Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/iukad.2022.1000003   IUP :10.26650/iukad.2022.1000003    Tam Metin (PDF)

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Odak Grup Görüşmesi ile İçerik Analizi: “Ben Senin Bildiğin Erkeklerden Değilim” Film Örneği

Esra Akkuş

Bu çalışmanın amacı, toplumsal cinsiyet ve rolleri konusunun ayrıntılı bir biçimde irdelenmesi ve bu bağlamda görüşmecilerin ifade ettikleri fikirleri değerlendirmek ve yorumlamaktır. Bu çalışmanın amacı doğrultusunda nitel çalışma uygun görülüp, odak grup görüşmesi yöntemi kullanılarak içerik analizi yapılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda “Ben Senin Bildiğin Erkeklerden Değilim” aldı toplumsal cinsiyet rollerinin ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin yansıtılmaya çalışıldığı film seçilmiştir. Altı üniversite öğrencisine, çalışmanın konusuna uygun olarak seçilen filmin izlettirilmesinin ardından önceden belirlenen on iki adet soru yöneltilmesi amacıyla tek oturumluk odak grup görüşmesi yapılmıştır. Verilen yanıtların “Toplumsal Cinsiyet Rolleri”, “Cinsiyet Eşitliği” ve “Filme Dair Genel Değerlendirmeler” olmak üzere üç tema altında içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi sonucu üniversite öğrencilerinin duruş ve tutumları incelenip yorumlanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular alanyazın ışığında sonuç kısmında karşılaştırma ve değerlendirmeye tabii tutulmuştur. Bu çalışmanın seçilmesindeki amaç, toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna dikkat çekmek aynı zamanda alanyazın taramasında bu konu bağlamında nitel çalışmalara pek fazla yer verilmediğinin saptanmasıdır.

DOI :10.26650/iukad.2022.1000003   IUP :10.26650/iukad.2022.1000003    Tam Metin (PDF)

A Content Analysis With the Focus Group İnterview Within the Context of Gender: A Case Study fort he Movie” I’m Not the Man You Know”

Esra Akkuş

The aim of this study is to examine the issue of gender and its roles in detail and to evaluate and interpret the opinions expressed by the interviewees in this context. For the purpose of this study, qualitative study was deemed appropriate and content analysis was aimed by using a focus group interview method. Accordingly, the movie “I Am Not The Man You Know”, in which I try to reflect gender roles and gender equality has been selected. A single-session interview with the focus group was held with six university students after watching the film to answer twelve pre-determined questions selected according to the subject of the study. Content analysis of the responses was carried out under three themes: “gender roles’ ‘, “gender equality” and “general evaluations about the film”. Depending on the results of the content analysis, the positions and attitudes of university students were examined and interpreted. The findings obtained from the study were subjected to comparison and evaluation in the conclusion part in the light of the literature. The aim of choosing this study is to draw attention to the issue of gender equality, as well as to find out that there is not a lot of qualitative studies in this field in the literature review.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Akkuş, E. , Akalın, M. , Parlak, H. & Direktör, C. (2018). Acceptance of couple violence and gender equality/ Toplumsal cinsiyet eşitliği ve çifter arası şiddet kabul düzeyinin incelenmesi. Gender & Cultural Studıes, 13. google scholar
 • Akyol, K. P. (2010). Küreselleşen moda bağlamında Blucin kültürü üzerine bir araştırma. Milli Folklor Dergisi, 22(86). Erişim: http://www.millifolkor.com google scholar
 • Berktay, F. (2004). Kadınların insan haklarının gelişimi ve Türkiye. Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları, 7(1). google scholar
 • Büyükbaykal, C. I. (2011). Medyada kadın olgusu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi/ İstanbul University Faculty of Communication Journal, (28). google scholar
 • Connell, R. W. (2016). Toplumsal cinsiyet ve iktidar (2.Baskı). (Çev. C. Soydemmir), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Çıtak, A. (2008). Kadınların çalışmasına yönelik tutum: cinsiyet, cinsiyet rolü ve sosyoekonomik düzeye göre bir karşılaştırma. Unpublished Master Thesis Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji (Sosyal Psikoloji) Anabilim Dalı. google scholar
 • Çokluk, Ö. , Yılmaz, K. Ve Oğuz, E. (2011). Nitel görüşme yöntemi: odak grup görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 4(1): 95-107 google scholar
 • Daşlı, Y. (2019). Öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumların belirlenmesi üzerine bir alan araştırması. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 364-385. google scholar
 • Donovan, J. (2015). Feminist Teori (10.Baskı). (Çev. A. Bora ve diğerleri), İstanbul: İletişim Yayınları. Dökmen, Z. Y. (2014). Toplumsal cinsiyet, sosyal psikolojik açıklamalar. İstanbul: Remzi Kitabevi Eleonore, D. (Yapımcı) & Pouriat, E. (Yönetmen) (2018). Je nu suis pas un homme kolay. Fransa: Netfilx Erdoğan, İ. (2007). Pozitivist metodoloji: bilimsel araştırma tasarımı, istatiksel yöntemler, analiz ve yorum (2.Baskı). Ankara: Erk. google scholar
 • Esen, E. , Soylu, Y. , Siyez, D. M. ve Demirgürz, G. (2017). Üniversite öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algısının, toplumsal cinsiyet rolü ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi. E- Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(1), 46-63. google scholar
 • Freud, S. (2020). Kadın cinselliği üzerine, (Çev. S. C. Gülsay). İstanbul: Roman Yayınları. google scholar
 • Gencel-Bek, Mine ve M. Binark. (2000). Medya ve cinsiyetçilik. KADER için Eğitim El Kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi. google scholar
 • Girgin Büyükbayraktar, Ç.(2018). Kadınların günlük hayattaki iletişim engelleri: nitel bir çalışma. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, (29), 141-160. google scholar
 • Güldü, Ö. ve Kart, M. E. (2009). Toplumsal cinsiyet rolleri ve siyasal tutumlar: sosyal psikolojik bir değerlendirme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 64(3): 97-116. google scholar
 • Gümüş, Ö. D. (2006). Toplumsal cinsiyet sosyalleşmesine ilişkin kuramlar. Türk Psikoloji Bülteni, (38): 92. google scholar
 • Güzel, E. (2013). Güzellik dayatması altında tüketim nesnesine dönüşen kadın. Global Media Journal: Turkish Edition, 4(7). google scholar
 • Johnston, Claire. “Women’s Cinema as Counter-Cinema” in Feminism and Film, ed. E.Ann Kaplan (Oxford: Oxford University Press, 2000), 22-33. google scholar
 • Karakoç, E., Tanır Levendeli, Ş. (2021). Sinemada Cinsiyetçi Ötekileştirmeye Ableism Penceresinden Bakmak: Zeki Demirkubuz Sinemasında Ableist Temsil. Sinefilozofi Dergisi, Özel Sayı (3), 388409. https//doi.org// 10.31122/ sinefilozofi.871146 google scholar
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma Yöntemi (12.baskı). Ankara: Nobel. google scholar
 • Kaşdarma, E. (2018). Toplumsal cinsiyet eşitsizliği: sosyo-psikolojik unsurlar ve toplum sistemi meşrulaştırma kuramı ekseninde bir analiz. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 2438-2460. google scholar
 • Keskin, F. ve Ulusan, A. (2016). Kadının toplumsal inşasına yönelik kuramsal yaklaşımlara dair bir değerlendirme. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (26), 47-68. google scholar
 • Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyaolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. İstanbul: Bağlam Yayınları. google scholar
 • Lupton, D. (2002). Duygusal Yaşantı, (Çev. M. Cemal), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Mazlum, A. R. (2020). Mekânsal açıdan sinemada kadın temsili: suffragette (diren!) Filminin feminist bir eleştirisi. ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(2), 151-172. google scholar
 • Midilli, S. (2016). Fransız yeni dalga sinemasının eril üretim ortamında bir kadın yönetmen: agnes varda ve sineması. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 1(2), 216-224. google scholar
 • Mulvey, L. (2012). ‘Görsel Haz ve Anlatı Sineması’. çev. Esin Soğancılar. Der. Ahu Antmen. Sanat Cinsiyet içinde. (277-297). İletişim Yayınları. İstanbul google scholar
 • OECD. (2019). Kadınların İş Gücüne Katılım Oranları. http://tr.euronews.com/2019/03/08/oecd-de-kadinlarin-is-gucune-katilim-oraninin-en-dusuk-oldugu-ulke-turkiye (Erişim tarihi: 1 Mayıs 2020). google scholar
 • Özçatal, E. Ö. (2011). Ataerkillik, toplumsal cinsiyet ve kadının çalışma yaşamına katılımı. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 21-39. google scholar
 • Özveri, D. (2009). Feminist teorinin gelişim sürecinde uluslararası ilişkilere bakışı üzerine kısa bir değerlendirme. H. Çomak (Ed.). Uluslararası İlişkilere Giriş: Teorik bakış (1.Basım). Kocaeli: Umuttepe Yayınları. google scholar
 • Sayın, U. (2007). Zihinsel engelli çocuğa sahip ebeveynler ile normal gelişim gösteren çouğa sahip ebeveynlerin 7-15 yaş arası çocuklarının toplumsal cinsiyet rollerine yaklaşım ve görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. google scholar
 • Saylıgil, F. (2016). Toplumsal cinsiyet tartışmaları. Ankara: Dipnot Yayınları. google scholar
 • Scott, J. W. (2007). Toplumsal cinsiyet: faydalı bir tarihsel analiz kategorisi, (Çev. A. Tunç Kılıç), İstanbul: Angora Kitaplığı. google scholar
 • Sevim, A. (2005). Feminizm. İstanbul: İnsan Yayınları. google scholar
 • Silkü, H. A. (2010). Medyada kadının temsili. 21.Yüzyıl eşiğinde kadınlar: değişim ve güçlenme (cilt IV) içinde . İzmir :Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi. google scholar
 • Smelik, Anneke. “Feminist Film Theory: Feminist Criticism of Film.” The Feminist eZine (2014) http:// www.feministezine.com/feminist/film/Feminist-Film-Theory.html, (son erişim 20 Haziran, 2015). google scholar
 • Şahsuvaroğlı, T. ve Ekşi, H. (2008). Odak grup görüşmeleri ve sosyal temsiller kuramı. google scholar
 • Tanili, S. (2004). Dünyayı değiştiren on yıl. İstanbul: Adam Yayınları. google scholar
 • Tekeli, Ş. (1982). Kadınlar ve siyasal-toplumsal hayat. İstanbul: Birikim Yayınları. google scholar
 • Topuz, S. K. Ve Erkanli, H. (2016). Toplumsal cinsiyet bağlamında kadın ve erkeğe atfedilen anlamların metafor yöntemiyle analizi. Alternatif Politika, 8(2). google scholar
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2019). Cinsiyete Göre İstihdam Oranı http://tuik.gov.tr/PreTablo. do?alt_id=1007 (Erişim tarihi: 1Mayıs 2020) google scholar
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2019). Cinsiyete Göre Meclisteki Temsil Oranı http://tuik.gov.tr/PreTablo. do?alt_id=1007 (Erişim tarihi: 1 Mayıs 2020 ) google scholar
 • UNDP. (2020). Toplumsal Cinsiyet Sosyal Norm Endeksi http://www.undp.org/ (Erişim tarihi: 1 Mayıs 2020). google scholar
 • Ünlü, S. (2001). Psikoloji, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No. 1288. google scholar
 • Vargel Pehlivan, P. (2017). Toplumsal cinsiyet bağlamında kuramsal yaklaşımlar: bir literatür taraması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (31), 497-521. google scholar
 • Vatandaş, C. (2007). Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rollerinin algılanışı, Sosyoloji Konferansları, (35), 29-56. google scholar
 • WEF. (2020). Cinsiyet Eşitliği Raporu http://stk.bilgi.edu.tr/docs/berktay_std_7.pdf. (Erişim tarihi: 30 Nisan 2020). google scholar
 • Wikipedia. (2020). I Am Not An Easy Man https://en.wikipedia.org/wiki/I_Am_Not_an_Easy_Man (Erişim tarihi: 30 Nisan 2020). google scholar
 • Yaşar, M. R. (2007). Depresyonun kadınlaşması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (2), 251-281. google scholar
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6.Baskı), Ankara: Seçkin Yayınları. google scholar
 • Yüksel, Ö. (2013). Kadınlarda evlilik uyumu ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişki: stresle baş etme biçimleri ve toplumsal cinsiyet rolü tutumlarının aracı rolleri. Mater’s Thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Akkuş, E. (2022). Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Odak Grup Görüşmesi ile İçerik Analizi: “Ben Senin Bildiğin Erkeklerden Değilim” Film Örneği. İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, 0(24), 91-121. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1000003


AMA

Akkuş E. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Odak Grup Görüşmesi ile İçerik Analizi: “Ben Senin Bildiğin Erkeklerden Değilim” Film Örneği. İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi. 2022;0(24):91-121. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1000003


ABNT

Akkuş, E. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Odak Grup Görüşmesi ile İçerik Analizi: “Ben Senin Bildiğin Erkeklerden Değilim” Film Örneği. İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 0, n. 24, p. 91-121, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Akkuş, Esra,. 2022. “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Odak Grup Görüşmesi ile İçerik Analizi: “Ben Senin Bildiğin Erkeklerden Değilim” Film Örneği.” İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi 0, no. 24: 91-121. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1000003


Chicago: Humanities Style

Akkuş, Esra,. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Odak Grup Görüşmesi ile İçerik Analizi: “Ben Senin Bildiğin Erkeklerden Değilim” Film Örneği.” İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi 0, no. 24 (Dec. 2023): 91-121. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1000003


Harvard: Australian Style

Akkuş, E 2022, 'Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Odak Grup Görüşmesi ile İçerik Analizi: “Ben Senin Bildiğin Erkeklerden Değilim” Film Örneği', İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, vol. 0, no. 24, pp. 91-121, viewed 8 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1000003


Harvard: Author-Date Style

Akkuş, E. (2022) ‘Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Odak Grup Görüşmesi ile İçerik Analizi: “Ben Senin Bildiğin Erkeklerden Değilim” Film Örneği’, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, 0(24), pp. 91-121. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1000003 (8 Dec. 2023).


MLA

Akkuş, Esra,. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Odak Grup Görüşmesi ile İçerik Analizi: “Ben Senin Bildiğin Erkeklerden Değilim” Film Örneği.” İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, vol. 0, no. 24, 2022, pp. 91-121. [Database Container], https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1000003


Vancouver

Akkuş E. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Odak Grup Görüşmesi ile İçerik Analizi: “Ben Senin Bildiğin Erkeklerden Değilim” Film Örneği. İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi [Internet]. 8 Dec. 2023 [cited 8 Dec. 2023];0(24):91-121. Available from: https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1000003 doi: 10.26650/iukad.2022.1000003


ISNAD

Akkuş, Esra. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Odak Grup Görüşmesi ile İçerik Analizi: “Ben Senin Bildiğin Erkeklerden Değilim” Film Örneği”. İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi 0/24 (Dec. 2023): 91-121. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1000003ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim31.01.2022
Kabul07.03.2022
Çevrimiçi Yayınlanma23.05.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.