Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/jos.1164172   IUP :10.26650/jos.1164172    Tam Metin (PDF)

Bizans İmparatorluğu ve İslâm Hilâfeti Arasında Paylaşılamayan Ada: Kıbrıs (28-353/648-965)

Murat Öztürk

Hulefâ-yi Râşidîn (11-40/632-661) devrinde denizcilik faâliyetlerine çok sıcak bakılmamasına rağmen Suriye (Şâm) Vâlisi Muâviye b. Ebû Süfyân’ın (ö. 60/680) denizlerden gelebilecek tehlikelere yönelik endişeleri, 25 (645) yılında Bizans İmparatorluğu tarafından İskenderiye’ye yapılan çıkarmayla her Müslümanın hissedebildiği bir gerçeğe dönüştü. İslâm ordusunun denizlerde cihad faâliyetlerini yürütebilmeleri için daha önceden bulunduğu sefer talepleri müteaddid defa reddedilmesine rağmen ortaya çıkan yeni durumu iyi bir şekilde değerlendiren Muâviye, Hz. Osmân’dan (23-35/644-656) Kıbrıs’a harekât düzenlemek için müsâade istedi. Halifenin belirlediği şartlara uyması kaydıyla sefere çıkma iznini alan Muâviye, kendi kumandanlığında 28 (648-649) senesinde Kıbrıs’a 1.700 gemiden müteşekkil bir filoyla çıkarma düzenleyerek büyük bir galibiyet ve ganîmet elde etti. Bununla birlikte yapılan antlaşma şartlarına uyulmaması üzerine Kıbrıs Adası’na 33 (653-654) yılında 500 gemi ile ikinci bir sefer daha yapıldı ve bu harekâtın nihâyetinde adaya 12.000 kişiden müteşekkil askerî birlik yerleştirildi. Müslüman Arapların mezkûr yıllarda kazandığı iki zafer ile Akdeniz’de yeni bir devir başlamış ve 353 (965) senesinde Bizans İmparatorluğu’nun adayı ele geçirdiği zamana kadar Kıbrıs’ta ortak idâre (condominium) tesis edilmiştir. Bu çalışmada Hz. Osmân, Emevî (41-132/661- 750) ve Abbâsî Hilâfeti (132-656/750-1258) dönemlerinde gerçekleşen Kıbrıs çıkarmaları için yapılan hazırlıklar, düzenlenen seferler neticesinde vuku bulan hâdiseler, 353’e (965) kadar Bizans ile müşterek bir sûrette yürütülen adadaki ikili idâre yanında iki tarafın Kıbrıs Adası’na yönelik hâkimiyet mücâdelesi İslâm ve Hıristiyan kaynaklarının verdiği bilgiler ışığında kronolojik bir şekilde ele alınarak değerlendirilecektir.

DOI :10.26650/jos.1164172   IUP :10.26650/jos.1164172    Tam Metin (PDF)

Cyprus (28-353 AH/648-965 AD): An Island Unable to be Shared Between the Byzantine Empire and the Islamic Caliphate

Murat Öztürk

Despite the fact that maritime activities were not very warmly considered during the reign of the Rashīdūn Caliphate (11-40/632-661), the concerns the al-Shām [Syrian] governor Muʻāwiya b. Abī Sufyān (d. 60/680) had about the dangers that could come from the seas became a reality that every Muslim could feel with the landing of the Byzantine Empire in Alexandria in 25 AH (645). Muʻāwiya made a good assessment of the new situation and asked Caliph ʻUthmān b. ʻĀffān (23-35/644-656) for permission to organize an operation to Cyprus, despite his previous requests for an expedition to carry out djihādi [jihad] activities in the seas having been repeatedly rejected. Muʻāwiya did receive permission to go on an expedition, provided that he complied with the conditions set by the caliph, and organized a landing in Cyprus with a fleet of 1,700 ships under his command in 28 AH (648-649 AD), achieving a great victory and large amounts of plunder. However, once the terms of the treaty were abandoned, a second expedition was made to the island of Cyprus with 500 ships in 33 AH (653-654 AD). At the end of this operation, a military unit consisting of 12,000 people was placed on the island. With the two victories of the Muslim Arabs during this time, a new era began in the Mediterranean and condominium [joint administration] was established in Cyprus until the Byzantine Empire seized the island in 353 AH (965 AD). The present study chronologically examines and evaluates in the light of the information from Islamic and Christian sources the preparations for the Cyprus landings under Caliph ʻUthmān’s reign and during the Umayyad (41-132/661-750) and ʻAbbāsid (132-656/750-1258) Caliphates, the outcomes of these military campaigns, and the dual administration of the island with the Byzantine Empire until 353 AH (965), as well as both sides’ struggle for dominion over Cyprus.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Due to its strategic importance in the Eastern Mediterranean, Cyprus has always been an island that attracts attention. The struggles that started with the birth of Islam on the island, which apart from certain periods has never been able to have an independent administration, increased the importance of Cyprus. Due to its geographical location and military and commercial importance, the island in fact has been one area where the struggles between Muslims and Christians have been intense for centuries. In the time of Caliph ʻUmar b. al-Khaṭṭāb (13- 23/634-644), the rapid capture of Bilād al-Shām [Syria] and Egypt by Muslim armies paved the way for the birth of a new sea age in the Mediterranean. However, Caliph ʻUmar, being aware of Arabs’ inexperience with naval warfare compared to the Byzantines and Iranians, rejected Muʻāwiya b. Abī Sufyān’s request to sail following consultations, instead asking him to strengthen the coastal ports, repair their fortifications and walls, and establish permanent garrisons.

However, certain events came to pass that caused the Islamic maritime activities to reach a new stage during the reign of Caliph ʻUthmān b. ʻAffān (23-35/644-656), due to the Byzantines capture of Alexandria, which had been under Muslim rule, with a fleet of 300 ships under the command of Manuel and the help of the city’s people during the reign of Emperor Constans II (641-668 AD). Although the Muslims ended up defeating the Byzantines in the Nikiu region and reconquering the city with the efforts of ʻAmr b. al-ʻĀṣ, this situation made them realize that their easily accessible city was impossible to protect without a navy. Muʻāwiya, the governor of Damascus found the opportunity he was looking for with the Byzantine landing in Alexandria and again asked Caliph ʻUthmān for permission to run an expedition to Cyprus. The caliph gave permission for the expedition upon acceptance of the conditions he’d put forth.

After completing the necessary preparations, Muʻāwiya appointed ʻAbd al-Allāh b. Qays as the commander for this expedition, and the Islamic navy moved from Acre to the island of Cyprus at the end of winter in 28 AH (possibly 29 AH; 648-649 AD). The governor (Arkhon) of Cyprus understood he could not repel Muslim forces of such great numbers and power and sued for peace once his people found this appropriate. When the people of Cyprus failed to comply with the treaty in 33 A.H., Muʻāwiya organized another expedition to Cyprus with 500 ships and recaptured the island in 653-654 AD [35 or 37 AH].

While the navy had been strengthened and some military attempts been made in the Mediterranean during the reign of Muʻāwiya, who would become the head of state after Caliph ʻAlī b. Abī Ṭālib (35-40/656-661), military expeditions would then come to a standstill during the reign of his son, Yazīd I b. Muʻāwiya I (60-64/680-683) and Muslims left Cyprus. During the reign of ʻAbd al-Malik b. Marwān I (65-86/685-705), who came to the throne during a period of turmoil in the state, the Umayyads entered the recovery phase and an agreement was made between the Byzantine Emperor Justinian II (685-695 and 705-711) and the Umayyad Caliph ʻAbd al-Malik b. Marwān I. According to this treaty, the island of Cyprus was to remain joint property shared between the Umayyads and the Byzantines.

During the ʻAbbāsid period when Muslims began to search for political renewal, the capital moved from Damascus to Baghdād. At the same time, the center of power also moved from Egypt and Syria, which were on the Mediterranean coast, to the inner parts of Western Asia with Baghdād at the center as a political sphere of influence during the Umayyad rule. Relocating the capital to Baghdād not only distanced the state from the Mediterranean, but also caused the caliphate army to form more effectively as ground forces. However, during the ʻAbbāsid period, naval activities were carried out in the Mediterranean within the scope of the struggle against Byzantium, and in this sense, Cyprus changed hands between Muslims and Byzantines at various times.

This study will chronologically evaluate in light of the information presented by Islamic and Christian sources the preparations for the Cyprus expeditions that started during the reign of Caliph ʻUthmān, the events that took place as a result of these first campaigns, the bilateral administration on the island that had been carried out jointly with Byzantium until 353 AH (965 AD), and the two sides’ struggle for dominance over the island of Cyprus. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • el-Adevî, İbrahim A. “Neş’etü esâtîli’d-düveli’l-'Arabiyye fî şarki’l-Bahri’l-Mütavassıt”. el-Mecelle 19 (1958): 37-44. google scholar
 • Agapius. Kitab al-Unvan-Histoire Üniverselle. Fransızca trc. Alexandre Vasiliev. II. Kısım. Patrologia Orientalis. VIII. Paris: 1912. google scholar
 • Aycan, İ. “Ebü’l-A‘ver”. DİA. X: 295. İstanbul: TDV, 1994. google scholar
 • Aydın, H. “Bizans Kaynağı Theophanes Confessor’un Kroniğinde Türkler: 284-813 (Açıklama, İnceleme, Değerlendirme)”. Yüksek Lisans tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, 2013. google scholar
 • Belâzürî. Fütûhu’l-Büldân-Ülkelerin Fetihleri. Türkçe trc. Mustafa Fayda. İstanbul: 2013. google scholar
 • Beihammer, A. D. “Zypern und die Byzantinisch-Arabische Seepolitik vom 8. bis zum Beginn des 10. Jahrhunderts”. Aspects of Arab Seafaring: An Attempt to Fill in The Gaps of Maritime History. ed. Yacoub Yousef al-Hijji ve Vassilios Christides, içinde 41-62. Atina: 2002. google scholar
 • Beihammer, A. D. “The First Naval Campaign of the Arabs against Cyprus (649, 653): A Reexamination of the Oriental Source Material”. Graeco-Arabica IX-X. (2004): 47-68. google scholar
 • Brooks, E. W. “The relations between the empire and Egypt from a new Arabic Source”, Byzantine Zeitschrift 22/2. (1913): 381-391. google scholar
 • Brooks, E. W. “The Struggle With the Saracens (717-867)”. The Cambridge Medieval History. IV. içinde 119-138. New York: 1923. google scholar
 • Christides, V. The Image of Cyprus in the Arabic Sources. Nicosia: 2006. google scholar
 • Christides, V. “The Coastal Towns of Bilad al-Sham at the Time of the Râshidûn (632-661). Defence and Trade”. Epeteris tou Kentrou Epistemonikon Ereunon 13-16 (1984-1987). Atina: 1988, 49-62. google scholar
 • Christides, V. “Arab-Byzantine Struggle in the Sea: Naval Tactics (7th-11th Centuries A. D.): Theory and Practice”. google scholar
 • Aspects of Arab Seafaring: An Attempt to Fill in the Gaps of Maritime History. ed. Yacoub Yousef al-Hijji ve Vassilios Christides, içinde 87-103. Atina: 2002. google scholar
 • Christides, V. “The Second Arab Siege of Constantinople (717-718?): Logistics and Naval Power”. Bibel, Byzanz und Christlicher Orient. ed. D. Bumazhnov, E. Grypeou vd., içinde 511-535. Leuven: Peeters, 2011. google scholar
 • Christides, V. “Navies, Islamic”. Dictionary of the Middle Ages. IX: 73-78. New York: 1989. google scholar
 • Clot, Andre. Harun Reşidve AbbasilerDönemi. Türkçe trc. Nedim Demirtaş. İstanbul: 2007. google scholar
 • Constantine the Jew. De S. Constantino. ed. Hippolytus Delehaye ve Paulus Peeters. Acta Sanctorum. (Novembris) IV, Bruxellis: 1925. google scholar
 • Constantine Porphyrogenitus. De Administrando Imperio. İngilizce trc. R. J. H. Jenkins. Washington: 1967. google scholar
 • Constantinos Porphyrogennetos. De Thematibus. ed. A. Pertusi. Citta del Vaticano: 1952. google scholar
 • Constantinos Porphyrogenitius. De Ceremoniis. İngilizce trc. Ann Moffatt-Maxeme Tall. The Book of Ceremonies. Leiden: Brill, 2012. google scholar
 • Demirkent, Işın. “Bizans”. DİA. VI: 230-244. İstanbul: TDV, 1996. google scholar
 • Demirkent, Işın. “Kıbrıs (Tarih)”. DİA. XXV: 371-374. İstanbul: TDV, 2002. google scholar
 • Dikigoropoulos, A. I. “Cyprus ‘betwixt Greeks and Saracens’A.D. 647-965”. Doktora tezi. Oxford University, 1961. google scholar
 • Dionysius of Tel-Mahre. The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles. İngilizce trc. Andrew Palmer. Liverpool: 1993. google scholar
 • Dolley, R. H. “A Forgotten Byzantine Conquest of Kypros”, Bulletin de l’Academie Royale de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques (5th Series) XXXIV (1948): 209-224. google scholar
 • Ebü’l-Ferec. Abû’l Farac Tarihi. Türkçe trc. Ömer Rıza Doğrul. I. Ankara: 1945. google scholar
 • Ebü’l-Fidâ. el-Muhtasarfî târihî’l-beşer. nşr. Muhammed Zeynuhum 'Azab vd. I-II. Kahire: t.y. google scholar
 • Ebü’l-Kâsım ibn Abdülhakem. Fütûhu Mısr ve’l-Mağrib. nşr. Abdülmü‘nim Âmir. Kahire: t. y. google scholar
 • Elijah Bar Shinajah (İngilizce Elias of Nisibis). La Chronographie d’Elie Bar-Sinaya. Fransızca trc. Louis-Joseph Delaporte. Paris: 1910. google scholar
 • Elmakias, A. The Naval Commanders of Early Islam. İngilizce trc. Limor Yungman. Gorgios Press: 2018. google scholar
 • Eutychius Patriarchae Alexandrini. Annales. Latince trc. Pococke. CXI. Patrologia Graeca, Paris: 1863. google scholar
 • Fahmy, ‘A. M. Muslim Sea-Power in the Eastern Mediterranean from the Seventh to the Tenth CenturyA.D. (Studies in Naval Organisation). London: 1950. google scholar
 • Fayda, M. “Cerâcime”. DİA. VII: 389-390. İstanbul: TDV, 1993. google scholar
 • Geçer, Alper. “Theophanes Confessor’un Kronik’inde İslam Sonrası Dönemde Araplar (M.S. 602-813)”. Yüksek Lisans tezi. Bilecek Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018. google scholar
 • Gregoire, H. ‘‘Saint Demetrianos, eveque de Chytri (ile de Chypre)’’. Byzantinische Zeitschrift XVI (1907): 204-240. google scholar
 • Groot, A. H. De. “Kubrus”. EI2. V: 301-309. Leiden: Brill, 1986. google scholar
 • Gürsoy, C. R. “Kıbrıs”. DİA. XXV: 370-371. Ankara: TDV, 2002. google scholar
 • Hamîdullah, Muhammed. Muslim Conduct ofState. Lahore: 1977. google scholar
 • Hill, George. A History of Cyprus. I. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. google scholar
 • Hourani, G. F. Arab Seafaring. Princeton: 1995. google scholar
 • Ioannes (John) Kaminiates. The Capture of Thessaloniki. İngilizce trc. David Frendo ve Athanasios Fotiou. Perth: 2000. google scholar
 • Itinera Hierosolymitana et Descriptiones Terrae Sanctae: Bellis Sacris Anteriora. ed. Titus Tobler-Augustus Molinier. I. Geneva: 1879. google scholar
 • İbn Asâkir. Târîhu medîneti Dımaşk, nşr. Muhibbüddin Ebî Saîd Ömer b. Garâme el-Amrevî. XXVI. Beyrut: 1995. google scholar
 • İbn A‘sem el-Kûfî. Kitâbü’l-Fütûh. nşr. ‘Ali Şîrî. II. Beyrut: 1411. google scholar
 • İbn Haldûn. Mukaddime. Türkçe trc. Süleyman Uludağ. I. İstanbul: 2005. google scholar
 • İbn Havkal. Sûretü’l-Arz. Türkçe trc. Ramazan Şeşen. 10. Asırda İslâm Coğrafyası. İstanbul: 2014. google scholar
 • İbn Kesîr. el-Bidâye ve’n-nihâye. Türkçe trc. Mehmet Keskin. VII, X. İstanbul: 1994. google scholar
 • İbn Nübâte. Serhu’l-‘Uyûn fi Şerh-i Risâle-i İbn Zeydûn. nşr. Muhammed Ebü’l-Fazl İbrahim. Kahire: 1964. google scholar
 • İbn Rüşd. el-Beyân ve’t-Tahsîl. nşr. Muhammed el-Arâyişî ve Ahmed el-Hebâbî. XVII. Beyrut: 1988. google scholar
 • İbn Tağrîberdî. en-Nücûmü’z-zâhire fî mülûki Mısr ve’l-Kahire. nşr. Heyet. I-II. Kahire: t. y. google scholar
 • İbnü’l-Esîr. İslâm Tarihi İbnü’l-Esîr el-Kâmil fi’t-târih Tercümesi. Türkçe trc. Beşir Eryarsoy. II. İstanbul: 1986. google scholar
 • İbnü’l-Esîr. İslâm Tarihi İbnü’l-Esîr el-Kâmil fi’t-târih Tercümesi. Türkçe trc. Ahmet Ağırakça. III. İstanbul: 1986. google scholar
 • İbnü’l-Esîr. İslâm Tarihi İbnü’l-Esîr el-Kâmil fi’t-târih Tercümesi. Türkçe trc. Yunus Apaydın. V. İstanbul: 1986. google scholar
 • İbnü’l-Esîr. İslâm Tarihi İbnü’l-Esîr el-Kâmil fi’t-târih Tercümesi. Türkçe trc. Abdullah Köşe. VI. İstanbul: 1986. google scholar
 • İstahrî. Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-Memâlik. Türkçe trc. Murat Ağarı. Ülkelerin Yolları. İstanbul: 2015. google scholar
 • Jenkins, R. J. H. “The Mission of St. Demetrianus of Cyprus to Bagdad”. Studies on Byzantine History of the 9th and 10th Century. içinde 367-275. London: 1970. google scholar
 • Jenkins, R. J. H. “A Note on the “Letter to The Emir” of Nicholas Mysticus”. Studies on Byzantine History of the 9th and 10th Century. içinde 399-401. London: 1970. google scholar
 • Jenkins, R. J. H. “Cyprus between Byzantium and Islam A. D. 685-965”. Studies on Byzantine History of the 9th and 10th Century. içinde 1006-1014. London: 1970. google scholar
 • John Skylitzes. A Synopsis of Byzantine History 811-1057. İngilizce trc. John Wortley. Cambridge: 2010. google scholar
 • Kazhdan, Alexander. “Constantine the Jew”. The Oxford Dictionary of Byzantium. I:506-507. New York-Oxford: Oxford University Press, 1991. google scholar
 • Khalilieh, H. S. Islamic Maritime Law-An Introduction. Leiden: Brill, 1998. google scholar
 • Kılıç, Ü. “Yezid b. Muaviye”. Doktora tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999. google scholar
 • el-Kindî. Kitâbü’l-Vülât ve Kitâbü’l-Kudât. nşr. R. Guest. Kahire: t.y. google scholar
 • Koçhan, N. “Kyzikos, Hellespontus’ta Bir Eyalet Merkezi”. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 31 (2013): 69-91. google scholar
 • Koçuk, İ. “İznik Bizans Devleti Tarihi Kuruluş Devri (1204-1214)”. Yüksek Lisans tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017. google scholar
 • Kudâme b. Ca‘fer. Kitâbü’l-Harâc. Türkçe trc. Ramazan Şeşen. İstanbul: 2018. google scholar
 • Kyrris, Costas P. “The Nature of the Arab-Byzantine Relation in Cyprus from the Middle of the 7th to the Middle of the 10th Century A. D.”. Graeco-Arabicas III, (1984): 149-175. google scholar
 • Leo VI. The Taktika of Leo VI. İngilizce trc. George T. Dennis. Washington: 2010. google scholar
 • Lewis, Archibald R. Naval Power and Trade in the Mediterranean A. D. 500-1100. Princeton-New Jersey: 1951. google scholar
 • Lewis, Archibald R. ve Timothy J. Runyan. European Naval and Maritime History, 300-1500. Bloomington: 1990. google scholar
 • Lewis, Archibald R. “Byzantine and Moslem Shipping in the Mediterranean, 500-1250”. The American Neptune 47 (1987): 157-167. google scholar
 • Makdisî. Ahsenü’t-tekasmfîma'rifeti’l-ekalîm. Kahire: 1991. google scholar
 • Makrîzî. el-Mevâ 'iz ve ’l-i ‘tibâr bi-(fî) zikri ’l-httat ve ’l-âsâr. nşr. Muhammed Zeynühüm ve Mediha eş-Şarkâvî. I. Kahire: 1998. google scholar
 • Mazzaoui, M. M. “The Conquest of Alexandria according to the Early Arab Historians: A Critical Appraisal”. Graeco-Arabica V (1993): 167-175. google scholar
 • Mes‘ûdî.Mürûcü’z-zeheb ve me'âdinü’l-cevher (fî tühafi’l-eşrâf mine’l-mülûkve ehli’d-dirâyât). nşr. Kemâl Hasan Mer‘î. IV. Beyrut: 2005. google scholar
 • Metcalf, D. M. Byzantine Cyprus 491-1191. Nicosia: 2009. google scholar
 • Nicholas I Patriarch of Constantinople Letters. İngilizce trc. R. J. H. Jenkins ve L. G. Westerink. Washington: 1973. google scholar
 • Nikephoros Patriarch of Constantinople. Short History. Metin-Tercüme-Açıklamalar Cyril Mango. Washington: 1990. google scholar
 • Nüveyrî. Nihâyetü’l-ereb fî fünûni’l-edeb. nşr. Necib Mustafa Fevvaz-Hikmet Kışli Fevvaz. XIX, XXI. Beyrut: 2004. google scholar
 • Odetallah, R. K. “The Two Arab Conquests of Alexandria (22/642 and 25/645)”. Treasures ofArab-Byzantion Navigation. içinde 108-114. Atina: 2004. google scholar
 • Ostrogorsky, G. Bizans Devleti Tarihi. Türkçe trc. Fikret Işıltan. Ankara: 1999. google scholar
 • Özkaya, H. “Ktbrts’ta Hâkimiyet Mücadelesi (648-1571)”. Yüksek Lisans tezi. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2015. google scholar
 • Öztürk, M. “Fâttmîler’in Deniz Gücü ve Akdeniz Hâkimiyeti”. Doktora tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012. google scholar
 • Öztürk, M. “Bar Hebraeus’un Kronografyası’nda Denizler Bahsi (Akdeniz-Kızıldeniz-Basra Körfezi-Karadeniz)”, Sosyal Bilimler Araşttrmalart Dergisi 14/2. (2019): 605-622. google scholar
 • Öztürk, M. “«İhtiyat mı? Korku mu?» Hz. Ömer’in (13-23/634-644) Deniz ve Denizciliğe Bakışı”. Tarih Dergisi 72. (2020): 21-43. google scholar
 • Öztürk, M. “Hz. Osmân Dönemi (23-35/644-656) Denizcilik Faaliyetleri”, FSM İlmî Araşttrmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. 18 (2021): 195-230. google scholar
 • Öztürk, M. “Müslüman Arapların Selânik Kuşatması ve Zaptı (904)”, İstanbul Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Araşttrmalart Dergisi. ed. Murat Öztürk. 37 (2021): 17-44. google scholar
 • Öztürk, M. “Emevîler (41-132/661-750) Döneminden 353 (965) Yılına Kadar İslâm Donanmasının Kıbrıs’a Düzenlediği Seferler ve Adadaki Müşterek Hâkimiyete Dâir Bâzı Tespitler”. ed. Zeki AKÇAM. Fethinin 450. Ytltnda Ktbrts Adast. içinde 17-46, İstanbul: 2022. google scholar
 • Paulus Diaconus. Historia Miscella. ed. J. P. Migne. kısım I, Patrologia Latina, XCV. google scholar
 • Pirenne, H. Ortaçağ Kentleri. Türkçe trc. Şadan Karadeniz. İstanbul: 2000. google scholar
 • Pirenne, H. Hz. Muhammed ve Charlemagne. Türkçe trc. Mehmet Ali Kılıçbay. Ankara: 2006. google scholar
 • Planhol, X. D. “Islam and the Sea, The Causes of a Failure”. Interpreting Islam. ed. Hastings Donnan, içinde 130-149. London: 2002. google scholar
 • Pryor, J. H. ve Elizabeth M. Jeffreys. TheAge ofAPOMQN, TheByzantineNavy ca 500-1204. Leiden: Brill, 2006. google scholar
 • Runciman, S. “Deniz Kuvvetinin Ortaçağ Tarihindeki Rolü”. III. Türk Tarih Kongresi (Ankara 15-20 Kasım 1943). içinde 156-164. Ankara: 1948. google scholar
 • Rûsan, M. A. “Neş’etü tatavvuri’l-ustûli’l-İslâmî fi zamâni Halife Osmân b. Affân”, Mecelletü Mişkât li’l-‘Ulûmû’l-İçiimaıiyy/e ve’l-İnsaniyye 2/1. (2015): 57-86. google scholar
 • Sâlim, A. Târîhu’l-Bahriyyeti’l-İslâmiyye fi Mısr ve’ş-Şâm. Beyrut: 1981. google scholar
 • Sebeos. The Armenian Hisiory Aiiribuied io Sebeos. İngilizce trc. ve notlar, R. W. Thomson. tarihî hadiselerle ilgili yorumlar, James Howard-Johnston. Liverpool: 1999. google scholar
 • Süryânî Mihail. Chronique de Michel le Syrien-Pairiarche Jacobiie d’Aniioche (1166-1199). Fransızca trc. J. B. Chabot. II. Paris: 1901. google scholar
 • Şahin, Seyhun. “VI. ve VII. Yüzyıllarda Kıbrıs”. Yüksek Lisans tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006. google scholar
 • Wiet, G. L’Egypie Arabe. Paris: 1937. google scholar
 • Wolff, Robert Lee. “Romania: The Latin Empire of Constantinople”. Speculum XXIII-I. (1948): 1-34. google scholar
 • Taberî. Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk. nşr. Muhammed Ebû’l-Fazl İbrahim. IV, VI, VII, VIII. Kahire: t. y. google scholar
 • Theophanes Confessor. The Chronicle of Theophanes, An English Translaiion of Anni Mundi 6095-6305 (A. D. 602-813). İngilizce trc. Harry Turtledove. Philadelphia: 1982. google scholar
 • Theophanes Confessor. Chronographia. İngilizce trc. Cyril Mango-Roger Scott. Oxford: 1997. google scholar
 • Umar, Bilge. Türkiye’de Tarihsel Adlar. İstanbul: 1993. google scholar
 • Thompson, Ambler. Guide for ihe Use of ihe Iniernaiional Sysiem of Uniis (SI). Gaithersburg: 2008. google scholar
 • Yahyâ b. Saîd el-Antâkî. Târîhu’l-Aniâkî. nşr. Ömer Abdüsselâm Tedmürî. Trablus: 1990. google scholar
 • Ya‘kubî. Târîhu’l-Ya'kûbî. nşr. Muhammed Sâdık Bahrülulum. II. Necef: 1964. google scholar
 • Yâkut el-Hamevî. Mu'cemü’l-büldân. nşr. Heyet. III. Beyrut: 1977. google scholar
 • Zavagno, Luca. “Two hegemonies, one island: Cyprus as a “Middle Ground” between the Byzantines and the Arabs (650-850 A. D.)”. Reii Medievali Rivisia 14/2. (2012): 1-31. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Öztürk, M. (2022). Bizans İmparatorluğu ve İslâm Hilâfeti Arasında Paylaşılamayan Ada: Kıbrıs (28-353/648-965). Şarkiyat Mecmuası, 0(41), 267-304. https://doi.org/10.26650/jos.1164172


AMA

Öztürk M. Bizans İmparatorluğu ve İslâm Hilâfeti Arasında Paylaşılamayan Ada: Kıbrıs (28-353/648-965). Şarkiyat Mecmuası. 2022;0(41):267-304. https://doi.org/10.26650/jos.1164172


ABNT

Öztürk, M. Bizans İmparatorluğu ve İslâm Hilâfeti Arasında Paylaşılamayan Ada: Kıbrıs (28-353/648-965). Şarkiyat Mecmuası, [Publisher Location], v. 0, n. 41, p. 267-304, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Öztürk, Murat,. 2022. “Bizans İmparatorluğu ve İslâm Hilâfeti Arasında Paylaşılamayan Ada: Kıbrıs (28-353/648-965).” Şarkiyat Mecmuası 0, no. 41: 267-304. https://doi.org/10.26650/jos.1164172


Chicago: Humanities Style

Öztürk, Murat,. Bizans İmparatorluğu ve İslâm Hilâfeti Arasında Paylaşılamayan Ada: Kıbrıs (28-353/648-965).” Şarkiyat Mecmuası 0, no. 41 (May. 2023): 267-304. https://doi.org/10.26650/jos.1164172


Harvard: Australian Style

Öztürk, M 2022, 'Bizans İmparatorluğu ve İslâm Hilâfeti Arasında Paylaşılamayan Ada: Kıbrıs (28-353/648-965)', Şarkiyat Mecmuası, vol. 0, no. 41, pp. 267-304, viewed 28 May. 2023, https://doi.org/10.26650/jos.1164172


Harvard: Author-Date Style

Öztürk, M. (2022) ‘Bizans İmparatorluğu ve İslâm Hilâfeti Arasında Paylaşılamayan Ada: Kıbrıs (28-353/648-965)’, Şarkiyat Mecmuası, 0(41), pp. 267-304. https://doi.org/10.26650/jos.1164172 (28 May. 2023).


MLA

Öztürk, Murat,. Bizans İmparatorluğu ve İslâm Hilâfeti Arasında Paylaşılamayan Ada: Kıbrıs (28-353/648-965).” Şarkiyat Mecmuası, vol. 0, no. 41, 2022, pp. 267-304. [Database Container], https://doi.org/10.26650/jos.1164172


Vancouver

Öztürk M. Bizans İmparatorluğu ve İslâm Hilâfeti Arasında Paylaşılamayan Ada: Kıbrıs (28-353/648-965). Şarkiyat Mecmuası [Internet]. 28 May. 2023 [cited 28 May. 2023];0(41):267-304. Available from: https://doi.org/10.26650/jos.1164172 doi: 10.26650/jos.1164172


ISNAD

Öztürk, Murat. Bizans İmparatorluğu ve İslâm Hilâfeti Arasında Paylaşılamayan Ada: Kıbrıs (28-353/648-965)”. Şarkiyat Mecmuası 0/41 (May. 2023): 267-304. https://doi.org/10.26650/jos.1164172ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim19.08.2022
Kabul23.09.2022
Çevrimiçi Yayınlanma28.10.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.