Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/JEPR1114402   IUP :10.26650/JEPR1114402    Tam Metin (PDF)

Türkiye’de Döviz Kuru ile Enflasyon Arasındaki Uzun ve Kısa Dönemli İlişkinin İncelenmesi

İbrahim AytekinSeda BayrakdarEmre Aksoy

Türkiye ekonomisinde, 2004-2021 yılları arasında aylık veriler kullanılarak tüketici fiyat endeksi, üretici fiyat endeksi ve reel efektif döviz kuru arasındaki ilişkiler ARDL sınır testi ile araştırılmıştır. Ulaşılan ampirik sonuçlar, Türkiye’de döviz kuru, enflasyon ve üretici fiyatları değişkenlerinin uzun vadede birbirlerini etkileyebilen değişkenler oldukları yönündedir. Çalışmada Türkiye’de uzun dönemde üretici fiyatlarında görülen %1’lik bir artışın enflasyonda %0.40’lık bir artış oluşturacağı tespit edilmiştir. Uzun dönemde enflasyon ile reel efektif döviz kuru arasındaki ilişki ise istatistiki açıdan anlamsızdır. Söz konusu değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini tespit etmek açısından uygulanan Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçları ise döviz kuru ile üretici fiyatları arasında çift yönlü nedensellik ilişkisinin olduğunu, fakat üretici fiyatlarından enflasyona doğru ise tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğun göstermektedir. 

JEL Classification : C32 , E31 , F31
DOI :10.26650/JEPR1114402   IUP :10.26650/JEPR1114402    Tam Metin (PDF)

Investigation of the Long and Short-Term Relationship Between Exchange Rate and Inflation in Türkiye

İbrahim AytekinSeda BayrakdarEmre Aksoy

The Covid-19 pandemic and the exchange rate shock that the Turkish economy has been subjected to have put pressure on inflation in that nation’s economy, which is reliant on imported inputs for production. Accordingly, in this study, the relationship between the monthly consumer price index, producer price index, and real effective exchange rate in Türkiye between the years 2004-2021 was examined by the time series analysis method. Augmented Dickey-Fuller and Phillips-Perron unit root tests were used to determine the stationarity levels of the data in time series analysis. According to the findings of the unit root tests, the Autoregressive Distributed Lag-Bound test was utilized to ascertain the cointegration relationship between the data. The Toda-Yamamoto causality test was employed in the analysis’ last stage to determine whether there was a statistical correlation between the data. The empirical results are that the real effective exchange rate, inflation, and producer price index are data that can affect each other in the long run in Türkiye. In the study, it has been determined that a 1% increase in the producer price index in Türkiye, in the long run, will create a 0.40% increase in inflation. In the long run, the relationship between inflation and the real effective exchange rate is statistically insignificant. The Toda-Yamamoto causality test results, on the other hand, reveal that there is a one-way causality relationship from the producer price index to inflation, but a bidirectional causality relationship between the real effective exchange rate and the producer price index.

JEL Classification : C32 , E31 , F31

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


The aim of this study is to demonstrate the relationship between the recent inflationary environment in Türkiye with exchange rate shocks. Therefore, in the study, the relations between the consumer price index, producer price index, and real effective exchange rate were examined by the ARDL bound test and Toda-Yamamoto causality test by using the data in the monthly frequency between 2004: M1-2021: M121. It is aimed to develop a series of policy suggestions based on empirical evidence that emerged as a result of the study. The descriptive statistics of the variables were examined in the initial stage of the econometric analysis. Unit root tests were then used to determine whether the variables have unit roots and are stationary. Based on the findings obtained as a result of the unit root tests, an Autoregressive Distributed Lag (ARDL) bound test was applied to the variables with the Toda-Yamamoto causality test. As a result of the ARDL bound test, it has been found that there is a relationship between foreign exchange rates, inflation, and producer prices in Türkiye. The existence of this cointegration relationship shows that exchange rate, inflation, and producer prices variables in Türkiye are variables that can affect each other in the long term.

There are statistically significant and positive relationships between inflation and exchange rate as well as producer prices and inflation, according to short-term analyses on the ARDL bound test. In long-term analysis, a statistically significant and positive relationship between inflation and producer prices has been found in Türkiye. According to this result, a 1% increase in long-term producer prices in Türkiye shows an increase of 0.40% in inflation. In the long term, there was a statistically meaningless and negative relationship between inflation and the exchange rate. According to the Toda-Yamamoto causality test, another analysis conducted in the study, it was found that there was a bidirectional causality relationship between exchange rate and inflation and exchange rate and producer prices, and there was a unidirectional causality relationship from producer prices to inflation. 

The evidence that emerged from the empirical literature screening and this article’s research, therefore, demonstrate that exchange rate shocks cause an inflationist environment. It is acknowledged that several factors could account for the permanence and magnitude of the transitional relationship between the exchange rate and inflation. These reasons are permanent the rise in the exchange rate, the rate of devotion, the degree of openness of the economy, the rate of import goods in the domestic consumption goods, the rate of export to imports, the degree of substitution of imported goods with the goods produced in the domestic, energy, intermediate and raw materials are provided from abroad and expectations related to inflation. In Türkiye, the exchange rate and inflation transition were seen on the PPI, but a significant relationship could not be determined on the CPI. The reason for this is the import composition of the Turkish economy. The weight of energy, raw materials, and intermediate goods is more significant considering the composition of imports. Therefore, the exchange rate effect on the CPI is likely to pass indirectly through PPI. In this study, the findings of the following studies are included in the literature which deals with Türkiye from inflation, producer prices, and real exchange rate: Leigh and Rossi (2002), Berument (2002), Arbatlı (2003), Bayraktutan and Aslan (2003), Gül and Ekinci (2006), Kara et al. (2007), Kara and Öğünç (2008), Peker and Görmüş (2008), Güneş (2013), Ayvaz-Güven and Uysal (2013), Sever and Mızrak (2014), Korkmaz and Bayır (2015), Bulut (2017), Bozdağlıoğlu and Yılmaz (2017), Okur (2017), Kaygısız (2018), Kaya and Soybilgen (2019), Polat (2020), Alkan and Dağıdır (2020), Kara and Sarıkaya (2021), Aytekin and Uçan (2022) and Şeker (2022) it was found that it supports the results.

The first of the policy suggestions to be made following these findings is the need to evaluate any exchange rate shock as a supportive element of export-based growth by the monetary authority. It is believed that this approach drives up PPI in Turkey, where import dependence in the process of production is well-known to be high. Therefore, it is important to create policies that stimulate and facilitate the country’s production of capital and intermediate goods. For companies that produce intermediate goods and capital goods to reduce production costs, there can be privileges such as cheaper energy, tax exceptions, and employment support. Another important issue is the dependence on external energy in energy. Reducing dependence on external energy, which is the most basic input of production, will play an active role in reducing inflation. For this, consideration should be given to domestic energy sources, particularly renewable energy sources like solar and wind energy. It will be beneficial to take measures to lower the expenses associated with such energy production.  


PDF Görünüm

Referanslar

 • Agénor, P.R., & Hoffmaister, M. A.W. (1997). Money, wages and inflation in middle-income developing countries. International Monetary Fund Working Paper. No: 97-174. google scholar
 • Ahmad, E. & Ali, S. A. (1999). Relationship between exchange rate and inflation. Pakistan Economic and Social Review, 7(2), 139-154. google scholar
 • Alkan, U., & Dağıdır, C. (2020). Türkiye’de döviz kuru ve enflasyon arasındaki ilişkinin çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme analizi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 270-287. https://doi.org/10.29106/ fesa.729769. google scholar
 • Arbatlı, E. C. (2003). Exchange rate pass through in Turkey: Looking for asymmetries. Central Bank Review, (2), 85-124. google scholar
 • Achsani, N. A., Fauzi, A. J., & Abdullah, P. (2010). The Relationship between inflation and real exchange rate: comparative study between ASEAN+3, the EU and North America. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 18, 69-76. google scholar
 • Aytekin, İ., & Aksoy, E. (2021). Yoksullaştıran büyüme (Türkiye ihracatı üzerine uygulama). Ankara: Gazi Kitapevi. google scholar
 • Aytekin, İ., & Uçan, O. (2022). Döviz kuru enflasyon ve dış ticaret açığı arasındaki ilişkinin ekonometrik bir analizi: Türkiye örneği. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 460475. http://doi.org/10.25287/ohu.iibf/1009183 google scholar
 • Ayvaz-Güven, E.T., & Uysal, D. (2013). Türkiye’de döviz kurlarındaki değişme ile enflasyon arasındaki ilişki (1983-2012). Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, (9), 141-156. google scholar
 • Barış, S., & Uzay, N. (2015). Yurtiçi tasarruflar ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Türkiye örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (46),119-151. google scholar
 • Bayraktutan, Y., & İ. Arslan. (2003). Türkiye’de döviz kuru, ithalat ve enflasyon ilişkisi: Ekonometrik analiz (19802000). Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi,(2), 89-104. google scholar
 • Berument, H. (2002). Döviz kuru hareketleri ve enflasyon dinamiği: Türkiye örneği. https://www.researchgate.net/ publication/4727671, 1-15. google scholar
 • Bozdağlioğlu, E., & Yilmaz, M. (2017). Türkiye’de enflasyon ve döviz kuru ilişkisi: 1994-2014 yillari arasi bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 2(3), 1-20. google scholar
 • Bulut, Ş. (2017). Fiyatlar genel düzeyi ile döviz kuru arasındaki eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 2(1), 1-10. google scholar
 • Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root. Journal of American Statistical Association, 74(366), 427-431. google scholar
 • Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49(4), 1057-1072. google scholar
 • Durgun, A. (2019). Döviz kuru dalgalanmalarının enflasyon üzerindeki geçiş etkisi: Türkiye örneği. International Review of Economics and Management, 6(2), 117-137. google scholar
 • Gül, E., & Ekinci, A. (2006). Türkiye’de enflasyon ve döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkisi: 1984-2003, Sosyal Bilimler Dergisi, 2006(1), 91-106. google scholar
 • Güneş, Ş. (2013). Türkiye’de kur rejimi uygulaması ve enflasyon ilişkisi üzerine bir analiz. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 65-77. google scholar
 • Kara, H., Küçük, H., Özlale, U., Tuğer, B., Yavuz, D., & Yücel, E. (2007). Exchange rate regimes and pass-through: Evidence from the Turkish economy, Contemporary Economic Policy, 25(2), 206-225. google scholar
 • Kara, H., & Öğünç, F. (2008). Inflation targeting and exchange rate pass-through: The Turkish experience. Emerging Markets Finance and Trade, 44(6), 52-66. google scholar
 • Kara, H., & Öğünç, F. (2012). Döviz kuru ve ithalat fiyatlarının yurt içi fiyatlara etkisi. İktisat İşletme ve Finans, 27(317), 09-28. google scholar
 • Kara, H., & Sarıkaya, C. (2021). Enflasyon dinamiklerindeki değişim: Döviz kuru geçişkenliği güçleniyor mu? Koç University-TUSIAD Economic Research Forum Working Papers 2121, Koç University-TUSIAD Economic Research Forum. google scholar
 • Kaygisiz, A., D. (2018). Döviz kuru dalgalanmalarinin enflasyon üzerindeki geçiş etkisi: Türkiye örneği. Internetional Review of Economics and Management, 6(2), 117-137. google scholar
 • Korkmaz, S., & M. Bayir. (2015). Döviz kuru dalgalanmalarinin yurtiçi fiyatlara etkisi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(4),69-85. google scholar
 • Leigh, D., & Rossi, M. (2002). Exchange rate pass- through in Turkey, IMF working paper, https://www.imf.org/ external/pubs/ft/wp/2002/wp02204.pdf. (Erişim Tarihi: 10.08.2018). google scholar
 • MacKinnon, J., G. (1996). Numerical distribution functions for unit root and cointegration tests. Journal of Applied Econometrics, (11), 601-618. google scholar
 • McFarlane, L. (2002). Consumer price inflation and exchange rate pass-through in Jamaica. Bank of Jamaica 37. https://boj.org.jm/uploads/pdf/papers_pamphlets/papers_pamphlets_consumer_price_inflation_and_ exchange_rate_pass-through_in_jamaica.pdf google scholar
 • Polat, M., A. (2020). Döviz kuru ile enflasyon arasindaki geçişkenlik: Türkiye örneği. Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(2), 100-127. google scholar
 • Okur, A. (2017). Türkiye ekonomisinde faiz orani ve döviz kurunun enflasyon hedefi üzerine etkisi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 146-164. google scholar
 • Peker, O., & Ş. Görmüş. (2008). Türkiye’de döviz kurunun enflasyonist etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(2), 187-202. google scholar
 • Pesaran, H. M., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, (16), 289-326. google scholar
 • Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. google scholar
 • Reyes, J. (2007). Exchange rate passthrough effects and inflation targeting in emerging economies: What is the relationship. Review of International Economics, 15 (3), 538-559. google scholar
 • Saygili, Ş., Cihan, C., Yalçin, C., & Hamsici, T. (2011). Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapisi, TCMB Çalişma Tebliği, No: 10/02, https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/16e81cc5-44d8-4d2b-a7d4-b61cedb0b4c1/ WP1002.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-16e81cc5-44d8-4d2b-a7d4-b61cedb0b4c1-m3fB8Ud google scholar
 • Sever, E., & Mızrak, Z. (2014). Döviz kuru, enflasyon ve faiz oranı arasındaki ilişkiler: Türkiye uygulaması. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7(13), 264-283. google scholar
 • Şeker, H. (2022). Türkiye’de kur- enflasyon geçişkenliği üzerine ekonometrik bir analiz. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(1), 131-142, Doi: 10.29106/fesa.1068026, google scholar
 • Kaya, H., & Soybilgen, B. (2019). Ana harcama grupları için döviz kuru geçişkenliği. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 56(648), 55-68. google scholar
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (2022), https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket, (E.T. 06.01.2022). google scholar
 • Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical İnference in Vector Autoregressions with Possibly İntegrated. Processe Journal of Econometrics, (66), 225-250. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Aytekin, İ., Bayrakdar, S., & Aksoy, E. (2023). Türkiye’de Döviz Kuru ile Enflasyon Arasındaki Uzun ve Kısa Dönemli İlişkinin İncelenmesi. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 10(1), 87-112. https://doi.org/10.26650/JEPR1114402


AMA

Aytekin İ, Bayrakdar S, Aksoy E. Türkiye’de Döviz Kuru ile Enflasyon Arasındaki Uzun ve Kısa Dönemli İlişkinin İncelenmesi. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi. 2023;10(1):87-112. https://doi.org/10.26650/JEPR1114402


ABNT

Aytekin, İ.; Bayrakdar, S.; Aksoy, E. Türkiye’de Döviz Kuru ile Enflasyon Arasındaki Uzun ve Kısa Dönemli İlişkinin İncelenmesi. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 10, n. 1, p. 87-112, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Aytekin, İbrahim, and Seda Bayrakdar and Emre Aksoy. 2023. “Türkiye’de Döviz Kuru ile Enflasyon Arasındaki Uzun ve Kısa Dönemli İlişkinin İncelenmesi.” İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 10, no. 1: 87-112. https://doi.org/10.26650/JEPR1114402


Chicago: Humanities Style

Aytekin, İbrahim, and Seda Bayrakdar and Emre Aksoy. Türkiye’de Döviz Kuru ile Enflasyon Arasındaki Uzun ve Kısa Dönemli İlişkinin İncelenmesi.” İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 10, no. 1 (Sep. 2023): 87-112. https://doi.org/10.26650/JEPR1114402


Harvard: Australian Style

Aytekin, İ & Bayrakdar, S & Aksoy, E 2023, 'Türkiye’de Döviz Kuru ile Enflasyon Arasındaki Uzun ve Kısa Dönemli İlişkinin İncelenmesi', İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, vol. 10, no. 1, pp. 87-112, viewed 26 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/JEPR1114402


Harvard: Author-Date Style

Aytekin, İ. and Bayrakdar, S. and Aksoy, E. (2023) ‘Türkiye’de Döviz Kuru ile Enflasyon Arasındaki Uzun ve Kısa Dönemli İlişkinin İncelenmesi’, İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 10(1), pp. 87-112. https://doi.org/10.26650/JEPR1114402 (26 Sep. 2023).


MLA

Aytekin, İbrahim, and Seda Bayrakdar and Emre Aksoy. Türkiye’de Döviz Kuru ile Enflasyon Arasındaki Uzun ve Kısa Dönemli İlişkinin İncelenmesi.” İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, vol. 10, no. 1, 2023, pp. 87-112. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JEPR1114402


Vancouver

Aytekin İ, Bayrakdar S, Aksoy E. Türkiye’de Döviz Kuru ile Enflasyon Arasındaki Uzun ve Kısa Dönemli İlişkinin İncelenmesi. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi [Internet]. 26 Sep. 2023 [cited 26 Sep. 2023];10(1):87-112. Available from: https://doi.org/10.26650/JEPR1114402 doi: 10.26650/JEPR1114402


ISNAD

Aytekin, İbrahim - Bayrakdar, Seda - Aksoy, Emre. Türkiye’de Döviz Kuru ile Enflasyon Arasındaki Uzun ve Kısa Dönemli İlişkinin İncelenmesi”. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 10/1 (Sep. 2023): 87-112. https://doi.org/10.26650/JEPR1114402ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim09.05.2022
Kabul22.10.2022
Çevrimiçi Yayınlanma31.01.2023

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.