Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/mecmua.2021.79.2.0006   IUP :10.26650/mecmua.2021.79.2.0006    Tam Metin (PDF)

Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Karıştıkları Kazalardan Dolayı Yeşil Kart Sigortası Kapsamında Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna Dava Açılması

Musa Aygül

Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı araçların işletenleri, mevzuat gereği ya sınır kapılarında zorunlu malî sorumluluk sigortası (ZMSS) yaptırmak zorundadır ya da Türkiye’de geçerli Yeşil Kart Sigortasına sahip olmalıdır. Yeşil Kart Sistemi, motorlu kara taşıtlarının milletlerarası hareketliliğini kolaylaştırmak ve yabancı plakalı araçların işletilmesi esnasında verdikleri zararların, kazanın meydana geldiği ülkede ZMSS limitleri ve şartları dâhilinde tazmini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Türkiye’de Yeşil Kart Sigortası işlemlerini yerine getirmek amacıyla Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu (TMTB) kurulmuştur. Yeşil Kartlı yabancı plakalı bir aracın Türkiye’de karıştığı bir trafik kazasından dolayı başkalarının uğradığı zararın tazmini, yabancı sigorta şirketi ya da büro adına TMTB tarafından gerçekleştirilmektedir. Zarar görenler Yeşil Kartı düzenleyen yabancı sigorta şirketi ya da ilgili büro yerine doğrudan TMTB’ye müracaat edebilmekte ya da dava açabilmektedir. Bu çalışmada, zarar görenler karşısında TMTB’nin sorumluluğunun hukukî dayanakları ve davadaki konumu üzerinde durulmuştur. Türkiye’de görülmekte olan davalarda TMTB’nin yabancı sigorta ya da ilgili büroya yöneltilen davaların hukuki dayanağı incelenmiştir.

DOI :10.26650/mecmua.2021.79.2.0006   IUP :10.26650/mecmua.2021.79.2.0006    Tam Metin (PDF)

Filling a Law Suit Against the Turkish Motor Insurers’ Bureau based on Green Card Insurance, due to the Accidents Caused by Vehicles with Foreign Licence Plates

Musa Aygül

Vehicles with foreign license plates can only be accepted in Turkey if they are insured with compulsory automobile liability insurance at the border gate or with Green Card Insurance valid for Turkey as required by regulations. The Green Card System was established to facilitate the international mobility of motor land vehicles and to ensure the compensation of damages borne by third parties because of an accident caused by vehicles with foreign license plates; however, this is subject to the limitations and conditions of the mandatory liability insurance in the country where the accident occurred. The Turkish Motor Insurers’ Bureau (TMIB) executes and oversees Green Card Insurance operations in Turkey. In traffic accidents involving vehicles with foreign license plates with a Green Card, damages borne by third parties are compensated by the TMIB on behalf of foreign insurance companies or offices. Victims can directly apply to the TMIB instead of filing a lawsuit against foreign insurance companies or the office that issued the Green Card. The study elucidates the legal basis of the liability and particularly analyzes the legal status of the TMIB against victims.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Vehicles having foreign license plates can enter Turkey with several requirements. According to applicable legislation, all vehicles having foreign license plates shall be accepted in Turkey if they are insured with obligatory automobile liability insurance at the border gate or with Green Card Insurance valid for Turkey. Article 91/5 of Highway Traffic Law regulates that compulsory automobile liability insurance must be done at the border gate under circumstances determined by Undersecretariat of Treasury for vehicles, providing that vehicles having foreign license plates have no valid insurance in Turkey.

Obligatory automobile liability insurance taken in Turkey is only valid within the borders of the Turkish Republic. Taking out an insurance abroad is also possible. However, specific provisions are in place for taking out an insurance that is valid outside the country. For example, Article 14 of the Turkish Insurance Law specifies the requirements of insurance taken outside the country. Therefore, for the insurance to be valid outside the country, either separate insurance must be taken in that state or valid insurance contracts should be present for usage in the country as well as abroad. After World War II, not only international trade but also international tourism has prospered. Thus, the use of motor land vehicles between European countries has increased too. Hence, the Working Party on Road Transport of the Inland Transport Committee of the Economic Commission for Europe of the United Nations was established to diminish the problems. The Committee drawn up Recommendation No. 5, in which the basis of the Green Card System was founded. With such recommendation, the working group recommended to the governments of the member states to establish uniform and easily enforceable policies to ensure that drivers will be satisfactorily insured upon entering countries where drivers must have insurance. Alternatively, in the recommendation, member states agreed to establish a central organization under the name “bureau” to ensure the operation of such insurance system in each member state.

The Green Card System aims to facilitate the passage of motor land vehicles across international borders with an internationally valid insurance certificate and protect victims of accidents that involve vehicles with foreign license plates in the country where they are traveling to. In 1959, the European Convention on Compulsory Financial Liability Insurance for Motor Vehicles was prepared and opened for signature by the Council of Europe. The contract entered into force in September 22, 1969. The Convention was signed, with some reservations, in 1974 and confirmed in 1999 by Law No. 4477. Thus, as stipulated in the Convention, Turkish Motor Insurers’ Bureau (TMIB) has been founded to exercise Green Card Insurance operations in Turkey. Damages borne by third parties are compensated by the TMIB on behalf of foreign insurance companies or offices in cases of traffic accidents involving vehicles with foreign license plates with a Green Card. Victims can directly apply to the TMIB instead of filing a lawsuit against foreign insurance companies or the office that issued the Green Card. The article examines the legal basis of the liability and particularly analyzes the legal status of the TMIB against victims within the scope of the paper. The article indicates which law applies to dispute in accidents involving vehicles with foreign license plates and specifies the role of the mandatory rules in applicable law.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Altop A, ‘Trafik Kazaları Sebebiyle İleri Sürülen Destekten Yoksun Kalma Taleplerine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15.06.2011 Tarihli E. 2011/17-142 K. 2011/411 Sayılı ve 22.02.2012 Tarihli E. 2011/17-787 K. 2012/92 Sayılı Kararları ile Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 05.06.2012 Tarihli ve E. 2011/11551 K. 2012/7391 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi’ (2008) 8(1) Yaşar Üniversitesi Dergisi 151-184. google scholar
 • Arkan S, Ticari İşletme Hukuku, (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2019). google scholar
 • Armbrüster C, Privatversicherungsrecht (2. Aufl, Mohr Siebeck 2019). google scholar
 • Atalı M, Ermenek İ ve Erdoğan E, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı (2. Bası, Yetkin 2019). google scholar
 • Ayhan R, Çağlar H ve Özdamar M, Sigorta Hukuku Ders Kitabı (3. Bası, Yetkin 2020). google scholar
 • Çeker M, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Sigorta Hukuku (20. Bası, Karahan Kitabevi 2019). google scholar
 • Çelikel A ve Erdem BB, Milletlerarası Özel Hukuk (15. Bası, Beta 2017). google scholar
 • Doğan V, Milletlerarası Özel Hukuku (6. Bası, Savaş 2020). google scholar
 • Ekşi N, Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Yabancı Unsurlu Sigorta Sözleşmelerinde Uygulanacak Hukuk (Beta İstanbul 2012). google scholar
 • Eren F, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (22. Bası, Yetkin 2017). google scholar
 • Gökcan HT, Karayolları Trafik Kanununa Göre Hukukî Sorumluluk Tazminat Sigorta ve Rücu Davaları (9. Bası, Seçkin 2018). google scholar
 • Junker Abbo, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Herausgeber: Sacker, F Jürgen/ Rixecker, Roland/ Oetker, Hartmut/ Limperg, Bettina Hrsg.) (8. Aufl. Band 13, 2021). google scholar
 • Kara E, ‘Sınırötesi Trafik Kazaları: Avrupa Birliğinde ve Türk Hukukunda Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’ (2016) 6(11) Hasan Kalyoncu Hukuk Fakültesi Dergisi 215-256. google scholar
 • Kayıhan Ş, ‘Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasında (ZMSS=Trafik Sigortası) Sigorta Ettirenin Kendi Tam Kusuru ile Vefatı Halinde Mirasçıların Üçüncü Kişi Sıfatıyla Müteveffanın Sigortacısına Başvurmaları Durumuna İlişkin Hukuki Düşünceler’ (2016) 22(1) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 251-264. google scholar
 • Kocasakal H, Doğrudan Uygulanan Kurallar ve Sözleşmeler Üzerindeki Etkileri (Galatasaray Üniversitesi 2001). google scholar
 • Kuru B, Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı (Legal 2015). google scholar
 • Looschelders D, ‘Internationale Zustandigkeit für Klagen gegen auslandische Entschadigungsstellen und Grüne-Karte-Büros’ (2018) 38(4) IPRax (Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts) 360-363. google scholar
 • Merkin R and Hemsworth M, The Law of Motor Insurance (2nd Edition, Sweet&Maxwell 2015). google scholar
 • Metzler M, ‘Nationales Versicherungsbüro (NVB) & Nationaler Garantiefonds (NGF)’, Haftpflicht des Motorfahrzeughalters - neue Antworten auf alte Fragen (Herausgeber: Walter Fellmann), ( Stâmpfli 2013) 155-188. google scholar
 • Memiş T, ‘Güvence Hesabının Taşımanın 100 km. Altında Olması Nedeniyle Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Ödeme Yapmayı Reddetmesi Hukuka Uygun mudur?’ (2012) 3(1) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 129-150. google scholar
 • Nomer E, Devletler Hususî Hukuku (22. Bası, Beta 2017). google scholar
 • Pekcanıtez H, Pekcanıtez Medenî Usûl Hukuku Cilt I (Editörler: Pekcanıtez H, Özekes M, Akkan M ve Taş Korkmaz H) (15. Bası, On İki Levha 2017). google scholar
 • Poroy R ve Yasaman H, Ticari İşletme Hukuku (Vedat 2019). google scholar
 • Roth, WH, Internationales Versicherungsvertragsrecht (Paul Siebeck 1985). google scholar
 • Seven V, ‘Sigorta Güvence Hesabı’nın Kapsamı ve Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’ (2017) 12(157-158) Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 31-62. google scholar
 • Sirmen S, ‘Zarar Sigortaları Kapsamına Giren Sigorta Akitlerinden Doğan Kanunlar İhtilâfı’ (2006) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi <tez.yok.gov.tr> Erişim Tarihi 10 Ağustos 2020. google scholar
 • Şanlı C, Esen E ve Ataman Figanmeşe İ, Milletlerarası Özel Hukuk (7. Bası, Beta 2019). google scholar
 • Tanrıver S, Medenî Usûl Hukuku Cilt I Temel Kavramlar ve İlk Derece Yargılaması (Yetkin, 2016). google scholar
 • Tufan Y, ‘Uluslararası Motorlu Araçlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortası ve Yeşil Kart Sistemi’ (2008) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi <tez.yok.gov.tr> Erişim Tarihi 10 Ağustos 2020. google scholar
 • Ulaş I, Uygulamalı Sigorta Hukuku Mal ve Sorumluluk Sigortaları (7. Bası, Turhan Kitabevi 2010). google scholar
 • Ülgen H, Helvacı M, Kaya A ve Nomer Ertan NF, Ticari İşletme Hukuku (Vedat 2019). google scholar
 • Yavaşi M, Kara Taşıtları Sigortaları (Yetkin 2020). google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Aygül, M. (2021). Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Karıştıkları Kazalardan Dolayı Yeşil Kart Sigortası Kapsamında Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna Dava Açılması. İstanbul Hukuk Mecmuası, 79(2), 519-542. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.2.0006


AMA

Aygül M. Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Karıştıkları Kazalardan Dolayı Yeşil Kart Sigortası Kapsamında Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna Dava Açılması. İstanbul Hukuk Mecmuası. 2021;79(2):519-542. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.2.0006


ABNT

Aygül, M. Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Karıştıkları Kazalardan Dolayı Yeşil Kart Sigortası Kapsamında Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna Dava Açılması. İstanbul Hukuk Mecmuası, [Publisher Location], v. 79, n. 2, p. 519-542, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Aygül, Musa,. 2021. “Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Karıştıkları Kazalardan Dolayı Yeşil Kart Sigortası Kapsamında Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna Dava Açılması.” İstanbul Hukuk Mecmuası 79, no. 2: 519-542. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.2.0006


Chicago: Humanities Style

Aygül, Musa,. Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Karıştıkları Kazalardan Dolayı Yeşil Kart Sigortası Kapsamında Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna Dava Açılması.” İstanbul Hukuk Mecmuası 79, no. 2 (Dec. 2022): 519-542. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.2.0006


Harvard: Australian Style

Aygül, M 2021, 'Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Karıştıkları Kazalardan Dolayı Yeşil Kart Sigortası Kapsamında Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna Dava Açılması', İstanbul Hukuk Mecmuası, vol. 79, no. 2, pp. 519-542, viewed 9 Dec. 2022, https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.2.0006


Harvard: Author-Date Style

Aygül, M. (2021) ‘Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Karıştıkları Kazalardan Dolayı Yeşil Kart Sigortası Kapsamında Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna Dava Açılması’, İstanbul Hukuk Mecmuası, 79(2), pp. 519-542. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.2.0006 (9 Dec. 2022).


MLA

Aygül, Musa,. Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Karıştıkları Kazalardan Dolayı Yeşil Kart Sigortası Kapsamında Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna Dava Açılması.” İstanbul Hukuk Mecmuası, vol. 79, no. 2, 2021, pp. 519-542. [Database Container], https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.2.0006


Vancouver

Aygül M. Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Karıştıkları Kazalardan Dolayı Yeşil Kart Sigortası Kapsamında Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna Dava Açılması. İstanbul Hukuk Mecmuası [Internet]. 9 Dec. 2022 [cited 9 Dec. 2022];79(2):519-542. Available from: https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.2.0006 doi: 10.26650/mecmua.2021.79.2.0006


ISNAD

Aygül, Musa. Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Karıştıkları Kazalardan Dolayı Yeşil Kart Sigortası Kapsamında Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna Dava Açılması”. İstanbul Hukuk Mecmuası 79/2 (Dec. 2022): 519-542. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.2.0006ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim03.09.2020
Kabul11.04.2021
Çevrimiçi Yayınlanma25.05.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.