Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/jos.1160893   IUP :10.26650/jos.1160893    Tam Metin (PDF)

Balkan Savaşları Döneminde Hindistan Müslümanlarının Faaliyetleri

Hatice Görgün

Hint alt kıtası ile Türkler arasındaki ilişkiler İslâmiyet öncesinde Ak Hunlar ile başlamış olup, İslâmiyet sonrası Gazneliler ile devam etmişti. 1857 Hint ayaklanmasına kadar son Hint-Türk İmparatorluğu bölgeyi egemenliği altında tutmuşsa da bu tarihten sonra Hint alt kıtası İngilizlerin hâkimiyeti altına girmişti. Sömürge devlet konumuna düşen bölge halkı kendi topraklarında ilk Türk devletlerinden beri süre gelmiş olan yöneticilikleri dolayısı ile memnun oldukları ve minnet duydukları Osmanlı Devleti’nin yanında olmayı kendilerine bir borç bilmişlerdi. Osmanlı Devleti’nin halifeliği devralmasının ardından alt kıta Müslümanları ile Osmanlı Devleti arasında manevi bir bağ kurulmuş ve bu iki toplum arasındaki ilişkiler gittikçe artmıştı. Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşları’ndaki durumunu kaygı ile takip eden alt kıta halkı, din kardeşleri olan ve bağımsız kalan son Müslüman Türk Devleti’ne maddi manevi her türlü desteği sağlamışlardı. Bu kapsamda Balkan Savaşları sırasında Hindistan Müslümanlarının, Osmanlı Devleti’ni desteklemeye yönelik iki önemli faaliyeti bulunmaktadır. Bunlardan birisi Hindistan Kızılay Ekibi diğeri ise Encümen-i Huddâm-ı Kâbe’dir. Bu makalede Balkan Savaşları sırasında Osmanlı Devleti’nin durumundan ve Hindistan Müslümanlarının faaliyetlerinden ve Urdu Edebiyatına yansımalarından bahsedilecektir.

DOI :10.26650/jos.1160893   IUP :10.26650/jos.1160893    Tam Metin (PDF)

The Activities of Indian Muslims in the Balkan Wars

Hatice Görgün

The relations between the Indian subcontinent and the Turks started with the Hephthalites prior to Islam and continued with the Ghaznavids after Islam. Although the last Indo-Turkish Empire had ruled the region until the Indian uprising of 1857, afterward, the Indian subcontinent came under the rule of the British. The people of the region, which had become a colonial state, considered it their duty to be on the side of the Ottoman State because they were satisfied and grateful for the administration the Turkish rulers had implemented in their lands. After the Ottoman Empire took over the caliphate, a spiritual bond was established between the Muslims of the subcontinent and the Ottoman Empire, and the relations between these two societies gradually increased. The people of the subcontinent followed the situation of the Ottoman Empire in the Balkan Wars with concern and provided all kinds of material and moral support to their religious brothers and the last independent Muslim Turkish State. In this context, Indian Muslims during the Balkan Wars had two important activities supporting the Ottoman Empire. One was the Indian Red Crescent Society, and the other was the Anjuman-i Khuddâm-i Kaaba [Society of the Servants of Kaaba]. This article discusses the situation of the Ottoman Empire during the Balkan Wars, the activities of Indian Muslims, and their reflections on Urdu literature.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


The Ottoman Empire suffered a great defeat and weakened as a result of the Tripoli War and fell into a worse situation with the Balkan Wars. Having even lost Edirne for a while, the Ottoman Empire took advantage of the disagreements among the Balkan allies during the division of lands and took back Edirne and its surrounding areas. Thus, Eastern Thrace and Edirne were included in the territory of the Ottoman Empire until August 1913.

The Balkan Wars involved the people of Anatolia uniting their whole existence with a sense of togetherness and solidarity under the aim of protecting their homeland. During these wars, men and women both young and old were mobilized to defend their homeland. This cohesion was an extremely important indicator for the formation of a national consciousness.

The Muslims of India were among the British colonies who felt connected to the Ottoman Empire due to the caliphate and also felt dutybound to save the Ottoman Empire from the difficulty it was experiencing during the Balkan Wars. Indian Muslims gave their lives and property for this cause without any hesitation. The Muslims of the subcontinent felt such love and devotion toward Turkey that they were curious about the outcome of the wars beforehand and even went to fortune tellers for this. Muslim societies in Europe, Africa and Asia considered the attack on the Ottoman Empire, being the last independent Muslim country, as the new Crusade, and for this reason tried to help the Ottomans in every possible way.

The war was followed very closely in India. For the first time, the Ulama who had different thoughts united along the same lines and collected aid for the Ottoman Empire. They also decreed fatwas stating support of the Ottoman Empire to be obligatory in the India. Meanwhile, the Muslim women in India sold their jewelry and sent the money they’d collected to their siblings in need in the Ottoman Empire. Young, old, male, or female, all tried their best. Almost half of the aid collected from the whole world came from India. The Muslims of the world believed that strengthening religious siblinghood and uniting were necessary. In this context, Indian Muslims performed two important activities: the Indian Red Crescent Society and the Anjuman-i Khuddâm-i Kaaba [Society of the Servants of Kaaba].

The medical delegation that was sent to Turkey to provide medical aid to the wounded during the Balkan Wars while also providing health services in Ottoman lands also sent letters to India about their memories and impressions. The people of India eagerly awaited these letters, through which Ottoman propaganda was maintained by publishing them in newspapers. 

After the Red Crescent Delegation was sent to Turkey, another important formation that was brought to life during the Balkan Wars was the establishment of the Anjuman-I Khuddâm-Kaaba. The idea for establishing this society, which had formed to ensure the security of Mecca and Medina, was first put forward by Maulana Mushir Hosain Kidwai and Maulana Abdul Bari. Anjuman-i Khuddâm-i Kaaba continued to exist in India for a long time with its activities and occupied an important place in the political relations established with the Ottoman Empire.

In line with all this information, the Muslims of India can be seen to have provided all kinds of support to the Ottoman Empire during the war. In addition, literary agents did their best at this time, both conveying the true news to the public through newspapers and guiding the feelings of the people through poems. The Muslims of India displayed the best example of Islamic solidarity with the material and moral support they provided during the troubled times of the Ottoman Empire. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Apak, Rahmi. Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları. Ankara: TTK, 1988. google scholar
 • Ataöv, Türkkaya. “Mevlânâ Âzâd”. Ankara Üniversitesi Anma Toplantısı Konuşma Metni (1991): 69-76. google scholar
 • Aydın, Salim. “Osmanlı Basınında Balkan Savaşları (1912-1913)”. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, 2012. Çakmakçı, Mehmet Kemal. “Halka-yı Erbab-ı Zevk ve Urdu Şiirine Yansımaları”. TİDSAD 15 (2017): 355-363. Çetin, Nurten. “Balkan Savaşları’nda İzmit’te Seferberlik Uygulamaları”. Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-II (2016): 977-987. google scholar
 • Çiftsüren, Arzu. “Hint Müslümanlarının Yazılarında Halide Edip”. Doğu Edebiyatında Kadın Haz. Ali Güzelyüz, içinde 66-72. İstanbul: Demavend Yayınları, 2016. google scholar
 • Feyzioğlu, Hamiyet Sezer. “Hatıraların Işığında Balkan Savaşları”, DTCF Dergisi 56/2 (2016): 200-213. google scholar
 • Gazel, Ahmet Ali. “İttihat ve Terakki’nin 1913 Kongresinde Hükûmetine ve Şahsına Yönelik İthamlara Ahmet Muhtar Paşa’nın Cevabı”. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 54 (2015): 625-651. google scholar
 • Han, Hafız Şah Müştak Ahmed. “Türki Fatah ki Peyşenguiyan Yurop ka Bahemi Cidal u Katal Dunya Bhar ke Musulmanon ka Bol Bala”. Bazar Lal Çah: 1-7. google scholar
 • İkbâl, Muhammed. Hareket Zili. Haz. Celal Soydan, Ankara: Hece Yayınları, 2013. google scholar
 • İkbâl, Muhammed. Kulliyât-ı İkbâl (Bang-ı Dara). Pakistan: Al-Faysal Yayınları, 2008. google scholar
 • İşsever, Muhsin Ramazan. “Zafer Hasan Aybek: Türkler İçin Feda Edilmiş Bir Ömür”. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 73 (2022): 230-235. google scholar
 • İzgöer, Ahmet Zeki. “1911-1913 (1329-1331) Tarihli Osmanlı Hilâl-i Ahmer Sâlnamesine Göre Balkan Savaşları Sırasında Hint Müslüman Halkının Osmanlı’ya Yardımları”. Journal of History and Future 1 (2015): 99-171. google scholar
 • Kandhalvi, Nur-ul-Hasan Raşid. Qaim-e Ulum Hazreti Maulana Muhammad Qasım Nanutavi. Pakistan: Ramazan el-Mubarek Kitabevi, 2000. google scholar
 • Karal Akgün, Seçil ve Murat Uluğtekin. Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, Ankara: TDV, 2002. google scholar
 • Kardaş, Zekai. “Abû’l-Kelâm Âzâd ve el-Hilâl Gazetesi Çerçevesinde Türkiye ve Türkler”. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, 2011. google scholar
 • Kardaş, Zekai. “The Last Struggle for the Sake of Turk Brothers: Hijrat Movement”. 100th Anniversary of Urdu Language Education in Turkey. Hazırlayanlar Halil Toker ve Ali Moeen. Pakistan: Urdu Ghar Yayınları, 2015. google scholar
 • Kerimoğlu, Hasan Taner. “Trablusgarp ve Balkan Savaşları’nda Hint Müslümanlarının Osmanlı Devleti’ne Yaptıkları Yardımlar”. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 24 (2012): 161-181. google scholar
 • Kıdwai, Müşir Hüseyin. Osmanlı’nın Son Dostları. Haz. Ahmet Zeki İzgöer. İstanbul: Nehir Yayınları, 2004. google scholar
 • Kişmir, Aykut. “Turki ki Kavmi Ced u Cihed min Muselmanan ı Hind ka Kirdar”. 100th Anniversary of Urdu Language Education in Turkey. Hazırlayanlar Halil Toker ve Ali Moeen. Pakistan: Urdu Ghar Yayınları, 2015. google scholar
 • Küçük, Cevdet. “Balkan Savaşı”. DİA. V: 23-25. Ankara: TDV, 1992. google scholar
 • Muhammedurrahman, Ceng-i Âzâdî Ke Urdu Şuerâ: 1857 tâ 1947, Pakistan: Kavm-i İdâre Berâ-yı Tahkîk-i Târîh u Sekâfet Yayınları, 1986. google scholar
 • Öke, Mim Kemal. Hilâfet Hareketleri. İstanbul: İrfan Yayınları, 2005. google scholar
 • Özaydın, Zuhal. “The Indian Muslims Red Crescent Society’s Aid to the Ottoman State During the Balkan War in 1912”. JISHIM 2 (2003): 12-18. google scholar
 • Özcan, Azmi. “Encümen-i Huddâm-ı Kâbe”. DİA. XI: 178-179. Ankara: TDV, 1995. google scholar
 • Özcan, Azmi. Pan-İslâmizm Osmanlı Devleti Hindistan Müslümanları ve İngiltere (1877-1924). Ankara: TDV, 1997. google scholar
 • Rahaman, Kazi Sufior. “The Indian Medical Mission in Turkey During the World War I”. 1914’ten 2014’e 100’üncü Yılında Birinci Dünya Savaşı’nı Anlamak. Haz. Zekeriya Türkmen, içinde 263-282. İstanbul: Harp Akademileri Yayınları, 2014. google scholar
 • Soydan, Celal. “Zafer Ali Han’ın Bağımsızlık Mücadelesi ve Türkiye Vurgusu”. İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Mecmuası 34 (2019): 31-40. google scholar
 • Soyluer, Serdal. “Balkan Savaşları Sırasında Hint Müslümanlarının Osmanlı Devleti’ne Yardım Kampanyalarının Osmanlı Basınına Yansımaları”. İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Mecmuası 13 (2011): 91-117. google scholar
 • Süren Çiftsüren, Arzu. “93 Harbi’nden Sonra Hindistan-Pakistan Alt-Kıtası’nda Urduca ve Farsça Şiirde Türkiye ve Türkler”. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, 2013. google scholar
 • Tepekaya, Muzaffer ve Leyla Kaplan. “Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri (18771923)”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2003): 147-202. google scholar
 • Toker, Halil ve Arzu Çiftsüren. He Soda Cab Se Leyla-i Khilafat Ka. Pakistan: Sanjh Yayınları, 2015. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Görgün, H. (2022). Balkan Savaşları Döneminde Hindistan Müslümanlarının Faaliyetleri. Şarkiyat Mecmuası, 0(41), 181-196. https://doi.org/10.26650/jos.1160893


AMA

Görgün H. Balkan Savaşları Döneminde Hindistan Müslümanlarının Faaliyetleri. Şarkiyat Mecmuası. 2022;0(41):181-196. https://doi.org/10.26650/jos.1160893


ABNT

Görgün, H. Balkan Savaşları Döneminde Hindistan Müslümanlarının Faaliyetleri. Şarkiyat Mecmuası, [Publisher Location], v. 0, n. 41, p. 181-196, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Görgün, Hatice,. 2022. “Balkan Savaşları Döneminde Hindistan Müslümanlarının Faaliyetleri.” Şarkiyat Mecmuası 0, no. 41: 181-196. https://doi.org/10.26650/jos.1160893


Chicago: Humanities Style

Görgün, Hatice,. Balkan Savaşları Döneminde Hindistan Müslümanlarının Faaliyetleri.” Şarkiyat Mecmuası 0, no. 41 (May. 2023): 181-196. https://doi.org/10.26650/jos.1160893


Harvard: Australian Style

Görgün, H 2022, 'Balkan Savaşları Döneminde Hindistan Müslümanlarının Faaliyetleri', Şarkiyat Mecmuası, vol. 0, no. 41, pp. 181-196, viewed 28 May. 2023, https://doi.org/10.26650/jos.1160893


Harvard: Author-Date Style

Görgün, H. (2022) ‘Balkan Savaşları Döneminde Hindistan Müslümanlarının Faaliyetleri’, Şarkiyat Mecmuası, 0(41), pp. 181-196. https://doi.org/10.26650/jos.1160893 (28 May. 2023).


MLA

Görgün, Hatice,. Balkan Savaşları Döneminde Hindistan Müslümanlarının Faaliyetleri.” Şarkiyat Mecmuası, vol. 0, no. 41, 2022, pp. 181-196. [Database Container], https://doi.org/10.26650/jos.1160893


Vancouver

Görgün H. Balkan Savaşları Döneminde Hindistan Müslümanlarının Faaliyetleri. Şarkiyat Mecmuası [Internet]. 28 May. 2023 [cited 28 May. 2023];0(41):181-196. Available from: https://doi.org/10.26650/jos.1160893 doi: 10.26650/jos.1160893


ISNAD

Görgün, Hatice. Balkan Savaşları Döneminde Hindistan Müslümanlarının Faaliyetleri”. Şarkiyat Mecmuası 0/41 (May. 2023): 181-196. https://doi.org/10.26650/jos.1160893ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim11.08.2022
Kabul28.08.2022
Çevrimiçi Yayınlanma28.10.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.