Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/JEPR936253   IUP :10.26650/JEPR936253    Tam Metin (PDF)

Bireylerin Yatırım Kararlarında Maruz Kaldığı Anomali ve Hevristikler Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Batuhan MedetoğluArif Saldanlı

Davranışsal finans, bireylerin yatırım kararı verirken birtakım psikolojik, dışsal ve çeşitli faktörler nedeniyle rasyonel olamadığını ve yatırım kararlarını doğru şekilde veremediğini savunmaktadır. Bu çalışma, bireysel yatırımcıların yatırım kararlarında hangi faktörlere maruz kaldığının tespiti amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında 532 kişiye anket çalışması uygulanmıştır. Analizler SPSS (The Statistical Package for the Social Sciences) programında gerçekleştirilmiştir. Anket cevapları ilk olarak faktör analizine tabi tutulmuştur. Ardından güvenilirlik analizi yapılarak katılımcıların yatırım kararlarında en çok hangi faktörlerin etkili olduğunun tespiti sağlanmıştır. Çalışmada faktörlerin güvenilirlik düzeylerine bakıldığında ise belirlenen sınırların üzerinde olduğu gözlemlenmektedir. Faktörler arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkinin varlığı da tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre yatırımcıların kararlarında etkilendiği faktörler üç grupta toplanmıştır. Bu faktörler dışsal faktörler ve sürü davranışı, bilişsel yanılsamalar, demografik ve sosyoekonomik özellikler şeklinde tespit edilmiştir. Dışsal faktörler ve sürü davranışı yatırımcılardan bağımsız gerçekleşen durumları, bilişsel yanılsamalar yatırımcıların psikolojik faktörlerden etkilenmelerini, demografik ve sosyoekonomik faktörler ise yatırımcıların özelliklerinden kaynaklanan tutumlarını göstermektedir. Çalışma sonucunda, yatırımcıların yatırım kararlarına etki eden durumlar üç faktörde toplanarak, yatırımcı davranışlarının açıklandığı bulgusu elde edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen faktörlerin, bireylerin yatırım esnasında maruz kaldığı durumları yansıttığı ve açıkladığı bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sınırlılıkları anket uygulanan kişilerin büyük bir çoğunluğunun benzer yaş aralığında olması gösterilebilir. Daha sonra gerçekleştirilecek çalışmalarda ise farklı gruplar üzerinde çalışma gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

JEL Classification : G11 , G40 , G41
DOI :10.26650/JEPR936253   IUP :10.26650/JEPR936253    Tam Metin (PDF)

An Empirical Study of Individuals’ Investment Decision Anomalies and Heuristics

Batuhan MedetoğluArif Saldanlı

Behavioral finance argues that individuals are not rational while making investment decisions due to some psychological, exogenous, and other factors. As a result, they end up making poor financial decisions. This study was conducted to determine factors that individual investors are exposed to while making investment decisions. A questionnaire was handed over to 532 participants as part of the study. The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program was used to conduct the analysis. Questionnaire responses were first subjected to factor analysis, and later, reliability analysis was conducted to determine which factors were the most effective in participants’ investment decisions. The reliability levels of the factors in the study were observed to be above the determined limits. The factors were shown to exhibit a significant and positive relationship. According to the results obtained, factors that affect investor decisions were grouped into three categories, namely, exogenous factors and herd behavior; cognitive illusions; and demographic and socioeconomic factors. Exogenous factors and herd behavior demonstrate situations that occur independently of investors, cognitive illusions demonstrate how psychological factors affect investors, and demographic and socioeconomic factors demonstrate how characteristics influence investors’ attitudes. Consequently, situations that affect investment decisions of investors were also grouped under three factors and findings concerning investor behaviors were explained. It was determined that the factors obtained in the study reflect and explain the situations that individuals are exposed to while making investment decisions. A majority of the participants are in the same age range, which is one of the study’s limitations. The use of diverse age groups in future research is suggested.

JEL Classification : G11 , G40 , G41

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Traditional finance theories argue that individuals are rational and make investment decisions without being subjected to any deception. Alternatively, behavioral finance suggests that individuals’ investment decisions are influenced by psychological, exogenous, and other factors, and thus, irrational preferences may be involved. This study aims to determine the factors that affect investment decisions of investors. Homo economicus is a Latin word that means “economic or economic person.” “The Wealth of Nations” written by Adam Smith in 1776 marks the beginning of the classical economics concept and homo economicus. Traditional finance theories accept individuals as rational and consider individuals as homo economicus, i.e., as economic people. Hall (1978) assumes that in his random walk theory, individuals make decisions with rational expectations. Fama (1970) accepts the random walk theory as one of the most basic assumptions based on which the efficient markets hypothesis is formulated. Fama defines the efficient market as the market in which information is fully reflected in current asset prices. The Expectation Theory put forward by Kahneman and Tversky (1979) criticizes the Expected Utility Theory, founded by Daniel Bernoulli, for not taking into account the behavior of individuals. Factors influencing investment decisions can be grouped under three headings, namely, exogenous factors and herd behavior; cognitive illusions; and demographic and socioeconomic factors.

The factors to which investors are exposed were determined by a questionnaire method used in this study. Questionnaires, consisting of 25 questions, were sent to the participants online and their responses were collected via Google Forms. In the study, a 5-point Likert scale was preferred because it is common in the literature. Responses of 532 participants were examined by subjecting them to various analyzes in the SPSS program for determining factors influencing investment decisions. Questionnaire responses were first subjected to factor analysis. Then, by performing a reliability analysis, it was ensured that the most influential factors were determined. It was observed that the reliability level of factors was above the determined limits. The existence of a significant and positive relationship between the factors was also determined. Within the scope of the study, the analysis started with 25 questions. One test question was not included in the analysis. Seven questions were not analyzed as their factor load was insufficient, and thus, the analysis was completed using 17 questions. The measures to evaluate the quality of factor analysis are KMO coefficient, Bartlett’s test, and Sig value. Hair et al. (2010) reported that KMO should be at least 0.50, and the KMO value in this study is 0.91, which is well above the determined threshold. When the total variance values of the study are examined, it is observed that all factors explain 51.69% of the variance. Moreover, when the literature is reviewed, it is observed that the total variance value explained is sufficient.

Reliability analysis is a type of analysis that shows the accuracy and consistency of a study. As the Cronbach’s alpha coefficient approaches 1, the reliability of the measurement tool increases. It is stated that the level of the measurement tool should be 0.70 and above. In this study, 17 questions were analyzed, and the Cronbach’s alpha coefficient was found to be 0.876. Considering this result, it can be stated that the study is at a reliable level. It was also observed that 17 questions are distributed to three factors. These factors express the anomalies and heuristics that affect individuals decision-making ability. The first factor affecting individuals’ investment decisions is exogenous factors and herd behavior. Exogenous factors are factors that arise independently of investments yet have an impact on individuals. Herd behavior appears as a behavior that affects individuals who are exposed to them. The second factor is cognitive illusions that affect individuals’ psychological behavior as well as their investment decisions. The third factor is demographic and socioeconomic factors of investors. Characteristics such as age, gender, and income status also emerge as important determinants influencing investment decisions. It can be concluded that as investment decisions are influenced by these three factors, investors are unable to think rationally and make logical investment decisions. The study’s findings were applied to similar age groups, which can be considered as a limitation. It is recommended that further studies should to be conducted with different age and income groups. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Altay, E. (2008). Sermaye piyasasında sürü davranışı: İmkb’de piyasa yönünde sürü davranışının analizi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 2(1), 27-58. google scholar
 • Aren, S. (2018). Davranışsal finansa kuramsal bakış. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(3), 141160. google scholar
 • Aydın, Ü., & Ağan, B. (2016). Rasyonel olmayan kararların finansal yatırım tercihleri üzerindeki etkisi: Davranışsal finans çerçevesinde bir uygulama. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(2), 95-112. google scholar
 • Barak, O. (2008). İMKB’de Aşırı reaksiyon anomalisi ve davranışsal finans modelleri kapsamında değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 207 - 229. google scholar
 • Bowling, A. (2014). Research methods in health: Investigating health and health services. New York: McGraw-Hill Education. google scholar
 • Chakrapani, C. (2004). Statistics in market research. London: Arnold Publisher. google scholar
 • Cronbach, L. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297-334. google scholar
 • Çetiner, M., Ayhan Gökcek, H., & Turp Gölbaşı, B. (2019). Davranışsal finans perspektifinden yatırımcı davranışları üzerine bir inceleme. Uluslararası Bankacılık, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-30. google scholar
 • Doğukanlı, H., & Ergün, B. (2011). Davranışsal finans etkin piyasalara karşı: aşırı tepki hipotezinin İMKB’de araştırılması. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(1), 321-336. google scholar
 • Fama, E. (1970). Efficient capital markets: A Review of theory and empirical work. The Journal of Finance, 25(2), 383-417. google scholar
 • Genç, M. (2019). Sakarya ili çalışan kesimin yatırım kararlarının davranışsal finans açısından değerlendirilmesi. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5(1), 49-59. google scholar
 • Gül, M., Ekşi, İ. H., & Sürme, M. (2017). Davranışsal finans açısından altın yatırımcılarının davranışlarının incelenmesi: Gaziantep Örneği. Maliye Finans Yazıları(108), 143-166. google scholar
 • Gümüş, F. B., Koç, M., & Agalarova, M. (2013). Bireysel yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etkili olan demografik ve psikolojik faktörlerin tespiti üzerine bir çalışma: Türkiye Ve Azerbaycan uygulaması. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(6), 71-93. google scholar
 • Gümüş, G., & Bektur, Ç. (2019). Etkin piyasa hipotezi ve davranışsal finans modelleri, BİST-100 endeksinde anomali testi. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5(2), 59-69. google scholar
 • Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., & Black, W. (2010). Multivariate data analysis. New Jersey: Prentice Hall. google scholar
 • Hall, R. (1978). Stochastic implications of the life cycle-permanent income hypothesis: Theory and evidence. Journal of Political Economy, 86(6), 971-987. google scholar
 • Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2), 263-292. google scholar
 • Korkmaz, T., & Ceylan, A. (2017). Semaye piyasası ve menkul değer analizi. Bursa : Ekin Basım Yayın Dağıtım. google scholar
 • Küçük, A. (2014). Bireysel yatırımcıları finansal yatırım kararına yönlendiren faktörlerin davranışsal finans açısından ele alınması: Osmaniye örneği. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi(11), 104-122. google scholar
 • Mola, H. (2021). Davranışsal iktisat perspektifinden iktisadi karar alma sürecinde gizli tuzaklar ve dürtmeler. Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 20-35. google scholar
 • Özer, A., & Korkulutaş, D. (2018). Yatırımcıların duygusal ve bilişsel eğilimlerinin değerlendirilmesi: Erzincan ili uygulaması. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(18), 391-420. google scholar
 • Scherer, R., Wiebe, F., Luther, D., & Adams, J. (1988). Dimensionality of coping: Factor stability using the ways of coping questionnaire. Psychological Reports, 62(3), 763-770. google scholar
 • Tekin, B. (2018). Bilişsel önyargı ve hevristik bağlamında finansın insani boyutu olarak “Davranışsal Finans”: Bir literatür incelemesi ve derleme çalışması. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, 1(2), 131-156. google scholar
 • Tufan, C., & Sarıçiçek, R. (2013). Davranışsal finans modelleri, etkin piyasa hipotezi ve anomalilerine ilişkin bir değerlendirme. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 159-182. google scholar
 • Türkmen Müldür, G. (2018). Geleneksel ve davranışsal finans: tarihsel ve kavramsal çerçeve. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 37-45. google scholar
 • Vieira, A. L. (2011). Interactive LISREL in Practice: Getting Started with a SIMPLIS Approach. London New York: Springer Heidelberg Dordrecht. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Medetoğlu, B., & Saldanlı, A. (2022). Bireylerin Yatırım Kararlarında Maruz Kaldığı Anomali ve Hevristikler Üzerine Ampirik Bir Çalışma. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 9(1), 53-74. https://doi.org/10.26650/JEPR936253


AMA

Medetoğlu B, Saldanlı A. Bireylerin Yatırım Kararlarında Maruz Kaldığı Anomali ve Hevristikler Üzerine Ampirik Bir Çalışma. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi. 2022;9(1):53-74. https://doi.org/10.26650/JEPR936253


ABNT

Medetoğlu, B.; Saldanlı, A. Bireylerin Yatırım Kararlarında Maruz Kaldığı Anomali ve Hevristikler Üzerine Ampirik Bir Çalışma. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 9, n. 1, p. 53-74, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Medetoğlu, Batuhan, and Arif Saldanlı. 2022. “Bireylerin Yatırım Kararlarında Maruz Kaldığı Anomali ve Hevristikler Üzerine Ampirik Bir Çalışma.” İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 9, no. 1: 53-74. https://doi.org/10.26650/JEPR936253


Chicago: Humanities Style

Medetoğlu, Batuhan, and Arif Saldanlı. Bireylerin Yatırım Kararlarında Maruz Kaldığı Anomali ve Hevristikler Üzerine Ampirik Bir Çalışma.” İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 9, no. 1 (Jul. 2024): 53-74. https://doi.org/10.26650/JEPR936253


Harvard: Australian Style

Medetoğlu, B & Saldanlı, A 2022, 'Bireylerin Yatırım Kararlarında Maruz Kaldığı Anomali ve Hevristikler Üzerine Ampirik Bir Çalışma', İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, vol. 9, no. 1, pp. 53-74, viewed 13 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/JEPR936253


Harvard: Author-Date Style

Medetoğlu, B. and Saldanlı, A. (2022) ‘Bireylerin Yatırım Kararlarında Maruz Kaldığı Anomali ve Hevristikler Üzerine Ampirik Bir Çalışma’, İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 9(1), pp. 53-74. https://doi.org/10.26650/JEPR936253 (13 Jul. 2024).


MLA

Medetoğlu, Batuhan, and Arif Saldanlı. Bireylerin Yatırım Kararlarında Maruz Kaldığı Anomali ve Hevristikler Üzerine Ampirik Bir Çalışma.” İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, vol. 9, no. 1, 2022, pp. 53-74. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JEPR936253


Vancouver

Medetoğlu B, Saldanlı A. Bireylerin Yatırım Kararlarında Maruz Kaldığı Anomali ve Hevristikler Üzerine Ampirik Bir Çalışma. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi [Internet]. 13 Jul. 2024 [cited 13 Jul. 2024];9(1):53-74. Available from: https://doi.org/10.26650/JEPR936253 doi: 10.26650/JEPR936253


ISNAD

Medetoğlu, Batuhan - Saldanlı, Arif. Bireylerin Yatırım Kararlarında Maruz Kaldığı Anomali ve Hevristikler Üzerine Ampirik Bir Çalışma”. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 9/1 (Jul. 2024): 53-74. https://doi.org/10.26650/JEPR936253ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim13.08.2021
Kabul22.10.2021
Çevrimiçi Yayınlanma27.01.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.