Derleme


DOI :10.26650/JARHS2021-795999   IUP :10.26650/JARHS2021-795999    Tam Metin (PDF)

Candida glabrata: Laboratuvar Tanısı ve Mikrobiyolojik Özellikleri, Epidemiyolojisi, Virulans Faktörleri ve Klinik Hastalıkları

Şafak Ceren UçakDilek Şatana

Candida glabrata, sağlıklı bireylerin normal florasında bulunabilen ve insanlarda çeşitli enfeksiyonlara yol açabilen maya cinsi bir mantardır. Candida türleri lokal enfeksiyonların yanı sıra ölümcül seyreden sistemik enfeksiyonlara da neden olmaktadır. Son yıllarda Candida albicans dışı türlerin, özellikle de C. glabrata izolasyon oranında artış görülmektedir. Bu artışın en önemli nedeni, flukonazolün profilaktik ve ampirik olarak kullanımı ile etken dağılımının değişmesidir. Dünyada ve ülkemizde C. glabrata’nın C. albicans’tan sonra 2. sıklıkta izole edilen tür olduğunu bildiren çalışmalar bulunmaktadır. Diğer Candida türlerinin aksine, C. glabrata dimorfik değildir hem komensal hem de patojen olarak blastokonidia yapısına sahiptir. C. glabrata enfeksiyonlarının tedavisi zordur ve sıklıkla birçok azol grubu antifungal ilaca, özellikle flukonazole dirençlidir. Sonuç olarak, C. glabrata enfeksiyonları ölüm oranı yüksek enfeksiyonlar arasındadır.

DOI :10.26650/JARHS2021-795999   IUP :10.26650/JARHS2021-795999    Tam Metin (PDF)

Candida glabrata: Laboratory Diagnosis and Microbiological Characteristics, Epidemiology, Virulence Factors and Clinical Diseases

Şafak Ceren UçakDilek Şatana

Candida glabrata is a yeast genus fungus that can be found in the normal flora of healthy individuals and can lead to various infections in humans. Candida species cause local infections as well as fatal systemic infections. Recent years have seen an increase in the isolation rate of non-Candida albicans species, especially Candida glabrata. The most important reason for this increase is the change in factor distribution with prophylactic and empirical use of fluconazole. There are articles in the world and in our country reporting that the second isolation frequency after C. albicans is Candida glabrata. Unlike other Candida species, C. glabrata are not dimorphic; C. glabrata are found both commensally and pathogenically as blastoconidia. C. glabrata infections are difficult to treat and are often resistant to many azole antifungal agents, especially fluconazole. As a result, C. glabrata infections are among infections with a high mortality rate.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. Bailey and Scott’s Diagnostic Microbiology, 11th ed. Mosby Inc. Missouri.2002.p.125-9. google scholar
 • 2. Fidel P, Vazquez JA, Sobel JD. Candida glabrata: review of epidemiology, pathogenesis, and clinical disease with comparison to C.albicans. Clin Microbiol Rev 1999;12:80-96. google scholar
 • 3. Rex JH, Walsh TJ, Sobel JD, et al. Practice guidelines for the treatment of candidiasis. Clin Infect Dis 2000;30:662-78. google scholar
 • 4. Ergon MC, Yucesoy M. Evaluation of species distribution of yeasts isolated from intensive care units during the four years period. Mikrobiyol Bul 2005;39:309-18. google scholar
 • 5. Enfeksiyon Hastalıkları, Kurt TH, Gundeş S, Geyik MF (ed), Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul,2013,ss.40-43. google scholar
 • 6. Pfaller MA, Houston A, Coffmann S. Application of CHROMagar Candida for rapid screening of clinical specimens for Candida albicans, Candida tropicalis, Candida krusei, and Candida (Torulopsis) glabrata. J Clin Microbiol 1996;34:58-61. google scholar
 • 7. Hospenthal DR, Murray CK, Beckius ML, Green JA, Dooley DP. Persistence of pigment production by yeast isolates grown on CHROMagar Candida medium. J Clin Microbiol 2002;40:4768-70. google scholar
 • 8. Rangel-Frausto MS, Wiblin T, Blumberg HM, et al. National epidemiology of mycoses survey (NEMIS): variations in rates of bloodstream infections due to Candida species in seven surgical intensive care units and six neonatal intensive care units. Clin Infect Dis 1999;29:253-8. google scholar
 • 9. Hitchcock CA, Pye GW, Troke PF, Johnson EM, Warnock DW. Fluconazole resistance in Candida glabrata. Antimicrob. Agents Chemother 1993;37:1962-65. google scholar
 • 10. Komshian SV, Uwaydah AK, Sobel JD. Fungemia caused by Candida species and Torulopsis glabrata in the hospitalized patient: frequency, characteristics, and evaluation of factors influencing outcome. Rev Infect Dis 1989;11:379-90. google scholar
 • 11. Willocks L, Leen CL, Brettle RP, Urquhart D, Russell TB, Milne LJ. Fluconazole resistance in AIDS patients. Antimicrob. Agents Chemother 1991; 28:939. google scholar
 • 12. Yüksekkaya Ş. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların idrarlarından izole edilen candida türlerinin moleküler epidemiyolojisi ve antifungal duyarlılıkları (Uzmanlık Tezi). Konya: S.Ü. Tıp Fakültesi, 2009. google scholar
 • 13. Güngör Ö. Kistik fibrozlu hastaların solunum yollarında mantar sıklığının belirlenmesi ve izole edilen mantarların tanımlanması (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011. google scholar
 • 14. Tümbay E. Candida türleri. Ustaçelebi Ş (ed). Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Güneş Kitabevi, Ankara,1999;1081- 86. google scholar
 • 15. Larone DH. Medically important fungi: A guide to identification. 4th Edition Washington DC: ASM Press; 2002; Description: XVIII, 409. google scholar
 • 16. Koç N. Tıbbi bakımdan önemi olan Candida türlerinin mikolojik özellikleri. Candida Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyonları Sempozyumu (21-22 Haziran 2002, Eskişehir) Sempozyum kitabında s.37-45. google scholar
 • 17. Odds FC. Ecology and epidemiology of candidiasis, In Candida and candidosis. University Park Press, Baltimore, Md.1988; 89. google scholar
 • 18. Beck-Sague CM, Jarvis TR. Secular trends in the epidemiology of nosocomial fungal infections in the United States. J Infect Dis 1993;167:1247-51. google scholar
 • 19. Bodey GP. Candidiasis in cancer patients. Am J Med 1986;77:13-19. google scholar
 • 20. Fraser VJ, Dunkel S, Storfer G, Dunagan WC. Candidemia in a tertiary care hospital: epidemiology, risk factors, and predictors of mortality. Clin. Infect. Dis. 1992; 15:414-21. google scholar
 • 21. Guinea, J. Global trends in the distribution of Candidaspeciescausing candidemia.Clin. Microbiol. Infect. 2014; 20 (Suppl. 6), 5-10. google scholar
 • 22. Sav H, Demir G, Atalay MA, Koç AN. Klinik örneklerden izole edilen Candida türlerinin değerlendirilmesi. Turk Hij Den Biyol Derg, 2013;70(4):175-80. google scholar
 • 23. Karabağ SP. Santral venöz kateterlerde kullanılan materyaller ile kandidaların biyofilm üretimi arasındaki ilişki (Uzmanlık Tezi). İzmir: D.E. Tıp Fakültesi,2010. google scholar
 • 24. Gürbüz M. Klinik örneklerden izole edilen candida albicans kökenlerinin moleküler analizi (Uzmanlık Tezi). Denizli: P.Ü. Tıp Fakültesi,2008. google scholar
 • 25. Kuştimur S. Fungal infeksiyonlarda virülans faktörleri. X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2001;197-99. google scholar
 • 26. Gülenç S, Karadenizli A, Kolaylı F, Bingöl R. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen maya türlerinde slime faktörü ve proteinaz aktivitelerinin araştırılması. Türk Mikrobiyoloji Cem Derg 2002;32:235-8. google scholar
 • 27. Tsuboi R, Komatsuzaki H, Ogawa H. Induction of an extracellular esterase from Candida albicans and some of this properties. Infect Immun 1996;64:2936- 40. google scholar
 • 28. Douglas LJ. Candida biofilms and their role in infection. Trends Microbiol 2003; 11: 30-36. google scholar
 • 29. Satılmış ÖK, Akkaya Y, Ergin Ç, Kaleli İ, Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida sp kökenlerinde slime faktör üretimi. Pamukkale Tıp Dergisi 2011; 4(1):25-9. google scholar
 • 30. Arslan U. Klinik örneklerden izole edilen Candida albicans türü maya mantarlarında virulans faktörlerinin (proteinaz, slime ve fosfolipaz ) in-vitro araştırılması (Uzmanlık Tezi). Konya: S.Ü.Tıp Fakültesi, 2003. google scholar
 • 31. Graybill JR, Vazquez J, Darouiche RO, Morhart R, Greenspan D, Tuazon C, Wheat LJ, Carey J, Leviton IHRJ, Macgregor RR, Valenti W, Restrepo M, Moskovitz BL. Randomized trial of itraconazole oral solution for oropharyngeal candidiasis in HIV/AIDS patients. Am J Med 1998;104:33-9. google scholar
 • 32. Geiger AM, Foxman B, Sobel JD. Chronic vulvovaginal candidiasis: characteristics of women with Candida albicans, Candida glabrata, and no Candida. Genitourin Med 1995; 71:304-7. google scholar
 • 33. Diamond RD. The growing problem of mycoses in patients infected with the human immunodeficiency virus. Rev Infect Dis 1991; 13:480-86. google scholar
 • 34. Dupont B, Drouhet C. Fluconazole in the management of oropharyngeal candidiasis in a predominantly HIV antibody-positive group of patients. J Med Vet Mycol 1988;26:67-71. google scholar
 • 35. Sobel JD, Faro S, Force R, Foxman B, Ledger WJ, Nyirjesy PR, Reed BD, Summers PR. Vulvovaginal candidiasis: epidemiologic, diagnostic, and therapeutic considerations. Am J Obstet Gynecol 1998;178:203-11. google scholar
 • 36. Wise G J. Silver DA. Fungal infections of the genitourinary system. J Urol 1993;149:1377-88. google scholar
 • 37. Edwards JE. Candida species. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, editors. Infectious Diseases. 4th ed. USA. 1995;2289-303. google scholar
 • 38. Vazquez JA, Dembry LM, Sanchez V, Vazquez MA, Sobel JD, Dmuchowski C, Zervos MJ. Nosocomial Candida glabrata colonization: an epidemiologic study. J Clin Microbiol 1998; 36:421-26. google scholar
 • 39. Nguyen MT, Weiss PJ, LaBarre RC, et al. Orally administered amphotericin B in the treatment of oral candidiasis in HIV-infected patients caused by azole-resistant Candida albicans. AIDS 1996; 10:1745-47. google scholar
 • 40. WingardJW,MerzWG,SaralR.Candidatropicalis a major pathogen in immunocompromised patients. Ann Intern Med 1979;91:529-43. google scholar
 • 41. Wingard JR. Importance of Candida species other than C. albicans as pathogens in oncology patients. Clin Infect Dis 1995;20:115-25. google scholar
 • 42. Wingard JW, Merz WG, Rinaldi MG, Miller CB, Karp JE, Saral R. Association of Torulopsis glabrata infections with fluconazole prophylaxis in neutropenic bone marrow transplant patients. Antimicrob Agents Chemother 1993; 37:1847-49. google scholar
 • 43. Akalın H. Kandidemilerde risk faktörleri ve risk değerlendirmesi. Ankem Derg 2008; 22(Ek 2):270-74. google scholar
 • 44. Komshian SV, Uwaydah AK, Sobel JD. Fungemia caused by Candida species and Torulopsis glabrata in the hospitalized patient: frequency, characteristics, and evaluation of factors influencing outcome. Rev Infect Dis 1989;11:379-90. google scholar
 • 45. Willke Topçu A, Çerikoğlu N. Candida türleri. Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M (ed). İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Nobel Tıp Kitabevleri 2002;1797-808. google scholar
 • 46. Anaissie EJ, Darouiche RO, Abi-Said D, Uzum O, Mera J, Gentry LO, Williams T, Kontoyiannis DP, Karl CL, Bodey GP. Management of invasive candidial infections: result of a prospective, randomized, multicenter study of fluconazole versus amphotericin B and review of the literature. Clin Infect Dis 1996;23:964-72. google scholar
 • 47. Rangel-Frausto MS, Wiblin T, Blumberg HM, et al. National epidemiology of mycoses survey (NEMIS): variations in the rate of bloodstream infections due to candida species in seven surgical intensive care units and six neonatal intensive care units. Clin Infect Dis1999;29:253-58. google scholar
 • 48. Baddley JW, Smith AM, Moser SA, Pappas PG. Trends in frequency and susceptibilities of Candida glabrata bloodstream isolates at a uni-versity hospital. Diagn Microbiol Infect Dis 2001;39:199-201. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Uçak, Ş.C., & Şatana, D. (2021). Candida glabrata: Laboratuvar Tanısı ve Mikrobiyolojik Özellikleri, Epidemiyolojisi, Virulans Faktörleri ve Klinik Hastalıkları. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 4(1), 31-39. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-795999


AMA

Uçak Ş C, Şatana D. Candida glabrata: Laboratuvar Tanısı ve Mikrobiyolojik Özellikleri, Epidemiyolojisi, Virulans Faktörleri ve Klinik Hastalıkları. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi. 2021;4(1):31-39. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-795999


ABNT

Uçak, Ş.C.; Şatana, D. Candida glabrata: Laboratuvar Tanısı ve Mikrobiyolojik Özellikleri, Epidemiyolojisi, Virulans Faktörleri ve Klinik Hastalıkları. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, [Publisher Location], v. 4, n. 1, p. 31-39, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Uçak, Şafak Ceren, and Dilek Şatana. 2021. “Candida glabrata: Laboratuvar Tanısı ve Mikrobiyolojik Özellikleri, Epidemiyolojisi, Virulans Faktörleri ve Klinik Hastalıkları.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 4, no. 1: 31-39. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-795999


Chicago: Humanities Style

Uçak, Şafak Ceren, and Dilek Şatana. Candida glabrata: Laboratuvar Tanısı ve Mikrobiyolojik Özellikleri, Epidemiyolojisi, Virulans Faktörleri ve Klinik Hastalıkları.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 4, no. 1 (Jul. 2024): 31-39. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-795999


Harvard: Australian Style

Uçak, ŞC & Şatana, D 2021, 'Candida glabrata: Laboratuvar Tanısı ve Mikrobiyolojik Özellikleri, Epidemiyolojisi, Virulans Faktörleri ve Klinik Hastalıkları', Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 31-39, viewed 20 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/JARHS2021-795999


Harvard: Author-Date Style

Uçak, Ş.C. and Şatana, D. (2021) ‘Candida glabrata: Laboratuvar Tanısı ve Mikrobiyolojik Özellikleri, Epidemiyolojisi, Virulans Faktörleri ve Klinik Hastalıkları’, Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 4(1), pp. 31-39. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-795999 (20 Jul. 2024).


MLA

Uçak, Şafak Ceren, and Dilek Şatana. Candida glabrata: Laboratuvar Tanısı ve Mikrobiyolojik Özellikleri, Epidemiyolojisi, Virulans Faktörleri ve Klinik Hastalıkları.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, vol. 4, no. 1, 2021, pp. 31-39. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JARHS2021-795999


Vancouver

Uçak ŞC, Şatana D. Candida glabrata: Laboratuvar Tanısı ve Mikrobiyolojik Özellikleri, Epidemiyolojisi, Virulans Faktörleri ve Klinik Hastalıkları. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi [Internet]. 20 Jul. 2024 [cited 20 Jul. 2024];4(1):31-39. Available from: https://doi.org/10.26650/JARHS2021-795999 doi: 10.26650/JARHS2021-795999


ISNAD

Uçak, ŞafakCeren - Şatana, Dilek. Candida glabrata: Laboratuvar Tanısı ve Mikrobiyolojik Özellikleri, Epidemiyolojisi, Virulans Faktörleri ve Klinik Hastalıkları”. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 4/1 (Jul. 2024): 31-39. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-795999ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim16.09.2020
Kabul20.01.2021
Çevrimiçi Yayınlanma25.02.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.