Research Article


DOI :10.26650/JECS2021-930101   IUP :10.26650/JECS2021-930101    Full Text (PDF)

Studies in Turkiye within the context of Gender: An Overview of Postgraduate Dissertations

Filiz Göktuna Yaylacı

The gender issue is a relatively new topic in migration studies. However, with increasing awareness, it has gained growing popularity among research topics dealing with human mobility. As a research interest, it also naturally stands out in Turkiye, a destination country for large-scale immigration movements. Considering all this, one can see the importance and necessity of examining studies that address gender and migration in tandem. Such an academic endeavor could bring about key results in terms of identifying more and less focused themes by gender and migration studies, thus helping formulate functional recommendations for further research. The main purpose of this study is to evaluate the postgraduate dissertations directly focusing on gender in the context of migration in Turkiye. To this end, 57 postgraduate dissertations were examined by the years they were completed, the universities in which they were made, the gender of authors, the methods of the dissertations in general, and the sample or study groups. The findings evaluated were based on the relevant literature. The findings show that there is a growing interest in the migration issue as part of the academic studies in Turkiye. However, the studies in the context of gender and migration are still limited. There is very little research on this subject at the doctoral level. The findings highlight the need for the diversification and enrichment of gender and migration studies in certain aspects.


PDF View

References

 • Alkar, E., & Atasoy, E. (2019). Türkçe literatürde göç çalışmalarının bibliyografyası [Bibliography of migration studies in Turkish literature]. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi [Academic Journal of History and Idea], 6(4), 2231-2265 google scholar
 • Altunkaynak Vodina, S. (2020). Toplumsal cinsiyet ve göç araştırmalarında araştırmacının konumsallığı: ‘Patriarkal pazarlık’ kıskacında ‘kız başına’ araştırma yapmak [The Positionality of the researcher in gender and migration studies: Doing research as a girl in the grip of patriarchal bargaining]. İçinde (In): (Eds.) Biehl, K. ve Danış, D. Toplumsal cinsiyet perspektifinden Türkiye’de göç araştırmaları [Migration studies in Turkiye from a gender perspective] (pp.122-142). İstanbul: Sabancı Universitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalısmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) ve Göç Arastırmaları Derneği (GAR). google scholar
 • Arat, N. (1996). Women’s studies in Turkiye. Women’s Studies Quarterly, 24(1/2), 400-411 google scholar
 • Atatimur, N. (2008). Türkiye’ye uluslararası kadın iş gücü göçünün sebep ve sonuçları: Ankara örneği [Reasons and consequences of international labor migration of women into Turkiye: Ankara case]. Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı / Bölge Planlama Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. [Master’s thesis, Midle East University] Retrieved from: https://tez.yok.gov.tr/ UlusalTezMerkezi/ google scholar
 • Audebert, C., & Doraı, M. K. (2011). International migration in the twenty-first century: towards new research perspectives. In: (Eds) Edric Audebert and Mohamed Kamel Doraı, Migration in a globalised World: New research issues andprospects (pp.203-211) Amsterdam University Press google scholar
 • Barın, H. (2015). Türkiye’deki Suriyeli kadınların toplumsal bağlamda yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri [Syrian women in Turkiye: Social struggles and solution proposals]. Göç Araştırmaları Dergisi [The Journal of Migration Studies], 1 (2), 10-56 google scholar
 • Barkçin, E. M. (2019). Evaluation of the use of qualitative content analysis in graduate theses. Hacettepe University Institute of Population Studies. Department of Social Research Methodology Master’s Thesis. Retrieved from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ google scholar
 • Bayhan, V. (2013). Beden sosyolojisi ve toplumsal cinsiyet [Sociology of body and gender]. Doğu Batı [East West], 16(63), 147-163 google scholar
 • Biehl, K. ve Danış, D. (2020). Toplumsal cinsiyet perspektifinden Türkiye’ de göç araştırmaları [Migration studies in Turkiye from a gender perspective]. İstanbul: Sabancı Universitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalısmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) ve Göç Arastırmaları Derneği (GAR) google scholar
 • Bozok, M. (2019). Göç sonucu yaşanan erkeklik krizlerinin bir yüzü olarak erkekliğin kaybı [Loss of Masculinity as a Face of Masculinity Crises Experienced as a Result of Migration]. Journal ofEconomy Culture and Society, 60, 171-185 google scholar
 • Bulut, Y. (2015). Türkiye’de sosyolojinin 100 yılı [Hundred years of sociology in Turkiye]. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi [University of Istanbul Journal of Sociology], 3(28), 0-21 google scholar
 • Butler, J. (2014). Cinsiyet belası feminizm ve kimliğin altüst edilmesi [Gender trouble feminism and the subversion of identity]. (B. Ertür, Trans.). İstanbul: Metis google scholar
 • Buz, S. (2007). Göçte kadınlar: Feminist yaklaşım çerçevesinde bir çalışma [Women in Migration: A Study in the Framework of Feminist Approach]. Toplum ve Sosyal Hizmet [Society and Social Service], 18(2), 37-50. google scholar
 • Canefe, N. (2018). Invisible lives: Gender, dispossession, and precarity amongst Syrian refugee women in the Middle East. Refuge, 34(1), 38-49 google scholar
 • Carling, J. (2015) A landmark in the landscape of migration studies. Ethnic and Racial Studies, 38(13), 2373-2376 google scholar
 • Castles, S. & Miller, M. J. (2008). Göçler çağı: Modern dünyada uluslararası göç hareketleri [The age of migration: international population movements in the modern world]. (B. U. Bal, &, İ. Akbulut, Trans.). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları google scholar
 • Choi, S. Y. P. (2018): Migration, masculinity, and family. Journal ofEthnic and Migration Studies, 45(1), 78-94 google scholar
 • Coşkun, E., Sarıalioğlu, Ö., Dinçer, C. G. (2020). Göç araştırmalarında söylem, yöntem ve etik: Feminist bir yöntem mümkün mü? [Discourse, method and ethics in migration Studies: Is a feminist methodology possible?]. Fe Dergi Feminist Eleştiri [Fe Journal Feminist Critique], 12(1), 70-81. google scholar
 • Çelebi, N. (2015). Sosyoloji tarihimize kısa bir bakış [History of sociology in Turkiye: A short look]. Sosyoloji Konferansları [Sociology Conferences], 52(2015-2) / 13-28 google scholar
 • Dedeoğlu, S. ve Ekiz Gökmen, Ç. (2020). Göç teorileri, göçmen emeği ve entegrasyon: kadınların yeri [Migration theories, migrant labor and integration: The place of women] İçinde: (Der) Biehl, K. ve Danış, D., Toplumsal cinsiyet perspektifinden Türkiye’ de göç araştırmaları [Migration studies in Turkiye from a gender perspective] (s. 18-37). İstanbul: Sabancı Universitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalısmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) ve Göç Arastırmaları Derneği (GAR) google scholar
 • Eckert, P., & McConnell-Ginet, S. (2013). Language and gender. Second edition. Cambridge and New York: Cambridge University Press. google scholar
 • Efilti Atay, S. (2018). Türkiye’de medya ve kadın alanında yapılan lisansüstü tezler ve bu tezlerde incelenen temaların analizi: 2007-2017 dönemi [The theme analysis of the postgraduate dissertations written on media and women in Turkiye: 2007-2017 period]. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, [Gumushane University E-Journal ofFaculty of Communication], 6(2), 1406-1423 google scholar
 • El Bushra, J. (2000). Gender and forced migration: Editorial. Forced Migration Review, 9, 4-7. google scholar
 • Erdoğan, B.& Köten, E. (2014). Yeni toplumsal hareketlerin sınıf dinamiği: Türkiye LGBT hareketi [The class dynamics of new social movements: LGBT movement in Turkiye]. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi [Marmara University Journal ofPolitical Sciences], 2(1), 93-113 google scholar
 • Erol Tamur, Ö. (2010). Göç ve toplumsal cinsiyet: Kemalpaşa’da gecekondulu kadınların göç deneyimi [Migration and Gender: The migration experiences of women from a squattered area in Kemalpaşa]. [Hacettepe google scholar
 • Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Antropoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Master’s Thesis, Hacettepe University]. Retrieved from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ google scholar
 • Eser Ülker, M. (2012). A comparative analysis of thesis guidelines and master thesis abstracts written in English at universities in Turkiye and in the USA. The Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University. Master of Arts. Retrieved from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ google scholar
 • Filipowicz, H. (2014). “Am I that name?” Feminism, feminist criticism, and gender studies. The Polish Review, 59 (1), 3-15 google scholar
 • Fleury, A. (2016). Understanding women and migration: A literature review. KNOMAD WORKING PAPER 8 google scholar
 • Foroutan, Y. (2015) Gender, migration, and religion: MENA Muslim migrants in Australia from a socio-demographic perspective. Journal of Muslim Minority Affairs, 35(4), 520-532 google scholar
 • FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) (2017). Current migration situation in the EU: Lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex asylum seekers. Luxembourg: European Union Agency for Fundamental Rights google scholar
 • Gençoğlu Onbaşı, F. (2013). Kadınlar Halk Fırkası: Doğudan yükselen ışık [Women people’s party: Light comes from the east]. Doğu Batı [East West], 16(63), 75-92 google scholar
 • Georgiou, M. (2012). Introduction: gender, migration and the Media. Ethnic and Racial Studies, 35(5), 791-799 google scholar
 • Glazer, N. (1981). Sociology of women and gender. International Review of Modern Sociology, 11(1/2), 175-200 google scholar
 • Göktuna Yaylacı, F. ve Çarpar, M. C. (2019). Zorunlu göçün görün(e)meyen aktörleri: Temsil ve toplumsal cinsiyet bağlamında sığınmacı erkekler [The invisible actors of forced migration: male refugees in the context of representation and gender]. Journal of Economy Culture and Society, 60, 61-85 google scholar
 • Giuliano, P. (2017). Gender: An historical perspective. Bonn: IZA - Institute of Labor Economics google scholar
 • IOM (2019). IOM gender equality policy 2015-2019, Council 106th session. Geneva: International Organization for Migration google scholar
 • IOM (2020). World Migration Report 2020. Geneva: International Organization for Migration google scholar
 • Kaçmazoğlu, H. B. (2015). Türkiye’de sosyolojinin 100 yıllık birikimi üzerine bazı tespitler [Some observations on the 100 years experience of the sociology in Turkiye]. Sosyoloji Konferansları [Sociology Conferences], 52(2015-2), 29-55 google scholar
 • Kara Aydemir, A. G. (2017). A critical analysis of research trends in educational technology theses and dissertations in Turkiye. The Graduate School of Natural and Applied Sciences of Middle East Technical University, Doctoral Dissertation. Retrieved from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ google scholar
 • Karagöl, E. (2018). Akademik yazma açısından lisansüstü tezler [Postgraduate theses in terms of academic writing]. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı Türkçe Eğitimi Bilim Dalı. [Doctoral Dissertation, Gazi University]. Retrieved from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ google scholar
 • Kenevir, F., & Koçak Kurt, Ş. (2016). Türkiye’de cinsiyet ve din temalı tez çalışmaları üzerine bir değerlendirme [An evaluation of the dissertation on gender and religious themes in Turkiye]. Dini Araştırmalar, Kadın Özel Sayısı [Religous Research, Women Special Issue], 347-383. google scholar
 • Kesici, M. R. (2015). Kitap inceleme [Book Review]: Saniye Dedeoğlu (2014). Migrants, work and social integration, women’s labour in Turkish ethnic economy (Göçmenler, çalışma ve sosyal entegrasyon, Türk etnik ekonomisinde kadın emeği). Migration, Diasporas and Citizenship Series, Palgrave-Macmillan. Göç Dergisi [Journal of Migration], 2(1), 159-166 google scholar
 • King, R. (2019). Bağlam temelli nitel araştırma ve Avrupa’da çok-sahalı göç araştırmaları [Context based qualitative research and multi-sited migration research in Europe]. İçinde (In): (Eds.) Zapata-Barrero, R., & Yalaz, E. Avrupa Göç Çalışmalarında Nitel Araştırmalar [Quliatative research in European migration studies] (pp. 4067). İstanbul: GARkitaplık, GAR (Göç Araştırmaları Derneği) Kitap Serisi google scholar
 • Koçak, M. (2020). Türkiye’ye göç eden kimlikler: Yerel ve ulusaşırı dinamiklerin kesişiminde LGBT mülteciliğin inşası [Migrant identities in Turkiye: Construction of LGBT asylum-seeker identity at the intersection of local and transnational dynamics]. İçinde (In): (Eds.) Biehl, K. ve Danış, D. Toplumsal cinsiyet perspektifinden Türkiye’ de göç araştırmaları [Migration studies in Turkiye from a gender perspective] (pp.162-191). İstanbul: Sabancı Universitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalısmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) ve Göç Arastırmaları Derneği (GAR). google scholar
 • Lutz, H. (2010) Gender in the migratory process. Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(10), 1647-1663 google scholar
 • Mahler, S. J., & Pessar, P. R. (2006). Gender matters: Ethnographers bring gender from the periphery toward the core of migration studies. InternationalMigration Review, 40(1), 27-63 google scholar
 • Oishi, N. (2002). Gender and migration: An Integrative Approach. San Diego: The Center for Comparative Immigration Studies CCIS University of California, Working Paper 49 google scholar
 • Oxford, C. (2013). Queer asylum US policies and responses to sexual orientation and transgendered persecution. In: (Eds) Marlou Schrover, & Deirdre M. Moloney Gender, migration and categorisation: Making distinctions between migrants in western countries, 1945-2010 (pp. 127-148). Amsterdam: Amsterdam University Press google scholar
 • Özdemir, Ö. ve Özdemir, E. (2018). Suriyeli mülteci kadınlar ve insani güvenlik [Syrian asylum seeker women and human security]. Güvenlik Stratejileri [Security Strategies], 14(27), 113-145 google scholar
 • Özüdoğru, B. (2018). Yalnız yaşayan Suriyeli kadınlar: Adana örneği [Syrian women living alone: Adana sample]. OPUS google scholar
 • Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi [OPUS International Journal of Society Researches], 8(15), 1132-1162 google scholar
 • Pedraza, S. (1991). Women and migration: The social consequences of gender. Annual Review of Sociology, 17, 303-325 google scholar
 • Pehlivan, K. (2019). STK’ların Suriyeli göçmen kadınların ‘güçlenmesine’ etkileri: Hatay örneği. [Effects of NGOs on consolidation of Syrian immigrant women: Hatay case]. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi [Master’s Theses Hacettepe University]. Retrieved from: https:// tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ google scholar
 • Pehlivan, M. (2018). Türkiye’de Gazete Haberlerini Konu Alan Yüksek Lisans Tezleri: Yöntem Sorunsalı, Eğilimler ve İdeoloji Kavramlaştırmaları [Master’s Theses Dealing with Newspaper News in Turkiye: Method problem, tendencies and conceptualization of ideology]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi [Master’s Theses Ankara University]. Retrieved from: https://tez.yok.gov.tr/ UlusalTezMerkezi/ google scholar
 • Reeder, L. (2017). Making gender matter in a transnational world. Journal of American Ethnic History, 37(1):31-39 google scholar
 • Savaş, G.; Ertan, S.; Yol, F. (2018). Türkiye’deki üniversitelerin kadın araştırmaları merkezleri profili araştırması [the profile research of university women’s studies centers in Turkiye]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi [Electronic Journal of Social Sciences], 17(68), 1527-1547 google scholar
 • Schrover, M., & Moloney, D. (2013). Conclusion: Gender, migration and cross-categorical research. In: (Eds) Marlou Schrover, & Deirdre M. Moloney Gender, migration and categorisation: Making distinctions between migrants in western countries, 1945-2010 (pp. 255-263). Amsterdam: Amsterdam University Press google scholar
 • Schulz, D. E. (2016). Scholarship on gender politics in the Muslim World some critical reflections. In: (Eds.) Leon Buskens, & Annemarie van Sandwijk Islamic studies in the twenty-first century: Transformations and continuities (pp. 109-133). Amsterdam: Amsterdam University Press google scholar
 • Silke, R., & Dashper, K. (2016). Sociology in the 1980s: The Rise of gender (and intersectionality). Sociology. E-Special Issue 4, 1-12 google scholar
 • Sirkeci, İ., & Yüceşahin, M. M. (2014). Editörden: Türkiye’de göç çalışmaları [Editorial: Migration studies in Turkiye]. Göç Dergisi [Journal of Migration], 1(1), 1-10. google scholar
 • Sontag, K. (2018). Mobile entrepreneurs: An ethnographic study of the migration of the highly skilled. Verlag Barbara Budrich; Budrich UniPress google scholar
 • Şahin, S.; Şahin, M.; Çek, M., Oklay, E. (2011). Türkiye’de kadın konulu tezler üzerine bir değerlendirme [An assessment on the dissertations of women theme in Turkiye]. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(4) google scholar
 • Şeker, D. ve Uçan, G. (2016). Göç sürecinde kadın [Women in the migration process]. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi[ CBU Journal of Social Sciences] , 14(1), 199-214 google scholar
 • Tatlıcıoğlu, O. & Apak, H. (2018). Suriyeliler” hakkında yapılan lisansüstü tezler üzerine bir inceleme. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18(40/2), 227-254. google scholar
 • Uçan Çubukçu, S. (2013). Küreselleşme, göç ve kadın üzerine [On globalisation, migration and women]. Kadın Araştırmaları Dergisi [Journal of Women Studies], 1(12), 227-233 google scholar
 • Uçar, C. (2020). Gaziantep parça başı emek piyasasının Suriyeli kadınları: Emek, zorunlu göç ve şiddet [Gaziantep piecework labor market’s Syrian women] İçinde (In): (Eds.) Biehl, K. ve Danış, D. Toplumsal cinsiyet perspektifinden Türkiye’de göç araştırmaları [Migration studies in Turkiye from a gender perspective] (pp.38-55). İstanbul: Sabancı Universitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalısmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) ve Göç Arastırmaları Derneği (GAR). google scholar
 • UNICEF (2017). Gender Equality: Glossary of Terms and Concepts. UNICEF Regional Office for South Asia google scholar
 • Van Walsum, S. (2012). Reinventing the Republic: Gender, Migration, and Citizenship in France, Immigrants & Minorities: Historical Studies in Ethnicity, Migration and Diaspora, 30(2-3), 348-351 google scholar
 • Yanık, C. (2006). Sosyoloji bölüm ve ana bilim dallarında yapılmış tez çalışmalarının tematik açıdan değerlendirilmesi [Thematic evaluation of the theses completed at the departments of sociology]. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. [Master’s Thesis, Uludag University]. Retrieved from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ google scholar
 • Yerli, G. (2018). Türkiye’de göç ve mülteci konusunda yapılmış lisansüstü akademik faaliyetler üzerine bir inceleme [A review of postgraduate academic activities on migration and refugee in Turkiye]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi [ Journal of International Social Research], 11(57), 347-358 google scholar
 • Zapata-Barrero, R. ve Yalaz, E. (2019). Giriş: Göç Çalışmalarında Nitel Araştırmalara Giden Yolu Açmak [Introduction: Preparing the way for qualitative research in migration studies]. (Eds.) Zapata-Barrero, R., & Yalaz, E. Avrupa Göç Çalışmalarında Nitel Araştırmalar [Qualitative research in European migration studies] (pp. 1-9). İstanbul: GARkitaplık, GAR (Göç Araştırmaları Derneği) Kitap Serisi google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Göktuna Yaylacı, F. (2022). Studies in Turkiye within the context of Gender: An Overview of Postgraduate Dissertations. Journal of Economy Culture and Society, 0(66), 93-112. https://doi.org/10.26650/JECS2021-930101


AMA

Göktuna Yaylacı F. Studies in Turkiye within the context of Gender: An Overview of Postgraduate Dissertations. Journal of Economy Culture and Society. 2022;0(66):93-112. https://doi.org/10.26650/JECS2021-930101


ABNT

Göktuna Yaylacı, F. Studies in Turkiye within the context of Gender: An Overview of Postgraduate Dissertations. Journal of Economy Culture and Society, [Publisher Location], v. 0, n. 66, p. 93-112, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Göktuna Yaylacı, Filiz,. 2022. “Studies in Turkiye within the context of Gender: An Overview of Postgraduate Dissertations.” Journal of Economy Culture and Society 0, no. 66: 93-112. https://doi.org/10.26650/JECS2021-930101


Chicago: Humanities Style

Göktuna Yaylacı, Filiz,. Studies in Turkiye within the context of Gender: An Overview of Postgraduate Dissertations.” Journal of Economy Culture and Society 0, no. 66 (Mar. 2024): 93-112. https://doi.org/10.26650/JECS2021-930101


Harvard: Australian Style

Göktuna Yaylacı, F 2022, 'Studies in Turkiye within the context of Gender: An Overview of Postgraduate Dissertations', Journal of Economy Culture and Society, vol. 0, no. 66, pp. 93-112, viewed 5 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/JECS2021-930101


Harvard: Author-Date Style

Göktuna Yaylacı, F. (2022) ‘Studies in Turkiye within the context of Gender: An Overview of Postgraduate Dissertations’, Journal of Economy Culture and Society, 0(66), pp. 93-112. https://doi.org/10.26650/JECS2021-930101 (5 Mar. 2024).


MLA

Göktuna Yaylacı, Filiz,. Studies in Turkiye within the context of Gender: An Overview of Postgraduate Dissertations.” Journal of Economy Culture and Society, vol. 0, no. 66, 2022, pp. 93-112. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JECS2021-930101


Vancouver

Göktuna Yaylacı F. Studies in Turkiye within the context of Gender: An Overview of Postgraduate Dissertations. Journal of Economy Culture and Society [Internet]. 5 Mar. 2024 [cited 5 Mar. 2024];0(66):93-112. Available from: https://doi.org/10.26650/JECS2021-930101 doi: 10.26650/JECS2021-930101


ISNAD

Göktuna Yaylacı, Filiz. Studies in Turkiye within the context of Gender: An Overview of Postgraduate Dissertations”. Journal of Economy Culture and Society 0/66 (Mar. 2024): 93-112. https://doi.org/10.26650/JECS2021-930101TIMELINE


Submitted29.04.2021
Accepted18.11.2021
Published Online20.07.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.