Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/iuitd.2023.1208252   IUP :10.26650/iuitd.2023.1208252    Tam Metin (PDF)

Topkapı Sarayı’nda Ulusal Mimarlık Dönemi Müdahaleleri (1923’e Kadar)

Fatih SarımeşeAhmet Vefa Çobanoğlu

İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed şehirdeki ikinci sarayını zeytinlik olarak adlandırılan bölgeye inşa ettirmiştir. Saray-ı Cedid (Yeni Saray) olarak anılan bu sarayın Marmara Denizi’ne bakan yamacına inşa edilen ahşap Topkapı Sarayı zamanla adını Saray-ı Cedid’e bırakmış ve Saray-ı Cedid Topkapı Sarayı olarak anılmıştır. Dört avlu etrafında genişleyen Topkapı Sarayı Sultan Abdülmecid Dönemi’ne kadar faal olarak kullanılmıştır. Söz konusu dönemden itibaren devletin yönetimi Dolmabahçe Sarayı’na taşındığı için Topkapı Sarayı bakımsız kalmıştır. Hanedanın Dolmabahçe Sarayı’na geçişinden sonra özellikle Ramazan Aylarında kutsal emanetlerin bulunduğu Hırka-i Saadet Dairesi’ni ziyaret etmek isteyen padişahların ziyaretleri öncesinde bazı onarım faaliyetleri gerçekleşmiştir. Özellikle Sultan V. Mehmed Reşad döneminde Topkapı Sarayı’nda gerçekleştirilen onarımlar dönemin mimari üslubunu yansıtacak şekilde yapılmıştır. Zira bu onarım çalışmaları için görevlendirilen mimarlar arasında Ulusal Mimarlık Üslubunun en önemli temsilcilerinden Mimar Vedad Bey de bulunmaktadır. Aşamalı bir şekilde gerçekleştirilen onarım çalışmaları belirli yapılarla sınırlı kalmıştır. Bu onarımların bir kısmı 10 Ekim 1915 tarihli Muhafaza-i Âsâr-ı Atîka Encümeni Dâimisi’nin raporunda eleştirilmiştir. Sultan V. Mehmed Reşad döneminde tarihi eserlere verilen önem, müzecilik faaliyetleri ve restorasyon çalışmaları dönemin onarım çalışmalarını ve inşa faaliyetlerini etkilemiştir.

DOI :10.26650/iuitd.2023.1208252   IUP :10.26650/iuitd.2023.1208252    Tam Metin (PDF)

Period Interventions of National Architecture in Topkapı Palace (until 1923)

Fatih SarımeşeAhmet Vefa Çobanoğlu

After the conquest of Istanbul in 15th century, Fatih Sultan Mehmed had his second palace built in the area called the olive grove. The wooden Topkapı Palace was built on the slope of this grove overlooking the Marmara Sea. It was initially known as Saray-ı Cedid [New Palace] and was renamed Topkapı Palace in the 19th century. Topkapı Palace was expanded around four courtyards and used actively until the reign of Sultan Abdulmejid I, when the dynasty’s administration was moved to Dolmabahçe Palace, after which Topkapı Palace was left neglected. Some restoration activities were later carried out before the visits of sultans who wanted to visit the Hırka-i Saadet Dairesi [Chamber of the Blessed Mantle], where the holy relics are located, especially during Ramadan. During the reign of Sultan Mehmed V in particular, repairs were carried out in Topkapı Palace to reflect the architectural style of the period. The architect Mehmet Vedat Tek was one of the architects assigned for these restoration works and one of the most important representatives of the national architecture style. In the buildings where restorations were carried out, both decorative and structural repairs were made. Some of these repairs were criticized in the Muhafaza-i Âsârı Atîka Encümeni Daimisi [Permanent Council of the Conservation of Antique Monuments] Report from October 10, 1915. The importance given to historical artifacts, museum activities, and restoration works during the reign of Sultan Mehmed V affected the repair and construction activities of the period.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Topkapı Palace was the second palace built after the conquest of Istanbul and was actively used until the reign of Sultan Abdulmejid I. Sultan Abdulmejid I moved his rule to Dolmabahçe Palace, after which Topkapı Palace was left neglected over the years. Abdurrahman Şeref Bey, one of the later Ottoman historians, provided important information about the units in need of repair in Topkapı Palace. 

Shortly after Sultan Mehmed V ascended the throne, he visited Topkapı Palace. During his visit, the sultan’s route was recorded in detail, and a list was made of the buildings that were in need of repair. The traces of the national architecture style of the period can be observed in these repair works that lasted into World War I. The national architecture period possessed an important style that started being seen at the end of the 19th century. The national architecture style emerged under the influence of ideas within Orientalism, Nationalism, and Ottomanism and was inspired by the early and classical period architecture of the Ottoman Empire. Architect Vedad one of the important architects of the period, took part in the repair works carried out in Topkapı Palace. A report was published in 1911 on the work that started in 1909. After the architect Vedad left his job in 1914, the architect Ekrem continued the restoration works in the palace, with the restoration works in the palace being completed in 1915 under his leadership.

The Tiled Kiosk was the first example of a restoration to reflect the understanding of the national architecture period. The Tiled Kiosk was converted into a museum in 1870. Toward the end of the 19th century, a staircase was built so that the products to be exhibited could be transported into the Tiled Kiosk. The staircase was built at the entrance facade of the mansion, as can be observed in old photographs, and also reflects the understanding of the national architecture period. The restoration works carried out during the reign of Sultan Mehmed V in the Fatih Pavilion in the third courtyard revealed decorations that were made that also reflect the understanding of the national architecture period. These decorations can be observed from the stepped muqarnas series seen in the portico system and the ceilings of the pavilion. The Hırka-i Saadet Dairesi [Chamber of the Blessed Mantle] in the third courtyard is one of the buildings that were most affected by the repairs during the reign of Sultan Mehmed V. Some of the tiles on the rear walls and interior of the building belong to this period. In addition, the understanding of the national architecture period can be observed in the hand-drawn decorations on the domes, the window details, and the door wings of the Has Room. Another example in the third courtyard is the Kuşhane building (aviary). Reign of Sultan Mehmed V. the Kuşhane was built adjacent to the harem door. The design of Kuşhane, the shape of the window and balcony, and the eaves details all reflect the understanding of the national architecture period. The Revan Pavilion is located in the fourth courtyard and underwent renovations among the repairs made during the reign of Sultan Mehmed V. Today, the hand-drawn decorations on its dome can be thought to partially reflect the national architecture style in terms of motif and composition. The Seferli Koğuşu [Dormitory of the Expeditionary Force], located in the 3rd courtyard, was repaired during the reign of Sultan Mehmed V to display valuable porcelain objects. During these repairs, the door of the building is thought to have been completely renewed due to its form and shape. The inscription on the door was added after these repairs. The outer and inner walls of the Circumcision Room located in the fourth courtyard are decorated with tiles from different periods. During the repairs of Sultan Mehmed V, the tiling was completed with mosaic tiles. The preferred mosaic tiles are thought to be composed of classical motifs and color designs reflecting the understanding of the national architecture period.

Some of the restoration works carried out in Topkapı Palace at the end of the 19th century and first quarter of the 20th century reflect the understanding of the national architecture period. The repair works were shaped according to the economy of the period and carried out according to the needs. These works coincide with the periods in which the understanding of restoration and conservation had made progress in the world and are important for the history of art and restoration. The restoration works that were carried out consciously with the understanding of the national architecture period were maintained in the same way as the restoration works carried out by Tahsin Öz in the Topkapı Palace during the early Republican period. The examples that have formed the subject of this article are important in terms of showing the continuity in the principles of restoration and conservation.


PDF Görünüm

Referanslar

 • “Sermimar-ı Hazret-i Şehriyari”. M. Vedad Tek: Kimliğinin İzinde Bir Mimar. haz. Afife Batur. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2013, 109-112. google scholar
 • Abdurrahman Şeref Efendi, “Topkapı Saray-ı Humâyûnu”. Tarih-i Osmani Encümeni 1/5, (1326-1910/1911), 265-299. google scholar
 • Abdurrahman Şeref Efendi. “Topkapı Saray-ı Humâyûnu”. Tarih-i Osmani Encümeni 2/7, (1327-1911/1912), 393-421. google scholar
 • Abdurrahman Şeref Efendi. “Topkapı Saray-ı Humâyûnu”. Tarih-i Osmani Encümeni 2/8, (1327-1911/1912), 457-483. google scholar
 • Abdurrahman Şeref Efendi. “Topkapı Saray-ı Humâyûnu”. Tarih-i Osmani Encümeni 2/10, (1327-1911/1912), 585-594. google scholar
 • Abdurrahman Şeref Efendi. “Topkapı Saray-ı Humâyûnu”. Tarih-i Osmani Encümeni 2/11 (1327-1911/1912), 649-657. google scholar
 • Abdurrahman Şeref Efendi. “Topkapı Saray-ı Humâyûnu”. Tarih-i Osmani Encümeni 2/12 (1327-1911/1912), 713-730. google scholar
 • Abdurrahman Şeref Efendi. Son Vakanüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi II. Meşrutiyet Olayları 1908-1909. ed. Bayram Kodaman-Mehmet Ali Ünal. İstanbul: Türk Tarih Kurumu Yayınları,1996. google scholar
 • Altındağ, Ülkü. “Topkapı Sarayı Müzesi”. Sanat Dergisi 7 (1982). google scholar
 • Arlı, Hakan. Kütahyalı Mehmed Emin Usta ve Eserlerinin Üslubu. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 1989. google scholar
 • BOA, Osmanlı Arşivi. Hazine-i Hassa Ebniye Ambarı Müdürlüğü. [HH. EBA]. 738/28 (Rumi 30 Nisan 1329/ Miladi 13 Mayıs 1913) google scholar
 • BOA, Osmanlı Arşivi. Hazine-i Hassa Ebniye Ambarı Müdürlüğü. [HH. EBA]. 771/42 (Rumi 12 Haziran 1328/Miladi 25 Haziran 1912) google scholar
 • BOA, Osmanlı Arşivi. Hazine-i Hassa Ebniye Ambarı Müdürlüğü. [HH.EBA] 721/1 (Hicri 1 Zilhicce 1330/ Miladi 11 Kasım 1912) google scholar
 • BOA, Osmanlı Arşivi. Hazine-i Hassa Ebniye Ambarı Müdürlüğü. [HH.EBA] 759/53-12 (Rumi 24 Kanunusani 1328/Miladi 7 Ekim 1913) google scholar
 • BOA, Osmanlı Arşivi. Hazine-i Hassa Ebniye Ambarı Müdürlüğü. [HH.EBA]. 763/31-3 (Rumi 13 Mart 1328/ Miladi 26 Mart 1912) google scholar
 • BOA, Osmanlı Arşivi. Hazine-i Hassa Ebniye Ambarı Müdürlüğü. [HH.EBA].738/28 (Rumi 30 Nisan 1329/ Miladi 13 Mayıs 1913) google scholar
 • BOA, Osmanlı Arşivi. İrade Taltifat. [İ.TAL]. 479/71 (Hicri 18 Ramazan 1330/Miladi 31 Ağustos 1912) google scholar
 • BOA, Osmanlı Arşivi. Maarif Nezareti Mektubi Kalemi. [MF.MKT]. 184/102 (Hicri 15 Rebiülahir 1311/ Miladi 26 Ekim 1893) google scholar
 • BOA, Osmanlı Arşivi. Şura-yı Devlet. [ŞD.]. 208/22 (Hicri 1296 RA 22/Miladi 16 Mart 1879) google scholar
 • BOA, Osmanlı Arşivi. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Evrakı. [TSMA.e]. 1103 (Rumi 27 Temmuz 1325/Miladi 9 Ağustos 1909) google scholar
 • BOA, Osmanlı Arşivi. Yıldız Mütevenni Maruzat [Y.MTV.]. 79/61 (Hicri 14 Zilhicce 1310/Miladi 29 Haziran 1893) google scholar
 • Boleken, Zeki. “Topkapı Sarayı Revan Köşkü’nde Kullanılan Devşirme Malzemelerin Yeniden Değerlendirilmesi”. İstanbul Araştırmaları Yıllığı 7, (2018), 49-66. google scholar
 • Bozkurt, Nebi-Doğan Yavaş. “Mukaddes Emanetler Dairesi”. TDV İslam Ansiklopedisi. 31/111-114. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2020. google scholar
 • Can, Selman. Bilinmeyen Aktörleri ve Olayları ile Son Dönem Osmanlı Mimarlığı. İstanbul: Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, 2010. google scholar
 • Çöğenli, Mehmet Sadi. “İbnü’n Nahvî ve El-Kasîdetü’l-Münferice’si”. Turkish Studies 7/8, (2013) 75-79. google scholar
 • Eldem, Sedad Hakkı-Feridun Akozan. Topkapı Sarayı Bir Mimari Araştırma. İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1982. google scholar
 • Eldem, Sedad Hakkı. Köşkler ve Kasırlar I. İstanbul: Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayınları, 1969. google scholar
 • Esemenli, Deniz. “Mekânlar-Zamanlar”. Topkapı Sarayı (İstanbul: Akbank Kültür ve Sanat Yayınları, 2000), google scholar
 • Eyice, Semavi. “Çinili Köşk”. TDV İslam Ansiklopedisi. 8/337-341. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1993. google scholar
 • Eyice, Semavi. Topkapı Sarayı. İstanbul: Epoch Yayınları, 1986. google scholar
 • Eyüboğlu, Mualla Anhegger. Topkapı Sarayı’nda Padişah Evi (Harem). İstanbul: Sandoz Kültür Yayıncılık, 1986. google scholar
 • Gurlitt, Cornelius. İstanbul’un Mimari Sanatı. çev. Rezan Kızıltan. Ankara: Enformasyon ve Dökümantasyon Hizmetleri Vakfı Yayınları, 1999. google scholar
 • Gümüş, Müjde Dila. “Mimar Vedad (Tek), Ressam İzzet Ziya ve Sedefkâr Vasıf Beylerin Ortak Bir Çalışması: 1914 Tarihli III. Selim Tablosu ile Çerçevesi”. TÜBA-KED 18 (2018) 191-204. google scholar
 • Gümüş, Müjde Dila. II. Meşrutiyet’te Saray İçin Çalışmak: Vedad (Tek) Bey’in Sermimarlık Dönemi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2018. google scholar
 • İ.B.B. Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü Arşivi google scholar
 • İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Arşivi. google scholar
 • Karahasan, Ümran. Topkapı Sarayı Müzesi Cumhuriyet Dönemi Restorasyonları. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2005. google scholar
 • Kerametli, Can. “Osmanlı Devri Ağaç İşleri, Tahta Oyma, Sedef, Bağ ve Fildişi Kakmalar”, Türk Etnografya Dergisi 4 (1961), 5-13. google scholar
 • Kolsuk, Asuman. Topkapı Sarayı Müzesi Çinili Köşk Türk Çini ve Keramikleri Seksiyonu Rehberi. Ankara: Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, 1971. google scholar
 • Kuban, Doğan. Osmanlı Mimarisi, İstanbul: YEM Yayınları 2021. google scholar
 • Milli Saraylar Fotoğraf Arşivi google scholar
 • Müller-Wiener, Wolfgang. İstanbul’un Tarihsel Topografyası. çev. Ülker Sayın. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001. Necipoğlu, Gülru. 15. ve 16. Yüzyıl Topkapı Sarayı Mimari Tören ve İktidar. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2007. Orgun, Zarif. “Çinili Köşk”. Arkitekt 131/132 (1941), 252-259. google scholar
 • Öz, Tahsin. Topkapı Sarayı Onarımları (1939-1944). İstanbul: M.E.B. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, 1948. google scholar
 • Özlü, Nilay. “Osmanlı’da Koruma: Topkapı Sarayı”. İnci Aslanoğlu İçin Bir Mimarlık Tarihi Dizimi, (Ankara: O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yayınları 2019) 1-6. google scholar
 • Özlü, Nilay. From Imperial Palace To Museum: The Topkapı Palace During The Long Nineteenth Century. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2018. google scholar
 • Sakaoğlu, Necdet. Tarihi Mekanları Kitabeleri ve Anıları ile Saray-ı Hümayun: Topkapı Sarayı. İstanbul: Denizbank Yayınları, 2002. google scholar
 • Seçkin, Nadide. Topkapı Sarayı’nın Biçimlenmesine Egemen Olan Tasarım Gelenekleri Üzerine Bir Araştırma 1453-1755. İstanbul: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 1998. google scholar
 • Tanyeli, Uğur. “Topkapı Sarayı Üçüncü Avlusu’ndaki Fatih Köşkü (Hazine) ve Tarihsel Evrimi Üzerine Gözlemler”. Topkapı Sarayı Müzesi Yıllığı 4 (1990), 150-207. google scholar
 • Tayla, Hüsrev. Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı Sistem ve Elemanları I. İstanbul: TAÇ Vakfı Yayınları, 2007. Tezcan, Hülya. Köşkler Topkapı Sarayı Müzesi: I, İstanbul: Yapı Kredi Bankası Kültür ve Sanat Yayınları, 1978. Uğraş, Hayal Meriç. Topkapı Sarayı Çinili Köşk/Sırça Saray: İşlevi, Anlamı ve Tarihsel Gelişimi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2010. google scholar
 • Yaman, Asile. Topkapı Sarayı’nın III. Avlusundaki Yapısal Dönüşümler. İstanbul: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2020. google scholar
 • Yavuz, Yıldırım. İmparatorluktan Cumhuriyete Mimar Kemalettin 1870-1927. Ankara: TMMOB Mimarlar Odası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortak Yayınları, 2009. google scholar
 • Yeşilyurt, Funda Koçer. Topkapı Sarayı Dördüncü Avludaki Yapılarda Kullanılan Çiniler. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2014. google scholar
 • Dijital Kaynaklar google scholar
 • Cambaz, Mustafa. Fatih Köşkü Hazine Dairesi (Fotoğraf, 2009). Mustafa Cambaz. Erişim 16 Ağustos 2021. https://l24.im/LWRK google scholar
 • Freres, Abdullah. Topkapı Sarayı Arz Odası (Fotoğraf, 1880). Eski İstanbul. Erişim 1 Aralık 2021. https:// l24.im/mvM1 google scholar
 • Robertson, James Beato, Felice. Çinili Köşk (Fotoğraf, 1855). Eski İstanbul. Erişim 14 Temmuz 2020. https:// l24.im/5AJd google scholar
 • Sebah, Pascal Joaillier, Polycarpe. Palais de Faiences (Fotoğraf, 1890'lar). Sebah&Joaillier Photographes. Erişim 14 Temmuz 2020. https://l24.im/Vnhw54g google scholar
 • Seferli Koğuşu Giriş Kitabesi (Uzak) (Fotoğraf, t.y.). Osmanlı Kitabeleri Projesi. Erişim 8 Temmuz 2020. https://l24.im/HgM google scholar
 • Seferli Koğuşu Giriş Kitabesi (Yakın) (Fotoğraf, t.y.). Osmanlı Kitabeleri Projesi. Erişim 14 Temmuz 2020. https://l24.im/rKnu google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Sarımeşe, F., & Çobanoğlu, A.V. (2023). Topkapı Sarayı’nda Ulusal Mimarlık Dönemi Müdahaleleri (1923’e Kadar). İslam Tetkikleri Dergisi, 13(1), 379-422. https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1208252


AMA

Sarımeşe F, Çobanoğlu A V. Topkapı Sarayı’nda Ulusal Mimarlık Dönemi Müdahaleleri (1923’e Kadar). İslam Tetkikleri Dergisi. 2023;13(1):379-422. https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1208252


ABNT

Sarımeşe, F.; Çobanoğlu, A.V. Topkapı Sarayı’nda Ulusal Mimarlık Dönemi Müdahaleleri (1923’e Kadar). İslam Tetkikleri Dergisi, [Publisher Location], v. 13, n. 1, p. 379-422, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Sarımeşe, Fatih, and Ahmet Vefa Çobanoğlu. 2023. “Topkapı Sarayı’nda Ulusal Mimarlık Dönemi Müdahaleleri (1923’e Kadar).” İslam Tetkikleri Dergisi 13, no. 1: 379-422. https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1208252


Chicago: Humanities Style

Sarımeşe, Fatih, and Ahmet Vefa Çobanoğlu. Topkapı Sarayı’nda Ulusal Mimarlık Dönemi Müdahaleleri (1923’e Kadar).” İslam Tetkikleri Dergisi 13, no. 1 (Dec. 2023): 379-422. https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1208252


Harvard: Australian Style

Sarımeşe, F & Çobanoğlu, AV 2023, 'Topkapı Sarayı’nda Ulusal Mimarlık Dönemi Müdahaleleri (1923’e Kadar)', İslam Tetkikleri Dergisi, vol. 13, no. 1, pp. 379-422, viewed 9 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1208252


Harvard: Author-Date Style

Sarımeşe, F. and Çobanoğlu, A.V. (2023) ‘Topkapı Sarayı’nda Ulusal Mimarlık Dönemi Müdahaleleri (1923’e Kadar)’, İslam Tetkikleri Dergisi, 13(1), pp. 379-422. https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1208252 (9 Dec. 2023).


MLA

Sarımeşe, Fatih, and Ahmet Vefa Çobanoğlu. Topkapı Sarayı’nda Ulusal Mimarlık Dönemi Müdahaleleri (1923’e Kadar).” İslam Tetkikleri Dergisi, vol. 13, no. 1, 2023, pp. 379-422. [Database Container], https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1208252


Vancouver

Sarımeşe F, Çobanoğlu AV. Topkapı Sarayı’nda Ulusal Mimarlık Dönemi Müdahaleleri (1923’e Kadar). İslam Tetkikleri Dergisi [Internet]. 9 Dec. 2023 [cited 9 Dec. 2023];13(1):379-422. Available from: https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1208252 doi: 10.26650/iuitd.2023.1208252


ISNAD

Sarımeşe, Fatih - Çobanoğlu, AhmetVefa. Topkapı Sarayı’nda Ulusal Mimarlık Dönemi Müdahaleleri (1923’e Kadar)”. İslam Tetkikleri Dergisi 13/1 (Dec. 2023): 379-422. https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1208252ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim21.11.2022
Kabul17.02.2023
Çevrimiçi Yayınlanma28.03.2023

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.