Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/mecmua.2021.79.2.0007   IUP :10.26650/mecmua.2021.79.2.0007    Tam Metin (PDF)

Sokağa Çıkma Yasağına İlişkin Emirnameler: KKTC’de Salgın Hastalıkla Mücadelede Olağan Hukuk ile Olağanüstü Tedbirler

Demet Çelik UlusoyEmine Uzuner

Tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip korona virüs (Covid 19) salgın hastalığı, hükümetlerin etkin ve hızlı kararlar almasını ve anayasal devletin sınırlarının sorgulanmasını gerektiren bir dönem olmuştur. İçinde bulunduğumuz dönemin, koşulları ve ortaya çıkardığı sonuçları itibariyle olağanüstü olduğuna şüphe yoktur. Hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik bir devlette, ister olağan isterse olağanüstü dönemlerde olsun, iktidarın kullanılması bakımından siyasi iktidarlar her koşulda hukukla sınırlıdırlar. Olağanüstü durumlarla olağan hukuk çerçevesinde hareket etmek hukuk devletinin sınırlarını zorlayabilir. Bu tür olağanüstü durumlarla mücadele etmek için olağan hukukun uygun araçları da sunması gerekir. Bu araçların bulunmadığı durumlarda ise olağanüstü hukukun uygulanması beklenir. Bu süreç içerisinde Kuzey Kıbrıs’ta da salgın hastalığın önlenmesi amacıyla hızlı tedbirler alınarak uygulanmıştır. Çalışmada, olağanüstü durum ilanına gerek duyulmaksızın, temel hak ve hürriyetlerin durdurulması sonucunu ortaya çıkaran sokağa çıkma sınırlamasının hukuki boyutu üzerinde durulacaktır. Konu, Anayasa’nın temel ilkeleri üzerinden incelenecek, olağan hukuk kurallarıyla alınan salgın tedbirlerinin anayasallığı tartışılacaktır

DOI :10.26650/mecmua.2021.79.2.0007   IUP :10.26650/mecmua.2021.79.2.0007    Tam Metin (PDF)

Orders for Curfew: Extraordinary Measures with Ordinary Law in Struggle against Epidemic Disease

Demet Çelik UlusoyEmine Uzuner

A new type of coronavirus epidemic affects the entire world. It requires governments to make quick and impactful decisions that push the limits of the constitutional state. There is no doubt that this period is extraordinary due to the circumstances of the situation and the consequences it produced. However, political power is limited in a democratic state based on the rule of law, whether circumstances are ordinary or extraordinary. Legal boundaries get pushed in exceptional circumstances within the framework of existing rules. Ordinary law must offer appropriate tools to combat extraordinary times. In the absence of these tools, extraordinary law is usually enforced. In the process, the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) Government has started to implement rapid measures to prevent epidemics. This study focuses on the legal dimension of the curfew. It reveals the outcome of the cessation of fundamental rights and freedoms without the need for an emergency declaration. The curfew will be evaluated based on the constitutional principles and the constitutionality of epidemic measures taken under the usual law regulations.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Extraordinary circumstances such as epidemics, economic depression, or natural disasters can cause arbitrary government action in certain circumstances. In these circumstances, governments must make rapid and effective decisions to deal with extraordinary crises. Therefore, power restrictions can be halted temporarily and political powers rarely remain on the edge of the constitutional state borders. Emergency declarations and international conventions are suspended, especially in democratic countries, since extraordinary measures are not taken with existing laws in the battle against epidemics. Therefore, the announcement of an unusual situation is preferred because the political power is not competent enough to appeal to extraordinary measures with legal powers in democratic countries. It was debated whether to impose a curfew with the emergency declaration of coronavirus cases that first appeared in the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC).

The President of the TRNC requested a state of emergency per the Constitution, but the current government stated it was not necessary on that date. There have been several discussions on emergency declarations in public, and they have caused tension between the President and the government. The Constitution states that the Council of Ministers (CM) needs to meet under the minister of the Republic to declare a state of emergency. After that, the deputy Prime Minister and the Foreign Minister said a curfew was out of the question. However, due to the increasing number of cases, more extreme measures were needed. 

The government resorted to preventative measures limiting constitutional rights and freedoms. In this context, the curfew, which limits the freedoms of movement and residence, protected by the Constitution (Article 22), is the main subject of this study. The study focuses on the legal dimension of the curfew. It reveals the result of ceasing fundamental rights and freedoms without the need for an emergency declaration. In this context, according to the Curfew Law (1955, Chapter 156) by the CM’s Order, partial curfew was declared with few exceptions on March 23 2020. A regulation that predicts a curfew is an Order. The basis of the Order is Chapter 156, an English-era law on the island. An Order is a decision, verdict, written order, or legal process stemming from the Anglo-Saxon legal system in TRNC, especially in administrative law and judicial body proceedings.

In our current extraordinary time, the legislature gives broad regulatory power to the executive. Epidemic disease is a legitimate cause for declaring a curfew that imposes restrictions on travel freedom in the TRNC Constitution. Most importantly, rights and freedoms are limited only by law. Considering these basic constitutional rules, the legality and judicial supervision of the Curfew Law and the procedures carried out accordingly and their compliance with the Constitution, especially the fundamental rights and freedoms, should be examined. The law does not reflect the current political power enacted and applied here by the English government on that date. This law should not be enforced under the Constitution since it is unconstitutional. In our opinion, it is unconstitutional because Transitional Article 4 of the Constitution states, “The legislation in force on the date of the coming into operation of this Constitution shall continue to be in force, in so far as such legislation is not contrary to or inconsistent with the provisions of this Constitution.” Therefore, the law is not in line with the restraint regime of rights and freedoms (Article 11). Its limits must be clear, predictable, and transparent by law with legitimate reasons. The legislative branch has recently enacted the Law on Infectious Diseases. This law has been inadequate in the fight against the current epidemic in terms of limiting travel freedom. In the Curfew Law context, the Order, as an administrative regulatory action, its enforcement, and related decisions, should be discussed within a constitutional framework.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 27/2013 Sayılı İyi İdare Yasası, Kanun Numarası: 27/2013, Kabul Tarihi:11.11.2013. www.mahkemeler.net/birlestirilmis/27-2013.doc> Erişim Tarihi 10 Ocak 2020. google scholar
 • 39/1962 Sayılı İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi Ve Buna Ek Protokolün Tasdiki Hakkında Yasa, Kanun Numarası: 39/1962, Kabul Tarihi:24.05.1962, Cyprus Government Gazette No 157, Supplement I. <https://www.mahkemeler.net/ birlestirilmis/39-1962.doc> Erişim Tarihi: 16 Nisan 2020. google scholar
 • 45/2018 Sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası, Kanun Numarası:45/2018, Kabul Tarihi: 10.12. 2018 <https://www.mahkemeler.net/birlestirilmis/45-2018.docx> Erişim Tarihi 17 Mart 2020. google scholar
 • Akkanat S, ‘Kurucu İktidara Dayalı Bir Demokrasinin İmkânı: Siyasal Bir Yaklaşımı’(2015) 48( 2) Amme İdaresi Dergisi 1-21. google scholar
 • Ali Karatay Başvurusu, AYM 2012/990, 10.12.2014. google scholar
 • Altıparmak K ve Karahanoğulları O, ‘Pyrrhus Zaferi: Leyla Şahin/Türkiye, AİHM/Hukuk, Düzenleyici İşlem/Kanun’ (2004) 3(1) Hukuk ve Adalet Dergis 249-276. google scholar
 • Arıkan C, Türk Anayasa Hukukunda Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesi ( Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi 2011). google scholar
 • Arslan Z, ‘Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması: Anayasa’nın 13. Maddesi Üzerine Bazı Düşünceler’ (2002) 19 Anayasa Yargısı 139-155. google scholar
 • Association Ekin v. Fransa App no 39288/98 (ECHR, 2001) <https://hudoc.echr.coe.int/ eng#{itemid:[001-59603]}> Erişim Tarihi 19 Nisan 2020. google scholar
 • Atay Ender E, ‘Hukukta Meşruiyet Kavramı’ (1997) 1(2) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 121-166. google scholar
 • AK Genel Sekreterliği, ‘COVID-19 Sağlık Krizi Çerçevesinde Demokrasi, Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Haklarına Saygı’ (2020) <https://rm.coe.int/ak-genel-sekreteri-covid-19-uye-devletlere-yonelik-set> Erişim Tarihi 30 Nisan 2020. google scholar
 • Azer C, ‘KKTC’de Düzenleyici İşlemlerin Denetlenme(me)si Sorunu Ve Buna Çözüm Yolu: İyi İdare Yasası’ (2018) 32(142) Türkiye Barolar Birliği Dergisi 429-452 <http://tbbdergisi. barobirlik.org.tr/m2019-142-1854> Erişim Tarihi 21 Mart 2020. google scholar
 • Bekir Coşkun Başvurusu, AYM 2014/12151, 04.06.2015. google scholar
 • Bj0rnskov C ve Voigt S, The State ofEmergency Virus, ‘Verfassungsblog On Matters Constitutional’ (2020) <https://verfassungsblog.de/the-state-of-emergency-virus/> Erişim Tarihi 05 Nisan 2020. google scholar
 • Curfew Law 1955, “A Law to Provide for The Imposition of Curfews in the Interests of Public Safety and the maintenance of Public Order” Supplement No. 2, Legıslation The Statute Laws of Cyprus No. 11 of 1955 The Cyprus Gazette No. 3821, Kabul Tarihi: 05.05.1955 <http://www. cylaw.org/nomoi/arith/1955_1_017.pdf> Erişim Tarihi 02 Nisan 2020. google scholar
 • Çelik Ulusoy D, ‘Kıbrıs’ta Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru’ (2017) <doi:https:// anayasatakip.ku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/34/2017/10/Demet-CCCA7elik-Ulusoy-KC4B1brC4B1sE28099ta-Anayasa-YargC4B1sC4B1-ve-Bireysel-BasCCA7vuru1.pdf> Erişim Tarihi 19 Nisan 2020. google scholar
 • Çelik Ulusoy D, ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Ertelenmesi ve Cumhurbaşkanının Göreve Devamına İlişkin Parlamento Kararının Yarattığı Anayasal Sorunlar’ (2020) 22(2) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yayınlanması Bekleniyor. google scholar
 • Deutsche W, ‘Koronavirüs İnsan Haklarına da Bulaşıyor’ (2020) <https://www.dw.com/tr/ koronavirC3BCs-insan-haklarC4B1na-da-bulaC59FC4B1yor/a-53127730> Erişim Tarihi 17 Nisan 2020. google scholar
 • Durmuş B, ‘Bireysel Başvuru Kararlarında Demokratik Toplumda Gereklilik Ölçütü’ (2017) <https:// anayasatakip.ku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/34/2017/08/BetuCC88l-DurmusCCA7-Bireysel-BasCCA7vuru-KararlarC4B1nda-Demokratik-Toplumda-Gereklilik-.pdf> Erişim Tarihi: 27 Mart 2020. google scholar
 • Eren A, ‘Anayasa Mahkemesinin Kanun Hükmünde Kararnamelere İlişkin İçtihadı Doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Değerlendirilmesi’ (2019) 36( 1) Anayasa Yargısı 1-72. google scholar
 • Tufan Erhürman, Yüksek İdare Mahkemesi’nin Görev Alanı, (1. Bası, Işık Kitabevi, Lefkoşa, 2013). google scholar
 • Tufan Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İdari Yargılama Hukuku, (1. Bası, Işık Kitabevi, Lefkoşa, 2012). google scholar
 • Eşitli Aygün E, ‘Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesi’ (2013) 104 TBB Dergisi 226-246 <http:// tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2013-104-1249> Erişim Tarihi 19 Nisan 2020. google scholar
 • Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası, Kanun Numarası: 1955, Kabul Tarihi: 2.05.1955, Suplement No 2 The Cyprus Gazette No 3821 05.05.1955 <https://www.mahkemeler.net/ birlestirilmis/f_156.doc> Erişim Tarihi 27 Mart 2020. google scholar
 • Fasıl 260 Karantina Yasası (1932), Karantinaya Koymayı Düzenleyen ve Tehlikeli Enfeksiyöz Hastalıkların Ülkeye Girişini Ve Yayılmasını Veya Ülkeden Başka Yerlere Geçmesini Önleyici Ek Kurallar Öngören Yasa. google scholar
 • Fendoğlu H T, ‘2001 Anayasa Değişikliği Bağlamında Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması’ 2002 18 (1) Anayasa Yargısı 111-149. google scholar
 • Gazette The Cyprus, Supplement No. 3, Subsidiary Legıslation (28.11.1957) <https:// sbaadministration.org/home/legislation/01_02_09_02_PartII-SubLeg-Cyprus/CyGaz-.pdf> Erişim Tarihi 10 Nisan 2020. google scholar
 • Görür H, ‘Hukuk Devletinde Meşruiyet Sorunu’ Hukuk Politik (2010) <https://www.hukukpolitik. com.tr/2016/12/05/hukuk-devletinde-mesruiyet-sorunu> Erişim Tarihi 02 Nisan 2020. google scholar
 • Gözler K, Anayasa Hukukunun Genel Esasları (10. Bası, Bursa: Ekin Yay 2018). google scholar
 • Gözler K, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi: Cilt 1 (2. Bası, Bursa: Ekin Yay 2020). google scholar
 • Gözler K, İnsan Hakları Hukuku ( 2. Bası, Bursa: Ekin Yay 2018). google scholar
 • Gözler K, Türk Anayasa Hukuku Dersleri (22. Bası, Bursa: Ekin Yay 2018). google scholar
 • Gül C, İktidarın Sınırlandırılması ve Hukuk Devleti (1. Bası, Ankara: Adalet Yayınevi 2010). google scholar
 • Gülcü v Türkiye App. No. 17526/10 (ECHR, 2016). google scholar
 • Greece v. United Kingdom, App. No. 176/56, (26.09.1958). google scholar
 • Jefferson T, ‘Thomas Jefferson to James Madison’(1789) 15(27) Princeton University Press 1958 3928 <https://jeffersonpapers.princeton.edu/selected-documents/thomas-jefferson-james-madison> Erişim Tarihi 20 Mart 2020. google scholar
 • Kalabalık H, ‘İdare Hukukunda Takdir Yetkisi Kavramı Ve Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması’ (1997) 1(2) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 205-232. google scholar
 • Kaneti S, ‘Anayasa Mahkemesi Kararları’na Göre Yasama Yetkisi İle Yürütmenin Düzenleme Yetkisinin Sınırları’ (1994) 54(1-4) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 33-44. google scholar
 • Karantina Yasası, The Quarantine Law, 1932, Kabul Tarihi: 26.02.1932. RG 09.03.19327 Cyprus Gazette No. 2201 of the No. 17 of 1932 < http://www.cylaw.org/nomoi/arith/1932_1_017.pdf> Erişim Tarihi 03 Nisan 2020. google scholar
 • Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası, Numarası: 0/1960, Kabul Tarihi:06.04.1960 Yürürlük Tarihi:16 Ağustos 1960 <https://www.mahkemeler.net/cgi-bin/anayasa/1960.doc> Erişim Tarihi 22 Nisan 2020. google scholar
 • KKTC Anayasa Mahkemesi, S 7/89 (D6/89), 30.06.1989 <https://www.mahkemeler.net/cgi-bin/ yenikararara3.aspx> Erişim Tarihi 22 Mart 2020. google scholar
 • 1985 KKTC Anayasası, Kabul Tarihi: 5.05.1985. RG 07.05.1985. <https://www.mahkemeler.net/ cgi-bin/anayasa/anayasa.doc> Erişim Tarihi 02 Ekim 2019. google scholar
 • KKTC AYM, KS 21/2009, (D 3/2011), 2011. google scholar
 • KKTC AYM, KS (D 3/2012), Birleştirilmiş 12-13-14-15-16/2012 (D 3/2012), 2012. google scholar
 • KKTC AYM, KS 14/2015, D 9/2017, 29.06.2017. google scholar
 • KKTC AYM, KS 23/85 (D 8/87), 04.06.1987. google scholar
 • KKTC AYM, KS 4/2006, (D 1/2007), 2007. google scholar
 • KKTC AYM, KS 4/88, 4/88 (D 10/88), 27.10.1988. google scholar
 • KKTC AYM, KS 7/89 (D 6/89), 30.06.1989. google scholar
 • KKTC AYM, KS 9/2009, D 4/2011,20.10.2011. google scholar
 • KKTC AYM, KS 9/93 (D 5/95), 29.06.1995. google scholar
 • KKTC AYM, KS AM 5/97, AM 5/97 (D 1/98) , 1998. google scholar
 • KKTC AYM, KS D 2/2012, D 2/2012, Birleştirilmiş Anayasa Mahkemesi: 20 ve 21/2012, 16.08.2012. google scholar
 • KKTC AYM, KS D 3/2016- 15/2015, 07.04. 2016. google scholar
 • KKTC Başbakanlık, ‘Bakanlar Kurulu Kararları Açıklandı’ (13.03.2020) <http://kktcbasbakanlik. org/ArtMID/3765/ArticleID/124068/> Erişim Tarihi 13 Mart 2020. google scholar
 • KKTC Cumhurbaşkanlığı B O, ‘Kişilerden çok, kurumların demokratik, eşitlikçi ilişkileri önem taşır’ (08.05.2020) <https://kktcb.org/tr/cumhurbaskani-akinci-kisilerden-cok-kurumlarin-demokratik-esitlikci-iliskileri-onem-tasir-7592> Erişim Tarihi 08 Mayıs 2020. google scholar
 • KKTC Resmi Gazete 22.03.2020/S 48, Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi (22.03.2020) (KKTC Bakanlar Kurulu, Düzenleyen, & A. S.-K. EK III, Prodüktör), <https://basimevi.gov. ct.tr/> Erişim Tarihi 25 Mart 2020. google scholar
 • KKTC Resmi Gazete 25.03.2020/S 50, KKTC Başbakanlık Basımevi (25.03.2020) <https:// basimevi.gov.ct.tr/> Erişim Tarihi 25 Mart 2020. google scholar
 • KKTC YİM, KS 103/98 (D 7/2003), 16.05.2003. google scholar
 • KKTC YİM, KS 81/2007, D 4/2009, 27.02. 2009. google scholar
 • Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası (KTFD), Numarası:0/1975, Numarası: 0/1975, Kabul Tarihi: 13.02.1975 Yürürlük Tarihi: 08.06.1975 <https://www.mahkemeler.net/cgi-bin/anayasa/ ktfdana.doc> Erişim Tarihi 10 Nisan 2020. google scholar
 • KTFD AYM, KS 18/78, 27.04.1979. google scholar
 • KTFD AYM, KS D 1/82, D 1/82, Yargıtay/Asli Yetki İstinaf 1/82, 01.06.1982. google scholar
 • Minister of Health Cyprus, Decree on Quarantine (Determination of Measures to Prevent Spread of the COVID-19 Coronavirus) Decree (No 18) of 2020, <https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/ press/.pdf> Erişim Tarihi 18 Nisan 2020. google scholar
 • Necatigil Z, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Anayasa ve Yönetim Hukukunun Esasları (2. Bası, Lefkoşa: Işık Kitabevi 2015). google scholar
 • Onur Karahanoğulları, ‘İngiliz Hukukunda İkincil Yasama’ (1995), AÜSBF, 03(50), 212-230. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/36423> Erişim Tarihi 16 Mart 2020. google scholar
 • Özay İ, Günışığında Yönetim (1. Bası, İstanbul: Alfa Yay 1994). google scholar
 • Özbudun E, ‘İngiliz Hukukunda Hükümet Tasarrufları’ (1961) 18(1) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 333-372. google scholar
 • Özbudun E, Türk Anayasa Hukuku (17. Bası, Ankara: Yetkin Yayınları 2017). google scholar
 • Özpolat H, ‘Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Kararlarında Maddi Anlamda Kanun Kriteri’ (2018) 9(33) TAAD 609-622. google scholar
 • Sağlam F, Anayasa Hukuku Ders Notları, (1. Bası, Lefkoşa: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları 2013). google scholar
 • Sağlam F, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Hukuku Dersleri (1. Bası, Lefkoşa: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları 2015). google scholar
 • Gözübüyük Ş, Yönetim Hukuku (13. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi 2000). google scholar
 • Van Der Sloot B, ‘Is All Fair in Love and War? An Analysis of the Case Law on Article 15 ECHR’ (2014) 53 (1) Military Law and the Law of War Review <https://bartvandersloot.com/ onewebmedia/Is_all_fair_in_love_and_war_forthcomming.pdf> 26.04.2020. google scholar
 • Strauss David A, ‘Common Law, Common Gorund and Jefferson’s Principle’ (2003) 112 The Yale Law Journal 1717-1755. google scholar
 • Sunday Times v Birleşik Krallık (no 1) Series A no 30, App No 6538/74 (ECHR, 26.04.1979). google scholar
 • TC AYM, BB No: 2012/1246,§ 60, Tahsin Erdoğan, 06.02.2014. google scholar
 • TC AYM, E 1967/41, K 1969/57, 25.10.1969. google scholar
 • TC AYM, E 1993/5,K 1993/25, 06.07.1993. google scholar
 • Teziç E, ‘Yasama Yetkisi ve Kanun Hükmünde Kararnameler’ (1972) 5(3) Amme İdaresi Dergisi 3-14. google scholar
 • The Quarantine Law, 1932, Kabul Tarihi: 26.02.1932. RG 09.03.19327 Cyprus Gazette No. 2201 of the No. 17 of 1932 < http://www.cylaw.org/nomoi/arith/1932_1_017.pdf> Erişim Tarihi 03 Nisan 2020. google scholar
 • Yeliz Şanlı Atay, ‘Türk İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler’ (2011) (Yayımlanmamış Doktora Tezi T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (İdare Hukuku) Anabilim Dalı, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Metin Günday, Ankara) 23-28. <https://dspace.ankara. edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/33957/Sanli%20Atay_Yeliz_tez.pdf?sequence=1> Erişim Tarihi 15.02.2021. google scholar
 • Yılmaz H, ’Türk Hukukunda Düzenleme Yetkisinin Tarihsel Gelişimi ve Niteliği’ (2014) 110 Türkiye Barolar Birliği 220-240 <http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/ViewPDF- i-1345> Erişim Tarihi 10 Nisan 2020. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Çelik Ulusoy, D., & Uzuner, E. (2021). Sokağa Çıkma Yasağına İlişkin Emirnameler: KKTC’de Salgın Hastalıkla Mücadelede Olağan Hukuk ile Olağanüstü Tedbirler. İstanbul Hukuk Mecmuası, 79(2), 673-698. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.2.0007


AMA

Çelik Ulusoy D, Uzuner E. Sokağa Çıkma Yasağına İlişkin Emirnameler: KKTC’de Salgın Hastalıkla Mücadelede Olağan Hukuk ile Olağanüstü Tedbirler. İstanbul Hukuk Mecmuası. 2021;79(2):673-698. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.2.0007


ABNT

Çelik Ulusoy, D.; Uzuner, E. Sokağa Çıkma Yasağına İlişkin Emirnameler: KKTC’de Salgın Hastalıkla Mücadelede Olağan Hukuk ile Olağanüstü Tedbirler. İstanbul Hukuk Mecmuası, [Publisher Location], v. 79, n. 2, p. 673-698, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Çelik Ulusoy, Demet, and Emine Uzuner. 2021. “Sokağa Çıkma Yasağına İlişkin Emirnameler: KKTC’de Salgın Hastalıkla Mücadelede Olağan Hukuk ile Olağanüstü Tedbirler.” İstanbul Hukuk Mecmuası 79, no. 2: 673-698. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.2.0007


Chicago: Humanities Style

Çelik Ulusoy, Demet, and Emine Uzuner. Sokağa Çıkma Yasağına İlişkin Emirnameler: KKTC’de Salgın Hastalıkla Mücadelede Olağan Hukuk ile Olağanüstü Tedbirler.” İstanbul Hukuk Mecmuası 79, no. 2 (Jun. 2022): 673-698. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.2.0007


Harvard: Australian Style

Çelik Ulusoy, D & Uzuner, E 2021, 'Sokağa Çıkma Yasağına İlişkin Emirnameler: KKTC’de Salgın Hastalıkla Mücadelede Olağan Hukuk ile Olağanüstü Tedbirler', İstanbul Hukuk Mecmuası, vol. 79, no. 2, pp. 673-698, viewed 30 Jun. 2022, https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.2.0007


Harvard: Author-Date Style

Çelik Ulusoy, D. and Uzuner, E. (2021) ‘Sokağa Çıkma Yasağına İlişkin Emirnameler: KKTC’de Salgın Hastalıkla Mücadelede Olağan Hukuk ile Olağanüstü Tedbirler’, İstanbul Hukuk Mecmuası, 79(2), pp. 673-698. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.2.0007 (30 Jun. 2022).


MLA

Çelik Ulusoy, Demet, and Emine Uzuner. Sokağa Çıkma Yasağına İlişkin Emirnameler: KKTC’de Salgın Hastalıkla Mücadelede Olağan Hukuk ile Olağanüstü Tedbirler.” İstanbul Hukuk Mecmuası, vol. 79, no. 2, 2021, pp. 673-698. [Database Container], https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.2.0007


Vancouver

Çelik Ulusoy D, Uzuner E. Sokağa Çıkma Yasağına İlişkin Emirnameler: KKTC’de Salgın Hastalıkla Mücadelede Olağan Hukuk ile Olağanüstü Tedbirler. İstanbul Hukuk Mecmuası [Internet]. 30 Jun. 2022 [cited 30 Jun. 2022];79(2):673-698. Available from: https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.2.0007 doi: 10.26650/mecmua.2021.79.2.0007


ISNAD

Çelik Ulusoy, Demet - Uzuner, Emine. Sokağa Çıkma Yasağına İlişkin Emirnameler: KKTC’de Salgın Hastalıkla Mücadelede Olağan Hukuk ile Olağanüstü Tedbirler”. İstanbul Hukuk Mecmuası 79/2 (Jun. 2022): 673-698. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.2.0007ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim06.09.2020
Kabul15.03.2021
Çevrimiçi Yayınlanma25.05.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.