Araştırma Makalesi


DOI :10.5222/j.child.2019.20082   IUP :10.5222/j.child.2019.20082    Tam Metin (PDF)

Sağlığı Geliştiren Hastanede Preterm Yenidoğan Sağlığı: Doğum Sonrası Eğitimin Çocuk Bakımına Etkisi

Zeynep Çetin ÇamkıranSerpil Uğur Baysal

Amaç: Geç preterm yenidoğanların geçiş döneminde evde yeterli bakımlarının sağlanmasında anne-baba eğitiminin ve izlemin önemi ortaya konmuştur. Bu araştırma, geç pretermlerin evde sürdürülebilir optimum bakımlarını sağlayabilmek için annelerine doğum sonrası gereken eğitimi vermek; böylece evde bakım ile ilgili olası sorunların oluşumunu engellemek, ilk üç ay boyunca, bebeklerin genel sağlık durumlarını izleyerek, daha sık görülebilecek hastaneye yatışı en aza indirmek amacıyla yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte ve deney-kontrol düzeninde gerçekleştirilen bu prospektif araştırma, anket kullanılarak kesitsel yöntemle yürütüldü. İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesinde, yerel etik kurul izni alınarak 34-36 gestasyon haftasında tekil doğan geç preterm toplam 70 yenidoğan araştırma kapsamına alındı. Deney grubuna alınan yenidoğanların annelerine hastanede bulundukları süre boyunca, yenidoğan konusunda deneyimli hemşire (araştırmacı) tarafından bebek bakımı konusunda iki ziyaret yapıldı. Verilen eğitim, temel yenidoğan bakımını ve hastalık belirtilerini kapsadı. Her iki gruptaki bebeklerin birinci ve üçüncü ayda izlemleri yapıldı. Bulgular: Doğumdan hemen sonra hastanede yatış nedenleri, deney grubunun %66,7’sinde solunum sıkıntısı, %33,3’ünde hiperbilirubinemi olarak belirlendi. Kontrol grubunun %77,8’i solunum sıkıntısı, %5,6’sı prematürelik, %11,1’i hiperbilirubinemi, %5,6’sı enfeksiyon nedeniyle hastanede yatmıştı. Deney grubunda birinci ve üçüncü aylarda bez dermatiti ve birinci ayda gözde sarı akıntı/çapaklanma daha az (p<0.05) görülürken acile başvurma oranı da daha düşük bulundu (p=0.001). Gruplar arasında birinci ve üçüncü ayda yalnızca anne sütü ile beslenme açısından anlamlı bir fark yoktu (p>0.05); ancak, deney grubunda formül süt ile beslenilen öğün sayısı daha azdı (p<0.05). Deney grubundaki annelerde bebeklerine yönelik beslenme, kilo alma ve bakım konusunda endişe durumu birinci ayda anlamlı olarak daha az bulundu (p<0.05). Sonuç: Hastalık ve yine hastaneye yatış oranlarının azaltılabilmesi için annelere ve evde bakım veren diğer bireylere etkili ve yeterli eğitim verilmesi, geçiş dönemindeki prematüre sağlığının geliştirilmesi için gerekmektedir. Bu yaklaşım, geç preterm yenidoğanların evde yeterli bakımlarının sağlanmasını, tek başına anne sütü ile beslenmelerini, formül süt kullanımının en aza indirilmesini, annelerin bebeklerinin bakımı konusunda kaygılarının azaltılmasını kolaylaştıracaktır.

DOI :10.5222/j.child.2019.20082   IUP :10.5222/j.child.2019.20082    Tam Metin (PDF)

Health of Preterm Newborns at the Health Promoting Hospital: The Effect of Postpartum Education on Child Care

Zeynep Çetin ÇamkıranSerpil Uğur Baysal

Objective: The recent studies have revealed that postpartum parental education, and surveillance has a great importance for the optimum home care of late premature infants during their transition period. The aim of this research was ensure the optimum health care and sustainability of home care of late preterms during transition by delivering necessary health education to mothers; hence, to prevent potential problems which may rise in relation with inappropriate home care; to minimize the rehospitalization rate of infants during the first three months of their lives which might otherwise seen more frequently by monitoring general health state of the infants. Method: This prospective, descriptive research carried out as case-control survey was performed using a cross-sectional method and questionnaire forms so as to collect data. Seventy 70 singleton late preterm infants who were born at 34 to 36 gestational weeks at a Training and Research Hospital in İstanbul were included in the survey after obtaining ethics committee approval. The mothers of the newborns included in the experimental study group were given health education about home care of the baby by a newborn nurse (researcher) experienced in child care during two visits. The education included basic newborn care and the symptoms of the diseases. Both groups were followed up at the postpartum first and third months. Results: Indications for hospitalisation soon after birth were respiratory distress in 66.7%, and hyperbilirubinemia in 33.3 % of the cases in the experimental group. In the control group patients were hospitalized with the indications of respiiratory distress (77.8%), prematurity (5.6%), hyperbilirubinemia (11.1%), and infection (5.6%). In the experimental group diaper dermatitis at the first, and burring/yellow eye discharge at third months were significantly less frequent in the experimental group at and third months (p<0.05); whereas the rate of admission in control group was higher than those in the study group (p=0.001). Exclusively breastfeeding rates were not significantly different between the groups at first, and third months after birth. In the study group, the frequency of formula feeding was lower than those of controls during the follow up (p<0.05). Mothers were less frequently worried about feeding their babies, their gaining weight, and baby care in the experimental group in the first month (p<0.05). Conclusion: Adequate education delivered to mothers and caregivers is necessary to promote health of late preterms during their transition period, to decrease morbidity and rehospitalization rate. This approach will provide the optimum home care, exclusive breastfeeding; and minimize formula feeding; decrease mother’s concern related to their baby’s health.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. WHO. The International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services: Integrating health promotion into hospitals and health services. Concept, framework and organization, 2007. Date of access: 28.06.2019 Available at: http://www.euro.who.int/__ data/assets/pdf_file/0009/99801/E90777.pdf google scholar
 • 2. Phillips RM, Goldstein M, Hougland K et al. On behalf of The National Perinatal Association Multidisciplinary guidelines for the care of late preterm infants. J Perinatol 2013;33(Suppl 2):S5-S22. https://doi.org/10.1038/jp.2013.53 google scholar
 • 3. Verklan MT. So, He’s a little premature. What’s the Big Deal? Critical Care Nursing Clinics of North Am 2009; 21:49-161. https://doi.org/10.1016/j.ccell.2009.03.001 google scholar
 • 4. Wang ML, Dorer DJ, Fleming MP, Catlin EA. Clinical outcomes of near-term infants. Pediatrics 2004;114(2): 372-6. https://doi.org/10.1542/peds.114.2.372 google scholar
 • 5. Tomashek KM, Shapiro-Mendoza CK, Davidoff MJ, Petrini JR. Differences in mortality between latepreterm and term singleton infants in the United States, 1995-2002. J Pediatr 2007;151:450-6. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2007.05.002 google scholar
 • 6. Lubow JM, How HY, Habli M, Maxwell R, Sibai BM. Indications for delivery and short-term neonatal outcomes in late preterm as compared with term births. American Journal of Obstetrics & Gynecology 2009; 200(5):e30-e33. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2008.09.022 google scholar
 • 7. Sarici SÜ, Serdar MA, Korkmaz A, et al. Incidence, course, and prediction of hyperbilirubinemia in near- term and term newborns. Pediatrics 2004;113(4):775-80. https://doi.org/10.1542/peds.113.4.775 google scholar
 • 8. Raju TNK, Higgins RD, Stark AR, Leveno KJ. Optimizing care and outcome for late-preterm (Near-Term) infants: A summary of the workshop sponsored by the National Institute of Child Health and Human Development. Pediatrics 2006;118(3):1207-14. https://doi.org/10.1542/peds.2006-0018 google scholar
 • 9. Kramer MS, Demissie K, Yang H, Platt RW, Sauve’ R, Liston R. The contribution of mild and moderate preterm birth to infant mortality. JAMA 2000;284(7):843-9. https://doi.org/10.1001/jama.284.7.843 google scholar
 • 10. Tomashek KM, Shapiro-Mendoza CK, Weiss J, et al. Early discharge among late preterm and term newborns and risk of neonatal morbidity. Seminars in Perinatology 2006;30:61-8. https://doi.org/10.1053/j.semperi.2006.02.003 google scholar
 • 11. Hubbard E, Stellwagen L, Wolf A. The late preterm infant: A little baby with big needs. Guide for parents: Going home with your late preterm infant. Contemporary Pediatrics 2007. Date of access: 10.05. 2019. Available at: https://health.ucsd.edu/specialties/ obgyn/maternity/newborn/nicu/spin/staff/ Documents/ContemporaryPediatricsThelatepreterminfant_AlittlebabywithbigneedsCME.pdf google scholar
 • 12. Neyzi O, Bulut A (Ed.). Evde Çocuk Bakımı. İstanbul: Aşama Matbaacılık; 2007:79-102. google scholar
 • 13. Umur A. Prematüreler için hemşirelik bakım standartları olusturulması ve etkinliğinin değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, 2008. google scholar
 • 14. Jorgensen AM. Late preterm infants: Clinical complications and risk, part two of a two-part series. Seminars in Perinatology 2008;12(4):316-31. https://doi.org/10.1111/j.1751-486X.2008.00353.x google scholar
 • 15. The Academy Of Breastfeeding Medicine. ABM Protocols Breastfeeding the near-term infant (35 to 37 weeks gestation). Date of access: 10.06.2019 Available at: www.bfmed.org/Resources/Download. aspx?Filename=Protocol_10.pdf google scholar
 • 16. Poudre Valley Health System. Date of access:13.06.2019 https://www.nist.gov/baldrige/poudre-valley-healthsystem google scholar
 • 17. Çiçek N, Vitrinel A, Cömert S, Erdağ G, Aksoy F, Akın Y. Prematüre bebeklerin izlem sonuçları. Turk Pediatri Ars 2005; 40, 33-8. google scholar
 • 18. Balcı, S. Preterm Bebeğin Evdeki Bakımına Yönelik Hemşirelik Girişimlerinin Bebeğin Büyüme-Gelişmesine ve Annelerin Bakım Sorunlarını Çözme Becerilerine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. İstanbul, 2006. google scholar
 • 19. Kondolot M, Yalcın SS, Yurdakok K. Yalnızca anne sütü alım durumuna etki eden faktörler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2009;2(3):122-7. google scholar
 • 20. Örün E, Yalçın SS, Madendağ Y ve ark. Annelerin sosyodemografik ve psikopatolojik özellikleri ile bebeklerini ilk 1,5 ayda yalnızca anne sütü ile besleme durumlarına etkisi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2009;52(4): 167-75. google scholar
 • 21. Turan M, Bolışık B. Prematüre bebeği olan ailelere serviste uygulanan planlı eğitimin anne ve bebek üzerine olan etkilerinin incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2003;7(1):39-46. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Çetin Çamkıran, Z., & Uğur Baysal, S. (2019). Sağlığı Geliştiren Hastanede Preterm Yenidoğan Sağlığı: Doğum Sonrası Eğitimin Çocuk Bakımına Etkisi. Çocuk Dergisi, 19(3), 148-157. https://doi.org/10.5222/j.child.2019.20082


AMA

Çetin Çamkıran Z, Uğur Baysal S. Sağlığı Geliştiren Hastanede Preterm Yenidoğan Sağlığı: Doğum Sonrası Eğitimin Çocuk Bakımına Etkisi. Çocuk Dergisi. 2019;19(3):148-157. https://doi.org/10.5222/j.child.2019.20082


ABNT

Çetin Çamkıran, Z.; Uğur Baysal, S. Sağlığı Geliştiren Hastanede Preterm Yenidoğan Sağlığı: Doğum Sonrası Eğitimin Çocuk Bakımına Etkisi. Çocuk Dergisi, [Publisher Location], v. 19, n. 3, p. 148-157, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Çetin Çamkıran, Zeynep, and Serpil Uğur Baysal. 2019. “Sağlığı Geliştiren Hastanede Preterm Yenidoğan Sağlığı: Doğum Sonrası Eğitimin Çocuk Bakımına Etkisi.” Çocuk Dergisi 19, no. 3: 148-157. https://doi.org/10.5222/j.child.2019.20082


Chicago: Humanities Style

Çetin Çamkıran, Zeynep, and Serpil Uğur Baysal. Sağlığı Geliştiren Hastanede Preterm Yenidoğan Sağlığı: Doğum Sonrası Eğitimin Çocuk Bakımına Etkisi.” Çocuk Dergisi 19, no. 3 (Jul. 2024): 148-157. https://doi.org/10.5222/j.child.2019.20082


Harvard: Australian Style

Çetin Çamkıran, Z & Uğur Baysal, S 2019, 'Sağlığı Geliştiren Hastanede Preterm Yenidoğan Sağlığı: Doğum Sonrası Eğitimin Çocuk Bakımına Etkisi', Çocuk Dergisi, vol. 19, no. 3, pp. 148-157, viewed 17 Jul. 2024, https://doi.org/10.5222/j.child.2019.20082


Harvard: Author-Date Style

Çetin Çamkıran, Z. and Uğur Baysal, S. (2019) ‘Sağlığı Geliştiren Hastanede Preterm Yenidoğan Sağlığı: Doğum Sonrası Eğitimin Çocuk Bakımına Etkisi’, Çocuk Dergisi, 19(3), pp. 148-157. https://doi.org/10.5222/j.child.2019.20082 (17 Jul. 2024).


MLA

Çetin Çamkıran, Zeynep, and Serpil Uğur Baysal. Sağlığı Geliştiren Hastanede Preterm Yenidoğan Sağlığı: Doğum Sonrası Eğitimin Çocuk Bakımına Etkisi.” Çocuk Dergisi, vol. 19, no. 3, 2019, pp. 148-157. [Database Container], https://doi.org/10.5222/j.child.2019.20082


Vancouver

Çetin Çamkıran Z, Uğur Baysal S. Sağlığı Geliştiren Hastanede Preterm Yenidoğan Sağlığı: Doğum Sonrası Eğitimin Çocuk Bakımına Etkisi. Çocuk Dergisi [Internet]. 17 Jul. 2024 [cited 17 Jul. 2024];19(3):148-157. Available from: https://doi.org/10.5222/j.child.2019.20082 doi: 10.5222/j.child.2019.20082


ISNAD

Çetin Çamkıran, Zeynep - Uğur Baysal, Serpil. Sağlığı Geliştiren Hastanede Preterm Yenidoğan Sağlığı: Doğum Sonrası Eğitimin Çocuk Bakımına Etkisi”. Çocuk Dergisi 19/3 (Jul. 2024): 148-157. https://doi.org/10.5222/j.child.2019.20082ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim12.07.2019
Kabul26.08.2019
Çevrimiçi Yayınlanma05.12.2019

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.