Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/imj.2019.86.0001   IUP :10.26650/imj.2019.86.0001    Tam Metin (PDF)

Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Ali Erbaşı

Bu çalışmada, çalışanların yeşil örgütsel davranışlarını ölçmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada Schwab (1980) tarafından önerilen üç aşamalı ölçek geliştirme süreci (önerme havuzu oluşturulması, ölçeğin yapılandırılması, ölçeğin değerlendirilmesi) takip edilmiştir. Konya Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) üyesi farklı işletmelerdeki 50 yönetici ve 100 çalışan ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlardan elde edilen verilerin içerik analizi sonucunda 102 maddelik önerme havuzu oluşturulmuştur. İkinci aşamada ölçeğin yapılandırılması için öncelikle görünüş geçerliği ve kapsam geçerliği için uzman görüşlerine başvurulmuştur. Yapılan elemeler sonucunda elde edilen 40 maddelik taslak ölçek, pilot çalışma için 20 çalışana uygulanmış ve ölçekte yer alan bazı maddelerde anlam bakımından bazı düzeltmeler yapılmıştır. Sonrasında anketler araştırmanın örneklemi olan Konya MÜSİAD üyesi farklı işletmelerdeki 500 çalışana Mart 2018’de uygulanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 21 ve Amos 21 programlarında çözümlenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, yapı geçerliği sağlanmış olan 27 madde ve 5 faktörden oluşan bir model ortaya çıkmıştır. Ölçeği oluşturan faktörler; çevresel duyarlılık, çevresel katılım, ekonomik duyarlılık, yeşil satın alma, teknolojik duyarlılık olarak etiketlendirilmiştir. 5 faktörlü yapının doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulaması yapılmış ve ölçeğin kabul edilebilir düzeylerde uyuma sahip olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenilirliği için faktörlerde sırasıyla .813, .766, .710, .724 ve .701, ölçeğin tamamı için .818 cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı belirlenmiştir. Sonuçta geliştirilen ölçek modelinin (yeşil örgütsel davranış ölçeğinin) kuramsal ve istatistiksel olarak uygun olduğu, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmüştür. 

DOI :10.26650/imj.2019.86.0001   IUP :10.26650/imj.2019.86.0001    Tam Metin (PDF)

Green Organizational Behavior Scale: A Study in Scale Development

Ali Erbaşı

In this study, it is aimed to develop a valid and reliable measurement tool to measure employees’ green organizational behavior. A three-stage scale development process (item development, scale development, scale evaluation) proposed by Schwab (1980) was followed. Items were formed as a result of the content analysis of the data obtained as a result of the semi-structured interview method with 50 managers and 100 employees in different enterprises of Konya Independent Industrialists’ and Businessmen’s Association (MUSIAD) and 102 items were included here. In order to scale development in the second stage, first of all, expert opinions were consulted for appearance validity and scope validity. The 40-item Green Organizational Behavior Scale which was obtained as a result of the screening, was applied to 20 employees for the pilot study and some amendments were made to some items in the scale. After that, the surveys were carried out in March 2018 with the participation of 500 employees from different enterprises in Konya MUSIAD, the sample of the research. The data were analyzed in SPSS 21 and Amos 21 programs. According to the results of exploratory factor analysis, a model consisting of 27 items and 5 factors has emerged. Factors forming the scale are labeled as environmental sensitivity, environmental participation, economic sensitivity, green purchasing, technological sensitivity. The 5-factor structure was confirmed by confirmatory factor analysis and the scale was found to be acceptable levels of compliance. For the reliability of the scale, cronbach alpha internal consistency coefficient was determined as respectively .813, .766, .710, .724 and for the whole scale .701. As a result, it was seen that the scale model (green organizational behavior scale) was a theoretical and statistically suitable, valid and reliable measurement tool. 


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Background 

One of the first steps in moving a problem of what behavior should be within the scope of green organizational behavior should be examine the question the meaning of what the individuals of that society referred to the concept of green behavior within the organization by a unique measurement tool. The main problematic in here is what employee behavior within the organization can be considered as green behavior. It is not easy to answer this question; because the meaning of green organizational behaviors is not the same for each society. Many literature of social sciences, examine green organizational behavior, lacks a scale that can be used to understand the perception of green organizational behavior.

Purpose

In this study, it is aimed to develop a valid and reliable measurement tool to measure employees’ green organizational behavior. 

Method

This research has the feature of qualitative (qualitative) research by using induction method as it seeks to develop an original scale. In addition, a pilot practice after identifying the propositions, adds quantitative research to the research. Schwab’s (1980) three-stage scale development process was followed in the process of developing a green organizational behavior scale. These stages are item development, scale development, scale evaluation. Item development was formed as a result of the content analysis of the data obtained as a result of the semi-structured interview method with 50 managers and 100 employees in different enterprises of Konya Independent Industrialists’ and Businessmen’s Association (MUSIAD). Items were suggested were evaluated with the views of 7 academicians. The Lawshe method was used to determine the validity ratios of the propositions. The surveys were carried out was applied to participation of 500 employees from member enterprises in Konya MUSIAD.

Findings

A model consisting of 27 items and 5 factors has emerged. Factors forming the scale are labeled as environmental sensitivity, environmental participation, economic sensitivity, green purchasing, technological sensitivity. The 5-factor structure was confirmed by confirmatory factor analysis and the scale was found to be acceptable levels of compliance. For the reliability of the scale, cronbach alpha internal consistency coefficient was determined as respectively .813, .766, .710, .724 and for the whole scale .701.

Conclusions 

As a result, it was seen that the scale model (green organizational behavior scale) was a theoretical and statistically suitable, valid and reliable measurement tool. It is thought that the green organizational behavior scale obtained within the scope of the research clarifies which behaviors in Turkish business organizations should be included in the scope of green organizational behavior.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Araujo, F.F. (2014). Do I Look Good in Green? A Conceptual Framework Integrating Employee Green Behavior, İmpression Management, and Social Norms, Organizations and Sustainability, 3(2), 7-23. google scholar
 • Anderson, L., Jackson, S., & Russell, S. (2013). Greening Organizational Behavior: An Introduction to the Special Issue, Journal of Organizational Behavior, 34, 151-155. google scholar
 • Bamberg, S., & Möser, G. (2007). Twenty Years After Hines, Hungerford, and Tomera: A New Meta-Analysis of Psycho-Social Determinants of Pro-environmental Behaviour, Journal of Environmental Psychology, 27, 14-25. google scholar
 • Bartlett, M.S. (1950). Tests of Significance in Factor Analysis, British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 3(2), 77-85. google scholar
 • Bissing-Olson, M., Iyer, A., Fielding, S., & Zacher, H. (2013). Relationships Between Daily Affect and Pro-environmental Behavior at Work: The Moderating Role of Pro-environmental Attitude, Journal of Organizational Behavior, 34, 156-175. google scholar
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. google scholar
 • Cantor, D. E., Morrow, P. C., & Montabon, F. (2012). Engagement in Environmental Behaviors Among Supply Chain Management Employees: An Organizational Support Theoretical Perspective, Journal of Supply Chain Management, 48, 33-51. google scholar
 • Chou, C. J. (2014). Hotels’ Environmental Policies and Employee Personal Enviromental Beliefs: İnteractions and Outcomes, Tourism Management, 40, 436-446. google scholar
 • Clark, C. F., Kotchen, M. J., & Moore, M. R. (2003). Internal and External Influences on Pro-Environmental Behavior: Participation in a Green Electricity Program, Journal of Environmental Psychology, 23, 237-246. google scholar
 • Ciocirlan, C. E. (2017). Enviromental Workplace Behaviors: Definition Matters, Organizations and Environment, 30(1), 51-70. google scholar
 • Comrey, A.L., & Lee, H.B. (1992). A First Course in Factor Analysis, 2. Baskı, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New Jersey. google scholar
 • De Groot, J., & Steg, L. (2008). Value Orientations to Explain Beliefs Related to Environmental Significant Behavior: How to Measure Egoistic, Altruistic, and Biospheric Value Orientations, Environment and Behavior, 40, 330-354. google scholar
 • Dietz, T., Stern, P.C., & Guagnano G.A. (1998). Social Structural and Social Psychological Bases of Environmental Concern, Environment and Behavior, 30, 450-471. google scholar
 • Dono, J., Webb, J., & Richardson, B. (2009). The Relationship Between Environmental Activism, Pro-Environmental Behaviour and Social İdentity, Journal of Environmental Psychology, 30, 178-186. google scholar
 • Erbaşı, A., ve Özalp, Ö. (2016). Çevre Tutkusu ve Yeşil Örgütsel Davranışın Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi, Eurasian Business and Economics Journal, 2, 297-306. google scholar
 • Erdemir, E. (2007). İşe Almada Aday Odaklılık: Kavramsal Çerçeve ve Ölçek Geliştirme, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. google scholar
 • Graves, L. M., Sarkis, J., & Zhu, Q. (2013). How Transformational Leadership and Employee Motivation Combine to Predict Employee Pro-environmental Behaviors in China, Journal of Environmental Psychology, 35, 81-91. google scholar
 • Hinkin, T. R. (1998). A Brief Tutorial on the Development of Measures for Use in Survey Questionnaires, Organizational Research Methods, 1(1), 104-121. google scholar
 • Homburg, A., & Stolberg, A. (2006). Explaining Pro-environmental Behavior with a Cognition Theory of Stress, Journal of Environmental Psychology, 26, 1-14. google scholar
 • Kaya, M. F. (2013). Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması, Marmara Coğrafya Dergisi, 28, 175-193. google scholar
 • Kane, A. (2011). Green Recruitment, Development and Engagement. Going green: the pyschology of sustainability in the workplace, Bartlett, D. (Ed.). The British Psychology Society, Leicester-UK. google scholar
 • Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the Gap: Why Do People Act Environmentally and What are the Barriers to Pro-environmental Behaviour?, Environmental Education Research, 8(3), 239-260. google scholar
 • Lee, Y.J., De Young, R., & Marans, R.W. (1995). Factors İnfluencing İndividual Recycling Behavior in Office Settings: A Study of Office Workers in Taiwan, Environment and Behavior, 27(3), 380-403. google scholar
 • Mesmer-Magnus, J., Viswesvaran, C., & Wiernik, B.M. (2012). The Role of Commitment in Bridging the Gap between Organizational Sustainability and Environmental Sustainability. Jackson, S. E., Ones, D.S., and Dilchert, S. (Eds.). Managing HR for Environmental Sustainability.. Jossey- Bass/Wiley, San Francisco, CA. google scholar
 • Norton, T. A., Parker, S.L., Zacher, H., & Ashkanasy, N.M. (2015). Employee Green Behavior: A Theoretical Framework, Multilevel Review, and Future Research Agenda, Organization and Environment, 28, 103-125. google scholar
 • Nordlund, A. M., & Garvill, J. (2002). Value Structures Behind Pro-environmental Behavior, Environment and Behavior, 34, 740-756. google scholar
 • Ones, D. S., & Dilchert, S. (2012). Environmental Sustainability at Work: A Call to Action, Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice, 5, 444-466. google scholar
 • Paillé, P., & Boiral, O. (2013). Pro-environmental Behavior at Work: Construct Validity and Determinants, Journal of Environmental Psychology, 36, 118-128. google scholar
 • Ramus, C. A., & Steger, U. (2000). The Roles of Supervisory Support Behaviors and Environmental Policy in Employee “Ecoinitiatives” at Leading-edge European Companies, Academy of Management Journal, 43, 605-626. google scholar
 • Robertson, J. L., 6 Barling, J. (2013). Greening organizations through leaders’ Influence on employees’ pro-environmental behaviors, Journal of Organizational Behavior, 34, 176-194. google scholar
 • Schwab, D. P. (1980). Construct Validity in Organizational Behavior, Cummings, L.L. and Staw, B.W. (Eds.). Research in Organizational Behavior, JAI Press. Greenwich CT. google scholar
 • Steg, L., & Vlek, C. (2009). Encouraging pro-environmental behavior: An integrative review and research agenda, Journal of Environmental Psychology, 29, 309-317. google scholar
 • Stern, P. C. (2000). Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior, Journal of Social Issues, 56(3), 407-424. google scholar
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Nobel Yayıncılık, Ankara. google scholar
 • Ture, R., & Ganesh, M.P. (2014). Understanding Pro-environmental Behaviours at Workplace: Proposal of a Model, Asia Pacific Journal of Management Research and Innovation, 10(2), 137-14. google scholar
 • Unsworth, K. L., Dmitrieva, A., ve Adriasola, E. (2013). Changing behavior: ıncreasing the effectiveness of workplace interventions in creating pro-environmental behavior change, Journal of Organizational Behavior, 34(2), 211-229. google scholar
 • Vallerand, R. J., Salvy, S. J., Mageau, G. A., Elliot, A. J., Denis, P. I., Grouzet, F. M. E., & Blanchard, C. (2007). On the role of passion in performance, Journal of Personality, 75, 505-533. google scholar
 • Von Borgstede, C., & Biel, A. (2002). Pro-environmental Behavior: Situations Barriers and Concern for the Good at Stake, Goteborg Psychological Reports, 32, 1-10. google scholar
 • Zibarras, L., & Ballinger, C. (2011). Promoting environmental behaviour in the workplace: A survey of UK organisations, Bartlett, D. (Ed.). Going green: the pyschology of sustainability in the workplace, The British Psychology Society, Leicester-UK. google scholar
 • Wiener, Y. (1982). Commitment in Organizations: A Normative View. Academy of Management Review, 7(3), 418-428. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Erbaşı, A. (2019). Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Istanbul Management Journal, 0(86), 1-23. https://doi.org/10.26650/imj.2019.86.0001


AMA

Erbaşı A. Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Istanbul Management Journal. 2019;0(86):1-23. https://doi.org/10.26650/imj.2019.86.0001


ABNT

Erbaşı, A. Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Istanbul Management Journal, [Publisher Location], v. 0, n. 86, p. 1-23, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Erbaşı, Ali,. 2019. “Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması.” Istanbul Management Journal 0, no. 86: 1-23. https://doi.org/10.26650/imj.2019.86.0001


Chicago: Humanities Style

Erbaşı, Ali,. Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması.” Istanbul Management Journal 0, no. 86 (Dec. 2023): 1-23. https://doi.org/10.26650/imj.2019.86.0001


Harvard: Australian Style

Erbaşı, A 2019, 'Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması', Istanbul Management Journal, vol. 0, no. 86, pp. 1-23, viewed 9 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/imj.2019.86.0001


Harvard: Author-Date Style

Erbaşı, A. (2019) ‘Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması’, Istanbul Management Journal, 0(86), pp. 1-23. https://doi.org/10.26650/imj.2019.86.0001 (9 Dec. 2023).


MLA

Erbaşı, Ali,. Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması.” Istanbul Management Journal, vol. 0, no. 86, 2019, pp. 1-23. [Database Container], https://doi.org/10.26650/imj.2019.86.0001


Vancouver

Erbaşı A. Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Istanbul Management Journal [Internet]. 9 Dec. 2023 [cited 9 Dec. 2023];0(86):1-23. Available from: https://doi.org/10.26650/imj.2019.86.0001 doi: 10.26650/imj.2019.86.0001


ISNAD

Erbaşı, Ali. Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”. Istanbul Management Journal 0/86 (Dec. 2023): 1-23. https://doi.org/10.26650/imj.2019.86.0001ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim03.01.2019
Kabul05.03.2019

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.