Derleme


DOI :10.26650/mcd2022-1178813   IUP :10.26650/mcd2022-1178813    Tam Metin (PDF)

Deneysel Çalışmalar Özelinde Vergi Uyumu Literatürüne Kısa Bir Bakış

Erhan Çelikİsa Sağbaş

Mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini, vergi kanun ve düzenlemelerine uygun olarak tam ve zamanında yerine getirmeleri vergi uyumu olarak adlandırılmaktadır. Vergi uyumu konusunda gerçekleştirilen çalışmalarda daha çok nicel yöntemler arasında yer alan anket ve deney yöntemlerinden yararlanıldığı görülmektedir. Araştırmacılar açısından anket yöntemi oldukça yaygın ve bilinen bir yöntemdir. Deney yöntemi ise nispeten daha az bilinen bir yöntemdir. Özellikle ülkemizde gerçekleştirilen vergi uyumu araştırmalarında daha çok anket yönteminden yararlanıldığı dikkat çekmektedir. Uluslararası literatürde ise hem anket hem de deney yönteminden yararlanan birçok çalışmaya rastlamak mümkündür. Deneylerde bireylerin davranışları doğrudan gözlemlenebildiğinden son yıllarda deneysel çalışmaların sayısı artmıştır. Vergi uyumu konusunda, ülkemizde ve yurtdışında kapsamlı bir literatür bulunmasına rağmen laboratuvar deneyi anlamında ülkemizde nadir çalışmaların olduğu söylenebilir. Vergi uyumu konusunda ülkemizde gerçekleştirilen deneysel çalışmaların hem niceliğinin hem de niteliğinin arttırılabilmesi amacıyla bu çalışmada, deneysel çalışmalar hakkında bilgi vermek ve Türkçe literatüre bir katkı sunabilmek amaçlanmıştır. Deneylerde toplumun tüm kesiminden bireyler yer alabildiği gibi öğrencilere de yer verildiği görülmektedir. Bu çalışmada ise sadece öğrencilerin denek olarak yer aldığı deneysel çalışmaların literatür taraması yapılmıştır. Bulgular; vergi oranlarının artışının vergi uyumunu azalttığını, denetim oranlarının artışının vergi uyumunu artırdığını ve mükellefin vergi idaresine güven düzeyinin artışının vergi uyumunu artırdığını ortaya koymaktadır.

JEL Classification : H26 , C91 , C92 , D9
DOI :10.26650/mcd2022-1178813   IUP :10.26650/mcd2022-1178813    Tam Metin (PDF)

A Brief Overview of the Tax Compliance Literature Specific to Experimental Studies

Erhan Çelikİsa Sağbaş

Tax compliance is the complete and timely fulfillment of taxpayers’ tax obligations as per tax laws and regulations. Notably, the survey method has mainly been used in the tax compliance studies conducted in Turkey.  In the international literature, many studies can be encountered that used both survey and experimental methods. Despite the comprehensive literature on tax compliance in Turkey and the international literature, studies on tax compliance in Turkey involving laboratory experiments can be said to be rare. This study aims to provide information about experimental studies and contribute to the Turkish literature in order to increase both the quantity and quality of experimental studies carried out in Turkey on tax compliance. This study only performs a literature review of experimental studies in which students have taken part as subjects. The study results reveal increases in tax rates to reduce tax compliance, increases in audit rates to increase tax compliance, and increases in the level at which taxpayers trust the tax administration to increases tax compliance.

JEL Classification : H26 , C91 , C92 , D9

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


For states to fulfill their duties, taxpayers must accurately declare their taxable income and pay their taxes in full and on time. However, maintaining this process as envisaged is not always possible. What hinders the process is taxpayers’ tax avoidance and tax evasion behaviors, and occasionally the failure of governments to design tax systems successfully. Since the existence of states and taxes, much research has been done and continues to be done to detect and eliminate these problems. In this context, the first study to theoretically investigate individuals’ decisions to evade taxes using the economic model belongs to Allingham and Sandmo (1972), and the first study to investigate tax compliance with an applied method (i.e., the experimental method) belongs to Friedland, Maital and Rutenberg (1978), both of which are considered pioneering studies in their field.

The survey and experimental methods are both quantitative methods and are seen to be primarily used in studies on tax compliance. The questionnaire method is a common well-known method for researchers, while the experimental method is a relatively lesser-known method regarding tax compliance. The survey method is noteworthily the one used the most in tax compliance studies conducted in Turkey. Comprehensive studies are found in the international literature to consist of both the survey and experimental methods, with the experimental studies from Secilmis (2010) and Arıman (2020) being rare studies on taxation in Turkey. This study aims to provide information about experimental studies and to contribute to the Turkish literature in order to increase both the quantity and quality of the experimental studies carried out in Turkey on tax compliance.

Students are primarily involved in experiments, and whether or not students are representative of taxpayers is a crucial issue of debate (Harrison & List, 2004, p. 1016). A laboratory experiment was conducted to compare the behaviors of student and non-student subjects regarding tax compliance. The findings show the students’ behavioral responses to be essentially the same as those of the non-students in the same experiments (Alm, Bloomquist, & McKee, 2015, p. 1183).

This study has conducted a literature review and provided a summary of the studies that have been carried out on taxes in Turkey using the survey method. The study then presents a detailed literature review of the experimental studies that have been carried out with students. The findings from the experimental studies mostly state increases in tax rates to reduce tax compliance, increases in audit rates to increase tax compliance, increases in the level at which taxpayers trust the tax administration to increase tax compliance, men to have lower tax compliance levels than women, and individual tax compliance levels to be similar for those in the same social group. 

Another remarkable finding is that behavioral theories and factors such as prospect theory have also been included in tax compliance experiments.

The national and international literature is full of studies on tax compliance that have used the survey method. However, the studies carried out using experimental methods on this subject are notably pretty weak in the literature of Turkey compared to the international literature. This study was carried out as a literature review and is expected to contribute to Turkey’s existing literature. Meanwhile, some problems can be encountered, such as the cost of establishing a laboratory in order to conduct laboratory experiments, the difficulties un using the experimental design and in identifying and reaching subjects suitable for a study, and the lack of a sufficient number of guiding studies in Turkey regarding behavioral finance. Despite all these shortcomings, applying experimental methods in tax studies that are planned to be carried out in Turkey can evidently make significant contributions to the literature. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Aktan, C. C. (2012). Vergi psikolojisinin temelleri ve vergi ahlakı. C. C. Aktan, A. Kesik ve D. Dileyici (Ed.), Yeni Maliye Değişim Çağında Kamu Maliyesi: Yeni Trendler, Yeni Paradigmalar, Yeni Öğretiler, Yeni Perspektifler kitabı içinde (s. 167-181). Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yayın No: 2012/420, Ankara: Hermes Matbaacılık. google scholar
 • Allingham, M., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. Journal of Public Economics, 1(3-4), 323-338. google scholar
 • Alm, J. (1988). Compliance costs and the tax avoidance-tax evasion decision. Public Finance Quarterly, 16(1), 3166. google scholar
 • Alm, J. (2012). Measuring, Explaining, and controlling tax evasion: lessons from theory, experiments, and field studies. International Tax and Public Finance, 19(1), 54-77. google scholar
 • Alm, J. (2019). What motivates tax compliance?. Journal of Economic Surveys, 33(2), 353-388. google scholar
 • Alm, J., & Kasper, M. (2020b). Laboratory Experiments. Working Papers 2008, Tulane University, Department of Economics. google scholar
 • Alm, J., & McKee, M. (2006). Audit certainty, audit productivity, and taxpayer compliance. National Tax Journal, 59(4), 801-816. google scholar
 • Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do Ethics matter? Tax compliance and morality. Journal of Business Ethics, 101(4), 635-651. google scholar
 • Alm, J., Bernasconi, M., Laury, S., Lee, D. J., & Wallace, S. (2017). Culture, compliance, and confidentiality: taxpayer behaviorin the United States and Italy. Journal of Economic Behavior & Organization, 140, 176-196. google scholar
 • Alm, J., Bloomquist, K. M., & McKee, M. (2015). On the external validity of laboratory tax compliance experiments. Economic Inquiry, 53(2), 1170-1186. google scholar
 • Alm, J., Bruner, D., & McKee, M. (2016). Honesty and Dishonesty in taxpayer communications in an enforcement regime. Journal of Economic Psychology, 56, 85-96. google scholar
 • Alm, J., Cherry, T. L., Jones, M., & McKee, M. (2010). Taxpayer information assistance services and tax reporting behavior. Journal of Economic Psychology, 31(4), 577-586. google scholar
 • Alm, J., Deskins, J., & McKee, M. (2009a). Do individuals comply on income not reported by their employer?. Public Finance Review, 37(2), 120-141. google scholar
 • Alm, J., Enami, A. & McKee, M. (2020a). Who responds? Disentangling the effects of audits on ındividual tax compliance behavior. Atlantic Economic Journal, 48, 147-159. google scholar
 • Alm, J., Jackson, B. R., & McKee, M. (1992a). Estimating the determinants of taxpayer compliance with experimental data. National Tax Journal, 45(1), 107-114. google scholar
 • Alm, J., Jackson, B. R., & McKee, M. (2009b). Getting the word out: Increased enforcement, audit ınformation dissemination, and compliance behavior. Journal of Public Economics, 93(3-4), 60-84. google scholar
 • Alm, J., McClelland, G. H., & Schulze, W. D. (1992b). Why do people pay taxes?. Journal of Public Economics, 48(1), 21-38. google scholar
 • Alm, J., Sanchez, I., & de Juan, A. (1995). Economic and noneconomic factors in tax compliance. Kyklos, 48(1), 3-18. google scholar
 • Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax Compliance. The Journal of Economic Literature, 36(2), 818-860. google scholar
 • Arıman, Y. (2020). Ortaokul ve lise öğrencilerinin kamu harcaması bilinçlerinin tespitine ve geliştirilmesine yönelik bir deney. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(3), 925-938. google scholar
 • Arzadun, P., Mora-Esquivel, R., & SoHs, M. (2020). The effect of knowing how tax money is spent and the distance with tax revenue’s potential beneficiaries on tax compliance. Revista Academia & Negocios, 6(1), 71-84. google scholar
 • Baldry, J. C. (1987). Income tax evasion and the tax schedule: Some experimental results. Public Finance, 42(3), 357-383. google scholar
 • Ball, S. B., & Cech, P. A. (1996). Subject pool choice and treatment effects in economic laboratory research. Research in Experimental Economics, 6, 239-92. google scholar
 • Barbuta-Mişu, N. (2011). A review of factors for tax compliance. Economics and Applied Informatics, 1, 69-76. google scholar
 • Bayraklı, H. H., Saruç, N. T. ve Sağbaş, İ. (2004, Mayıs). Vergi kaçırmayı etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve vergi kaçaklarının önlenmesi: Anket Çalışmasının Bulguları.19. Maliye Sempozyumunda sunulan tam metin bildiri, Erişim adresi: http://www.maliyesempozyumu.org/wp-content/uploads/2017/10/Maliye-Sempozyumu_19_224_279.pdf google scholar
 • Beck, P. J., Davis, J. S., & Jung, W. O. (1991). Experimental evidence on taxpayer reporting behavior. The Accounting Review, 66(3), 535-558. google scholar
 • Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. The Journal of Political Economy, 76(2), 169217. google scholar
 • Becker, W., Buchner, H. J., & Sleeking, S. (1987). The impact of public transfer expenditures on tax evasion: An experimental approach. Journal of Public Economics, 34(2), 243-252. google scholar
 • Beer, S., Kasper, M., Kirchler, E., & Erard, B. (2020). Do audits deter future noncompliance? Evidence on self-employed taxpayers. CESifo Economic Studies, 66(3), 248-264. google scholar
 • Benjamini, Y., & Maital, S. (1985). Optimal Tax Evasion and Optimal Tax Policy. In W. Gartner & A. Wenig (Eds.), The Economics of the Shadow Economy (Springer, Berlin) (pp. 245-264). Studies in Contemporary Economics, Vol 15. Springer, Berlin: Heidelberg. google scholar
 • Bernasconi, M., & Bernhofer, J. (2020). Catch me if you can: Testing the reduction of compound lotteries axiom in a tax compliance experiment. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 84, 1-14. google scholar
 • Bigoni, M., Camera, G., & Casari, M. (2013). Strategies of cooperation and punishment among students and clerical workers. Journal of Economic Behavior & Organization, 94, 172-182. google scholar
 • Bilgin, C. (2014). Determinants of tax morale in Spain and Turkey: An empirical analysis. European Journal of Government and Economics, 3(1), 60-74. google scholar
 • Bilgin, C. ve Kaynar-Bilgin, H. (2014). Türkiye ve Avrupa Birliği’nde vergi ahlakının belirleyicileri. Sakarya İktisat Dergisi, 3(3), 113-144. google scholar
 • Blaufus, K., Bob, J., & Otto, P. E. (2014). The effect of tax privacy on tax compliance: An experimental investigation. Arqus Discussion Paper, No. 164, Berlin: Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre. google scholar
 • Blaufus, K., Braune, M., Hundsdoerfer, J., & Jacob, M. (2015). Does legality matter? The case of tax avoidance and evasion. Diskussionsbeitrage, No.2015/23, Freie UniversitâtBerlin: Fachbereich Wirtschaftswissenschaft. google scholar
 • Blaufus, K., Braune, M., Hundsdoerfer, J., & Jacob, M. (2016). Does legality matter? The case of tax avoidance and evasion. Journal ofEconomic Behavior and Organization, 127, 182-206. google scholar
 • Bobek, D. D., Roberts R. W. & Sweeney, J. T. (2007). The social norms of tax compliance: Evidence from Australia, Singapore, and the United States. Journal ofBusiness Ethics, 74(1), 49-64. google scholar
 • Bordalo, P., Gennaioli, N., & Shleifer, A. (2012). Salience theory of choice under risk. The Quarterly Journal of Economics, 127, 1243-1285. google scholar
 • Bosco, L., & Mittone, L. (1997). Tax evasion and moral constraints: Some experimental evidence. Kyklos, 50, 297324. google scholar
 • Cappelen, A. W., Nygaard, K., S0rensen, E. 0., & Tungodden, B. (2010). Efficiency, equality and reciprocity in social preferences: A comparison of students and a representative population. Norwegian School of Economics and Business Administration Discussion Paper. Oslo, Norway. google scholar
 • Charness, G., & Villeval, M. C. (2009). Cooperation and competition in intergenerational experiments in the field and the laboratory. American Economic Review, 99(3), 956-978. google scholar
 • Chetty, R., Looney, A., & Kroft, K. (2009). Salience and taxation: Theory and evidence. The American Economic Review, 99, 1145-1177. google scholar
 • Choo, L., Fonseca, M. A., & Myles, G. D. (2016). Do students behave like real taxpayers in the lab? Evidence from a real effort tax compliance experiment. Journal of Economic Behavior & Organization, 124, 102-114. google scholar
 • Christiansen, V. (1980). Two comments on tax evasion. Journal of Public Economics, 13(3), 389-393. google scholar
 • Collins, J. H., & Plumlee, R. D. (1991). The taxpayer’s labor and reporting decisions: The effect of audit schemes. The Accounting Review, 66(3), 559-576. google scholar
 • Cowell, F. A. (1990). Cheating the Government: The economics of evasion. Cambridge: The MIT Press. google scholar
 • Cullis, J. G., & Lewis, A. (1997). Why people pay taxes: From a conventional economic model to a model of social convention. Journal of Economic Psychology, 18, 305-321. google scholar
 • Cullis, J. G., Jones, P., & Lewis, A. (2006). Tax framing, ınstrumentality and ındividual differences: Are there two different cultures?. Journal of Economic Psychology, 27(2), 304-320. google scholar
 • Çelikkaya, A. ve Gürbüz, H. (2006). Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu etkileyen faktörlerin analizi: Bir alan çalışması. İktisat İşletme Finans, 21(247), 122-139. google scholar
 • Çetin Gerger, G., Bakar, F. ve Gerçek, A. (2016). Türkiye’de mali müşavirlerin mükellef haklarına ve gelir idaresine bakışını etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Sosyoekonomi, 24(29), 45-71. google scholar
 • Çevik, S. (2012). Mükellefin devlet ve toplumla etkileşimi, bireysel normlar ve vergi ahlakı. Maliye Dergisi, 163, 258-289. google scholar
 • Dean, P., Keenan, T., & Kenney, F. (1980). Taxpayers’ attitudes to income tax evasion: An empirical study. British Tax Rewiev, 1, 28-44. google scholar
 • DeBacker, J., Heim, B. T., Tran, A., & Yuskavage, A. (2018). Once bitten, twice shy? The lasting impact of IRS audits on individual tax reporting. The Journal of Law and Economics, 61(1), 1-35. google scholar
 • Demir, İ. C. (1999). Mükelleflerin vergi karsısındaki davranışları, Afyon ili anket çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar. google scholar
 • Demir, İ. C. (2008). Vergi ahlakı ve belirleyenleri, Ege Bölgesi örneği. (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir. google scholar
 • Doğan, B. S. ve Seçilmiş, İ. E. (2020). The evolution of tax morale in Turkey. Journal of Economy Culture and Society, (62), 145-166. google scholar
 • Feld, L. P., & Tyran, J. R. (2002). Tax evasion and voting: An experimental analysis. Kyklos, 55(2), 197-221. google scholar
 • Fischbacher, U. (2007). z-Tree: Zurich toolbox for ready-made economic experiments. Experimental Economics, 10(2), 171-178. google scholar
 • Fochmann, M., & Kroll, E. B. (2016). The effects of rewards on tax compliance decisions. Journal of Economic Psychology, 52, 38-55. google scholar
 • Fochmann, M., & Wolf, N. (2018). Framing and salience effects in tax evasion decisions - An experiment on underreporting and overdeducting. Erişim adresi: https://ssrn.com/abstract=2595070 google scholar
 • Fonseca, M., & Myles, G. D. (2012). A survey of experiments on tax compliance. HM Revenue and Customs Research Report, 198. google scholar
 • Friedland, N., Maital, S., & Rutenberg, A. (1978). A simulation study of income taxation. Journal of Public Economics, 10, 107-116. google scholar
 • Gemmell, N., & Ratto, M. (2012). Behavioral responses to taxpayer audits: Evidence from random taxpayer inquiries. National Tax Journal, 65(1), 33-58. google scholar
 • Gerçek, A., Çetin Gerger, G., Benk, S., & Ateş, M. S. (2022, Şubat). Türkiye’de mükelleflerin vergi okuryazarlığını belirleyen faktörlerin analizi. International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9 Full Text Book içinde (s. 216-225). Erişim adresi: https://www.euroasiasummit.org/_files/ugd/262ebf_ af99983677cc411abb16212e53b94eb6.pdf google scholar
 • Gökbunar, A. R., Selim, S. ve Yanıkkaya, H. (2007). Türkiye’de vergi ahlakını belirleyen faktörler üzerine bir araştırma. Ekonomik Yaklaşım, 18, 69-94. google scholar
 • Göksu G. G., & Sahpaz, K. I. (2015). Comparison of tax morale of Turkish and Spanish higher education students: The samples of Sakarya University and the University of Zaragoza. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 186, 222-230. google scholar
 • Grolleau, G., Kocher, M., & Sutan, A. (2016). Cheating and loss aversion: Do People cheat more to avoid a loss?. Management Science, 62(12), 3428-3438. google scholar
 • Gürler Hazman, G. (2009). Vergi bilincini etkileyen muhtemel dışsal etkenlerin lojistik regresyon analizi ile tespiti. Akademik İncelemeler Dergisi, 4(1), 53-71. google scholar
 • Güth, W., & Kirchkamp, O. (2012). Will you accept without knowing what? The yes-no game in the newspaper and in the lab. Experimental Economics, 15(4), 656-666. google scholar
 • Güth, W., Schmidt, C., & Sutter. M. (2007). Bargaining outside the lab - A newspaper experiment of a three-person ultimatum game. Economic Journal, 117(518), 449-469. google scholar
 • Harrison, G. W., & List, J. A. (2004). Field Experiments. Journal of Economic Literature, 42(4), 1009-1055. google scholar
 • Holt, C. A., & Laury, S. K. (2002). Risk aversion and incentive effects. American Economic Review, 92(5), 16441655. google scholar
 • İpek, S. ve Kaynar, İ. (2009). Vergiye gönüllü uyum konusunda çanakkale iline yönelik ampirik bir çalışma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 173-190. google scholar
 • Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2), 263-291. google scholar
 • Karaca, C., Oktay, S. ve Yemez, İ. (2020). Vergi uyumunun ekonomik ve sosyo-kültürel belirleyicileri: Sivas ili örneği. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. Sonbahar Özel Sayı, 62-73. google scholar
 • Kastlunger, B., Dressler, S., Kirchler, E., Mittone, L., & Voracek, M. (2010). Sex differences in tax compliance: Differentiating between demographic sex, gender-role orientation, and prenatal masculinization (2D:4D). Journal of Economic Psychology, 31, 542-552. google scholar
 • Kaynar-Bilgin, H. (2011). Türkiye’de vergi ahlakinin belirleyicileri. ODTÜ Gelişme Dergisi, 38(2), 167-190. google scholar
 • Kirchler E, Maciejovsky. B., & Schneider, F. (2003). Everyday representations of tax avoidance, tax evasion, and tax flight: Do legal differences matter?. Journal of Economic Psychology, 24(4), 535-553. google scholar
 • Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behaviour. New York, NY: Cambridge University Press. google scholar
 • Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. Journal of Economic Psychology, 29, 210-225. google scholar
 • Kireenko, A. P., Nevzorova, E. N., Kireyeva, A. F., Filippovich, A. S., & Khoroshavina, E. S. (2018). Lab experiment to investigate tax compliance: The case of future taxpayers’ behavior in Russia and Belarus. Journal of Tax Reform, 4(3), 266-290. google scholar
 • Kleven, H. J., Knudsen, M. B., Kreiner, K. T., Pedersen, S., & Saez, E. (2011). Unwilling or unable to cheat? Evidence from a tax audit experiment in Denmark. Econometrica, 79(3), 651-692. google scholar
 • Kogler, C., Batrancea, L., Nichita, A., Pantya, J., Belianin, A., & Kirchler, E. (2013). Trust and power as determinants of tax compliance: Testing the assumptions of the slippery slope framework in Austria, Hungary, Romania and Russia. Journal of Economic Psychology, 34, 169-180. google scholar
 • Kogler, C., Olsen, J., & Bogaers, R. I. (2020). Enhanced anonymity in tax experiments does not affect compliance. Journal of Economic Behavior and Organization, 177, 390-398. google scholar
 • Korlu, R. K., Gerçek, A. ve Çetinkaya, Ö. (2016). Mükelleflerin yerel vergi algıları üzerine bir analiz: Bursa örneği. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 23(3), 711-732. google scholar
 • Lewis, A. (1982). The psychology of taxation. Oxford: Martin Robertson. google scholar
 • Mascagni, G. (2018). From the lab to the field: A review of tax experiments. Journal of Economic Surveys, 32(2), 273-301. google scholar
 • Mittone, L. (2006). Dynamic behavior in tax evasion: An experimental approach. The Journal of Socio-Economics, 35(5), 813-835. google scholar
 • Mittone, L., Panebianco, F., & Santoro, A. (2017). The bomb-crater effect of tax audits: Beyond the misperception of chance. Journal of Economics Psychology, 61, 225-243. google scholar
 • Muter, N. B., Sakınç, S. & Çelebi, A. K. (1993). Mükelleflerin vergi karşısındaki tutum ve davranışları araştırması. Celal Bayar Üniversitesi Maliye Bölümü. google scholar
 • Neck R, Wâchter, J., & Schneider, F. (2012). Tax avoidance versus tax evasion: On Some determinants of the shadow economy. International Tax and Public Finance, 19(1), 104-117. google scholar
 • Ömürbek, N., Çiçek, H. G. ve Çiçek, S. (2007). Vergi bilinci üzerine bir inceleme: Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan anketin bulguları. Maliye Dergisi, 153, 102-122. google scholar
 • Pantya, J., Kovacs, J., Kogler, C., & Kirchler, E. (2016). Work performance and tax compliance in flat and progressive tax systems. Journal of Economic Psychology, 56, 262-273. google scholar
 • Park, C. G., & Hyun, J. K. (2003). Examining the determinants of tax compliance by experimental data: A case of Korea. Journal of Policy Modeling, 25(8), 673-684. google scholar
 • Plott, C. R. (1987). Dimensions of parallelism: Some policy applications of experimental methods. In A. E. Roth (Eds.), Laboratory experimentation in economics: Six points of view (193-219). New York, NY: Cambridge University Press. google scholar
 • Pyle, D. J. (1991). The economics of taxpayer compliance. Journal of Economic Surveys, 5(2), 163-198. google scholar
 • Robben, H. S. J., Webley, P., Weigel, R. H., Warneryd, K. E., Kinsey, K. A., Hessing, D. J. ... Scholz, J. T. (1990). Decision frame and opportunity as determinants of tax cheating; An International experimental study. Journal Economonic Psychology, 11(3), 34-64. google scholar
 • Sağbaş, İ. ve Başoğlu, A. (2005). İlköğretim çağındaki öğrencilerin vergileri algılaması: Afyonkarahisar ili örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2), 123-144. google scholar
 • Sandmo, A. (2005). The theory of tax evasion: A retrospective view. National Tax Journal, 58(4), 643-663. google scholar
 • Saraçoğlu, F. (2008). Yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumunun vergiye karşı tutum üzerine etkilerinin anket sonuçları çerçevesinde değerlendirilmesi. KMÜ İİBF Dergisi, 15, 16-34. google scholar
 • Saruç, N. T. (2015). Vergi uyumu: Teori ve uygulama (2.bs). Ankara: Seçkin Kitabevi. google scholar
 • Saruç, N. T. ve Sağbaş, İ. (2003). Vergi etiğinin ölçümü: Türkiye üzerine ampirik bir çalışma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(1), 79-96. google scholar
 • Sausgruber, R., & Tyran, J. R. (2005). Testing the mill hypothesis of fiscal illusion. Public Choice, 122, 39-68. google scholar
 • Sausgruber, R., & Tyran, J. R. (2011). Are we taxing ourselves? How Deliberation and experience shape voting on taxes. Journal of Public Economics, 95, 164-176. google scholar
 • Schneider, F., & Enste, D. H. (2000). Shadow economies: Size, causes, and consequences. Journal of Economic Literature, 38(1),77-114. google scholar
 • Seçilmiş, İ. E. (2010). Gelir farklılığının dinamik kamu malına gönüllü katılım üzerindeki etkisinin deneysel incelemesi. (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Serim, N. (2015). Gönüllü vergi uyumunu arttırmada kamu otoritesinin düzenleyici rolünün ve mükellef çevresinin önemi: Sıralı probit modeli yaklaşımı. AKÜ İİBF Dergisi, 17(1), 141-156. google scholar
 • Slemrod, J. (2007). Cheating ourselves: The economics of tax evasion. The Journal of Economic Perspectives, 21(1), 25-48. google scholar
 • Slemrod, J. (2019). Tax compliance and enforcement. Journal of Economic Literature, 57(4), 904-954. google scholar
 • Slemrod, J., & Yitzhaki, S. (2002). Tax avoidance, evasion, and administration. In A. J. Auerbach & M. Feldstein (Eds.), Handbook of public economics (1423-1470). Amsterdam, London, and New York: Elsevier B.V. North Holland Publishers. google scholar
 • Slemrod, J., Blumenthal, M., & Christian, C. (2001). Taxpayer response to an ıncreased probability of audit: Evidence from a controlled experiment in Minnesota. Journal of Public Economics, 79(3), 455-483. google scholar
 • Spicer, M. W., & Becker, L. A. (1980). Fiscal inequity and tax compliance: An experimental approach”, National Tax Journal, 33(2), 171-175. google scholar
 • Srinivasan, T. N. (1973). Tax evasion: A model. Journal of Public Economics, 2(4), 339-346. google scholar
 • Tandon, S., & Rao, R. K. (2017). Tax compliance in India: An experimental approach. National Institute of Public Finance and Policy Working Papers No: 207. google scholar
 • Tekeli, R. (2011). The determinants of tax morale: The effects of cultural differences and politics. PRI Discussion Paper Series (No.11A-10). PRI (Policy Research Institute). google scholar
 • Torgler, B. (2002). Speaking to theorists and searching for facts: Tax morale and tax compliance in experiments. Journal of Economic Surveys, 16, 657-683. google scholar
 • Torgler, B. (2004). Moral suasion: An alternative tax policy strategy? Evidence from a controlled field experiment. Economics of Governance, 5(3), 235-253. google scholar
 • Torgler, B. (2005). Tax morale and direct democracy. European Journal of Political economy, 21(2), 525-531. google scholar
 • Torgler, B. (2007). Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. google scholar
 • Tuay, E. ve Güvenç, İ. (2007). Türkiye’de mükelleflerin vergiye bakışı. GİB. Erişim adresi: https://docplayer.biz.tr/30452-Turkiye-de-mukelleflerin-vergiye-bakisi.html google scholar
 • Walsh, K. (2012). Understanding taxpayer behaviour-New opportunities for tax administration. The Economic and Social Review, 43(3), 451-475. google scholar
 • Webley, P., Robben, H., Elffers, H., & Hessing, D. (1991). Tax evasion: An experimental approach. Cambridge, UK: Cambridge University Press. google scholar
 • Witte, A.D., & Woodbury, D. F. (1985). The effect of tax laws and tax administration on tax compliance: The case of the U.S. individual income tax. National Tax Journal, 38(1), 1-13. google scholar
 • Yitzhaki, S. (1974). A note on “Income tax evasion: A theoretical analysis”. Journal of Public Economics, 3(2), 201202. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Çelik, E., & Sağbaş, İ. (2023). Deneysel Çalışmalar Özelinde Vergi Uyumu Literatürüne Kısa Bir Bakış. Maliye Çalışmaları Dergisi, 0(69), 187-210. https://doi.org/10.26650/mcd2022-1178813


AMA

Çelik E, Sağbaş İ. Deneysel Çalışmalar Özelinde Vergi Uyumu Literatürüne Kısa Bir Bakış. Maliye Çalışmaları Dergisi. 2023;0(69):187-210. https://doi.org/10.26650/mcd2022-1178813


ABNT

Çelik, E.; Sağbaş, İ. Deneysel Çalışmalar Özelinde Vergi Uyumu Literatürüne Kısa Bir Bakış. Maliye Çalışmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 0, n. 69, p. 187-210, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Çelik, Erhan, and İsa Sağbaş. 2023. “Deneysel Çalışmalar Özelinde Vergi Uyumu Literatürüne Kısa Bir Bakış.” Maliye Çalışmaları Dergisi 0, no. 69: 187-210. https://doi.org/10.26650/mcd2022-1178813


Chicago: Humanities Style

Çelik, Erhan, and İsa Sağbaş. Deneysel Çalışmalar Özelinde Vergi Uyumu Literatürüne Kısa Bir Bakış.” Maliye Çalışmaları Dergisi 0, no. 69 (Dec. 2023): 187-210. https://doi.org/10.26650/mcd2022-1178813


Harvard: Australian Style

Çelik, E & Sağbaş, İ 2023, 'Deneysel Çalışmalar Özelinde Vergi Uyumu Literatürüne Kısa Bir Bakış', Maliye Çalışmaları Dergisi, vol. 0, no. 69, pp. 187-210, viewed 8 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/mcd2022-1178813


Harvard: Author-Date Style

Çelik, E. and Sağbaş, İ. (2023) ‘Deneysel Çalışmalar Özelinde Vergi Uyumu Literatürüne Kısa Bir Bakış’, Maliye Çalışmaları Dergisi, 0(69), pp. 187-210. https://doi.org/10.26650/mcd2022-1178813 (8 Dec. 2023).


MLA

Çelik, Erhan, and İsa Sağbaş. Deneysel Çalışmalar Özelinde Vergi Uyumu Literatürüne Kısa Bir Bakış.” Maliye Çalışmaları Dergisi, vol. 0, no. 69, 2023, pp. 187-210. [Database Container], https://doi.org/10.26650/mcd2022-1178813


Vancouver

Çelik E, Sağbaş İ. Deneysel Çalışmalar Özelinde Vergi Uyumu Literatürüne Kısa Bir Bakış. Maliye Çalışmaları Dergisi [Internet]. 8 Dec. 2023 [cited 8 Dec. 2023];0(69):187-210. Available from: https://doi.org/10.26650/mcd2022-1178813 doi: 10.26650/mcd2022-1178813


ISNAD

Çelik, Erhan - Sağbaş, İsa. Deneysel Çalışmalar Özelinde Vergi Uyumu Literatürüne Kısa Bir Bakış”. Maliye Çalışmaları Dergisi 0/69 (Dec. 2023): 187-210. https://doi.org/10.26650/mcd2022-1178813ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim22.09.2022
Kabul21.11.2022
Çevrimiçi Yayınlanma22.05.2023

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.