Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/JECS2019-0102   IUP :10.26650/JECS2019-0102    Tam Metin (PDF)

Güvenlikli Sitelerde Yeni Eğilimler ve Sosyo-Mekânsal İlişkiler

Levent TaşEsra Burcu Sağlam

Bu çalışmanın konusu, güvenlikli sitelerde inşa edilen sosyo-mekânsal ilişkilerdir. 20. yüzyılın ikinci yarısı kentsel yaşamda büyük dönüşümlerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde yaşanan dönüşümler kentsel mekânı dönüştürdüğü gibi kentlilerin gündelik yaşamını ve sosyal ilişkilerini de dönüştürme uğratmıştır. Güvenlikli siteler hem kentlerde yaşanan mekânsal dönüşümlerin hem de sosyal ilişkilerde yaşanan değişimlerin bir göstergesi niteliğindedir. İlk güvenlikli siteler elitlerin kendilerini alt sınıflarından ve kentin sorunlarından izole etmesini sağlayan yaşam alanlarıdır. Güvenlikli siteler üzerine yapılan araştırmalar genellikle sosyo-mekânsal ayrışma konusuna odaklanmıştır. Ancak güvenlikli sitelerin orta sınıflar için de üretilmesiyle, güvenlikli siteler hem kentsel manzarada daha görünür olmuş hem de kentsel yaşamı ve sosyal ilişkileri daha fazla etkilemeye başlamıştır. Bu durum güvenlikli sitelerde inşa edilen sosyomekânsal ilişkileri kentsel yaşam açısından daha da önemli hale getirmiştir. Araştırma nitel araştırma yöntemine göre tasarlanmış ve araştırmanın verileri derinlemesine görüşmelerle elde edilmiştir. Araştırmanın verileri güvenlikli sitelerde cemaat tipi ve cemiyet tipi sosyal ilişkilerin yanında ağ tipi ilişkilerin ve akışkan sosyal ilişkilerin de inşa edildiğini göstermektedir. Bu veriler ışığında güvenlikli sitelerde inşa edilen ilişkileri cemaat-cemiyet tipi ilişkiler çerçevesinde tartışmanın yetersiz olduğu ve bu konuda yeni araştırmalara ihtiyaç olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

DOI :10.26650/JECS2019-0102   IUP :10.26650/JECS2019-0102    Tam Metin (PDF)

New Trends and Socio-Spatial Relations in Gated Communities

Levent TaşEsra Burcu Sağlam

This study focuses on the socio-spatial relationship constructed in gated communities. Great urban transformation has been observed in the urban life during the second half of the 20th century. Transformation in this period changed urban space as well as the daily life and social relationships of city dwellers. Gated communities are a sign of both spatial transformation and change within the social relationships in cities. The first gated communities appeared as living spaces serving as an isolation for the elite class from lower classes of society and problems of the city. Research conducted on gated communities were often related to such issues as socio-spatial segregation. However, by building gated communities for the middle class, these communities became more visible in the urban view and began to influence urban life and social relationships more. Hence, the social-spatial relationship constructed in gated communities became more significant in terms of urban life. This research was designed according to qualitative research methods and the data for research was acquired from in-depth interviews. The data showed that besides community and society type relationships, networking type relationships, and fluid social relationship were constructed in gated communities. Based on the data, it was concluded that discussing relationships constructed in gated communities was insufficient within the frame of the community-society type relationships constructed in these communities and new research is needed on this subject.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Since the second half of the 20th century, the urban population has increased, and spatial transformations have been experienced in cities. This transformation can be explained by the impact of neoliberal policies on cities. The transformation in cities is also an indicator of a change in social relations and structure. In this study, the socio-spatial relationships built in gated communities emerging as a part of spatial transformation in cities was examined.  

The first gated communities were built as living spaces for the elite. New trends have emerged along with the spread of gated communities. A majority of society yearns to become a homeowner in these living spaces. In parallel with this, the fact that investor firms build low-cost, low-quality sites for the middle classes has led to the spread of gated communities across all segments of society. This new trend is appraised as the middle-classification of gated communities. This middle classification of gated communities’ results in more and more urban residents’ preferring to live in gated communities every passing day. Gated community life has become influential by becoming almost the main residential form of urban life. Within this framework, this study focused on the socio-spatial relationships in gated communities that have become increasingly widespread in cities. In this research, the type of socio-spatial relations constructed in gated communities was scrutinized. The main problem with this type of research is what kind of lifestyle and what sort of social relations can be seen in gated communities. By focusing on socio-spatial relations constructed in gated communities, the research was aimed at explaining how these relations were built by the residents of the site. The aim was to describe socio-spatial relationships built in gated communities by evaluating how these relationships were interpreted by residents and to assess socio-spatial relations built in cities within this framework.

The research was based on a qualitative research method. Accordingly, the data of the research was obtained by way of in-depth interviews conducted with residents living in gated communities. In this research, 23 site residents of 10 different gated communities were interviewed in the neighborhoods of Çayyolu and Yaşamkent in the Çankaya district and Eryaman in the Yenimahalle district of Ankara, Turkey. Semi-structured questionnaires were employed in the interviews. In addition to in-depth interviews, the data obtained from document reviews and non-participant observations were also utilized in order to evaluate the phenomenon of the gated community by its different aspects. The data was encoded after the collected data was transcribed. While coding data, grounded theory was adopted as a data analysis strategy. According to this strategy, the data was first included in open, then axial, and finally a selective coding process. As a result of this coding process, themes of research were accessed and interpreted. The themes accessed in the research were evaluated under three categories; as space, social relations, and rules. In the analysis of data, the MAXQDA-11 program was used.

As a result, the themes reached in the research show that socio-spatial relations built in gated communities have similar characteristics to community and society-type relations as well as network relations and that fluid socio-spatial relations are built dependent on time-space compression. In this context, it can be said that socio-spatial relations built in gated communities reveal a mixed relationship system or indicate a new form of socio-spatial relationship.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Alver, K. (2010). Siteril hayatlar: Kentte mekânsal ayrışma ve güvenlikli siteler. Ankara: Hece Yayınları. google scholar
 • Ayata, S. (2005). Yeni orta sınıf ve uydu kent yaşamı. D. Kandiyoti ve A. Saktanber (Ed.), Kültür Fragmanları: Türkiye’de Gündelik Hayat kitabı içinde (s. 37-56). İstanbul: Metis Yayınları. google scholar
 • Aydın, S. (2012). İstanbul’da orta sınıf ve kapalı siteler. İdeal Kent. 3(6), 96-124. google scholar
 • Bauman, Z. (2019). Akışkan modernite (S. O. Çavuş, Çev.). İstanbul: Can Yayınları. google scholar
 • Bauman, Z. (2012). Akışkan aşk: İnsan ilişkilerinin kırılganlığına dair (I. Ergüden, Çev.). İstanbul: Versus Yayınları. google scholar
 • Bauman, Z. (2013). Sosyolojik düşünmek (A. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Berg, B., & Howard, L. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (H. Aydın. Çev.Ed.). Konya: Eğitim Yayınları. google scholar
 • Blakely, J. E., & Mary, G. S. (1997). Fortress America: Gating communities in the United States. Washington, D.C.: Brookings Institution Press and Lincoln Institute of Land Policy. google scholar
 • Burcu, E., Yıldırım, F., Sırma, S. Ç. ve Sanıyaman, S. (2018). Çiçeklerin kaderi: Türkiye’de kadınların erken evliliği üzerine nitel bir araştırma. google scholar
 • Bilig. (73), 63-98. Caldeira, T. (2000). City of walls: crime, segregation and citizenship in Sao Paulo. Berkeley: University of California Press. google scholar
 • Danış, D. (2001). İstanbul’da uydu yerleşmelerin yaygınlaşması: Bahçeşehir örneği. F. Gümüşoğlu (Ed.), 21. Yüzyıl Karşısında Kent ve İnsan kitabı içinde (s. 151-160). İstanbul: Bağlam Yayınları. google scholar
 • Erman, T. (2016). Mış gibi site: Ankara’da bir TOKİ-gecekondu dönüşüm sitesi. İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Fischer, C. (1995). The subculturel theory of urbanism: A twentieth-year assessment. American Journal of Sociology. 101(3), 543-577. google scholar
 • Flanagan, W. (2010). Urban sociology: Images and structure. Maryland: Rowman and Littlefield Publisher. google scholar
 • Foldvary, F. (1994). Public goods and private communities. London: Edward Elgar. google scholar
 • Gans, H. (1982). The levittowners: Ways of life and politics in a new suburban community. New York: Columbia University Press. google scholar
 • Geniş, Ş. (2007). Producing elite localities: The rise of gated communities in Istanbul. Urban Studies, 44(4), 771-798. google scholar
 • Glaser, B., & Anselm S. (2006). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. New Brunswick: Aldine Transaction, A Division of Tansaction Publishers. google scholar
 • Glasze, G. (2005). Some reflections on the economic and political organization of private neighbourhoods. Housing Studies. 20(2), 221-233. Harvey, D. (2009), Sosyal adalet ve şehir (M. Morallı, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. google scholar
 • Harvey, D. (2012). Postmodernliğin durumu. (S. Savran, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. google scholar
 • Kurtuluş, H. (2011). Gated communities as a representation of new upper and middle classes in Istanbul. İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. 0(44): 49-65. google scholar
 • Low, S. (2003). Behind the gates: life, security and the pursuit of happiness in fortress America. New York: Routledge. google scholar
 • MacDonald, J. & McDonald, L. (1964). Chain migration, ethnic neighbourhood formation and social networks. The Milbank Memorial Fund Quarterly. 42(1), 82-97. google scholar
 • McKenzie, E. (1994). Privatopia: Homeowner associations and the rise of residential private government. New Haven and London: Yale University Press. google scholar
 • McKenzie, E. (2011). Beyond privatopia: Rethinking residential private government. Washington, D.C.: The Urban Institute Press. google scholar
 • Merriam, S. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (S. Duman, Çev.). Ankara: Nobel Yayınları. google scholar
 • Öncü, A. (2010). İdealinizdeki ev mitolojisi kültürel sınırları aşarak İstanbul’a ulaştı. A. Öncü ve P. Weyland (Ed.) Mekân Kültür ve İktidar: Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler kitabı içinde (s. 85-104). İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Reı̇ss, A. (1959). Rural-urban and status differences in interpersonel contacts. American Journal of Sociology. 65(2), 182-195. google scholar
 • Roitman, S. (2005). Who segregates whom? The analysis of a gated community in Mendoza, Argentina. Housing Studies, 20(2), 303-321. google scholar
 • Roitman, S. (2010). Gated communities: Definitions, causes and consequence. Urban Design and Planning. 163(1), 31-27. google scholar
 • Simmel G. (2009). Bireysellik ve kültür (T. Birkan, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. google scholar
 • Suttles, G. (1968). The social order of the slum: Ethnicity and territory in the inner city, Chicago: University of Chicago Press. google scholar
 • Tilly, C., & Harold, B. (1967). On uprooting kinship and the auspices of migration. International Journal of Comparative Sociology. (8), 139-164. google scholar
 • Wellman, B., & Leighton, B. (1979). Networks, neighborhoods and communities: approaches to the study of community question. Urban Affairs Quarterly. 14(3), 363-390. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Taş, L., & Burcu Sağlam, E. (2020). Güvenlikli Sitelerde Yeni Eğilimler ve Sosyo-Mekânsal İlişkiler. Journal of Economy, Culture and Society, 0(62), 1-21. https://doi.org/10.26650/JECS2019-0102


AMA

Taş L, Burcu Sağlam E. Güvenlikli Sitelerde Yeni Eğilimler ve Sosyo-Mekânsal İlişkiler. Journal of Economy, Culture and Society. 2020;0(62):1-21. https://doi.org/10.26650/JECS2019-0102


ABNT

Taş, L.; Burcu Sağlam, E. Güvenlikli Sitelerde Yeni Eğilimler ve Sosyo-Mekânsal İlişkiler. Journal of Economy, Culture and Society, [Publisher Location], v. 0, n. 62, p. 1-21, 2020.


Chicago: Author-Date Style

Taş, Levent, and Esra Burcu Sağlam. 2020. “Güvenlikli Sitelerde Yeni Eğilimler ve Sosyo-Mekânsal İlişkiler.” Journal of Economy, Culture and Society 0, no. 62: 1-21. https://doi.org/10.26650/JECS2019-0102


Chicago: Humanities Style

Taş, Levent, and Esra Burcu Sağlam. Güvenlikli Sitelerde Yeni Eğilimler ve Sosyo-Mekânsal İlişkiler.” Journal of Economy, Culture and Society 0, no. 62 (Jul. 2021): 1-21. https://doi.org/10.26650/JECS2019-0102


Harvard: Australian Style

Taş, L & Burcu Sağlam, E 2020, 'Güvenlikli Sitelerde Yeni Eğilimler ve Sosyo-Mekânsal İlişkiler', Journal of Economy, Culture and Society, vol. 0, no. 62, pp. 1-21, viewed 26 Jul. 2021, https://doi.org/10.26650/JECS2019-0102


Harvard: Author-Date Style

Taş, L. and Burcu Sağlam, E. (2020) ‘Güvenlikli Sitelerde Yeni Eğilimler ve Sosyo-Mekânsal İlişkiler’, Journal of Economy, Culture and Society, 0(62), pp. 1-21. https://doi.org/10.26650/JECS2019-0102 (26 Jul. 2021).


MLA

Taş, Levent, and Esra Burcu Sağlam. Güvenlikli Sitelerde Yeni Eğilimler ve Sosyo-Mekânsal İlişkiler.” Journal of Economy, Culture and Society, vol. 0, no. 62, 2020, pp. 1-21. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JECS2019-0102


Vancouver

Taş L, Burcu Sağlam E. Güvenlikli Sitelerde Yeni Eğilimler ve Sosyo-Mekânsal İlişkiler. Journal of Economy, Culture and Society [Internet]. 26 Jul. 2021 [cited 26 Jul. 2021];0(62):1-21. Available from: https://doi.org/10.26650/JECS2019-0102 doi: 10.26650/JECS2019-0102


ISNAD

Taş, Levent - Burcu Sağlam, Esra. Güvenlikli Sitelerde Yeni Eğilimler ve Sosyo-Mekânsal İlişkiler”. Journal of Economy, Culture and Society 0/62 (Jul. 2021): 1-21. https://doi.org/10.26650/JECS2019-0102ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim18.11.2019
Kabul26.03.2020
Çevrimiçi Yayınlanma12.12.2020

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.