Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/JGEOG2022-1095760   IUP :10.26650/JGEOG2022-1095760    Tam Metin (PDF)

Ekolojik Sorunların Analizinde Yeni Bir Yaklaşım: Planeter Sınırlar

Mehmet Ali Çelik

Bu araştırma, politik ekolojiye dair yeni bir yaklaşım olan, Planeter Sınırları analiz etmektedir. Planeter Sınırlar, çevresel sorunları ve iklim değişikliğini toplumsal bağlamından koparmadan ele almaktadır. Bu yaklaşım, radikal ekoloji hareketlerinin aksine, bugünün sosyal, siyasal ve ekonomik yapısını yeşil doğanın ontolojik yapısının karşıt konumuna yerleştirmez. Planeter Sınırlar, Donut şeması kullanarak 9 ekolojik riskin güvenli sınırlar içerisine çekilerek, 11 sosyal sorunun çözüm yolunun açılacağını öne sürmektedir. İlk defa 2009 yılında ortaya atılan bu çerçeve, 2015 ve 2019 yıllarında geliştirilmiştir. Planeter Sınırlar, tüm ekosistemlerin aynı oranda risk ile karşı karşıya olmadığını savunur ve çevresel sorunların kategorilere/gezegenlere ayrılarak kantitatif olarak incelemesini sağlar. Örneğin, karbondioksit salınımının sınır değeri 350 ppm iken bugün ulaştığı değer 412 ppm’dir. Burada eşik değer yani güvenli zon ya da ekolojik tavan aşılmıştır. Bir diğer kategori biyolojik çeşitlilik %16’nın üzerindedir. Bunun yanı sıra son dönemlerde yapılan araştırmalar, nitrojen ve fosfor döngüsü ile arazi örtüsü değişimi ve ormansızlaşmada ekolojik tavanın aşıldığını göstermiştir. Ozon tabakasının incelmesi, okyanusların asitlenmesi ve temiz su tüketiminde küresel çapta ekolojik tavan henüz aşılmamıştır ancak risk seviyesi artmaktadır.

DOI :10.26650/JGEOG2022-1095760   IUP :10.26650/JGEOG2022-1095760    Tam Metin (PDF)

A New Approach to Analyzing Ecological Problems: Planetary Boundaries

Mehmet Ali Çelik

This research analyzes the planetary boundaries framework, which is a new approach to political ecology. Planetary boundaries examine environmental issues and climate change in a social context. Unlike radical ecology movements, this approach does not examine the current social, political, and economic structure against the ontology of green nature. The planetary boundaries uses the doughnut scheme and suggests that 11 social problems can be solved if nine ecological risks are brought within safe zones. This framework was first introduced in 2009 and further developed in 2015 and 2019. According to the planetary boundaries concept, not all ecosystems face the same level of risk, and environmental issues need to be categorized and analyzed quantitatively. For example, while the limit of carbon dioxide emissions had been 350 ppm, it has currently reached 412 ppm. The safe zone, also called the ecological ceiling, has been exceeded. Another category is biodiversity loss. While the limit for biodiversity loss had been 10%, it has currently reached over 16%. Recent studies have shown the ecological ceilings to have also been exceeded with regard to the nitrogen and phosphorus cycles, land cover changes, and deforestation. The global ecological ceilings for ozone depletion, ocean acidification, and freshwater consumption have not yet been exceeded, but the level of risk is increasing.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


The last few centuries have seen important developments in human history. Humans are more powerful than ever. This new epoch is called the Anthropocene. Many problems have emerged regarding the exploitation of nature during the Anthropocene. Ecological crises and the risk of climate change have been reported in many studies as some of the most significant problems of the Anthropocene Epoch. These days, human activities are disrupting the ecological balance. As a result, the number of existing species and their diversity are decreasing, the climate is changing, and the balance of the ecosystem in general is deteriorating. Ecology involves various systems, and which ecological systems are in crisis needs to be understood well. For this reason, ecology needs to be examined by separating it into various planetary boundaries and revealing in which boundaries a crisis occurs more clearly and quantitatively. This approach is called the planetary boundaries framework. The main purpose of the planetary boundaries framework is to determine the safe zone for a healthier life for all living things, especially humans. One of the main goals of the planetary boundaries framework is to reform the existing system and reconcile it with nature. The planetary boundaries concept was put forward in 2009 by a group of scientists doing research on the environment. The leaders of this approach are Johan Rockström, Director of the Climate Impacts Research Institute in Germany, and Chemist Will Steffen, Director of the Australian Climate Commission.

The planetary boundaries framework has currently determined nine categories. When the concept was first introduced in 2009, the ecological ceiling had been exceeded in two categories. As a result of the update made in 2015, four safe zones were reported to have exceeded. This approach aims to reach solutions to 11 social problems using nine planetary boundaries in the shape of a doughnut. The basic purposes of the planetary boundaries framework are to emphasize social inequality and offer suggestions for solving them, to support a sustainable economic model for sustainable nature, to emphasize the importance of implementing biopolitics, and to contribute to the ability to measure and predict environmental problems. The planetary boundaries framework allows the possibility of comparing the risk level of an ecological problem from the pre-Industrial Revolution to its current status. The important problems of the earth are revealed through the planetary boundaries’ doughnut chart. This chart is marked with various colors. Green areas indicate the event (boundary) to be in the safe zone, and thus the problem is not yet a high risk and remains under control. Yellow areas show the safe zone has not yet been exceeded, but the risk is increasing. Red-colored areas show that the ecological ceiling has been exceeded and the risk is now high. Controlling these problem areas is very difficult. In this context, the safe zones regarding carbon dioxide emissions, radiative forcing, loss of biodiversity, and the nitrogen and phosphorous cycles have been exceeded and the risk levels are indicated in red. For example, 350 ppm had been determined as the safe zone for CO2 levels, but currently this value has been exceeded and reaches around 400 ppm.

The increasing risk level of categories in the planetary boundaries framework has been associated with pollutants from agriculture and industry, greenhouse gas emissions, and land cover changes. In this context, the destructive effects of current agricultural and industrial activities need to be emphasized. According to the planetary boundaries framework, adapting agriculture and industry is important for reducing the risk of climate change and ecological crises. According to the planetary boundaries approach, problems such as loss of biodiversity, climate change, land cover changes, and the nitrogen and phosphorus cycles have crossed their safe zones, are at great risk, and also negatively affect society. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Akın, M., & Akın, G. (2007). Suyun önemi, Türkiye’de su potansiyeli, su havzaları ve su kirliliği. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 47(2), 105-118. google scholar
 • Aksoy, S. (2014) Onlar akarsuyun düşmanıdır sevgilim: Adalet için Hukukçular, https://www.suhakki.org/2014/12/onlar-akarsuyun-dusmanidir-sevgilim/ son erişim tarihi: 29.03.2022 google scholar
 • Aküzüm, T., Çakmak, B., & Gökalp, Z. (2010). Türkiye’de su kaynakları yönetiminin değerlendirilmesi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 3(1), 67-74. google scholar
 • Altıok, M. (2014). Ekolojik kriz, kapitalist birikimin sürdürülebilirliği, gelecek ve ütopya. Journal of Economic Policy Researches, 1(1), 81-97. google scholar
 • Aydinalp, C., & Cresser, M. S. (2008). The effects of global climate change on agriculture. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 3(5), 672-676. google scholar
 • Banerjee, S. B., & Aıjalies, D. L. (2021). Celebrating the End of Enlightenment: Organization Theory in the Age of the Anthropocene and Gaia (and why neither is the solution to our ecological crisis). Organization Theory, 2(4), 26317877211036714. google scholar
 • Bauman, Z. (2016) Postmodern Etik, Çeviren: Alev Türker, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Bookchin, M. (2013a) Toplumsal Ekoloji ve Komünalizm, Çeviren: Fuat Dara Elhüseyni, Sümer Yayıncılık, İstanbul. google scholar
 • Bookchin, M. (2013b) Ekolojik Bir Topluma Doğru, Çeviren: Abdullah Yılmaz, Sümer Yayıncılık, İstanbul google scholar
 • Betts, R. A., Collins, M., Hemming, D. L., Jones, C. D., Lowe, J. A., & Sanderson, M. G. (2011). When could global warming reach 4° C?. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 369(1934), 67-84. google scholar
 • Crutzen, P. J. (2006). The “anthropocene”. In Earth system science in the anthropocene (pp. 13-18). Springer, Berlin, Heidelberg. google scholar
 • Çelik, M. A., Kızılelma, Y., Gülersoy, A. E., & Denizdurduran, M. (2013). Farklı Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Aşağı Seyhan Ovası Güneyindeki Sulak Alanlarda Meydana Gelen Değişimin İncelenmesi (1990-2010). Electronic Turkish Studies, 8(12). google scholar
 • Çelik, M. A. (2018). Geleneksel çevre etiği anlayışlarının eleştirisi ve bütüncül bir etik inşâsı: Biyosferik etik. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 1-204. google scholar
 • Çelik, M. A., Gülersoy, A. E., İdem, Ş., & Dedeoğlu, Ç. (2017). Yerelden Küresele Evrilen Ekolojik Krizin Psiko-Sosyal Ve Politik Ekolojik Açılardan İrdelenmesi. FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, (23), 105-121. google scholar
 • Davis, J., Moulton, A. A., Van Sant, L., & Williams, B. (2019). Anthropocene, capitalocene,... plantationocene?: A manifesto for ecological justice in an age of global crises. Geography Compass, 13(5), e12438. google scholar
 • Dönmez, S., & Çelik, M. A. (2016). Ekolojik krizin kaynağını insan olarak gören indirgemeci anlayışın eleştirisi. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD), 16(2), 39-51. google scholar
 • Girgin, E. (2010) Hidroelektrik Santrallerin Çevresel Etkileri. Mühendislikte, Mimarlıkta ve Planlamada Ölçü Dergisi, Aralık 2010. (http://ikkistanbul.org/olcu/2010/webicin_icsayfalar.pdf) son erişim: 29.07.2022 google scholar
 • Gönençgil, B., & Vural, G. (2016). Çevre Tarihi Açısından Küçük Buzul Çağı ve Sosyal Etkileri. TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13-14. google scholar
 • Gülersoy, A. (2013). Marmara Gölü yakın çevresindeki arazi kullanım faaliyetlerinin zamansal değişimi (1975-2011) ve göl ekosistemlerine etkileri. Türk Coğrafya Dergisi, (61), 31-44. google scholar
 • He, Q., & Silliman, B. R. (2019). Climate change, human impacts, and coastal ecosystems in the Anthropocene. Current Biology, 29(19), R1021-R1035. google scholar
 • Hickel, J. (2019). Is it possible to achieve a good life for all within planetary boundaries?. Third World Quarterly, 40(1), 18-35. google scholar
 • IPCC (2014) Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects.Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, [C.B. Field et al. (eds)], Cambridge, UK and New York NY: Cambridge University Press google scholar
 • İlhan, A. (2011). Yeni bir su politikasına doğru. Sosyal Değişim Derneği, İstanbul. google scholar
 • İlhan, A. (2017). Suya Erişim Hakkından Suyun Akma Hakkına. Türkiye’de ve Dünyada Su Krizi ve Su Hakkı Mücadeleleri, ss. 2944. google scholar
 • İlhan, A., Ayman, R., Baysal , E., Ayboğa, E., Barlow, M., Güvenç, M., Özbay, Ö. ve Semerci, P.U. (2017) Türkiye’de ve Dünyada Su Krizi ve Su Hakkı Mücadeleleri. Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği, İstanbul. (https://www.suhakki.org/docs/kitap_su-krizi-su-hakki-mucadeleleri-web.pdf) son erişim: 28.07.2022 google scholar
 • Frederick, K. D., & Major, D. C. (1997). Climate change and water resources. Climatic change, 37(1), 7-23. google scholar
 • Foster, J. B. (1999). Marx’s theory of metabolic rift: Classical foundations for environmental sociology. American journal of sociology, 105(2), 366-405. google scholar
 • Keys, P. W., Galaz, V., Dyer, M., Matthews, N., Folke, C., Nyström, M., & Cornell, S. E. (2019). Anthropocene risk. Nature Sustainability, 2(8), 667-673. google scholar
 • Kışlalıoğlu, M., & Berkes, F. (1997). Çevre ve ekoloji. Remzi Kitabevi, İstanbul. google scholar
 • Kotze, L. J. (2019). Earth system law for the Anthropocene. Sustainability, 11(23), 6796. google scholar
 • Moore, J. W. (2017). The Capitalocene, Part I: on the nature and origins of our ecological crisis. The Journal of peasant studies, 44(3), 594-630. google scholar
 • Montoya, J. M., Donohue, I., & Pimm, S. L. (2018). Planetary boundaries for biodiversity: implausible science, pernicious policies. Trends in ecology & evolution, 33(2), 71-73. google scholar
 • Newman, S. (2001) Bakunin’den Lacan’a Anti-Otoriteryanizm ve İktidarın Yok Oluşu. Ayrıntı Yayınları. İstanbul. google scholar
 • Personn, L., Almroth, B.M.C., Collins, C.D., Cornell, S. vd., (2022) Outside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for Novel Entities. Environ. Science Technology, https://doi. org/10.1021/acs.est.1c04158. google scholar
 • Piao, S., Ciais, P., Huang, Y., Shen, Z., Peng, S., Li, J., ... & Fang, J. (2010). The impacts of climate change on water resources and agriculture in China. Nature, 467(7311), 43-51. google scholar
 • Raworth, K. (2017). Why it’s time for Doughnut Economics. IPPR Progressive Review, 24(3), 216-222. google scholar
 • Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, A., Chapin III, F. S., Lambin, E., ... & Foley, J. (2009). Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. Ecology and society, 14(2). google scholar
 • Rockström, J., Richardson, K., Steffen, W., & Mace, G. (2018). Planetary Boundaries: Separating Fact from Fiction. A Response to Montoya et al. Trends in ecology & evolution, 33(4), 233-234. google scholar
 • Sayers, M.; Trebeck, K.; Stuart, F. (2014) The Scottish Doughnut: A Safe and Just Operating Space for Scotland; Oxfam GB: Oxford, UK, google scholar
 • Schneider, L., & Haberle, S. (2019). Global markers of the anthropocene-workshop report. Quaternary Australasia, 36(1), 29-32. google scholar
 • Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett, E. M., ... & Sörlin, S. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science, 347(6223). google scholar
 • Steffen, W., Persson, A., Deutsch, L., Zalasiewicz, J., Williams, M., Richardson, K., ... & Svedin, U. (2011a). The Anthropocene: From global change to planetary stewardship. Ambio, 40(7), 739-761. google scholar
 • Steffen, W., J. Rockström and R. Costanza. (2011b). How Defining Planetary Boundaries Can Transform Our Approach to Growth. Steffen, W. Rockström, J. Costanza, R. 2011. How Defining Planetary Boundaries Can Transform Our Approach to Growth. Solutions. Vol 2, No. 3 google scholar
 • Sowers, J., Vengosh, A., & Weinthal, E. (2011). Climate change, water resources, and the politics of adaptation in the Middle East and North Africa. Climatic Change, 104(3), 599-627. google scholar
 • Şengörür, B., & DEMİREL, A. (2002). Akgöl’de (Gölkent-Sakarya) Ötrofikasyon Ve Su Kalite Sınıfının Belirlenmesi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(3), 1-8. google scholar
 • Şengül, M. (2008). Türkiye’de Kamu Yönetiminde Neoliberal Dönüşümün Çevresel Sonuçları. Boş Safya, ss. 67-87. google scholar
 • Şık, B. (2014) Küresel ısınma çağında pestisitler ve gıda güvenliği. (https://m.bianet.org/biamag/cevre/141571-kuresel-isinma-caginda-pestisitler-ve-gida-guvenligi) son erişim: 29.07.2022 google scholar
 • TMMOB (2019) Dünya Çevre Günü Türkiye Raporu. ss. 1-40, Ankara. google scholar
 • Turner, R., Poznansky, F., Smirthwaite, N., Blundell, A., Benson, D., Gaston, K. J., ... & Yan, X. (2020).Towards A Sustainable Cornwall: State Of The Doughnut. A Collaborative Project Funded By The Ukri Strategic Priorities Fund, ss. 1-72. google scholar
 • Turut, H., & Özgür, E. M. (2018). İki Kent Bir Temsil: Eskişehir ve Konya’da Neoliberal Kentleşmenin Mekân Üretimi. International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, Ankara. google scholar
 • Türkeş, M. (2012) Türkiye’de Gözlenen ve Öngörülen İklim Değişikliği, Kuraklık ve Çölleşme. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 4(2), 1-32. google scholar
 • O’Neill, D. W., Fanning, A. L., Lamb, W. F., & Steinberger, J. K. (2018). A good life for all within planetary boundaries. Nature sustainability, 1(2), 88-95. google scholar
 • Oğuz, D. (2015). Sanat Perspektifinden Çevre Sorunları . Sanat ve Tasarım Dergisi , 5 (8) , 48-61 . DOI: 10.20488/www-std-anadolu-edu-tr.220239 google scholar
 • Oppermann, S. (2006). Doğa yazınında beden politikası. Littera Edebiyat Yazıları, 18, 75-86. google scholar
 • Özüpekçe, S. (2021) Batı Akdeniz Havzaları Ve Yakın Çevresinde Kuraklık Eğilimi Ve Su Kaynakları İle İlişkisi. lnternational Journal of Geography and Geography Education, (43), 317-337. google scholar
 • Ünsalan, F. (2019). Küresel Ekolojik Kriz Ve Felsefe: Paradigmadan Kaçış Mümkün Mü?. Alternatif Politika, 11(1), 86-112. google scholar
 • Vince, G. (2012). Living in the doughnut. Nature Climate Change, 2(4), 225-226. google scholar
 • Zhang, Y. (2013). Capitalism and ecological crisis. Journal of Sustainable Society, 2(3), 69-73. google scholar
 • Wijkman, A., & Rockström, J. (2012). Bankrupting nature: Denying our planetary boundaries. Routledge. google scholar
 • İnternet Kaynakları google scholar
 • URL 1: The planetary boundaries concept presents a set of nine planetary boundaries within which humanity can continue to develop and thrive for generations to come. Retrieved from https:// www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html son erişim tarihi: 15.01.2022 google scholar
 • URL 2: Rockström, J. (2017). Johan Rockström receives prestigious ERC Advanced Grant, Retrieved from https://www. stockholmresilience.org/research/research-news/2017-03-24-johan-rockstrom-receives-prestigious-erc-advanced-grant.html son erişim tarihi: 15.01.2022 google scholar
 • URL 3: The 9 limits of our planet ... and how we’ve raced past 4 of them https://ideas.ted.com/the-9-limits-of-our-planet-and-how-weve-raced-past-4-of-them/ son erişim tarihi: 17.03.2022 google scholar
 • URL 4: Rapor: Hava kirliliği yılda 400 bin ölüme yol açıyor https:// www.dw.com/tr/rapor-hava-kirlili%C4%9Fi-y%C4%B1lda-400-bin-%C3%B6l%C3%BCme-yol-a%C3%A7%C4%B 1yor/a-54848312 son erişim tarihi: 17.03.2022 google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Çelik, M.A. (2022). Ekolojik Sorunların Analizinde Yeni Bir Yaklaşım: Planeter Sınırlar. Coğrafya Dergisi, 0(45), 85-95. https://doi.org/10.26650/JGEOG2022-1095760


AMA

Çelik M A. Ekolojik Sorunların Analizinde Yeni Bir Yaklaşım: Planeter Sınırlar. Coğrafya Dergisi. 2022;0(45):85-95. https://doi.org/10.26650/JGEOG2022-1095760


ABNT

Çelik, M.A. Ekolojik Sorunların Analizinde Yeni Bir Yaklaşım: Planeter Sınırlar. Coğrafya Dergisi, [Publisher Location], v. 0, n. 45, p. 85-95, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Çelik, Mehmet Ali,. 2022. “Ekolojik Sorunların Analizinde Yeni Bir Yaklaşım: Planeter Sınırlar.” Coğrafya Dergisi 0, no. 45: 85-95. https://doi.org/10.26650/JGEOG2022-1095760


Chicago: Humanities Style

Çelik, Mehmet Ali,. Ekolojik Sorunların Analizinde Yeni Bir Yaklaşım: Planeter Sınırlar.” Coğrafya Dergisi 0, no. 45 (Jun. 2023): 85-95. https://doi.org/10.26650/JGEOG2022-1095760


Harvard: Australian Style

Çelik, MA 2022, 'Ekolojik Sorunların Analizinde Yeni Bir Yaklaşım: Planeter Sınırlar', Coğrafya Dergisi, vol. 0, no. 45, pp. 85-95, viewed 9 Jun. 2023, https://doi.org/10.26650/JGEOG2022-1095760


Harvard: Author-Date Style

Çelik, M.A. (2022) ‘Ekolojik Sorunların Analizinde Yeni Bir Yaklaşım: Planeter Sınırlar’, Coğrafya Dergisi, 0(45), pp. 85-95. https://doi.org/10.26650/JGEOG2022-1095760 (9 Jun. 2023).


MLA

Çelik, Mehmet Ali,. Ekolojik Sorunların Analizinde Yeni Bir Yaklaşım: Planeter Sınırlar.” Coğrafya Dergisi, vol. 0, no. 45, 2022, pp. 85-95. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JGEOG2022-1095760


Vancouver

Çelik MA. Ekolojik Sorunların Analizinde Yeni Bir Yaklaşım: Planeter Sınırlar. Coğrafya Dergisi [Internet]. 9 Jun. 2023 [cited 9 Jun. 2023];0(45):85-95. Available from: https://doi.org/10.26650/JGEOG2022-1095760 doi: 10.26650/JGEOG2022-1095760


ISNAD

Çelik, MehmetAli. Ekolojik Sorunların Analizinde Yeni Bir Yaklaşım: Planeter Sınırlar”. Coğrafya Dergisi 0/45 (Jun. 2023): 85-95. https://doi.org/10.26650/JGEOG2022-1095760ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim30.03.2022
Kabul08.09.2022
Çevrimiçi Yayınlanma30.12.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.