Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/gaad.094237   IUP :10.26650/gaad.094237    Tam Metin (PDF)

Sultan II. İzzeddin Keykâvus Döneminde Sarı Saltuk’un Balkanlara Geçişine Dâir Mütâlaalar

Pınar Kaya Tan

Sultan II. Gıyâseddin Keyhüsrev’in büyük oğlu olan II. İzzeddin Keykâvus dönemi (1256-1249 müstakil, 1249-1262 müşterek saltanat) Türkiye Selçuklu Devleti tarihi açısından son derece kritik hâdiselerin yaşandığı bir devir olmuştur. II. Gıyâseddin Keyhüsrev döneminde yapılan Kösedağ Savaşı (641/1243) ile Anadolu’da başlayan Moğolların tahakkümü giderek artmış ve II. İzzeddin Keykâvus döneminde bu baskılar ağır bir şekilde hissedilir olmuştu. Ayrıca siyasî, sosyal, idarî dengelerin ve devlet yönetiminde etkili olan şahsiyetlerin suhuletle değişebildiği de görülmüştür. Moğolları Anadolu’dan çıkarmak için askerî ve diplomatik mücâdelelerde bulunmuşsa da muktedir bir idâre sergileyemeyen Sultan II. İzzeddin Keykâvus nihayetinde tahtını terk etmek ve Bizans İmparatoru VIII. Mikhail Palailogos’a (1261-1282) sığınmak zorunda kalmıştır. Bu dönemde sultana bağlılık arz eden yakın adamları ve emîrleri ile liderlerinin Sarı Saltuk (ö. 697/1297-1298) olduğu düşünülen çok sayıda Türkmen’in, günümüzde Bulgaristan ve Romanya sınırları içinde yer alan Dobruca bölgesine yerleştirildikleri çeşitli kaynaklarda zikredilmektedir. Bu çalışmada özellikle Sarı Saltuk ve Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykâvus arasındaki münâsebetler ve Türkmenlerin göç hâdisesi üzerine önce tarihî kaynaklar ardından da ikincil literatürde yer alan mâlûmat bir araya getirilmiş ve bu husustaki mevcut görüşler irdelenmiştir.

DOI :10.26650/gaad.094237   IUP :10.26650/gaad.094237    Tam Metin (PDF)

The Examinations on Passage of Sari Saltuḳ to Balkans During the Reign of Sulṭan ʿIzz Al-Dīn Kaykāwus II

Pınar Kaya Tan

The reign of ʿIzz al-Dīn Kaykāwus II (1246-1249 detached, 1249-1262 joint reign) elder son of Sulṭan Ghiyāth al-Dīn Kaykhusraw II, is a period of highly critical developments with respect to the history of Turkey Saldjūḳ State. With the Köse Dagh Battle (641/1243) that took place during the reign of Ghiyāth al-Dīn Kaykhusraw II, Mongol dominance starting in Anatolia has increased and were heavily felt during the reign of ʿIzz al-Dīn Kaykāwus II. Furthermore, it is seen that political, social and administrative balance as well as persons with influence in the government could easily change. Despite engaging in military and diplomatic manoeuvers to expelling Mongols from Anatolia, Sulṭan ʿIzz al-Dīn Kaykāwus II failed to exhibit competent management and eventually had to abandon the throne and sought refuge under Byzantine Emperor Mikhail VIII Palailogos (1261-1282). Various sources mention that people and āmīrs loyal to the sulṭan and numerous Turkmen who are thought to be led by Sari Saltuḳ (d. 697/1297-1298) have been settled in Dobrudja region, which is in the borders of modern Bulgaria and Romania. This study assembles information initially in historic resources and secondary literature on the relations of Sari Saltuḳ and Saldjūḳ Sulṭan ʿIzz al-Dīn Kaykāwus II and the migration of Turkmen and analyses the present views on this subject.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


The reign of Turkey Saldjūḳ State Sulṭan ʿIzz al-Dīn Kaykāwus II (1246-1249 detached, 1249-1262 joint reign) has been a period of important events for Turkish history and the history of the Turkey Saldjūḳ State. During that difficult period, the invasion of Mongols had increased in Anatolia, three Saldjūḳ rulers for the first time in Turkey’s history ascended the throne at the same time and even the country was divided into two by the Mongols. The Sulṭan ʿIzz al-Dīn sent a message from Antalya to the Mamlūk Sulṭan Baibars (1260-1277) when he heard that the Mongol commanders came to Aksaray with a crowded soldiers and Rukn al-Dīn Kilicarslan IV and his vizier Parwāna Muʿīn al-Dīn were with them, asking Baibars for help. Yet, when he heard that was not possible, ʿIzz al-Dīn Kaykāwus II decided to take refuge in Byzantium. The Sulṭan boarded a ship with his family, mother, uncles, some amīrs and close statesmen and went to Istanbul (1262). Emperor Mikhail VIII Palaiologos welcomed Kaykāwus friendly. Before long, at the request of the Sulṭan ʿIzz al-Dīn Kaykāwus II with the permission of the Emperor Mikhail Palaiologos under the spiritual leadership of Sari Saltuḳ, thousands of Turkmen groups were placed in Rūmeli in Dobrudja. The warriors of those nomadic groups participated in some victorious wars on the side of the emperor, in particular, one may think, during the re-conquest of Dobrudja on behalf of Mikhail Palaiologos VIII. On the other hand, Sulṭan ʿIzz al-Dīn was imprisoned due to a conspiracy against the Byzantine emperor. Before long the Khan of the Golden Horde State and the Sulṭan of the Mamluks rescued him and Sulṭan ʿIzz al-Dīn Kaykāwus II immigrated to Crimea. 

On the other hand, Sari Saltuḳ, a historical person, played an important role in Turkification and Islamization of a wide geography in the 13th century. We have limited information about Sari Saltuḳ’s historical life as his life is mixed with legends because very few sources refer to the historical Sari Saltuḳ. In addition, various research about Sari Saltuḳ’s life and activities have been presented in primary and secondary sources, and at national and international symposiums. In this work, especially the relations between Sari Saltuḳ and Saldjūḳ Sulṭan ʿIzz al-Dīn Kaykāwus II as well as the migration of Turkmens in Dobrudja first historical sources and then secondary literature were brought together, and current opinions on this issue were examined. The narrations of primary sources, Ottoman historians, orientalists, Romanian, Bulgarian and Turk historians were given in the chronological order. In contrast with the scarcity of historical sources and reliable data concerning Sari Saltuḳ, there is a vast body of oral and written narratives on his spiritual life, his endless wars, his fantastic adventures and miracles. Saldjūḳid sources in Persian do not even mention that a group of Turkmen together with Sulṭan ʿIzz al-Dīn Kaykāwus II who had taken refuge with the Byzantines in 1262 migrated to the Dobrudja, and certainly not that migration was headed by a person known as Sari Saltuḳ. However, contemporary Byzantine sources confirm the migration of Turkmen. Kamāl al-Dīn Muḥammad al-Sarrāj, Ibn Baṭṭuṭa, Evliya Chelebi also give information about the presence of Sari Saltuḳ and accompanying Turkmen in Rūmeli and Dobrudja. Orientalists such as J. von Hammer, J. Deny, P. Wittek and A. Decei about the Turkmen settlement in Dobrudja, mostly benefited Ottoman historians like Yazicioghlu’s and Loqmān’s account. From the important and comprehensive of these sources, Salṭuknāme is a large compilation that is the epic romance on the Islamic conquests of Sari Saltuḳ. Abu al-Khair Rūmī travelled around Anatolia and Balkans for many years compiling the legends of Sari Saltuḳ and creating the Salṭuknāme. In this work, the information in these sources has been tried to be compared with historical facts. The archaeological findings, tombs, old settlements and especially the legends and oral histories that have been studied in today’s research show how the Turkmen led by Sari Saltuḳ left permanent marks in the Balkans. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Akalın, Şükrü Halûk, “Ebü’l-Hayr-ı Rûmî’nin Saltuk-Nâme’si”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, C. XL, (Ankara 1992), s. 37-59. google scholar
 • Akalın, Şükrü Halûk, Saltukname’ye Göre Sarı Saltuk”, Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu (06-10 Kasım 2013, Köstence-Romanya) Bildiriler, Edirne 2014, s. 351-363. google scholar
 • Akalın, Şükrü Halûk, “Balkanlarda İslâm’ın ve Türklüğün Yayılmasında Bir Öncü: Sarı Saltuk”, ed. M. Savaş Kafkasyalı, Balkanlarda İslâm Miadı Dolmayan Umut, Ankara 2016, II, 51-71. google scholar
 • Akalın, Şükrü Halûk, “Ebülhayr Rûmî”, DİA, X, 360-362. google scholar
 • Aksarâyî, Kerîmüddin Mahmûd, Müsâmeretü’l-Ahbâr, Türkçe trc. Mürsel Öztürk, Ankara 2000. google scholar
 • Anetshofer, Helga, “Legends of Sarı Saltık in the Siyasetnâme and the Bektashi Oral Tradition”, Evliyâ Çelebi Studies and Essays Commemorating the 400th Anniversary of his Birth, ed. Nuran Tezcan vd., İstanbul 2012, s. 296-304. google scholar
 • Ateş, Hacer, “Selçuklu’dan Osmanlı’ya İktidar Mücadelelerinde Sarı Saltuk Coğrafyası”, 2. Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu (06-09 Mayıs 2015, Saraybosna-Bosna Hersek) Bildiriler, Edirne 2015, s. 95-108. google scholar
 • Averianov, Y., “riuHHoCTb repon Capbi Canmyka M Cy^uückuü ^^oc”, MPAH-HAM, Sayı: 2, (2012), s. 38-62. google scholar
 • Ayönü, Yusuf, Selçuklular ve Bizans, Ankara 2014. google scholar
 • Bal, Mehmet Suat, II. İzzeddin Keykâvus Dönemi (1246-1262), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2004. google scholar
 • Bal, Mehmet Suat, “Türkiye Selçuklu Devleti Tarihinde Bir Dönüm Noktası; II. İzzeddin Keykavus Dönemi”, Tarih Araştırmaları Dergisi (TAD), C. XXIV, Sayı: 38, (2005), s. 239-258. google scholar
 • Bal, Mehmet Suat, “Türkiye Selçukluları, Mısır Memlükleri ve Altın Orda Devleti’nin İlhanlılara Karşı Kurduğu İttifak”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 17, (2005), s. 295-310. google scholar
 • Cahen, Claude, La Turquie pre-ottomane, Türkçe trc. Erol Üyepazarcı, OsmanlIlardan Önce Anadolu, İstanbul 2000. google scholar
 • Decei, Aurel, “Le probleme de la Colonisation des Turcs Seldjoucides dans la Dobroggea au XIII siecle”, TAD, Sayı: 10, (1968), s. 85-111. google scholar
 • Demir, Necati, Sarı Saltık Gazi, İstanbul 2015. google scholar
 • Demir, Necati, “Saltuk-Nâme’nin Yeni Bulunan Altıncı Nüshası Üzerine”, Bilge, Sayı: 15, (Ankara 1998), s. 58-61. google scholar
 • Demir, Necati, “Tarihi, Kültürel ve Destani Bir Kaynak Olarak Saltıkname”, Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu (6-10 Kasım 2013, Köstence-Romanya) Bildiriler, Edirne 2014, s. 155-175. google scholar
 • Demir, Necati, “Saltık Gazi, Boşnaklar ve Bosna Hersek”, 2. Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu (06-09 Mayıs 2015, Saraybosna-Bosna Hersek) Bildiriler, Edirne 2015, s. 177-200. google scholar
 • Demir, Necati-Turinay, Necmettin, Sarı Saltuk Bosna Hercegovina, Ankara 2017. google scholar
 • Deny, J., “Sari Saltiq et le nom de la ville de Babadaghi”, Melanges Offerts a M. Emile Picot, Paris 1913, II, s. 1-15. google scholar
 • Ebül-Fidâ, Takvîmü’l-Büldân, Türkçe trc. Ramazan Şeşen, Ebü’l-Fidâ Coğrafyası, İstanbul 2017. google scholar
 • Ebü’l-Hayr-ı Rûmî, Şaltuk-Name: The Legend of Sarı Şaltuk Collected from oral tradition by Ebü'l-Hayr Rûmî, nşr. Fahri İz-Şinasi Tekin, Gönül A. Tekin, Cambridge, Mass 1974-1984. google scholar
 • Ebü’l-Hayr-ı Rûmî, Saltuknâme, nşr. Şükrü Halûk Akalın, Ankara 1987-189, I-III. google scholar
 • Ebü’l-Hayr-ı Rûmî, Saltıknâme (Saltık Gazi Destanı), nşr. Necati Demir-M. Dursun Erdem, İstanbul 2013, I-III. google scholar
 • Ekici, Kansu, Anadolu Selçuklu Devletinde Üç Kardeş Devri (1246-1266), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta 2005. google scholar
 • Evliya Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: Akkirman-Belgrad-Gelibolu-Manastır-Özü-Saraybosna-Slovenya-Tokat-Üsküp, haz. Seyit Ali Kahraman, 5. Cilt 1. Kısım, İstanbul 2010. google scholar
 • Gregoras, Nikephoros, Corpus Scriprorum Historiae Byzantinae, ed. L. Schpon, Bonnae 1829. google scholar
 • Guboglo, M. N., “Gagauzların Etnik Aidiyeti”, Türkçe trc. Bülent Hünerli, TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2018, Yıl: 6, Sayı: 12, s. 67-78. google scholar
 • Güngör, H.-Argunşah, M., Gagauz Türkleri, Tarih-Dil-Folklor ve Halk Edebiyatı, Ankara 1991. google scholar
 • Hammer, J. Von, Histoire de L'Empire Ottoman: Depuis Son Origine Jusqua nos Jours, Paris 1840, I, IV. google scholar
 • Hünerli, Bülent, Mihail Çakir’in Gagauzca (Türkçe)-Rumence Sözlüğü (İnceleme-Metin), Çanakkale 2019. google scholar
 • Hünerli, Bülent, "Gagauzlar ve Lozan Mübadelesinin Pek Bilinmeyen Bir Yönü: Yunanistan Gagauzları", Mübadil Kentler: Türkçe Konuşan Rum Ortodokslar, ed. Yonca Cingöz, İstanbul 2019, s. 87-100. google scholar
 • İbn Battûta, İbn Battûta Seyahatnâmesi, Türkçe trc. A. Sait Aykut, İstanbul 2004, I. google scholar
 • İbn Bîbî, el-Evâmirul- Adâ'iyyefi'l-umûri'l- Alâ'iyye, Türkçe trc. Mürsel Öztürk, Ankara 1996, II. google scholar
 • İbnü’l-İbrî, Abû’l-Farac Tarihi, Türkçe trc. Ömer Rıza Doğrul, Ankara 1950, II. google scholar
 • İbnü’l-İbrî, Târîhu muhtasari'd-duvel, Beyrut 1308/1890. google scholar
 • İbnü’s-Serrâc, Tuffâhu'l-Ervâh ve Miftâhu'l-İrbâh, Ruhların Meyvesi ve Kazancın Anahtarı, Türkçe trc. Nejdet Gürkan-Mehmet Necmettin Bardakçı-Mehmet Saffet Sarıkaya, İstanbul 2015. google scholar
 • Kapusuzoğlu, S. Burhanettin-Çam, Mevlüt, Balkanlar'da İlk Musluman Turk İskânının Öncusu Sarı Saltık'ın Makamları, İstanbul 2018. google scholar
 • Karamustafa, Ahmet, T., “Islamisation through the Lens of the Saltuk-name”, Islam and Christianity in Medieval Anatolia, ed. A. C. S. Peacock, Bruno de Nicola, Sara Nur Yıldız, Farnham 2015, s. 349-364. google scholar
 • Karpat, Kemal, “Gagauzlar”, DİA, XIII, 288-291. google scholar
 • Kemalpaşazâde, Histoire de Campagne de Mohacz, nşr. Pavet de Courteielle, Paris 1859. google scholar
 • Kiel, Michael, “Sarı Saltık ve Erken Bektaşilik Üzerine Notlar”, Türkçe trc. Fikret Elpe, Turk Dunyası Araştırmaları Dergisi, C. II, Sayı: 9, 1980, s. 25-36. google scholar
 • Kiel, Michael, “Sarı Saltuk”, DİA, XXXVI, 147-150. google scholar
 • Korobeinikov, Dimitri, Byzantium and The Turks in the Thirteenth Century, Oxford 2014. google scholar
 • Köprülü, M. Fuad, Turk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1976. google scholar
 • Köprülü, M. Fuad, “Anadolu Selçukluları Tarihi’nin Yerli Kaynakları I”, Belleten, C. VII, Sayı: 27, Ankara, 1943, s. 379-525. google scholar
 • Lokmân b. Hüseyin, SeidLocmaniexLibro Turcico qui Oghuznâme inscribitur excerpta, nşr. J. J. Wilhelm Lagus, Helsiogforsiae 1854. google scholar
 • Matanov, Hristo, “Ceng^ykcku Typ^u b floĞpygrna npe3 XIII Bek?", CnucaHue Rbm, Sayı: 13, (2010), s. 14-21. google scholar
 • Melikoff, I., “Qui etait Sarı Saltuk? Quelques Remarques sur les Manuscrits du Saltukname”, Studies in Ottoman History in Honour of Prof. V. L. Melange, ed. C. Heyvood-C. Imber, İstanbul 1994, s. 231-238. google scholar
 • Merçil, Erdoğan, “Bizans’ta Selçuklu Hanedan Mensupları”, XI. Turk Tarih Kongresi (5-9 Eylul 1990, Ankara) Bildiriler, Ankara 1994, II, s. 709-721. google scholar
 • Murgescu, Bogdan, “İsakça”, DİA, XXII, 489-490. google scholar
 • Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah, Câmiu’d-Düvel, yay. ve Türkçe trc. Ali Öngül, Câmiu’d-Düvel Selçuklular Tarihi II, Anadolu Selçukluları ve Beylikleri, İstanbul 2017. google scholar
 • Ocak, Ahmet Yaşar, Sarı Saltık Popüler İslâm’ın Balkanlar’daki Destanî Öncüsü (XIII. Yüzyıl), Ankara 2011. google scholar
 • Ocak, Ahmet Yaşar, “Barak Baba”, DİA, V, 61-62. google scholar
 • Okiç, Tayyib, “Sarı Saltuk’a Ait Bir Fetva”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (AÜİFD), C. I, Sayı: 1, (1952), s. 48-58. google scholar
 • Ostrogorsky, Georg, Bizans Devleti Tarihi, Türkçe trc. Fikret Işıltan, Ankara 2011. google scholar
 • Öden, Zerrin Günal, “Türkiye Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mesud Hakkında Bazı Görüşler”, Belleten, C. LXI, Sayı: 231’den ayrıbasım, Ankara 1997, s. 287-300. google scholar
 • Özaydın, Abdülkerim, “Anadolu Selçukluları”, Siyasî-Dinî-Kültürel-Sosyal İslâm Tarihi, İstanbul 1994, VIII, 86-241. google scholar
 • Pachymeres, Georgios, GeorgesPachymeresRelationsHistoriques, ed. Albert Failler, Paris 1984-1999, I-III. google scholar
 • Pachymeres, Georgios, Bizanslı Gözüyle Türkler, Türkçe trc. İlcan Bihter Barlas, İstanbul 2009. google scholar
 • Rahimova, Aybeniz, “Oğuzların Dini Kahramanlık Destanı Saltukname”, Türk Dünyası Araştırmaları (TDA), C. 123, Sayı: 243, (Kasım-Aralık 2019), s. 249-25. google scholar
 • Rice, Tamara Talbot, The Seljuks in Asia Minor, London 1961. google scholar
 • Shukurov, Rustam, The Byzantine Turks 1204-1461, Leiden 2016. google scholar
 • Shukurov, Rustam, “The Oriental Margins of the Byzantine World: A Prosopographical Perspective”, Identities and Allegiances in the Eastern Mediterranean after 1204, ed. Judith Herrin-Guillaume Saint-Guillain, Aldershot 2011, s. 167-196. google scholar
 • Sümer, Faruk, Çepniler, İstanbul 1992. google scholar
 • Sümer, Faruk, “Çepni”, DİA, VIII, 269-270. google scholar
 • Sümer, Faruk, “Keykâvus II”, DİA, XXV, 355-357. google scholar
 • Sümer, Faruk, “Selçuklular III. Anadolu Selçukluları (1075-1038)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), XXXVI, 380-384. google scholar
 • Şahin, Haşim, “Arnavutluk Bektaşiliğinde Sarı Saltık Kültürü, I. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu (07-09 Mayıs 2010, Çorum) Bildiriler, Ankara 2011, I, s. 129-153. google scholar
 • Şeker, Mehmet, “Anadolu’nun Türk Vatanı Haline Gelmesi”, Türkler, Ankara 2002, C. VI, 269-282. google scholar
 • Târih-i Âl-i Selçuk (Anonim Selçuknâme), Türkçe trc. Halil İbrahim Gök-Fahrettin Coşguner, Ankara 2014. google scholar
 • Taş, Kenan Ziya, “Yeni Belgeler Işığında Sarı Saltuk’un Anadolu-Balkan Güzergâhında Kuzey-Batı Anadolu’daki İzleri (16. Yüzyıl Arşiv Kayıtlarına Göre)”, 2. Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu (06-09 Mayıs 2015, Saraybosna-Bosna Hersek) Bildiriler, Edirne 2015, s. 109-124. google scholar
 • Taşdelen, H. Musa, Bulgaristan, Romanya ve Kırım Müslüman Topluluklarda Sarı Saltık Algısı “Referans Kişilik Olarak Bir Kolonizatör Türk Dervişi”, İstanbul 2015. google scholar
 • Temizyürek, Fahri, “Anadolu’dan Balkanlara Sarı Saltuk’un İzleri”, Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu (6-10 Kasım 2013, Köstence-Romanya) Bildiriler, Edirne 2014, s. 131-138. google scholar
 • Tevhid, Ahmed, “Rum Selçûkî Devleti’nin İnkırâzıyla Teşekkül Eden Tavâif-i Mülûk’den Karahisar-ı Sâhib’de Sâhibataoğulları”, Târîh-i Osmânî Encümeni Mecmuası (TOEM), II, Sayı: 9, İstanbul 1329, s. 563-568. google scholar
 • Togan, A. Zeki Velidi, Umumî Türk Tarihi’ne Giriş, C. I, İstanbul 1981. google scholar
 • Turan, Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971. google scholar
 • Turinay, Necmettin, “Balkanlarda Türk Tarihi Açısından Özgün Bir Deneme: Sarı Saltuk, Bogomiller ve Bogomilizm”, Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu (6-10 Kasım 2013, Köstence-Romanya) Bildiriler, Edirne 2014, s. 177-216. google scholar
 • Turinay, Necmettin, “Saltıkname’nin Meçhul Yazıcısı: Ebulhayr-ı Rumî”, 2. Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu (06-09 Mayıs 2015, Saraybosna-Bosna Hersek) Bildiriler, Edirne 2015, s. 201-220. google scholar
 • Vasary, Istvan, Cumans and Tatars Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185-1365, Cambridge 2005. google scholar
 • Wittek, Paul, “Yazijioghlu ‘ALT on the Christian Turks of the Dobruja”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies (BSOAS), XIV/3, (1952), 639-668. google scholar
 • Yazıcızâde Ali, Tevârîh-i Âl-i Selçuk, (Selçuklu Tarihi), nşr. Abdullah Bakır, İstanbul 2009. google scholar
 • Yuvalı, Abdülkadir, “İlhanlılar”, DİA, XXII, 102-105. google scholar
 • Yüce, Kemal, Saltuk-nâme’de Tarihî, Dinî ve Efsanevî Unsurlar, Ankara 1987. google scholar
 • Zayonçkovskiy, Vlodzimej, “Gagauzların Etnogenezine Dair”, Türkçe trc. Bülent Hünerli, TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2018, Yıl: 6, Sayı: 14, s. 247-253. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Kaya Tan, P. (2021). Sultan II. İzzeddin Keykâvus Döneminde Sarı Saltuk’un Balkanlara Geçişine Dâir Mütâlaalar. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 0(37), 99-123. https://doi.org/10.26650/gaad.094237


AMA

Kaya Tan P. Sultan II. İzzeddin Keykâvus Döneminde Sarı Saltuk’un Balkanlara Geçişine Dâir Mütâlaalar. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi. 2021;0(37):99-123. https://doi.org/10.26650/gaad.094237


ABNT

Kaya Tan, P. Sultan II. İzzeddin Keykâvus Döneminde Sarı Saltuk’un Balkanlara Geçişine Dâir Mütâlaalar. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 0, n. 37, p. 99-123, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Kaya Tan, Pınar,. 2021. “Sultan II. İzzeddin Keykâvus Döneminde Sarı Saltuk’un Balkanlara Geçişine Dâir Mütâlaalar.” Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 0, no. 37: 99-123. https://doi.org/10.26650/gaad.094237


Chicago: Humanities Style

Kaya Tan, Pınar,. Sultan II. İzzeddin Keykâvus Döneminde Sarı Saltuk’un Balkanlara Geçişine Dâir Mütâlaalar.” Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 0, no. 37 (Sep. 2023): 99-123. https://doi.org/10.26650/gaad.094237


Harvard: Australian Style

Kaya Tan, P 2021, 'Sultan II. İzzeddin Keykâvus Döneminde Sarı Saltuk’un Balkanlara Geçişine Dâir Mütâlaalar', Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, vol. 0, no. 37, pp. 99-123, viewed 30 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/gaad.094237


Harvard: Author-Date Style

Kaya Tan, P. (2021) ‘Sultan II. İzzeddin Keykâvus Döneminde Sarı Saltuk’un Balkanlara Geçişine Dâir Mütâlaalar’, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 0(37), pp. 99-123. https://doi.org/10.26650/gaad.094237 (30 Sep. 2023).


MLA

Kaya Tan, Pınar,. Sultan II. İzzeddin Keykâvus Döneminde Sarı Saltuk’un Balkanlara Geçişine Dâir Mütâlaalar.” Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, vol. 0, no. 37, 2021, pp. 99-123. [Database Container], https://doi.org/10.26650/gaad.094237


Vancouver

Kaya Tan P. Sultan II. İzzeddin Keykâvus Döneminde Sarı Saltuk’un Balkanlara Geçişine Dâir Mütâlaalar. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi [Internet]. 30 Sep. 2023 [cited 30 Sep. 2023];0(37):99-123. Available from: https://doi.org/10.26650/gaad.094237 doi: 10.26650/gaad.094237


ISNAD

Kaya Tan, Pınar. Sultan II. İzzeddin Keykâvus Döneminde Sarı Saltuk’un Balkanlara Geçişine Dâir Mütâlaalar”. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 0/37 (Sep. 2023): 99-123. https://doi.org/10.26650/gaad.094237ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim03.01.2021
Kabul15.11.2021
Çevrimiçi Yayınlanma31.12.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.