme Anlayışı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2022. google scholar
 • Karâmelekî, A. Ferâmerz. “et-Ta‘lîkât”. Mantıku’l-Mülahhas. mlf. Fahreddin er-Râzî. 357-449. Tahran: İntişârât-ı Dânişgâh-ı İmam Sâdık, 1381 ş. google scholar
 • Korkmaz, Hasan. Fahreddin Râzî’nin Zihnî Varlık Anlayışı: el-Mebâhisü’l-meşrikiyye ve el-Mülahhas Bağlamında Bir İnceleme. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017. google scholar
 • Menzel, Christopher. “The Possibilism-Actualism Debate”. Stanford Encyclopedia of Philosophy. ed. Edward N. Zalta. Erişim 10 Aralık 2022. https://plato.stanford.edu/entries/possibilism-actualism/ google scholar
 • Râzî, Fahreddin. el-Mebâhisü’l-meşrikıyye fi ilmi’l-ilâhiyyât ve’t-tabîiyyât. nşr. M. Mu‘tasım el-Bağdadî. 2 Cilt. Beyrut: Dârü’l-Kitâbi’l-Arabî, 1990. google scholar
 • Râzî, Fahreddin. “er-Risâletü’l-mantıkiyye”. Logic in 6th/12th Century Iran. nşr. Gholamreza Dadkhah - Asadollah Fellâhî. 429-478. Tehran: Iranian Institute of Philosophy, 2018. google scholar
 • Râzî, Fahreddin. Lübâbü’l-İşârât ve’t-tenbîhât. nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkâ. Kahire: Mektebetü’l-Külliyyeti’l-Ezheriyye, 1986. google scholar
 • Râzî, Fahreddin. Mantıku’l-Mülahhas. nşr. A. Ferâmerz Karâmelekî - Âdîne Asgarînejad. Tahran: İntişârât-ı Dânişgâh-ı İmam Sâdık, 1381 ş. google scholar
 • Râzî, Fahreddin. Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbîhât. nşr. Ali Rızâ Necefzâde. 2 Cilt. Tahran: Encümen-i Âsâr, 1384 ş. google scholar
 • Râzî, Fahreddin. Şerhu Uyûni’l-hikme. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Atıf Efendi, 1592, 1a-198a. google scholar
 • Râzî, Kutbüddin. Tahrîru’l-kavâ'idi’l-mantıkyye fî şerhi’r-Risâleti’ş-şemsiyye. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2014. google scholar
 • Rouayheb, Khaled. İslam Mantığının Gelişimi: 1200-1800. çev. Yusuf Daşdemir. İstanbul: Klasik Yayınları, 2022. google scholar
 • Sâvî, Sehlân. el-Besâiru’n-nasîriyye fî ilmi’l-mantık. nşr. Hasan el-Merâğî. Tahran: Müessesetü’s-Sâdıku’t-Tıbâa ve’n-Neşr, 1390 ş. google scholar
 • Street, Tony. “Al-'Allama al-Hilli (d. 1325) and the Early Reception of Katibi’s Shamsiya: Notes towards a Study of the Dynamics of Post-Avicennan Logical Commentary”. Oriens 44 (2016), 267-300. http:// dx.doi.org/10.1163/18778372-04403004 google scholar
 • Street, Tony. “Afdal al-Din al-Khûnajî (d. 1248) on the Conversion of Modal Propositions”. Oriens 42 (2014), 454-513. https://doi.org/10.1163/18778372-04203006 google scholar
 • Street, Tony. “Appendix: Readings of the Subject Term”. Arabic Sciences and Philosophy 20 (2010), 119-124. https://dx.doi.org/10.1017/s0957423909990117 google scholar
 • Street, Tony. “Mantık”. çev. M. Cüneyt Kaya. İslam Felsefesine Giriş. ed. Peter Adamson - Richard C. Taylor. 273-292. İstanbul: Küre Yayınları, 2008. google scholar
 • Street, Tony. ““The Eminent Later Scholar” in Avicenna’s Book of the Syllogism”. Arabic Sciences and Philosophy 11 (2001), 205-218. doi: 10.1017/s0957423901001096 google scholar
 • Thom, Paul. “Abhari on the Logic of Conjunctive Terms”. Arabic Sciences and Philosophy 20 (2010), 105117. doi: 10.1017/s0957423909990105 google scholar
 • Thom, Paul. Medieval Modal Systems: Problems and Concepts. London - New York: Routledge, 2017. google scholar
 • Thom, Paul. “Necessity in Avicenna and the Arabic Tradition”. Logical Modalities From Aristotle to Carnap. ed. Max Cresswell - Edwin Mares - Adriane Rini. 91-112. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. google scholar
 • Toshiharu, Nigo. “The Development of Modal Theory in Medieval Islamic Philosophy, From Ibn Sina to Naşir al-Din al-Tûsî”. Bulletin of the Society for Near Eastern Studies in Japan 40/1 (1997), 103-123. google scholar
 • Tûsî, Nasîruddin. Şerhu’l-İşârât. nşr. Süleyman Dünyâ. 4 Cilt. Beyrut: Müessesetü’n-Nu‘mân, 1992. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Karaismail, F. (2023). İbn Sînâ ve Fahreddin er-Râzî’ye Göre Tümel Önermenin Öznesi. İslam Tetkikleri Dergisi, 13(1), 263-291. https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1219680


AMA

Karaismail F. İbn Sînâ ve Fahreddin er-Râzî’ye Göre Tümel Önermenin Öznesi. İslam Tetkikleri Dergisi. 2023;13(1):263-291. https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1219680


ABNT

Karaismail, F. İbn Sînâ ve Fahreddin er-Râzî’ye Göre Tümel Önermenin Öznesi. İslam Tetkikleri Dergisi, [Publisher Location], v. 13, n. 1, p. 263-291, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Karaismail, Fatma,. 2023. “İbn Sînâ ve Fahreddin er-Râzî’ye Göre Tümel Önermenin Öznesi.” İslam Tetkikleri Dergisi 13, no. 1: 263-291. https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1219680


Chicago: Humanities Style

Karaismail, Fatma,. İbn Sînâ ve Fahreddin er-Râzî’ye Göre Tümel Önermenin Öznesi.” İslam Tetkikleri Dergisi 13, no. 1 (Dec. 2023): 263-291. https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1219680


Harvard: Australian Style

Karaismail, F 2023, 'İbn Sînâ ve Fahreddin er-Râzî’ye Göre Tümel Önermenin Öznesi', İslam Tetkikleri Dergisi, vol. 13, no. 1, pp. 263-291, viewed 9 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1219680


Harvard: Author-Date Style

Karaismail, F. (2023) ‘İbn Sînâ ve Fahreddin er-Râzî’ye Göre Tümel Önermenin Öznesi’, İslam Tetkikleri Dergisi, 13(1), pp. 263-291. https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1219680 (9 Dec. 2023).


MLA

Karaismail, Fatma,. İbn Sînâ ve Fahreddin er-Râzî’ye Göre Tümel Önermenin Öznesi.” İslam Tetkikleri Dergisi, vol. 13, no. 1, 2023, pp. 263-291. [Database Container], https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1219680


Vancouver

Karaismail F. İbn Sînâ ve Fahreddin er-Râzî’ye Göre Tümel Önermenin Öznesi. İslam Tetkikleri Dergisi [Internet]. 9 Dec. 2023 [cited 9 Dec. 2023];13(1):263-291. Available from: https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1219680 doi: 10.26650/iuitd.2023.1219680


ISNAD

Karaismail, Fatma. İbn Sînâ ve Fahreddin er-Râzî’ye Göre Tümel Önermenin Öznesi”. İslam Tetkikleri Dergisi 13/1 (Dec. 2023): 263-291. https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1219680ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim15.12.2022
Kabul20.02.2023
Çevrimiçi Yayınlanma28.03.2023

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.