Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/iuitd.2023.1219326   IUP :10.26650/iuitd.2023.1219326    Tam Metin (PDF)

Ülkemizde Uygulanan Faizsiz Bireysel Emeklilik Sisteminin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Necmeddin GüneyYusuf Erdem Gezgin

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ülkemizde sigortacılık sektörünün hayat ve emeklilik branşının önemli bir unsurudur. BES, kişilerin çalıştıkları dönemde yaptıkları tasarruflarının uzun vadeli olarak değerlendirilmesi ve süreç sonunda kişiye toplu para ödenmesi esasına dayanır. Ülkemizde henüz 18 yıllık bir geçmişi bulunan bu sistem, çalışanlara, sermaye piyasasına, sigorta sektörüne ve bir bütün olarak ülke ekonomisine çeşitli açılardan fayda sağlamaktadır. BES, gönüllülük esaslı Bireysel Emeklilik Sistemi (Gönüllü BES) ve zorunluluk esaslı Otomatik Katılım Sistemi (OKS) seçeneklerinden oluşmaktadır. BES’e katılan kişiler istediği fonu seçerek yatırımlarını dilediği gibi yönlendirebilmektedir. Kişinin sistemdeki toplam birikim tutarı, aylık tasarruf miktarına, seçtiği fonların getirisine ve teşvik amaçlı devlet katkısına ve devlet katkısının getirisine göre değişmektedir. BES emeklilik yatırım fonları faizli ve faizsiz olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bireysel emeklilik şirketlerinin OKS kapsamında sisteme dahil olan şirketlere faizsiz fon seçeneğini sunması zorunlu tutulmuştur. OKS’de katılımcıların yarıdan fazlasının faizsiz emeklilik plan ve fonlarını tercih etmiş olması dikkat çekmektedir. Ancak Gönüllü BES’in fonları çok daha büyük olduğundan, sistemdeki toplam paranın %16 kadarı faizsiz fonlardadır. Bu çalışmanın amacı faizsiz BES’in Türkiye’deki mevcut uygulamasının İslam hukukunun belirlediği kurallar açısından değerlendirilmesidir. Girişte Bireysel Emeklilik Sisteminin ve faizsiz BES seçeneğinin ülkemizdeki mevcut durumu ve gelişim süreci hakkında bilgi verilecektir. Ardından faizsiz (katılım) BES uygulamasının mevzuatı, faizsiz emeklilik planları ve emeklilik yatırım fonları, devlet katkısı, emeklilik şirketi ve portföy yönetim şirketleriyle ilişkiler ve danışma komitesinin görevi gibi konuların fıkhi boyutuna değinilecektir. Netice olarak faizsiz (katılım) BES emeklilik planlarının fıkhi hükmü ortaya konularak dikkat edilmesi gereken sakıncalı hususlara işaret edilecektir. 

DOI :10.26650/iuitd.2023.1219326   IUP :10.26650/iuitd.2023.1219326    Tam Metin (PDF)

An Evaluation of the Interest-Free Pension System Implemented in Turkey in Terms of Islamic Law

Necmeddin GüneyYusuf Erdem Gezgin

The private pension system (PPS) in Türkiye is based on the long-term investment of savings individuals make throughout their work life and results in the payment of a lump sum or salary to the person upon retirement. This private pension system was launched 19 years ago and consists of the voluntary-based individual pension system (Volunteer PPS) and the obligation-based automatic enrollment system (AES). People participating in PSS can choose the funds in which they want their money to be invested. Two types of pension plans exist in terms of Shariah compliance: conventional and interest-free. While all pension management companies have interest-free pension funds (usually from AES) in addition to conventional funds, two pension companies provide interest-free-only pension plans and fund services. This study aims to evaluate the current application of interest-free PPS in Türkiye within the framework of Islamic law. After introducing information about the development process and current status of PPS practices in Türkiye, the article will go on to explain the Islamic ruling on interest-free PPS pension plans according to Islamic law and point out the possible objectionable issues.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


The private pension system (PPS) in Türkiye is a savings and investment system that operates according to certain rules to ensure that individuals have access to a collective savings that will help them to be comfortable in their later years. In addition to being a source of savings for individuals, PPS contributes to employment and development by providing resources to the economy. 

As a complement to the social security system, PPS is run by private pension companies under the supervision and control of the state. The amount of savings that individuals will have access to during retirement varies according to the total contributions they’ve paid to the system, their fund preferences, the returns from these funds, and any additional amounts contributed by the state for incentive purposes. 

PPS is an important element of the life and pension branch of Türkiye’s insurance sector. PPS was enacted through the Private Pension Savings and Investment System Law No. 4632 published in 2001 and started its operations in 2003 with the establishment of pension companies and the approval of the first pension plans.

In more than 19 years, the private pension system in Türkiye has reached 13 million participants and a fund size of over 380 billion Turkish Lira (TL). This fund size corresponds to around 5% of Türkiye’s GDP. When considering that the average percentage of fund size to GDP is much higher in OECD countries, PPS can be said to have the potential to grow further in the coming years. 

More than half of the participants in the obligation-based automatic enrollment system (AES) noteworthily prefer interest-free pension plans and funds. However, because the funds of the earlier established Volunteer PPS are much larger, interest-free (i.e., participation-based) PPS funds account for 16% of the total size of pension mutual funds. 

In terms of fiqh principles, the essence and goals of the PPS system can be said to be in line with Islamic principles. However, some points exist that need to be considered in order for the current PPS implementation to be fully legitimate and halal in Islamic terms.

The PPS’s most crucial requirement in terms of Shariah compliance is that all savings must be put fully in halal investments. This is because, despite being referred to as a pension, the system in essence consists of the withdrawal of savings that had been made and invested in various fields in the past. The savings transferred to pension investment funds must be invested in halal funds. For this purpose, special interest-free pension investment funds have been established. The mandatory Shariah advisory committee and other practices introduced in 2021 for interest-free pension plans and funds are expected to supervise and guarantee the sector’s compliance with Islamic principles beyond a mere claim. 

However, the investment options of interest-free pension funds should be emphasized as being more limited compared to interest-based funds and require development. As many researchers have stated, the need exists for further studies on Shariah compliance regarding these investment instruments, especially with regard to lease certificates (sukūk) and the development of new products and investment areas to increase the investment diversity of halal funds.

As long as a public benefit occurs, no harm exists in terms of fiqh when utilizing state-offered incentives. Therefore, having the state provide various tax reductions/exemptions or contribute to the PPS savings of participants who meet certain conditions is a legitimate method for encouraging the PPS system for the public good. 

Upon retirement, those who’ve earned the right to do so can either withdraw their savings completely or continue to invest them in halal areas. The third option PPS offers involves an annuity contract, but this is not permitted from the perspective of Shariah compliance. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • AAOIFI. Faizsiz Finans Standartları. İstanbul: TKBB Yayınları, 2018. google scholar
 • Ali Haydar Efendi. Dürerü’l-hükkâm şerhu Mecelleti’l-ahkâm. 4 Cilt. İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2. Basım, 2017. google scholar
 • Aslan, Hakan. “Türkiye’de Tekafül (İslami Sigorta) Uygulamaları: Problemler ve Çözüm Önerileri”. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1/1 (2015), 93-117. google scholar
 • Aybakan, Bilal. “Vekâlet”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2013. Erişim 09 Eylül 2021. https:// islamansiklopedisi.org.tr/vekalet google scholar
 • Aydemir, İsmail. “Hayat Sigortacılığında Tekâfül (Katılım Sigortacılığı)”. Tekâfül: Teori ve Uygulama. 35-92. İstanbul: Ensar, 2017. google scholar
 • Bâbertî, Ekmelüddin Muhammed b. Mahmud. ‘İnâye şerhu’l-Hidâye. 10 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Fikr, ts. google scholar
 • Borsa İstanbul (BİST). “Katılım Endeksi”. Erişim 01 Şubat 2020. https://borsaistanbul.com/tr/sayfa/6842/ bist-katilim-endeksleri google scholar
 • Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm Cu’fî. Sahîhü’l-Buhârî. 9 Cilt. Beyrut: Dâru Tavkı’n-Necât, 1. Basım, 2001. google scholar
 • Can, Yeşim - Eyidiker, Uğur. “Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılımın Türkiye’de Gelişiminin İzlenmesi”. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 4/4 (2019), 626-642. google scholar
 • Çalış, Halit. “İslâm Hukukunda Servet/ Mülkiyet Tahdidinin İmkânı Üzerine”. Selçuk Üniversitesi İlahiyat google scholar
 • Proposed”, International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 5/2 (31 Temmuz 2019), 23-48; Dede - Yazıcı, “Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Faizsiz BES’in Analizi”. google scholar
 • Çeker, Huzeyfe. “Hanefî Fıkıh Kitaplarında Ribâ Şüphesi Kavramının Kullanımı”. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 25/1 (2021), 73-91. https://doi.org/10.18505/cuid.853809 google scholar
 • Dede, Kenan - Yazıcı, Abdurrahman. “Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Faizsiz BES’in Analizi”. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD) 6/1 (30 Haziran 2020), 25-54. google scholar
 • Desûkî, Şemsüddîn Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Arafe. Hâşiye ‘ale’ş-Şerhi’l-kebîr. 4 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Fikr, ts. google scholar
 • Din İşleri Yüksek Kurulu. “Bireysel Emeklilik Caiz midir?” Erişim 01 Haziran 2021. https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/966/bireysel-emeklilik-caiz-midir- google scholar
 • Durmuş, Abdullah. “Modern Bir Yatırım Yöntemi Olarak Yatırım Fonu ve Fıkhi Açıdan Tahlili”. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 3 (2022), 246-271. google scholar
 • Emeklilik Gözetim Merkezi. “BES Özet Verileri”. 02 Aralık 2022. Erişim 20 Ağustos 2021. https://www.egm. org.tr/bilgi-merkezi/istatistikler/ google scholar
 • Emeklilik Gözetim Merkezi. “Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım”. Erişim 20 Ağustos 2021. https:// www.egm.org.tr/ google scholar
 • Erol, Sevgi Işık. “Sosyal Güvenlik Açısından Bireysel Emeklilik Sisteminin Önemi”. İktisadi Yenilik Dergisi 6/2 (01 Temmuz 2019), 10-29. google scholar
 • Halitoğlu, İsmail. “Menkul Kıymet İhracı ve Tedavülünün Meşruiyeti (Hisse Senetleri, Sukûk, Yatırım Fonları)”. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7/1 (2020), 351-387. google scholar
 • Hamevî, Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed el-Hasenî (el-Hüseynî) el-. Gamz uyûni’l-besâir fî şerhi’l-Eşbâh ve’n-nezâir. 4 Cilt. Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1. Basım, 1985. google scholar
 • Hanağası, Emel. “Bireysel Emeklilik Sisteminde Haciz Uygulamalarının Değerlendirilmesi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16 (2014), 2631-2698. google scholar
 • İbn Abdilberr, Ebû Ömer Cemâlüddîn Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed en-Nemerî. Kâfî fî fıkhî ehli’l-Medîne. 2 Cilt. Riyad, 2. Basım, 1980. google scholar
 • İbn Âbidîn, Muhammed Emin b. Ömer b. Abdülaziz ed-Dımaşkî. Reddü’l-muhtâr ale’d-Dürri’l-muhtâr şerh Tenvîri’l-ebsâr. 6 Cilt. Beyrut: Daru’l-Fikr, 1992. google scholar
 • İbn Hacer el-Heytemî, Ebu’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Muhammed es-Sa‘dî. Tuhfetü’l-muhtâc fî şerhi’l-Minhâc (Şirvânî ve İbn Kasım’ın haşiyeleriyle birlikte). Kahire: el-Mektebetü’t-Ticâriyyetu’l-Kübrâ, 1. Basım, 1983. google scholar
 • İbn Kudâme, Ebû Muhammed Muvaffakuddîn Abdullah b. Ahmed b. Muhammed el-Cemmâîlî el-Makdisî. el-Muğnî. 10 Cilt. Kahire: Mektebetü’l-Kâhire, 1968. google scholar
 • İslamoğlu, Mehmet vd. “Türkiye ve G7 Ülkelerinde Bireysel Emeklilik Sistemi Uygulamaları”. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 5/3 (30 Eylül 2020), 557-570. google scholar
 • Kallek, Cengiz. Sosyal Servet (İslam’da Yönetim-Piyasa İlişkisi). İstanbul: Klasik Yayınları, 3. Basım, 2015. google scholar
 • Kara, Sümeyra - Yıldız, Yılmaz. “Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: 2012 Sonrası Yapılan Reformlar ve Beklentiler”. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 4/1 (01 Mart 2016), 23-45. google scholar
 • Karaman, Hayreddin. “Bireysel Emeklilik”. Yeni Şafak (07 Aralık 2018). https://www.yenisafak.com/yazarlar/ hayrettin-karaman/bireysel-emeklilik-2048406 google scholar
 • Karaman, Hayreddin. “-Hac -İmama Uymak -BES’te Altın Fonu”. Yeni Şafak (17 Nisan 2022). https://www.yenisafak.com/yazarlar/hayrettin-karaman/-hac-imama-uymak-beste-altin-fonu-2062619 google scholar
 • Karaman, Hayreddin. “Katılım Sigortacılığı ve Bireysel Emeklilik”. Yeni Şafak (09 Ocak 2022). https://www. yenisafak.com/yazarlar/hayrettin-karaman/katilim-sigortaciligi-ve-bireysel-emeklilik-2060652 google scholar
 • Kâsânî, Ebû Bekr Alâuddîn b. Mes’ud. Bedâiu’s-sanâi‘ fî tertîbi’ş-şerâi‘. 7 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1986. google scholar
 • Katılım Emeklilik. “50 Soruda BES”. Erişim 10 Ekim 2020. https://www.katilimemeklilik.com.tr/uploads/ file/c2cc64c3c25cd3a59586d18330007021-1645682784471.pdf google scholar
 • Kayhan, Fatih. “Türkiye’de Faizsiz Bireysel Emeklilik Sisteminin Swot Analizi”. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 5/4 (31 Aralık 2020), 745-754. google scholar
 • Mâverdî, Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habib. el-Ahkâmü’s-sultâniyye. 1 Cilt. Kâhire: Dârü’l-Hadîs, ts. google scholar
 • Müslim, Ebû’l-Hüseyn el-Kuşeyrî en-Nîsâbûrî. el-Câmi'u 's-sahîh. thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî. 5 Cilt. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, ts. google scholar
 • Nevevî, Ebû Zekeriyya Yahya b. Şerif b. Mürî. el-Mecmû‘ şerhu’l-Mühezzeb (Fethu’l-‘azîz ve Telhîsu’l-habîr ile Sübkî’nin ve Mutî‘î’nin tekmileleri ile birlikte). Beyrut: Darü’l-Fikr, ts. google scholar
 • Nevevî, Ebû Zekeriyya Yahya b. Şerif b. Mürî. Ravdatu’t-tâlibîn ve umdetu’l-muttakîn. 12 Cilt. Beyrut: el-Mektebetü’l-Îslâmî, 1991. google scholar
 • Odabaşı, Mehmet. “Bireysel Emeklilik Sisteminin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 173-194. google scholar
 • Paçacı, İbrahim. “Birikimli Hayat Sigortasının Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi”. Ticari ve Alternatif Sigorta Sistemleri ve Sigortayla İlgili Bazı Problemlerin Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi. 247-264. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1. Basım, 2022. google scholar
 • Paçacı, İbrahim. “Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi”. Mütefekkir 4/8 (31 Aralık 2017), 313-338. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.375187 google scholar
 • Ruhaybânî, Mustafa b. Sa‘d b. Abduh es-Suyûtî. Metâlib uli’n-nuhâ fî şerhi Ğâyeti’l-muntehâ. 6 Cilt. Dımaşk: el-Mektebetü’l-Îslâmî, 1994. google scholar
 • Sağlam, Hadi. “Genel ve Özel Sigortalar, Zarar (Tazminat) ve Meblağ Sigortalarına Genel Bir Bakış: İslâm Hukukçularının Sigortaya Bakışları ve Sigorta Sözleşmelerinin Değerlendirilmesi”. DİB Güncel Dinî Meseleler Sempozyumu III. 525-643, 2013. google scholar
 • Samar, Mahmut. Akitlerde Şart Hürriyeti. Kahramanmaraş: Samer Yayınları, 1. Basım, 2020. google scholar
 • Serahsî, Ebû Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed es-. Mebsût. 30 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Mârife, 1993. google scholar
 • Sümer, Levent - Özorhon, Beliz. “The Shortcomings of Pension System in Turkey: Solutions with a New Model Proposed”. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 5/2 (31 Temmuz 2019), 23-48. https://doi.org/10.25272/ijisef.559898 google scholar
 • Şinkîtî, Muhammed el-Emîn b. Muhammed el-Muhtâr b. Abdilkâdir el-Cekenî el-Himyerî eş-. Müzekkire fî usûli’l-fıkh. Medine: Mektebetu’l-ulûm ve’l-hikem, 5. Basım, 2001. google scholar
 • Şirbînî, Muhammed İbn Hatîb. Muğni’l-muhtâc ilâ ma’rifeti meâni’l-Minhâc. 4 Cilt. Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1994. google scholar
 • Takasbank. “Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS)”. 14 Aralık 2022. Erişim 14 Şubat 2023. https://www.takasbank.com.tr/tr/uyelik/bireysel-emeklilik-fon-alim-satim-platformu-befas google scholar
 • Türkiye Sigorta Birliği. “Sigorta Verileri ve Mali Tablolar”. Erişim 20 Ağustos 2021. https://www.tsb.org.tr/ tr/sigorta-verileri-ve-mali-tablolar google scholar
 • Zuhaylî, Muhammed Mustafa. el-Vecîz fî usûli’l-fıkhi’l-İslâmî. 2 Cilt. Dımaşk: Dâru’l-Hayr, 2. Basım, 2004. google scholar
 • Mevzuat Bilgi Sistemi. “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik”. 2012. Erişim 12 Eylül 2021. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16748&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 google scholar
 • SEDDK. “Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge (2021/3)”. 01 Nisan 2021. Erişim 12 Eylül 2021. https://seddk.gov.tr/tr/katilim-esasli-sigortacilik-ve-bireysel-emeklilik-faaliyetlerine-iliskin-genelge-yayimlandi google scholar
 • Ma‘leme Zayed li’l-kavâidi’l-fıkhıyye ve’l-usûliyye. 41 Cilt. İmâra: Müessese Zayed b. Sultân Âl Nahyân, 1. Basım, 2013. google scholar
 • Mecelle-i ahkâm-ı adliyye. İstanbul, 1979. google scholar
 • Mevzuat Bilgi Sistemi. “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)”. 2013. Erişim 09 Eylül 2021. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?mevzuatno=18564&mevzuattur=9&mevzuattertip=5 google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Güney, N., & Gezgin, Y.E. (2023). Ülkemizde Uygulanan Faizsiz Bireysel Emeklilik Sisteminin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi. İslam Tetkikleri Dergisi, 13(1), 91-114. https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1219326


AMA

Güney N, Gezgin Y E. Ülkemizde Uygulanan Faizsiz Bireysel Emeklilik Sisteminin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi. İslam Tetkikleri Dergisi. 2023;13(1):91-114. https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1219326


ABNT

Güney, N.; Gezgin, Y.E. Ülkemizde Uygulanan Faizsiz Bireysel Emeklilik Sisteminin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi. İslam Tetkikleri Dergisi, [Publisher Location], v. 13, n. 1, p. 91-114, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Güney, Necmeddin, and Yusuf Erdem Gezgin. 2023. “Ülkemizde Uygulanan Faizsiz Bireysel Emeklilik Sisteminin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi.” İslam Tetkikleri Dergisi 13, no. 1: 91-114. https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1219326


Chicago: Humanities Style

Güney, Necmeddin, and Yusuf Erdem Gezgin. Ülkemizde Uygulanan Faizsiz Bireysel Emeklilik Sisteminin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi.” İslam Tetkikleri Dergisi 13, no. 1 (Jul. 2024): 91-114. https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1219326


Harvard: Australian Style

Güney, N & Gezgin, YE 2023, 'Ülkemizde Uygulanan Faizsiz Bireysel Emeklilik Sisteminin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi', İslam Tetkikleri Dergisi, vol. 13, no. 1, pp. 91-114, viewed 13 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1219326


Harvard: Author-Date Style

Güney, N. and Gezgin, Y.E. (2023) ‘Ülkemizde Uygulanan Faizsiz Bireysel Emeklilik Sisteminin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi’, İslam Tetkikleri Dergisi, 13(1), pp. 91-114. https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1219326 (13 Jul. 2024).


MLA

Güney, Necmeddin, and Yusuf Erdem Gezgin. Ülkemizde Uygulanan Faizsiz Bireysel Emeklilik Sisteminin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi.” İslam Tetkikleri Dergisi, vol. 13, no. 1, 2023, pp. 91-114. [Database Container], https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1219326


Vancouver

Güney N, Gezgin YE. Ülkemizde Uygulanan Faizsiz Bireysel Emeklilik Sisteminin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi. İslam Tetkikleri Dergisi [Internet]. 13 Jul. 2024 [cited 13 Jul. 2024];13(1):91-114. Available from: https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1219326 doi: 10.26650/iuitd.2023.1219326


ISNAD

Güney, Necmeddin - Gezgin, YusufErdem. Ülkemizde Uygulanan Faizsiz Bireysel Emeklilik Sisteminin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”. İslam Tetkikleri Dergisi 13/1 (Jul. 2024): 91-114. https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1219326ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim15.12.2022
Kabul06.03.2023
Çevrimiçi Yayınlanma28.03.2023

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.