Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/gaad.1101403   IUP :10.26650/gaad.1101403    Tam Metin (PDF)

İstanbul Latin İmparatorluğu’nun Kuruluş Sürecinde II. Bulgar Krallığı ile Mücadelesi (1204-1207)

Süleyman Onur Geyik

Dördüncü Haçlı Seferi (1202-1204) muhtelif sebeplerden dolayı amacından saparak 13 Nisan 1204’te İstanbul’un zaptıyla neticelenmiştir. Ortaçağ’ın en ilginç hâdiselerinden birini teşkil eden bahsi geçen vakanın ardından kadim Bizans İmparatorluğu’nun başkenti Latinler tarafından istilâ edilmiş ve 57 yıl sürecek olan İstanbul Latin İmparatorluğu tesis edilmiştir. Müteâkiben imparatorluğun doğusunda ve batısında harekete geçen Latinlerin, batıdaki en büyük düşmanı ise Kaloyan liderliğinde II. Bulgar Krallığı olmuştur. Yeni kurulan İstanbul Latin İmparatorluğu ile II. Bulgar Krallığı arasında 1204- 1207 yıllarında vuku bulan siyasî ve askerî münasebetler doğrudan ve dolaylı olmak sûretiyle bölgede mühim siyasî gelişmelere yol açmıştır. Bu çalışmada İstanbul’da Latin hâkimiyetinin başlamasına sebep olan Dördüncü Haçlı Seferi muhtasar bir şekilde ele alındıktan sonra Bizans başkentinde Latin İmparatorluğu’nun tesisi ve imparatorluk topraklarının Batılılar tarafından paylaşılmasına değinilmiştir. Ardından İstanbul Latin İmparatorluğu’nun, II. Bulgar Krallığı’yla olan siyasî ve askerî ilişkileri, bu münasebetlerin bölgedeki rakip güçler açısından meydana getirdiği tesirler, etkileşimler ve değişen ideolojiler kaynakların verdiği bilgiler ışığında ele alınmıştır. İncelenen kaynaklar doğrultusunda Latinlerin, Bulgarlarla olan mücadelelerinde farklı askerî ve siyasî politikalar göze çarpmaktadır. Bilhassa İmparator I. Henri’nin geliştirdiği yeni yaklaşımlar sonucunda Latinler tedricî bir şekilde gücünü artırmış ve nihayetinde Bulgarlar karşısında üstün gelmeye başlamıştır.

DOI :10.26650/gaad.1101403   IUP :10.26650/gaad.1101403    Tam Metin (PDF)

The Conflict with the Second Bulgarian Empire During the Establishment of the Latin Empire of Constantinople (1204-1207)

Süleyman Onur Geyik

Organized by Pope Innocent III, the Fourth Crusade (1202-1204) deviated from its purpose as a result of various motives and ended with the capture of Constantinople (Istanbul) on April 13, 1204. This situation constituted one of the most interesting events of the Medieval period, and afterward the Latins sacked the capital of the ancient Byzantine Empire and established the Latin Empire of Constantinople, which would last for 57 years. Subsequently, the Second Bulgarian Empire under the leadership of Tsar Kaloyan became a cruel enemy of the Latins, who had taken action in both the East and West sides of the empire. The political and military relations between the Latin Empire of Constantinople and the Second Bulgarian Empire between 1204-1207 directly and indirectly resulted in significant developments in the political structure of the region. This study provides a concise discussion of the Fourth Crusade while referencing the establishment of the Latin Empire of Constantinople. The study additionally mentions how Westerners partitioned the former Byzantine lands and then examines the Latin Empire of Constantinople’s political and military relations with the Second Bulgarian Empire as well as outcomes of these relations in the light of contemporary sources in terms of rival enemies in the region, interactions, and changing ideologies. In parallel with the examined sources, the diverse military and political policies are seen to have stood out in the Latins’ struggle with the Bulgarians. As a result of the new approaches developed by Emperor Henry of Flanders, the Latins gradually increased their power and eventually began to prevail over the Bulgarians.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


With the capture of Constantinople by the armies of the Fourth Crusade in 1204, a Latin Empire was established based in Constantinople. Afterward, the Latins signed a treaty in order to seize the lands owned by the former Byzantine Empire. Thus, a period of intense military and political struggle began with rivals in both Anatolia and the Balkans. The greatest competitor in the Balkans was the Second Bulgarian Empire, while the Byzantine Empire of Nicaea drew attention in Anatolia. In this context, the Latin Empire of Constantinople’s struggle between 1204-1207 with the Second Bulgarian Empire constitutes the subject of the article.

The main reason for the disagreements between the Latins and the Bulgarians is that the Bulgarians also laid claim to the lands belonging to the former Byzantine Empire. However, the Latins’ conceited point of view toward the Bulgarians in particular led to an increase in mutual enmity. The Byzantine locals in the region, especially in the area of Thrace, requested support from the Bulgarian Tsar Kaloyan against the Latins, which gave the Bulgarians the opportunity they had sought, and they started war with the Latins on this point.

The first phase of the struggle was the Battle of Adrianople in April 1205. When the Latins besieged the city in order to suppress the rebellion in Adrianople, Tsar Kaloyan responded to his Byzantine allies’ call for aid. After Kaloyan’s first campaign in Thrace, the Latins and Bulgarians engaged in a tight struggle, with the winner of this battle being the Second Bulgarian Empire. As for the Latins, they’d been severely defeated, Emperor Baudouin I had been captured, and many vital nobles had been killed. The Latins retreated under the reorganizational efforts of Geoffrey of Villehardouin, a leading figure in the Latin army. Afterwards, the Latins were left without a leader due to Baudouin I’s capture and appointed Henry of Flanders, the brother of the ex-emperor, first as regent and then as emperor in August 1206.

During the reign of Henry of Flanders, the Latins’ struggle with the Bulgarians continued under a different understanding. The first target of Tsar Kaloyan, who’d since embarked on his second campaign to Thrace with his army consisting of Bulgarians, Cumans, and Vlachs at the beginning of 1206, was the Latın advanced garrison in Rousion (Keşan in modern Turkey). The Latins, had to retreat as a result of the fierce attacks of the Bulgarian joint armies and suffered heavy losses. Tsar Kaloyan’s next target was Adrianople and Didymoteicho, two important cities of Thrace. By this point, the local Byzantines in the region had grown afraid of Tsar Kaloyan’s cruelty and sought an alliance with the Latins. Meanwhile, Henry of Flanders saw this offer as an opportunity to disrupt the alliance between the Byzantines and Bulgarians and to reorganize the balance in the region. Thus, the Latins and Byzantines became allies against the Bulgarians. Meanwhile the Bulgarian Tsar Kaloyan lifted his sieges on Adrianople and Didymoteicho and withdrew once he became aware of the friendly relations that had been established between the two sides.

After this critical phase in Latin-Bulgarian relations, the Latins began gaining the upper hand against the Bulgarians under the leadership of Henry of Flanders. As a matter of fact, the Latins who’d infiltrated the Bulgarian borders and attacked were able to obtain a massive booty, whereas the Bulgarians could only attempt an offensive once the Latins intensified their struggle in Anatolia.

The Latin rule had increased roughly between 1205-1207 with regard to Latin-Bulgarian political relations and entered a new phase with the unexpected death of the Bulgarian Tsar Kaloyan in October 1207. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Abhandlungen der Historischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 5, München: 1840. google scholar
 • Altan, Ebru, “Dördüncü Haçlı Seferi’nden Sonra Anadolu”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, sayı 42, (2005), s. 65-74. google scholar
 • Altan, Ebru, “Haçlı Devletlerinde (Outremer) Kullanılan Unvanlara Dair” Tarih Dergisi, 71, (2020), s. 67-81. google scholar
 • Andrea, Alfred J., “Alberic of Trois Fontaines, Chronicle”, Contemporary Sources for the Fourth Crusade, revised edition, çev. ve haz. Alfred J. Andrea, Leiden-Boston: 2008, s. 291-309. google scholar
 • Andrea, Alfred J., “Count Hugh of Saint Pol’s Report to the West”, Contemporary Sources for the Fourth Crusade, revised edition, çev. ve haz. Alfred J. Andrea, Leiden-Boston: 2008, s. 177-201. google scholar
 • Andrea, Alfred J., “The Anonymous of Soissons”, Contemporary Sources for the Fourth Crusade, revised edition, çev. ve haz. Alfred J. Andrea, Leiden-Boston: 2008, s. 223-238. google scholar
 • Andrea, Alfred J., “The Devastatio Constantinopolitana”, Contemporary Sources for the Fourth Crusade, revised edition, çev. ve haz. Alfred J. Andrea, Leiden-Boston: 2008, s. 205-221. google scholar
 • Andrea, Alfred J., “The Registers of Innocent III”, Contemporary Sources for the Fourth Crusade, revised edition, çev. ve haz. Alfred J. Andrea, Leiden-Boston: 2008, s. 7-176. google scholar
 • Andrea, Alfred J. ve Motsiff, Ilona, “Pope Innocent III and the Diversion of the Fourth Crusade Army to Zara”, Byzantinoslavica, 33, (1972), s. 6-25. google scholar
 • Andreas Dandulo, Chronica per Extensum Descripta, Rerum Italicarum Scriptores, ed. Ester Pastorello, 12, (1. Kısım), Bologna: 1938-1958. google scholar
 • Angold, Michael J., The Fourth Crusade, London & New York: Routledge Press, 2014. google scholar
 • Anonymous, Gesta Innocentii (The Deeds of Pope Innocent III), İng. çev. James M. Powell, Washington D.C: The Catholic University of America Press, 2004. google scholar
 • Bozilov, Ivan, “Zadar i Cetvrti krizarski rat” Radovi Zavoda za Povijesne Znanosti Hazu u Zadru, 51, (2009), s. 55-67. google scholar
 • Brand, Charles M, “Boniface of Montferrat”, The Oxford Dictionary of Byzantium, I, New York & Oxford: Oxford University Press, 1991, s. 304-305. google scholar
 • Cahour, Arsene, Baudouin de Constantinople: chronique de Belgique et de France en 1225, Tournai: 1850. google scholar
 • Carile, Antonio, Per Una Storia Dell’Impero Latino Di Constantinopoli (1204-1261), Bologna: 1972. google scholar
 • Carile, Antonio, “Partitio Terrarum Imperii Romanie”, Studi Veneziani, 7, (1965), s. 125-305. google scholar
 • Çalışır, Abdurrahman Onur, Latin Kaynaklarına Göre Dördüncü Haçlı Seferi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, 2020. google scholar
 • Dall’Aglio, Francesco, “Rex or Imperator? Kalojan’s Royal Title in the Correspondence with Innocent III”, Studia Ceranea, 9, (2019), s. 171-185. google scholar
 • Dujcev, Ivan, “Innocentii PP. III Epistolae Ad Bulgariae Historiam Spectantes”, Co^uûckuyHUBepcumem (Sofya Üniversitesi), 38, sayı 3, (1942), s. 1-116. google scholar
 • Ernoul, Ernoul Kroniği (Haçlı Seferleri Tarihi), çev. Ahmet Deniz Altunbaş, İstanbul: 2019. google scholar
 • Fine, Jon V. A., The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest, Michigan: 1994. google scholar
 • Foss, Clive, “Pegai”, The Oxford Dictionary of Byzantium, 3, New York & Oxford: Oxford University Press, 1991, s. 1615-1616. google scholar
 • Geoffroi de Villehardouin, La Conquête de Constantinople (IV. Haçlı Seferi Kronikleri), çev. Ali Berktay, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2016. google scholar
 • Georgios Akropolites, Vekayinâme, çev. Bilge Umar, İstanbul: 2008. google scholar
 • Geyik, Süleyman Onur, İstanbul Latin İmparatorluğu Tarihi Kuruluş Devri (1204-1216), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı, 2021. google scholar
 • Gregory, Timothy E. ve Sevcenko, Nancy Patterson, “Berroia in Macedonia”, The Oxford Dictionary of Byzantium, I, New York & Oxford: Oxford University Press, 1991, s. 283-284. google scholar
 • Gunther of Pairis, Hystoria Constantinopolitana (The Capture of Constantinople), İng. çev. ve haz. Alfred J. Andrea, Philadelphia: 1997. google scholar
 • Gutsch, Milton R., The Papal Preparations For The Fourth Crusade, University of Wisconsin-Madison: 1915, (Sagwan Press, 2018). google scholar
 • Hendricks, Benjamin, “Regestes des Empereurs Latins de Constantinople (1204-1261/1272)”, Byzantina, 14, (1988), s. 7-221. google scholar
 • Ignatov, Veselin, ^p KanoHH PoMeoy6ue^a (1197-1207), Sofya: 2019. google scholar
 • Innocentii III Romani Pontificis Opera Omnia, Patrologiae Cursus Completus: Series Latina, ed. Jacques-Paul Migne, 214, Parisiis: 1890. google scholar
 • Innocentii III Romani Pontificis Opera Omnia, Patrologiae Cursus Completus: Series Latina, ed. Jacques-Paul Migne, 215, Parisiis: 1891. google scholar
 • Kazhdan, Alexander, “Archon”, The Oxford Dictionary of Byzantium, 1, New York & Oxford: Oxford University Press, 1991, s. 160. google scholar
 • Kazhdan, Alexander, “Branas”, The Oxford Dictionary of Byzantium, 1, New York & Oxford: Oxford University Press, 1991, s. 319-320. google scholar
 • Kazhdan, Alexander, “Moglena”, The Oxford Dictionary of Byzantium, 2, New York & Oxford: Oxford University Press, 1991, s. 1389. google scholar
 • Kazhdan, Alexander, “Zara”, The Oxford Dictionary of Byzantium, 3, New York & Oxford: Oxford University Press, 1991, s. 2220-2221. google scholar
 • Keçiş, Murat, Trabzon Rum İmparatorluğu ve Türkler, Ankara: 2013. google scholar
 • Koçuk, İsmail, İznik Bizans Devleti Tarihi Kuruluş Devri (1204-1214), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı, 2017. google scholar
 • Koçuk, İsmail, “Selânik Haçlı Krallığı’nın Kuruluşu (1204)”, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 37, (2021), s. 79-98. google scholar
 • Külzer, Andreas, Tabula Imperii Byzantini: Ostthrakien (Europe), 12, Wien: 2008. google scholar
 • Longnon, Jean, L’Empire Latin de Constantinople et La Principaute de Moree, Paris: 1949. google scholar
 • Longnon, Jean, “The Frankish States in Greece, 1204-1311”, A History of the Crusades, 2, (1969), s. 235-277. google scholar
 • Madden, Thomas F., “The Latin Empire of Constantinople’s Fractured Foundation: The Rift between Boniface of Montferrat and Baldwin of Flanders”, The Fourth Crusade: Event, Aftermath and Perceptions, ed. Thomas F. Madden, New York: (2016), s. 45-53. google scholar
 • Madden, Thomas F., “The Venetian Version of the Fourth Crusade: Memory and the Conquest of Constantinople in Medieval Venice”, Speculum, 87, (2012), sy. 2, s. 311-344. google scholar
 • Madgearu, Alexandru, The Asanids: The Political and Military History of the Second Bulgarian Empire (1185-1280), Leiden-Boston: 2014. google scholar
 • Marin, Şerban, “Boniface of Montferrat in the Venetian Chronicles”, Bonifacio, marchese di Monferrato, re di Tessalonica. Atti del Convegno Internazionale, ed. Roberto Maestri, (2007), s. 34-55. google scholar
 • Miller, William, The Latins in the Levant, New York: 1908. google scholar
 • Moore, John C., The Pope Innocent III (1160/61-1216), Leiden-Boston: 2003. google scholar
 • Nicol, Donald M., The Despotate of Epiros, Oxford: 1957. google scholar
 • Nicolle, David, Dördüncü Haçlı Seferi, çev. Gürkan Ergin, İstanbul: Osprey, 2000. google scholar
 • Niketas Khoniates, Historia (1195-1206), çev. Işın Demirkent, İstanbul: Dünya Yayıncılık, 2013. google scholar
 • Ovçarov, Nikolay, Цар Калоян Пълководецът, Sofya: 2017. google scholar
 • Pears, Edwin, The Fall of Constantinople, London: 1885. google scholar
 • Phillips, Jonathan, The Fourth Crusade and the Sack of Constantinople, Penguin Books, 2004. google scholar
 • Queller, Donald E., ve Thomas F. Madden, The Fourth Crusade: The Conquest of Constantinople, 2. bs., Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1997. google scholar
 • Radic, Radivoje, “Local Rulers in Byzantium at the End of the Twelfth Century and in the First Decades of the Thirteenth”, Zbornik Radova, sayı 24-25, (1986), s. 283-289. google scholar
 • Robert de Clari, La Conquête de Constantinople (The Conquest of Constantinople), İng. çev. Edgar Holmes McNeal, New York: Columbia University Press, 2005. google scholar
 • Rodoplu, Fatma, Bulgar Tarih Yazımında II. Bulgar Devletinin Kuruluşu ve Kuman/Kıpçaklar, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Genel Türk Tarihi Bilim Dalı, 2019. google scholar
 • Savvides, Alexis G. C., Byzantium in the Near East: Its Relations with the Seljuk Sultanate of Rum in Asia Minor the Armenians of Cilicia and the Mongols A.D. c. 1192-1237, Thessaloniki: 1981. google scholar
 • Soustal, Peter, Tabula Imperii Byzantini: Thrakien, 6, Wien: 1991. google scholar
 • Tafel-Thomas, Urkunden Zur Alteren Handels - Und Staatgeschicte Der Republik Venedig: Mit Besonderer Beziehung Auf Byzanz Und Die Levante, I, Wien: 1856. google scholar
 • The Chronicle of Morea, İng. çev. Harold E. Lurier, New York: 1964. google scholar
 • Thiriet, Freddy, La Romanie Venitienne Au Moyen Age: Le developpement et l’exploitation du domaine colonial venitien (XII-XV siecles), Paris: 1959. google scholar
 • Thomae Archidiaconi Spalatensis, Historia Salonitanorum Atque Spalatinorum Pontificum (History of the Bishops of Salona and Split), ed. Damir Karbic-Mirjana Matijevic Sokol-James Ross Sweeney, Budapest&New York: 2006. google scholar
 • Tricht, Filip Van, “La Gloire de l’Empire: L’idee Imperiale de Henri de Flandre-Hainaut, Deuxieme Empereur Latin de Constantinople (1206-1216)”, Byzantion, 70, sayı 1, (2000), s. 211-241. google scholar
 • Tricht, Filip Van, The Latin Renovatio of Byzantium: The Empire of Constantinople (1204-1228), İng. çev. Peter Longbottom, Leiden-Boston: 2011. google scholar
 • Vasiliev, A. A., “The Foundation of the Empire of Trebizond (1204-1222)”, Speculum, 11, sayı 1, (1936), s. 3-37. google scholar
 • Wolff, Robert Lee ve McNeal, Edgar Holmes, “The Fourth Crusade”, History of the Crusades, 2, (1969), s. 153-187. google scholar
 • Wolff, Robert Lee, “Baudouin of Flanders and Hainaut, First Latin Emperor of Constantinople: His Life, Death and Resurrection, 1172-1225”, Speculum, 27, (1952), sayı 3, s. 281-322. google scholar
 • Wolff, Robert Lee, “The Second Bulgarian Empire: Its Origin and History to 1204”, Speculum, 24, sayı 2, (1949), s. 167-206. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Geyik, S.O. (2022). İstanbul Latin İmparatorluğu’nun Kuruluş Sürecinde II. Bulgar Krallığı ile Mücadelesi (1204-1207). Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 0(38), 17-38. https://doi.org/10.26650/gaad.1101403


AMA

Geyik S O. İstanbul Latin İmparatorluğu’nun Kuruluş Sürecinde II. Bulgar Krallığı ile Mücadelesi (1204-1207). Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi. 2022;0(38):17-38. https://doi.org/10.26650/gaad.1101403


ABNT

Geyik, S.O. İstanbul Latin İmparatorluğu’nun Kuruluş Sürecinde II. Bulgar Krallığı ile Mücadelesi (1204-1207). Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 0, n. 38, p. 17-38, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Geyik, Süleyman Onur,. 2022. “İstanbul Latin İmparatorluğu’nun Kuruluş Sürecinde II. Bulgar Krallığı ile Mücadelesi (1204-1207).” Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 0, no. 38: 17-38. https://doi.org/10.26650/gaad.1101403


Chicago: Humanities Style

Geyik, Süleyman Onur,. İstanbul Latin İmparatorluğu’nun Kuruluş Sürecinde II. Bulgar Krallığı ile Mücadelesi (1204-1207).” Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 0, no. 38 (Dec. 2023): 17-38. https://doi.org/10.26650/gaad.1101403


Harvard: Australian Style

Geyik, SO 2022, 'İstanbul Latin İmparatorluğu’nun Kuruluş Sürecinde II. Bulgar Krallığı ile Mücadelesi (1204-1207)', Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, vol. 0, no. 38, pp. 17-38, viewed 2 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/gaad.1101403


Harvard: Author-Date Style

Geyik, S.O. (2022) ‘İstanbul Latin İmparatorluğu’nun Kuruluş Sürecinde II. Bulgar Krallığı ile Mücadelesi (1204-1207)’, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 0(38), pp. 17-38. https://doi.org/10.26650/gaad.1101403 (2 Dec. 2023).


MLA

Geyik, Süleyman Onur,. İstanbul Latin İmparatorluğu’nun Kuruluş Sürecinde II. Bulgar Krallığı ile Mücadelesi (1204-1207).” Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, vol. 0, no. 38, 2022, pp. 17-38. [Database Container], https://doi.org/10.26650/gaad.1101403


Vancouver

Geyik SO. İstanbul Latin İmparatorluğu’nun Kuruluş Sürecinde II. Bulgar Krallığı ile Mücadelesi (1204-1207). Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi [Internet]. 2 Dec. 2023 [cited 2 Dec. 2023];0(38):17-38. Available from: https://doi.org/10.26650/gaad.1101403 doi: 10.26650/gaad.1101403


ISNAD

Geyik, SüleymanOnur. İstanbul Latin İmparatorluğu’nun Kuruluş Sürecinde II. Bulgar Krallığı ile Mücadelesi (1204-1207)”. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 0/38 (Dec. 2023): 17-38. https://doi.org/10.26650/gaad.1101403ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim11.04.2022
Kabul14.09.2022
Çevrimiçi Yayınlanma03.04.2023

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.