Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/TUDED2022-1149409   IUP :10.26650/TUDED2022-1149409    Tam Metin (PDF)

Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Halide Edip Adıvar ve George Bernard Shaw’un Eserlerinde Kadın Karakterlerin Görünümleri

Yasemin BayraktarSevim İnalOya Tunaboylu

Bu çalışmada çağdaş olan Halide Edip Adıvar ve George Bernard Shaw’un dünyaya bakış açılarındaki benzerlikler, bu benzerliklerin sanat anlayışlarına yansımaları ortaya konacaktır. Karşılaştırmalı edebiyatın sınırları içerisinde değerlendirilmeye uygun olan çerçeve içerisinde kadın karakterlerin benzer görünümleri üzerinde durulacaktır. Her iki yazarın kurmaca dünyalarında yarattıkları kadın kahramanların görünümleri ve üstlendikleri rollerin benzerlikleri dikkat çekicidir. Dünya edebiyatının bu iki önemli yazarının ortaya koydukları karakterler yoluyla güçlü, bağımsız ve mücadeleci kadın imgesi çizmeye, yerelden evrensele uzanan mesajlarını eserlerindeki kahramanlar yoluyla vermeye çalıştıklarını söylemek mümkündür. Adıvar ve Shaw’un yarattıkları benzer ve ortak kadın imgelerinin kökeni daha çok her iki yazarın biyografilerinde ve dünyaya bakış tarzlarında saklıdır. Farklı coğrafyalarda yaşamış olan, farklı cinsiyetlere ve kültürlere mensup söz konusu iki yazarın eserlerindeki benzer kadın karakterlerin görünümü ve rolleri bulundukları toplumun çizdiği kadın portresinden uzak, modern ve yenilikçidir. Halide Edip Adıvar’ın romanlarında, Bernard Shaw’un tiyatro oyunlarında yarattıkları kadın karakterler, kadının imgesini onun kişiliğinden başlayarak toplumsal statüsüne kadar çağın ilerisinde konumlandırır. Geleneğin kodladığı edilgen kadın imgesinden farklı görünümler sergileyen kadın kahramanlar her iki yazarın eserlerinde vücut bulmuş, toplumlarında yankı uyandırmıştır. Başka bir yandan geleneğe ve toplum kodlarına bir başkaldırı ve yönlendirici bir tavır olarak da anlamlandırılabilecek bu yapıda her iki yazarın eserlerinde modern kadının görünümleri ve rolleri dikkat çekicidir.

DOI :10.26650/TUDED2022-1149409   IUP :10.26650/TUDED2022-1149409    Tam Metin (PDF)

Representations of Female Characters in the Works of Halide Edip Adıvar and George Bernard Shaw: A Comparative Literature Study

Yasemin BayraktarSevim İnalOya Tunaboylu

In this study, the similarities between the world view of Halide Edip Adıvar and George Bernard Shaw, the reflections of these similarities on their understanding of art, themes of their works and the role of their heroines, will be discussed. The similarities of the female characters reflected in their works will be evaluated within the scope of comparative literature. It’s possible to say that the two authors of the world literature tried to draw a strong, independent and combative woman image through the female characters they created, and convey their messages from local to universal values through the heroines in their works. The origin of similar and common images of women is mostly hidden in the life experience of both authors and their way of world view. The reflection and roles of similar female characters in the works of these two writers belonging to different genders and cultures in different contexts, are modern and innovative, far from the traditional female portrait., The world views and roles of modern women in the works of both authors will be emphasized within such formation, which could be elucidated as a rebellion against tradition and social codes, and a guiding attitude from another standpoint.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Introduction and Purpose

Comparative literature is a discipline based on the notion of interaction and comparison. Within the scope of comparative literature, the idea prevails that the unique characteristics of cultures are best reflected in literary works and thus become objects of comparison for other cultures. Comparative literature is most commonly known for presenting comparative studies of authors and their works based on different cultural and civilizational perspectives.

This study will examine the commonality and similarities between the female images as depicted in the fictional worlds of two contemporary authors: Halide Edip Adıvar (1884-1964) and George Bernard Shaw (1856-1950). These two contemporary writers from different cultural backgrounds and genders are interestingly seen to have developed similar notions and structures regarding the concept of women in the rapidly developing and transforming world of the 19th century. Also fascinating is that the authors are social entities who sometimes reflect and criticize the codes and teachings of the society in which they had been born and raised.

Theoretical Framework

This research takes its basis as a comparative literature study analyzing the biographical data of two authors who lived in different geographical locations of the world. The study mainly analyzes and discusses the common and similar aspects of the heroines in Halide Edip’s novels and Bernard Shaw’s plays. Many biographical and text-based research and analyses have been carried out over Halide Edip Adıvar and George Bernard Shaw. Among the major studies in the Turkish literature on Halide Edip Adıvar are İnci Enginün’s two books, titled Halide Edib Adıvar (1998, 2019) and (Halide Edib Adıvar’ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi) The Issue of the East and West in the Works of Halide Edib Adıvar, as well as various other studies. Şerif Aktaş in addition to many other scholars and researchers have penned studies on Halide Edip Adıvar using the biographical text analysis method. Similarly, the Western literature has many studies that have been done on the plays and other works of Bernard Shaw, such as Henderson (1911), Glosser (1965), Holroyd (1979), Grene (1984), and Chesterton (2014) to name a few.

Although some studies have occurred separately in both the Turkish and English /Irish literature, a lack of studies also appears to have occurred in the area of comparative literature studies of Turkish and English/Irish literature. Thus, this study will attempt to fill this gap in the related field. Additionally, this study is thought to be able to secure a place in the related literature by depicting the perspectives of the two authors with regard to the social status of women as well as the value placed on them within the scope of historical and sociological criticism.

Methodology and Findings

The research study is mainly based on the concrete data presented by the theory of comparative literature. This study also discusses the effects and indicators of both authors’ life experiences that can be seen in their female characters and images. The study presents the structures that are similar in the female images in both authors’ works and also emphasizes the meanings that arise within their texts as they emerge when presenting these similarities. The study discusses the representation of heroines as different from the female portrait drawn by the traditions in both societies and brings to light the missions these representations undertook in both authors’ works as well as in the period in which they lived.

Conclusions and Recommendations

As a result, despite the fact that both authors lived in different countries with different cultural backgrounds, the similarities in their opposition to the traditional positioning of women in society united Halide Edip Adıvar and Bernard Shaw’s female characters in their works, with women being reflected in their works as being strong and educated and having guiding roles in male-dominated societies, such as the characters of Sainte Jeanne, Candida, Aliye, Seviyye, and other female characters these two authors had created. The two authors emphasized women’s problems, the need for them to receive equal education with men, and the need for women to seek out their social rights. Both authors focused on the social problems of their societies while expressing women’s issues by emphasizing universal values such as love, respect, and trust because they wanted the family to have a solid foundation in society. Both Shaw and Adıvar referred to women as the cornerstone of the family and therefore the two wrote about educated women in their works who had strong personalities, as well as the way these women lead society. The path both writers paved through their images of universal values and changes to the role of women in the world and in society is a subject worthy of attention and study. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Adıvar, H. E. (1987). Seviyye Talip. İstanbul: Atlas Kitabevi. google scholar
 • Adıvar, H. E. (2004). Sinekli bakkal. İstanbul: Özgür Yayınları. google scholar
 • Adıvar, H. E. (2008). Handan. İstanbul: Can Yayınları. google scholar
 • Aksoy, N. (1997). Halide Edib Adıvar’ın Seviyye Talip’inde kadın kimliği. Berna Moran’a armağan: Türk edebiyatına eleştirel bir bakış (N. Aksoy, B. Aksoy, Der.) içinde. İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Aktaş, Ş. (2013). Halide Edip Adıvar. Türkoloji dergisi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi 20. 1. s. 1-12. google scholar
 • Aytaç, G. (2009). Karşılaştırmalı edebiyat bilimi. Ankara: Say Yayınları. google scholar
 • Chesterton, G.K. (2014). George Bernard Shaw. New York: Aeterna Press. google scholar
 • Çalışlar, İpek. (2010). Halide Edib biyografisine sığmayan kadın. İstanbul: Everest Yayınları. google scholar
 • Enginün, İ. (1991). Halide Edib Adıvar’ın eserlerinde çocuklar, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları. İstanbul: Dergâh Yayınları. google scholar
 • Enginün, İ. (2007). Halide Edib Adıvar’ın eserlerinde doğu ve batı meselesi. İstanbul: Dergâh Yayınları. google scholar
 • Erlevent, D. (2005). Halide Edib Adıvar’ın son dönem romanlarında İstanbul’da gündelik hayat ve müzik. Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara. google scholar
 • Ferliel, S. (1982). George Bernard Shaw bir sanatçı-düşünür. Ankara: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Basımevi. google scholar
 • Glosser, H. (1965). The evolution of George Bernard Shaw’s female characters. (Unpublished Master’s Thesis). Eastern Illinois University. google scholar
 • Grene, N. (1984). Bernard Shaw, a critical view. United Kingdom: Palgrave Macmillan. google scholar
 • Henderson, A. (1911). George Bernard Shaw his life and works (A Critical Biography). Cincinnati: Stewart & Kidd Company. google scholar
 • Holroyd, M. (1979). George Bernard Shaw: Women and the body politic. Critical Inquiry. Vol. 6, No. 1, pp. 17-32. https://www.jstor.org/publisher/ucpress. google scholar
 • Holroyd, M. (1998). Bernard Shaw the one-volume definitive edition. New York: W. W. Norton& Company. http://biography.yourdictionary.com/george-bernard-shaw (erişim tarihi: 24.12.2021) google scholar
 • https://www.rte.ie/centuryireland/index.php/articles/common-sense-and-the-war-george-bernard-shaw-in-1914 (erişim tarihi: 25.03.2022) google scholar
 • Ibrahim, G., A. Omer, M., A., A. B. (2021). Shaw’s war antipathy in arms and the man and major barbara. International Journal of English Literature and Social Sciences. Vol-6, Issue-2; Mar-Apr, 2021 Journal Home Page Available: https://ijels.com/ Journal DOI: 10.22161/ijels ISSN: 2456-7620 https://dx.doi. org/10.22161/ijels.62.47 315. google scholar
 • Kazan, F. (1995). Halide Edip ve Amerika (B. Kutluğ, Çev.). İstanbul: Bağlam Yayınları. google scholar
 • Kurnaz, Ş. (1991). Cumhuriyet öncesi Türk kadını (1839-1923). Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları. google scholar
 • Küçükgörmen, Calayır, G. (2010). Halide Edip Adıvar’ın romanlarında kadın ve kadın eğitimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir. google scholar
 • Müezzinoğlu, E. (2017). İzmir milletvekili Halide Edip Adıvar’ın TBMM’deki faaliyetleri (19501954). Journal of International Social Research, 10(54). s.330-339. google scholar
 • Sanlı, S. (1982). Pygmalion. İstanbul: Adam Yayınları. google scholar
 • Shaw, G.B. (1912). Pygmalion. google scholar
 • Shaw, G. B. (1919). Heart break house: A fantasia in the Russian manner on English themes. google scholar
 • Takkaç, M. (1997). Çağdaş İngiliz tiyatrosunda kadının toplumsal konumu. Erzurum: Aşiyan Yayınları. google scholar
 • Uyguner, M. (1992). Halide Edip Adıvar: Yaşamı, sanatı yapıtlarından seçmeler. İstanbul: Altın Kitaplar. google scholar
 • Yanık, H. (2008). George Bernard Shaw and european theatre. (MA Thesis). Azerbaijan University of Languages. google scholar
 • Yılmaz, A. (2013). Halide Edip’te kadın hakları. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi, 20(1), 119-134. google scholar
 • Yücebaş, H. (1964). Bütün cepheleriyle Halide Edip Adıvar. İstanbul: İnkılâp Aka Kitabevi. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Bayraktar, Y., İnal, S., & Tunaboylu, O. (2022). Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Halide Edip Adıvar ve George Bernard Shaw’un Eserlerinde Kadın Karakterlerin Görünümleri. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 62(2), 307-323. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1149409


AMA

Bayraktar Y, İnal S, Tunaboylu O. Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Halide Edip Adıvar ve George Bernard Shaw’un Eserlerinde Kadın Karakterlerin Görünümleri. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. 2022;62(2):307-323. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1149409


ABNT

Bayraktar, Y.; İnal, S.; Tunaboylu, O. Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Halide Edip Adıvar ve George Bernard Shaw’un Eserlerinde Kadın Karakterlerin Görünümleri. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, [Publisher Location], v. 62, n. 2, p. 307-323, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Bayraktar, Yasemin, and Sevim İnal and Oya Tunaboylu. 2022. “Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Halide Edip Adıvar ve George Bernard Shaw’un Eserlerinde Kadın Karakterlerin Görünümleri.” Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 62, no. 2: 307-323. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1149409


Chicago: Humanities Style

Bayraktar, Yasemin, and Sevim İnal and Oya Tunaboylu. Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Halide Edip Adıvar ve George Bernard Shaw’un Eserlerinde Kadın Karakterlerin Görünümleri.” Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 62, no. 2 (Jul. 2024): 307-323. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1149409


Harvard: Australian Style

Bayraktar, Y & İnal, S & Tunaboylu, O 2022, 'Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Halide Edip Adıvar ve George Bernard Shaw’un Eserlerinde Kadın Karakterlerin Görünümleri', Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol. 62, no. 2, pp. 307-323, viewed 25 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1149409


Harvard: Author-Date Style

Bayraktar, Y. and İnal, S. and Tunaboylu, O. (2022) ‘Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Halide Edip Adıvar ve George Bernard Shaw’un Eserlerinde Kadın Karakterlerin Görünümleri’, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 62(2), pp. 307-323. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1149409 (25 Jul. 2024).


MLA

Bayraktar, Yasemin, and Sevim İnal and Oya Tunaboylu. Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Halide Edip Adıvar ve George Bernard Shaw’un Eserlerinde Kadın Karakterlerin Görünümleri.” Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol. 62, no. 2, 2022, pp. 307-323. [Database Container], https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1149409


Vancouver

Bayraktar Y, İnal S, Tunaboylu O. Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Halide Edip Adıvar ve George Bernard Shaw’un Eserlerinde Kadın Karakterlerin Görünümleri. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi [Internet]. 25 Jul. 2024 [cited 25 Jul. 2024];62(2):307-323. Available from: https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1149409 doi: 10.26650/TUDED2022-1149409


ISNAD

Bayraktar, Yasemin - İnal, Sevim - Tunaboylu, Oya. Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Halide Edip Adıvar ve George Bernard Shaw’un Eserlerinde Kadın Karakterlerin Görünümleri”. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 62/2 (Jul. 2024): 307-323. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1149409ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim30.07.2022
Kabul30.11.2022
Çevrimiçi Yayınlanma30.12.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.