Research Article


DOI :10.30522/iuoba.459777   IUP :10.30522/iuoba.459777    Full Text (PDF)

TRANSPORTATION OF THE WOUNDED DURING THE RUSSO-TURKISH WAR OF 1877 – 1878

Oya Dağlar Macar

In the Russo-Turkish War of 1877-1878, the Ottoman Empire encountered difficulties in transporting the wounded and sick soldiers. The difficulties were generally due to the insufficient transportation infrastructure, the lack of an effective mobilization plan, as well as an unawareness of the importance of military health organization. In order to overcome the difficulties, help was requested from foreign countries and Red Cross associations. During the Russo-Turkish War of 1877-1878, Great Britain provided great support to the Ottoman armies in transporting their patients. The British especially established transportation systems on highways and railways. Experiences gained in this war constituted an important field practice for patient transport for the British officers who published their observations at the end of the war. Undoubtedly, this practice provided a substantial contribution to both the development of Great Britain's own patient transportation system and the course of wars fought in the East. 

DOI :10.30522/iuoba.459777   IUP :10.30522/iuoba.459777    Full Text (PDF)

1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞINDA YARALILARIN TAŞINMASI

Oya Dağlar Macar

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Osmanlı Devleti yaralı ve hasta askerlerin taşınması konusunda büyük zorluklar yaşadı. Bu sorunların temelinde genel olarak ulaşım altyapısı ve ulaşım araçlarının yetersizliği, iyi bir seferberlik planının olmaması, ordu sağlık teşkilatının öneminin iyi anlaşılmamış olması, gibi nedenler vardı. Bu problemin çözümü için yabancı devletlerden ve bazı yabancı Kızılhaç derneklerinden yardım istendi. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne hasta nakli konusunda en büyük desteği veren ülke İngiltere oldu. Özellikle kara ve demiryollarında taşıma sistemleri kurdular. Bu savaşta elde ettikleri tecrübeler İngilizler için hasta taşımacılığı konusunda önemli bir saha uygulaması oldu. Savaş sonunda elde ettikleri tecrübeleri raporlar halinde yayımladılar. Şüphesiz bu bilgiler İngiltere’nin hem kendi hasta nakil sistemini geliştirmesi için, hem de ileride Doğu’da yapacağı savaşlar açısından değerli katkılar sundu. 


PDF View

References

 • Printed sources / Basılı Kaynaklar google scholar
 • Akyıldız, Ali. “Mehmed Arif Bey.” TDV İslam Ansiklopedisi. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2003. google scholar
 • Altıntaş, Ayten. “Tıbhane-i Amire ve 14 Mart Tıp Bayramı.” Tarih ve Toplum 20 (1993): 45–56 google scholar
 • Beşikçi, Mehmet. “Askeri Modernleşme, Askeri Disiplin ve Din: Düzenli Kitle Orduları Çağında Osmanlı Ordusu’nda Tabur İmamları.” Akademik İncelemeler Dergisi 11, 1 (2016): 1- 33; google scholar
 • Bayıl, Yüksel. “1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nun İkmal ve İaşesi.” History Studies 5, 1 (2013): 17-38. google scholar
 • Baylen, Joseph O., and Alan Conway, Soldier-Surgeon, The Crimean War Letters of Dr. Douglas A. Reid 1855-1856. Knoxville: The University of Tennessee Press, 1968. google scholar
 • Clausewitz, Carl von. Savaş Üzerine, çeviren H. Fahri Çeliker. İstanbul: Özne Yayınevi, 1999. google scholar
 • Çelik, Yüksel. “Asâkir-i Mansûre Ordusu’nda Talim Sisteminin Değişimi ve Avrupalı Uzmanların Rolü (1826-1839).” Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 39 (2008): 87-118. google scholar
 • Engin, Vahdettin. Rumeli Demiryolları. İstanbul: Eren Yayıncılık, 1993. google scholar
 • Florence Nightingale and the Crimea 1854-55, edited by Tim Coates. London: The Stationery Office, 2000) google scholar
 • Florence Nightingale Letters from the Crimea 1854-1856, edited by Sue M. Goldie. New York: Mandolin 1997. google scholar
 • Furneaux, Rupert. The Breakfast War. New York: Thomas Y. Crowell Company, 1958. google scholar
 • Garrison, Fielding H. Notes on the History of Military Medicine. Washington: Association of Military Surgeons, 1922. google scholar
 • Gazi Ahmed Muhtar Paşa. Anılar 2 - Sergüzeşt-i Hayatımın Cild-i Sanisi, çeviren Yücel Demirel, yayına hazırlayan Nuri Akbayar. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996. google scholar
 • Giddens, Anthony. Ulus Devlet ve Şiddet, çeviren Cumhur Atay. İstanbul: Kalkedon, 2008. google scholar
 • Gill, Gilian. Nightingales, The Extraordinary Upbringing and Curious Life of Miss Florence Nightingale. New York, Ballantine Books, 2004. google scholar
 • Haslip, Joan. İngiliz Merkezli Şark Politikası ve II. Abdülhamid, hazırlayan: Zeki Doğan. İstanbul: Fener Yayınları, 1998. google scholar
 • Heinzellman, Tobias. Cihaddan Vatan Savunmasına: Osmanlı İmparatorluğu’nda Genel Askerlik Yükümlülüğü, 1826-1856, çeviren Türkis Noyan. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2009. google scholar
 • Herbert, Frederick William von. Plevne Müdaafasında Bir İngiliz Zabitinin Hatıraları, hazırlayan Nurettin Artam. Ankara, Ulus basımevi, 1938. google scholar
 • Hutchinson, John F. Champions of Charity, War And The Rise of the Red Cross. Colorado: Westview Press, 1996. google scholar
 • Heyd, Uriel. “The Ottoman Ulema and Westernization in the Time of Selim III and Mahmud II.” In The Modern Middle East: A Reader, edited by A. Hourani, P. Khoury ve M.C. Wilson, 29-60. Berkeley: University of California Press, 1993. google scholar
 • Kâhya, Esin ve Ayşegül D. Erdemir. Bilimin Işığında Osmanlı’dan Cumhuriyete Tıp ve Sağlık Kurumları. Ankara: Türk Diyanet Vakfı yay., 2000. google scholar
 • Karadaş, Yücel. Osmanlı Ordusunda Modernizasyon ve Demodernizasyon, 1826-1918. İstanbul: Doğu Kitabevi, 2016. google scholar
 • Karal Akgün, Seçil ve Murat Uluğtekin. Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a. Ankara: Kızılay, 2000. google scholar
 • Kurat, Yuluğ Tekin. Henry Layard’ın İstanbul Elçiliği (1877-1880). Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Yayınları, 1968. google scholar
 • Levy, Avigdor. “The Ottoman Ulema and the Military Reforms of Sultan Mahmud II.” Asian and African Studies 7 (1971):13-39. google scholar
 • Macar, Dağlar Oya. “Kırım Savaşı’nda İstanbul, İzmir ve Çanakkale’deki İngiliz Hastaneleri.” Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9, 2 (2016): 194-218. google scholar
 • Macpherson, R. B. Under the Red Crescent, or, Ambulance Adventures in the RussoTurkish War of 1877-78. London: Hamilton, Adams & Co., 1885. google scholar
 • Massie, Alastair. The Crimean War, The Untold Stories. London, Pan Books, 2005. google scholar
 • “Medical Aspects of the War.” The Lancet, January 5, 1878. google scholar
 • “Medical Aspects of the War.” The Lancet, December 22, 1877. google scholar
 • “Medical Aspects of the War.” The Lancet, November 10, 1877. google scholar
 • McCallum, Jack Edward. Military Medicine: From Ancient Times to the 21st Century. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2008. google scholar
 • Nurse Sarah Anne, with Florence Nightingale at Scutari, edited by Robert G. Richardson and Charles Hugh Terrot. London: John Murray, 1977. google scholar
 • O’Connor, Maureen P. “The Vision of Soldiers: Britain, France, Germany and the United States Observe the Russo-Turkish War.” War in History 4, 3 (1997): 264-295. google scholar
 • Osmanlı Belgelerinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne, editörler A. Z. İzgöer, K. Topkar Terzioğlu. İstanbul, T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2016. google scholar
 • Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti 1329-1331 Salnamesi. İstanbul: Ahmet İhsan ve Şürekası Matbaası, 1329 [1913-1914]. google scholar
 • Özaydın, Zuhal. “Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Kuruluşu ve Çalışmaları.” Türkler Ansiklopedisi, vol.13, ed. Hasan Celal Güzel, 687-698. Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 2002. google scholar
 • Özbay, Kemal. Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri, cilt I. İstanbul: Yörük Basımevi, 1976. google scholar
 • Özcan, Abdülkadir. “Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye.” TDV İslam Ansiklopedisi. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1991. google scholar
 • Özcan, Azmi. Pan-İslamizm, Osmanlı Devleti, Hindistan Müslümanları ve İngiltere (1877-1914. Ankara: Türk Diyanet Vakfı Yayınları, 1997. google scholar
 • Özdemir, Hikmet. Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2005). google scholar
 • Padişah’ın Himayesinde Osmanlı Kızılay Cemiyeti 1911-1913 Yıllığı. Yayına hazırlayanlar Ahmet Zeki İzgöer, Ramazan Tuğ. Ankara: Türk Kızılayı Yayınları, 2013. google scholar
 • Perk, Haluk. Felaketlerin Umut Işığı Türk Kızılayı. İstanbul: Zeytinbunu Belediyesi, 2012. google scholar
 • Report and Record of the Operations of the Stafford House Committee for the Relief of Sick and Wounded Turkish Soldiers: Russo-Turkish War, 1877-78. London: Spottiwoode & Co, 1879. google scholar
 • Rıza Tahsin. Tıp Fakültesi Tarihçesi (Mir’ât-ı Mekteb-i Tıbbiye), cilt I-II, yayına hazırlayan Aykut Kazancıgil. İstanbul: Özel Yayınlar, 1991. google scholar
 • Ryan, Charles. Kızılay Emri Altında Plevne ve Erzurum’da (1877-1878 Osmanlı-Türk Harbi). İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1962 google scholar
 • Stoker, George. With "The Unspeakables;" or, Two Years' Campaigning in European and Asiatic Turkey. London: Chapman & Hall, 1878). google scholar
 • Summers, Anne. “Pride and Prejudice: Ladies and Nurses in the Crimean War.” History Workshop 16 (1983) google scholar
 • Süer, Hikmet. 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi Rumeli Cephesi. Ankara: Genelkurmay Basımevi, 1993. google scholar
 • Şen, Leyla. Türkiye’de Demiryolları ve Karayollarının Gelişimi. Ankara: Toplumsal Ekonomik Sosyal Araştırmalar Vakfı, 2003. google scholar
 • “The Red Cross.” The Graphic, May 18, 1878. google scholar
 • “The Sick and Wounded in the Russo-Turkish War.” The British Medical Journal 2/876 (1877): 540-543. google scholar
 • “The Wounded in the Russo-Turkish War.” The British Journal, August 25, 1877. google scholar
 • Tooley, Sarah A. The Life of Florence Nightingale. London, Cassell And Company, 1906. google scholar
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı Devri, 1877-1878 Osmanlı- Rus Harbi Kafkas Cephesi Harekatı, II. Cilt. Ankara: Genelkurmay Basımevi, 1985. google scholar
 • Türkiye Kızılay Cemiyeti Rakam ve Resimlerle Çalışmalarımız. Ankara: Doğuş Matbaası, 1959. google scholar
 • Uyar, Mesut ve Edward J. Erickson. Osmanlı Askeri Tarihi. İstanbul: İş Bankası Kültür Yay., 2014. google scholar
 • Ülman, Yeşim Işıl. Galatasaray Tıbbiyesi, Tıbbiye’de Modernleşmenin Başlangıcı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları, 2017. google scholar
 • Ünal, Osman. “Hiçbir Taktik Başarı Stratejik Yanlışı Düzeltemez,” 1877-78 OsmanlıRus Harbi Rumeli Cephesi” I. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi Sempozyumu Bildirileri içinde, 198-210. Tokat: Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, 2004. google scholar
 • “Victims of the War: Stafford House and Blantyre Staff Red Cresscent.” The Times of India, July 4, 1878. google scholar
 • Yeniaras, Orhan. Türkiye Kızılay Tarihine Giriş. İstanbul: Kızılay Bayrampaşa Şubesi, 2000. google scholar
 • Yıldırım, Nuran. Savaşlardan Modern Hastanelere Türkiye’de Hemşirelik Tarihi. İstanbul: Vehbi Koç Vakfı, 2014. google scholar
 • Yıldırım, Nuran. “14 Mart: Kurtuluş Mücadelesinin İlk Kıvılcımı.” Bezmialem Aktüel no.19 (2018): 28-30. google scholar
 • Yıldız, Gültekin. Neferin Adı Yok: Zorunlu Askerliğe Geçiş Sürecinde Osmanlı Devleti’nde Siyaset, Ordu ve Toplum (1826-1839). İstanbul: Kitabevi, 2009. google scholar
 • Yıldız, Gültekin, “Kara Kuvvetleri.” Osmanlı Askerî Tarihi: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri, 1792-1918 içinde, editör Gültekin Yıldız. İstanbul: Timaş Yayınları, 2013. google scholar
 • Dissertations / Tezler google scholar
 • Acar, Keziban. “Russian National Identity in Patriotic Culture: Russian Descriptions of Themselves in Contrast to their Enemies during the Crimean War of 1853-56 and Russo-Turkish War of 1877-78.” PhD diss., University of Kentucky, 2000. google scholar
 • Sunar, Mehmet Mert. “Cauldron of Dissent: A Study of the Janissary Corps, 18071826.” PhD diss., State University New York Binghamton, 2006. google scholar
 • Yeşil, Fatih. “Nizâm-ı Cedid’den Yeniçeriliğin Kaldırılışına Osmanlı Kara Ordusunda Değişim 1793-1826.” Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2009. google scholar
 • Electronic texts / Elektronik metinler google scholar
 • “Aid Abroad: The Stafford House Committee in Turkey,” The Sutherland Collection. Accessed on 20.10.2018. google scholar
 • https://www.search.sutherlandcollection.org.uk/Details.aspx?&ResourceID=903&Searc hType=2&ThemeID=35 google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Dağlar Macar, O. (2018). TRANSPORTATION OF THE WOUNDED DURING THE RUSSO-TURKISH WAR OF 1877 – 1878. Studies in Ottoman Science, 19(3), 60-86. https://doi.org/10.30522/iuoba.459777


AMA

Dağlar Macar O. TRANSPORTATION OF THE WOUNDED DURING THE RUSSO-TURKISH WAR OF 1877 – 1878. Studies in Ottoman Science. 2018;19(3):60-86. https://doi.org/10.30522/iuoba.459777


ABNT

Dağlar Macar, O. TRANSPORTATION OF THE WOUNDED DURING THE RUSSO-TURKISH WAR OF 1877 – 1878. Studies in Ottoman Science, [Publisher Location], v. 19, n. 3, p. 60-86, 2018.


Chicago: Author-Date Style

Dağlar Macar, Oya,. 2018. “TRANSPORTATION OF THE WOUNDED DURING THE RUSSO-TURKISH WAR OF 1877 – 1878.” Studies in Ottoman Science 19, no. 3: 60-86. https://doi.org/10.30522/iuoba.459777


Chicago: Humanities Style

Dağlar Macar, Oya,. TRANSPORTATION OF THE WOUNDED DURING THE RUSSO-TURKISH WAR OF 1877 – 1878.” Studies in Ottoman Science 19, no. 3 (Jun. 2023): 60-86. https://doi.org/10.30522/iuoba.459777


Harvard: Australian Style

Dağlar Macar, O 2018, 'TRANSPORTATION OF THE WOUNDED DURING THE RUSSO-TURKISH WAR OF 1877 – 1878', Studies in Ottoman Science, vol. 19, no. 3, pp. 60-86, viewed 11 Jun. 2023, https://doi.org/10.30522/iuoba.459777


Harvard: Author-Date Style

Dağlar Macar, O. (2018) ‘TRANSPORTATION OF THE WOUNDED DURING THE RUSSO-TURKISH WAR OF 1877 – 1878’, Studies in Ottoman Science, 19(3), pp. 60-86. https://doi.org/10.30522/iuoba.459777 (11 Jun. 2023).


MLA

Dağlar Macar, Oya,. TRANSPORTATION OF THE WOUNDED DURING THE RUSSO-TURKISH WAR OF 1877 – 1878.” Studies in Ottoman Science, vol. 19, no. 3, 2018, pp. 60-86. [Database Container], https://doi.org/10.30522/iuoba.459777


Vancouver

Dağlar Macar O. TRANSPORTATION OF THE WOUNDED DURING THE RUSSO-TURKISH WAR OF 1877 – 1878. Studies in Ottoman Science [Internet]. 11 Jun. 2023 [cited 11 Jun. 2023];19(3):60-86. Available from: https://doi.org/10.30522/iuoba.459777 doi: 10.30522/iuoba.459777


ISNAD

Dağlar Macar, Oya. TRANSPORTATION OF THE WOUNDED DURING THE RUSSO-TURKISH WAR OF 1877 – 1878”. Studies in Ottoman Science 19/3 (Jun. 2023): 60-86. https://doi.org/10.30522/iuoba.459777TIMELINE


Submitted13.09.2018
Accepted25.10.2018
Published Online05.12.2018

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.